Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

    EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 17/03/1989

    Resmi Gazete Sayısı: 20111

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermilerin Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabilinde zati demirbaş tabanca olarak satılması, bu tabancaların personelin ayrılması, ihraç edilmesi ve benzeri sebeplerle görevi bırakmaları halinde geri alınması usul ve esasları ile satılma şekli ve şartları zayii, hasar, onarım, kadro standardı dışına bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini esas ve usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna 12 Mayıs 1988 tarih ve 3448 sayılı Kanunla eklenen Ek 8 ve Ek 9 uncu maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

    Kısaltma ve Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) "Bakanlık" İçişleri Bakanlığını,

    b) "Genel Müdürlük" Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    c) "Teşkilat" Emniyet Teşkilatı Merkez ve Taşra Birimlerini,

    d) "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli" Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda istihdam edilen stajyer Polis Memurundan Emniyet Genel Müdürü dahil her rütbedeki personeli,

    e) "Silah" halen Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı kuvvesinde kayıtlı demirbaş tabanca ile bundan böyle Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt içi ve yurt dışından tedarik edilecek tabancalardan standