Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUARLARI TEKNİK HİZMET YÖNETMELİĞİ

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUARLARI TEKNİK HİZMET YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 11/10/1984

    Resmi Gazete Sayısı: 18542

    İçişleri Bakanlığından:

    I. BÖLÜM

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; adli, idari ve siyasi soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delilleri, bilimsel usullerle inceleme ve değerlendirme yaparak, suç ve suçlunun tespitinde ve ispatında ve patlayıcı maddelerle mücadelede Güvenlik Kuvvetlerine ve Adli Mercilere yardımcı teknik bir birim olarak hizmet yürüten "Kriminal Polis Laboratuarları"nın kuruluş ve bağlılığı ile görev, çalışma esas ve usullerini düzenler.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Emniyet Teşkilatı Merkez Kriminal Polis Laboratuarı ile Bölge Kriminal Polis Laboratuarlarının kuruluşunu, bağlılığını, uzman, asistan ve yardımcı teknik personelin nitelikli şekilde yetiştirilme şartlarını, görev, yetki ve bu konulara ilişkin esas ve usulleri kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:

    Bakan: İçişleri Bakanını

    Bakanlık: İçişleri Bakanlığını

    Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü

    Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü

    Daire Başkanı: Kriminal Polis Laboratuarları Daire Başkanını

    Daire Başkanlığı: Kriminal Polis Laboratuarları Daire Başkanlığını

    Laboratuar: Kriminal Polis Laboratuarları Daire Başkanlığı ve Bölge Merkezlerindeki Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü bünyesindeki Laboratuarları

    Bölüm: Kriminal Polis Laboratuarlarının Uzmanlık birimlerini

    Uzman: Kriminal Polis Laboratuarları bölümlerinden bir veya birkaçından yetişmiş ve uzmanlığı bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslarla ispatlanmış personeli,

    Asistan: Uzmanlık konularında eğitilmek ve yetiştirilmek üzere bu Yönetmelikte belirtilen şekilde Kriminal Polis Laboratuarlarına atanan personeli

    Yardımcı Teknik Personel: Uzmanlık bölümlerinde uzman ve asistanlara yardımcı, kayıt kabul, bakım, onarım ve ön hazırlık işlemlerini yürütmek üzere bu Yönetmelikte belirtilen şekilde yetiştirilmiş olanları,

    Milli Bomba Bilgi Merkezi (M.B.B.M.): Yurt düzeyinde meydana gelen patlayıcı madde olayları ile ilgili olarak gönderilen bomba artıkları ve form raporlarını inceleyip, değerlendiren, tasnif eden ve diğerleriyle irtibatını tespit için Merkezde oluşturulan birimi

    Bomba Bilgi Formu: İllerde meydana gelen patlayıcı madde olaylarında bomba uzmanlarının, her olay için ayrıntılı olarak doldurup, bir suretini Kriminal Polis Laboratuarları Daire Başkanlığına göndermek zorunda olduğu formu

    İfade eder.

    II. BÖLÜM : Kuruluş ve Bağlılık

    Genel Olarak

    Madde 4 - Kriminal Polis Laboratuarları, Merkez ve Bölgelerde Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak ve İçişleri Bakanlığının onayı ile kurulur.

    Merkez Laboratuarı

    Madde 5 - Merkez Laboratuarı, hizmet sahalarından en az birinde uzmanlığa sahip bir Daire Başkanı tarafından ve doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak kurulur ve yönetilir.

    Genel Müdür, bu yetkiyi Genel Müdür Yardımcılarından birine devredebilir.

    Merkez Laboratuarı Alt Birimleri

    Madde 6 - Merkez Laboratuarı;

    a) Balistik,

    b) Sahtecilik ve Grafoloji,

    c) Patlayıcı Maddeler ve Kimya,

    d) Ar-Ge

    Şube Müdürlükleri ve bağlı alt birimlerden teşekkül eder.

    Şubeler, hizmet sahalarından en az birinde uzmanlığa sahip Şube Müdürlerinin yönetimi altında kurulur ve Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet yürütür.

    Bölge Laboratuarları

    Madde 7 - Bu Laboratuarlar, Bölge Merkezi olarak seçilen yerlerde; bulunduğu İl Emniyet Müdürü kadro derecesine eşit, hizmet sahalarından en az birinde uzmanlığa sahip bir Emniyet Müdürü yönetimi altında kurulur ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı olarak hizmet yürütür.

    Bölge Laboratuarları Alt Birimleri

    Madde 8 - Bu Laboratuarlar;

    a) Balistik,

    b) Grafoloji ve Sahtecilik,

    c) Kimya,

    d) Patlayıcı madde; fiziki incelemeler,

    e) Teknik fotoğrafi

    Bölümlerinden teşekkül eder.

    Yeni Uzmanlık Bölümlerinin Kurulması

    Madde 9 - Günün şartlarına, ileri teknolojinin getirdiği yenilikler ve sağladığı imkanlara göre, ihtiyaç duyulan konularda Daire Başkanının teklifi ve Emniyet Genel Müdürlüğünün onayı ile yeni uzmanlık bölümleri kurulur ve bu bölümlerin hizmet kapsamları, kuruluş onaylarında belirlenir.

    Yeni Bölge Kriminal Polis Laboratuarlarının Kurulması

    Madde 10 - Gelişen ihtiyaçlar, ülkenin coğrafi yapısı, ulaşım imkanları ve olay yoğunluğunun gerektirdiği hallerde, Daire Başkanlığının teklifi, Emniyet Genel Müdürünün uygun görmesi ve Bakanlığın onayı ile yeni Bölge Kriminal Polis Laboratuarları kurulabilir.

    III. BÖLÜM . Laboratuar Uzmanlık Bölümleri, Görev, Yetki ve Sınırları

    Laboratuar Uzmanlık Bölümleri

    Madde 11 - Laboratuarlar;

    a) Balistik,

    b) Grafoloji ve Sahtecilik,

    c) Patlayıcı Maddeler,

    d) Kimya,

    e) Teknik Fotoğraf,

    f) Araştırma ve Geliştirme

    Bölümlerinin tamamı veya birkaçından teşekkül eder.

    Laboratuar Uzmanlık Bölümlerinin Görevleri

    Madde 12 - Laboratuar bölümlerinde uzmanlık konuları ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetler yapılır;

    a. Balistik Bölümü:

    (1) Silah, mermi, kovan ve her türlü alet ve bunlara ait izler üzerinde inceleme yaparak, bu konularda ilmi ve teknik delilleri belirlemek, bunlar

    ve bunlara ilişkin diğer talepler hakkında görüşlerini bildirmek,

    (2) Faili meçhul yaralama, öldürme, saldırı ve benzeri olaylara ait kovan ve mermi çekirdeklerini laboratuarlarda inceleyip tasnife tabi tutarak arşivleme ve bunların ele geçen ateşli silahlarla ve diğer olaylarla irtibatını araştırıp çözümlenmesine yardımcı olmak,

    (3) Ateşli ve ateşsiz silah, fişek, bıçak ve çeşitli aletlerin 6136 sayılı Kanun kapsamına dahil memnu vasfını haiz silahlardan olup olmadığını muayene ve denemelere tabi tutarak belirlemek,

    (4) Ateşli ve ateşsiz silahlarla bunlara ait fişek, aksam, bıçak, kılıç ve benzeri aletlerin 6136 sayılı Kanuna göre antika olup olmadıklarını tespit etmek,

    (5) Ruhsatlı ve ruhsata bağlanacak silahların numaralarının orjinal veya sonradan vurma olup olmadıklarını fiziki ve kimyasal aşındırma metotlarıyla incelemek ve marka, çap, model, tip ve diğer özelliklerini tespit etmek,

    (6) Yaralı veya cesetlerden elde edilen elbiseler veya doğrudan doğruya cesetteki yaralar üzerinde fiziki ve kimyasal incelemeler sonucu mermi giriş ve çıkış yönleriyle atış mesafelerini ve diğer kesici, delici alet izlerini tespit ve tayin etmek.

    (7) Ateşli silahlar ve benzeri şekillerde vuku bulan taksirli olaylarda kusur derecesinin tespiti yönünden mütalaada bulunmak,

    (8) Talep edildiğinde nakil vasıtaları motor ve şasi numaralarını fiziki veya kimyasal aşındırma metotlarıyla inceleyip, görüş bildirmek,

    (9) Olay yerinde incelemelerde bulunarak, olayın cereyan tarzını, kroki, plan ve fotoğraflarla belirleyip, mütalaa vermek,

    (10) İncelemeye tabi tutulan silahlardan elde edilen mukayese kovan ve mermi çekirdeklerini, yıllara ve illere göre tasnif edip arşivlemek,

    (11) Yurt dışında, vatandaşlarımıza ve dış temsilciliklerimize karşı ateşli silahlarla işlenen saldırı ve benzeri olaylarda, bu ülkelerden suç delillerine ait bilgiler istemek, olayın aydınlatılması ve suçluların tespiti amacıyla, karşılıklı teknik işbirliğini sürdürmek.

    b. Sahtecilik Bölümü:

    (1) El ve Daktilo makinası yazıları ile çeşitli belgelere atılmış imzaları inceleyip, hangi kişi veya makineye ait olduklarını veya sahteliğini tespit etmek.

    (2) Mühür, damga, kaşe, baskı ve benzerlerinin, orjinallerine uygunluğunu veya sahteliğini belirlemek,

    (3) Kağıt, pul, banknot ve benzeri belgeler üzerinde yapılmış çeşitli tahrifat, sahtecilik ve kalpazanlık işlemlerini tespit ve birbirleriyle irtibatlandırmak.

    (4) Gerektiğinde belgeler üzerinden parça kesmek suretiyle mürekkep örnekleri alıp, fiziki ve kimyasal incelemeler yapmak veya yaptırmak.

    (5) Fotoğraflar üzerinde, fotomontaj, rötuş veya benzeri usullerle yapılmış değişiklikler ile bunların; diğer fotoğraf veya kişilerle karşılaştırılarak aidiyetini tespit etmek,

    (6) Suç delili niteliğindeki parmak izi tespit ve teşhis taleplerini inceleyip sonuçlandırmak,

    (7) Çeşitli olaylarla ilgili olarak elde edilen suç unsuru taşıyacak nitelikteki yazı, imza, bildiri ve benzeri dokümanları arşivleyip, tasnif ederek, kişiler bakımından irtibatını araştırmak,

    (8) Belgeler üzerinde; ilave, silme, kazıma ve benzeri usullerle meydana getirilen tahrifat veya bütünüyle sahte olarak yapılmış olan düzenlemelerde, iğfal kabiliyeti, suç unsurlarının teşekkülü ve şekil şartları bakımından görüş bildirmek,

    (9) Her an sahteciliğe konu olabilen pasaport, şoför ehliyetnamesi, nüfus hüviyet cüzdanı ve benzeri belgelerin düzenlenmesinde kullanılan soğuk damga, mühür, kaşe ve yetkililerin imza örneklerini, ilgili birimlerden talep ederek, arşivleyip, mukayese işlemleri için hazır bulundurmak.

    (10) Sahteciliğe konu teşkil eden banknot, pul, seyahat çekleri, yabancı paralar ve benzerlerinden örnekler temin ederek mukayeseye elverişli kataloglar hazırlamak.

    c. Patlayıcı Maddeler Bölümü:

    (1) Patlayıcı maddelerle ilgili olarak meydana gelen olaylarda elde edilip, gönderilen patlamış veya patlamamış bombalar ve artıkları üzerinde fiziki ve

    kimyasal incelemeler yaparak, bunların menşeini, tipini, patlayıcı nev'ini, kurgu ve sistemini, zararsız hale getirme usullerini tespit etmek,

    (2) İllerden gönderilen Bomba Bilgi Form'larını inceleyip, değerlendirme ve tasnif ederek, Milli Bomba Bilgi Merkezine (M.B.B.M.) işleyip, diğer olaylarla irtibatını sağlamak.

    (3) Bomba Bilgi Formlarındaki bilgilerin yetersizliği veya tereddüt hasıl olduğunda, mahalline uzman göndermek veya ilgili malzemeleri laboratuara getirerek incelemeye tabi tutmak,

    (4) Geliştirilen yeni kurgu ve sistemleri veya ele geçen önemli olaylara ait bilgileri, zararsız hale getirmek usulleriyle birlikte tüm bomba uzmanlarına bildirmek,

    (5) Önemli olaylarda bombaları zararsız hale getirmek için talep olduğunda, illerdeki uzmanları takviye etme veya yardımcı olmak amacıyla, mahalline uzman sevk etmek,

    (6) Patlayıcı madde uzman ihtiyacını karşılamak veya yeni gelişen teknoloji ve sistemler hakkında bilgi ve tecrübe kazandırmak amacıyla düzenlenecek temel ve tekamül kurslarını yürütmek,

    (7) Uzmanların ihtiyacı olan cihazların planlanması, temini, dağıtımı, eğitimi ve faal olarak kullanılmalarını sağlamak,

    (8) Her uzmana ait şahsi fişler tutarak, uzmanlıktan çıkarılma, şark tayinlerini planlama ve nakil işlemleri konusunda görüş bildirmek,

    (9) Yurt içi ve Uluslararası bomba olaylarını takip, yabancı ülkelerin benzeri kuruluşları ile teknik bilgi alış verişinde bulunarak, Bomba Bilgi Merkezini geliştirmek,

    (10) Uzmanların görevlerini daha güvenli ve müessir bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak yeni müdahale usulleri denemek, geliştirmek ve ihtiyaç

    duyulduğunda güvenlik kuvvetlerinin yürüteceği operasyonlarda patlayıcı madde teknikleri yönünden eğitim vermek veya uygulayıcı olarak katkıda bulunmak.

    d. Kimya Bölümü:

    (1) Her cins uyuşturucu "Narkotik ve psikotrop maddelerin analizlerini yaparak, nev'ini, saflık derecesini ve karışımındaki katkı (dolgu) maddelerini tespit etmek,

    (2) Analizini yapmış olduğu uyuşturucu maddelerin özelliklerini bilgisayara yüklemek suretiyle, ele geçen diğer uyuşturucular ile mahiyet bakımından irtibatını sağlamak,

    (3) Talep olduğunda, kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında alkol ve uyuşturucu madde arayıp, tespit etmek ve oranlarını belirlemek,

    (4) Patlayıcı maddelerin analiziyle, cins ve karışım oranlarını belirlemek ve diğer olaylarla irtibatını araştırmak,

    (5) Suçla ilgili bilinmeyen maddeleri mevcut kütüphane imkanları dahilinde belirlemek ve gerekli maddi ilişkileri ortaya koymak,

    (6) Boya, cam, leke, kağıt, kumaş, mürekkep, çeşitli metaller ve benzerlerini analize tabi tutarak delilleri belirlemek.

    (7) Patlayıcı madde ve bomba düzenlerini imal eden, hazırlayan, nakleden ve çeşitli şekillerde temas suretiyle ilişkisi olabileceği şüphelenilen kişilerden svaplar alıp, kimyasal incelemelere tabi tutarak irtibatını araştırmak.

    (8) Ateşli silahlarla işlenen olaylarda şüpheli kişilerden svaplar alıp ateş edip etmediğini, mermi yaraları etrafından alacağı örneklerle de atış mesafelerini belirlemek,

    (9) Laboratuardaki diğer uzmanlık bölümlerince, suçla ilgili çalışmaları aydınlatma, yön verme ve araştırma bakımından yapılan inceleme taleplerini karşılamak ve yardımcı olmak.

    (10) Faaliyet ve araştırma sahalarına giren konularda diğer kurum veya kuruluşların uzmanlarıyla birlikte müşterek çalışmalarda bulunmak.

    (11) Kimya bölümüne atanan personeli teorik ve uygulamalı olarak eğitmek. Ayrıca, diğer Eğitim ve Kamu kuruluşlarından gelen eğitim taleplerini Genel Müdürlüğün uygun görmesiyle yerine getirmek.

    e. Teknik Fotoğraf Bölümü

    (1) Bölümlerin uzmanları tarafından ihtiyaç duyulan hallerde suç delilleri ile kimyasal ve fiziksel bulguları normal, mikro, makro ultra-violet, infra-red

    ve diğer usuller kullanarak fotoğrafla tespitini yapmak ve mukayese tabloları hazırlamak,

    (2) Olay yerinde yapılacak inceleme ve araştırmalarda, suç delillerinin yerini, pozisyonunu ve diğer hususları fotoğraflarla tespit etmek.

    (3) Emniyet teşkilatının tüm merkez ve taşra birimlerinden renkli fotoğraf ünitesine gönderilen film, banyo, tab ve çoğaltma taleplerini, kapasitesi dahilinde karşılayıp, kurye ve posta vasıtasıyla mahalline ulaştırmak,

    (4) Laboratuar konularıyla ilgili olarak çekilen filmleri arşivleyip, muhafaza etmek.

    f. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Bölümü: Bu bölüm, yalnız merkez Laboratuarı bünyesinde teşekkül ettirilip, Daire Başkanlığına bağlı bir şube müdürlüğü olarak görev yapar.

    (1) İleri teknolojinin getirdiği ve Kriminal Laboratuar hizmetleri ile ilgili yeni buluş, gelişme ve metotlar ile bunların gerektirdiği teknik, optik ve elektronik araç ve gereçler üzerinde mahallinde veya laboratuarlara monte ettirmek suretiyle, ön araştırma ve çalışmalar yapıp, alınmasında yarar görülenler hakkında tekliflerde bulunmak.

    (2) Laboratuar uzmanlık bölümlerini ilgilendiren yerli ve yabancı yayın ve literatürü takip etmek, devamlılık arz eden yayınlara üye olmak.

    (3) Laboratuar bölümleri uzmanlık sahasına giren konularda, dış birimlerden istenen teknik görüşlerin hazırlanmasını ve bildirilmesini koordine etmek ve bu tür konularda yapılacak toplantılara katılmak.

    (4) Laboratuarlar arası bilgi alış verişini sağlamak ve teknolojik gelişmeleri tanıtmak amacıyla, bölgelerde veya merkezde toplantı, seminer, konferansı veya tatbikatlar düzenlemek.

    (5) Tüm laboratuarların personel, araç, gereç, yerleşim ve güvenlik yönünden ihtiyaçlarını gerektiğinde mahalline giderek tespit, randımanlı ve belirlenen hedefler doğrultusunda işlerliğini kontrol etmek.

    (6) Merkez ve Bölge Laboratuarlarının yıllık istatistiklerini toplayıp, değerlendirerek grafiklere işlemek ve ilgili birimlere bildirmek.

    (7) Emniyet Teşkilatına alınması düşünülen ve ilgili birimlerce görüş istenilen her türlü silah, mermi, çelik yelek, başlık, cam, zırhlı araç ve benzeri teçhizatın denemelerini yapıp, sonuçlarını bildirmek.

    Laboratuar Uzmanlık Bölümlerinin Yetki ve Sınırları

    Madde 13 - Laboratuarlar uzmanlık sahasına giren konularda;

    a. Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri ve bunların diğer alt birimleri,

    b. Askeri merciler ve bunların alt birimleri ile Askeri Savcılıklar ve Mahkemeler,

    c. Sıkıyönetim Komutanlıkları, Savcılıkları ve Mahkemeleri,

    d. Hazırlık soruşturmalarında Cumhuriyet Savcılıkları,

    e. Yalnız uyuşturucu "Narkotik ve psikotrop" maddelere münhasır olmak üzere tüm yargı organları,

    Tarafından gönderilen delilleri ilmi esas ve usullerle inceler, değerlendirir; belirlenen delilleri rapor halinde, gerektiğinde beraberinde fotoğraflar ve analiz grafikleriyle birlikte tespit ederek, doğrudan doğruya talepte bulunan birime gönderir.

    IV. BÖLÜM : Personel Atama ve Uzman Yetiştirme

    Atama

    Madde 14 - Uzmanlık bölümlerinde hizmet görecek personel, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün uygun görmesi üzerine, Merkez ve Bölge Laboratuarlarına Asistan olarak atanırlar.

    Asistan olarak atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir:

    a. Yüksek okul mezunu olmak,

    b. Emniyet hizmetleri sınıfında bulunmak,

    c. 30 yaşını geçmemiş olmak,

    d. Yapılacak yeterlik veya yeterlik ve yarışma sınavında başarılı olmak.

    Yukarıdaki şartları taşıyanlar arasında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az birini bilenlere, atanmalarda öncelik tanınır.

    Madde 15 - Kimya ve benzeri bölümlere atanacak personelin, hizmet göreceği bölümle ilgili fakülte mezunu ve yine ilgili fakültelerden temin edilecek en az iki profesör veya doçent ile laboratuardan iştirak ettirilecek uzmanlarca teşkil edilen beş kişilik bir komisyon tarafından yapılacak olan sınavı kazanmış olmaları şarttır.

    Bunlardan, branşında uzmanlaştığı tespit edilen asistanlar, çalıştıkları bölüm dalına uygun hizmet kadrolarında uzman unvanı altında görev yürütürler.

    Kimya ve benzeri bölümlere uzman ve asistan olarak atanacaklardan; 14. maddede sayılan şartlardan yaş ve Emniyet Hizmetleri sınıfından olma şartları aranmaz.

    Uzman Yetiştirme ve Yeteneklerini Tespit

    Madde 16 - Asistanlar, uzmanlar gözetiminde ve ayrıldıkları laboratuar bölümü branşında en az üç yıl fiilen çalıştırılırlar.

    Kimya ve benzeri bölümlerdeki asistanlar için bu süre en az iki yıldır.

    Uzmanlığa yükselme durumuna gelen asistanlar, yeteneklerinin tespiti için Merkezde Daire Başkanının, Bölgelerde Laboratuar Müdürünün başkanlığında bölümleri ile ilgili en az iki uzmandan teşkil edilecek kurul tarafından uygulamalı ve gerektiğinde yazılı sınava tabi tutulurlar.

    Kurul teşkili için yeterli üye uzman sayısı temin edilemediğinde, Merkezden veya Bölgelerden uzman görevlendirilerek gerekli üye sayısı tamamlanır.

    Yeterlik Sınavının Sonucu

    Madde 17 - Yapılan sınavda yeterlikleri tespit edilen asistanların uzmanlıkları, Daire Başkanı'nın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Kendilerine en az iki uzman ve Genel Müdür tarafından imzalanan "Uzmanlık Sertifikası" verilir.

    Sınav Kurulunca yeterli görülmeyen asistanlara, birer yıl ara ile iki sınav hakkı daha tanınabilir.

    Asistanlık ve Uzmanlığın Sona Ermesi

    Madde 18 - Yukarıda 17. madde uyarınca yapılan yeterlik sınavları sonunda başarısız oldukları tespit edilenler ve ayrıca asistanlık ve uzmanlıkları sırasında, laboratuar hizmetlerine uyum gösteremeyen ve hizmetlerinden yararlanılamayanlar, Emniyet Hizmetleri sınıfından ise, genel kadroya atanırlar. Emniyet Hizmetleri sınıfında olmayanlar ise, laboratuar ile ilişkileri kesilir ve durumlarına uygun başka göreve atanırlar.

    Yurt Dışı Eğitim

    Madde 19 -Laboratuarların mevcut veya yeni kurulması düşünülen bölümlerinde, ihtiyaç duyulan konularda masrafları Genel Müdürlük bütçesinden karşılanarak, yurt dışına eleman gönderilip, ihtisas sahibi olmaları ve uzmanlaşmaları sağlanır.

    İhtiyaç duyulan konu, personel adedi ve gidilecek ülkeler, her yıl Daire Başkanlığınca tespit edilerek, Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Yardımcı Teknik Personel

    Madde 20 - Laboratuarlara posta ile gönderilen ve kurye vasıtasıyla gelen suç delillerinin talep yazısına göre uygunluğunun araştırılması, niteliklerinin tespiti ve teslim alınması, kayıt kabul, ilgili uzmanlık bölümlerine teslimi; şahit numune alınması, mukayese kovan ve mermi çekirdeklerinin elde edilmesi; arızalı ve paslı silahların mukayese elemanı elde edilmesine imkan verecek derecede çalışır hale getirilmesi, Ekspertiz Raporlarını tekniğe uygun tarzda düzenlenmesi hizmetlerini yürütmek amacıyla, yeterli sayıda laborant, silah bakım-onarım ve atış elemanları, daktilo memurları ve diğer niteliklere sahip personel alınır, bunlar laboratuarlarda en az bir yıl süre ile konularıyla ilgili olarak uygulamalı eğitime tabi tutularak, "Yardımcı Teknik Personel" vasfını kazanırlar.

    Yardımcı Teknik Personel niteliğini kazananlar, her yıl Personel Daire Başkanlığına bildirilir ve şahsi sicillerine "Laboratuar Personelidir" kaşesi basılır.

    V. BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Gizlilik

    Madde 21 - Laboratuar çalışmaları tam bir gizlilik içerisinde yapılır. Çalışmaların seyri, alınan sonuçlar ve inceleme konularının geliş-gidişleri hakkında bilgi ve laboratuar bölümlerince düzenlenen Ekspertiz Raporu örnekleri, ilgili ve yetkili makam ve kişiler dışında hiç bir yere veya kişiye verilemez.

    Kontrol

    Madde 22 - Laboratuarlara gelen evrak ve suç delili eşyalara ait zarf ve koliler, usulüne uygun olarak kapatılıp ambalajlanmadığı, mühürlenmediği, mühürünün veya bütünlüğünün bozulduğu tespit edildiği takdirde teslim alınmaz ve iade olunur.

    Uygun görülenlerin açılma, sayım, kontrol ve şahit numune alınması ile incelemesi bitenlerin tekrar kontrol edilerek kapatılmaları, ilgili bölümden en az bir uzmanın gözetiminde yapılır. Kurye ile gönderilen uyuşturucu maddelerde, ayrıca şahit numune alma ve mühürleme işlemi, getiren görevlinin huzurunda ve imzalaması suretiyle tamamlanır.

    Laboratuarlarda mühürlü olarak saklanan uyuşturucu maddelere ait şahit numunelerin, yetkili mercilerin talebi üzerine tekrar açılıp, örnek alınabilmesi için, mücbir sebep olmadıkça (ölüm, hastalık ve görevden ayrılma hariç) kapatılma anında imzası bulunan laboratuar dışı görevlinin hazır bulundurulması zorunludur.

    Personelin Başka Görevlerde Çalıştırılmaması

    Madde 23 - Laboratuarlarda görevli uzman, asistan ve yardımcı teknik personel, Bakanlığın oluru alınmadan branşı dışında başka bir görev ve hizmette çalıştırılamaz.

    Personelin Yer Değiştirmesi

    Madde 24 - Laboratuarlarda görevli ve bu hizmet birimlerinde çalıştırılmasında zorunluluk bulunan uzman, asistan ve yardımcı teknik personelin yer değiştirmeleri aynı hizmet dalında istihdam edilmek üzere Merkez ve Bölge Laboratuarları arasında yapılır.

    Daire Başkanlığının olumlu görüşü alınmadan yer değiştirme yapılamaz ve şark emri çıkarılamaz.

    Denetleme

    Madde 25 - Merkez ve Bölge Laboratuarlarının müessir ve verimli şekilde çalışmalarını, yeterlik ve başarı durumlarını, personel, araç, gereç ve diğer ihtiyaç ve aksaklıklarını yerinde tespit, uyum ve koordine sağlanması amacıyla Daire Başkanlığının uygun göreceği en az iki bölüm uzmanının iştirakiyle bir "Hizmet Denetim Grubu" oluşturulur.

    Genel Müdürlükçe yapılacak olan genel denetimlerde, denetime tabi tutulacak iller ve birimler arasında, laboratuar bulunuyorsa, denetim ekibine Daire Başkanlığından da bir uzman Emniyet Müdürü iştirak ettirilir.

    VI. BÖLÜM : Son Hükümler

    Koordine ve Yazışmalar

    Madde 26 - Laboratuarların uzmanlık bölümleri ve ihtisas konuları ile rapor vermeye yetkili uzmanları Daire Başkanı ve Bölge Laboratuar Müdürleri tarafından ilgili organlara direkt yazışma veya tamimlerle bildirilir.

    Hizmete ilişkin konularda, laboratuar; 13. maddede belirtilen merciiler, diğerleri ve kendi aralarında doğrudan doğruya yazışma yapabilirler.

    Bölge Sorumluluğu

    Madde 27 - İl ve bunların alt birimlerince vaki olacak inceleme taleplerinin; bağlı bulundukları merkez veya bölge laboratuarlarına yapılması esastır.

    Ancak, iklim şartları, ulaşım imkanları, laboratuarlardaki iş yoğunluğu ve personel yetersizliği; inceleme talebinde bulunan birimlerin tercih edeceği sürat ve kolaylıklar ile acil hallerde; bağlı bulunduğu laboratuar dışında diğer laboratuarlardan birine müracaat edip, Ekspertiz Raporu alabilirler.

    Bilimsel Toplantı, Konferans, Sempozyum Düzenleme, Katılma ve Yayınlar

    Madde 28 - Laboratuarlar, Genel Müdürlüğün tasvibiyle kendi uzmanlık sahalarını ilgilendiren konularda yurt dışı ve yurt içinde düzenlenecek toplantı, konferans, sempozyum, seminer ve benzerlerine dinleyici ve konuşmacı eleman göndererek, iştirak edebilir. Bunları kendisi organize edip düzenleyebilir ve yine konuları ile ilgili olarak, basında, dergilerde ve diğer yayın organlarında bilimsel yazılar yayınlayabilir.

    Yönergeler Düzenleme

    Madde 29 - Laboratuar bölümlerinin çalışma şekilleri, Bölge Laboratuarlarının Merkez'le koordineli hizmet yürütülmesinde uyulacak esaslar, asistanlığa giriş, yabancı dil bilgisinin tespiti, uzmanlığa yükselişte sınavların yapılış, kayıt, kabul, büro hizmetleri, personelin görev ve yetkileri ile ihtiyaç duyulan diğer konular yönergelerle düzenlenir.

    Yasal Dayanak

    Madde 30 - Bu Yönetmelik 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 1649 sayılı Kanun ile değiştirilen 4. maddesindeki yetkiye istinaden hazırlanmıştır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 31 - Resmi Gazetenin 07/06/1978 tarih ve 16309 sayılı nüshasında yayınlanan "Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Teknik Hizmet Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 26 Şubat 1981 tarih ve 17263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 32 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazete de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100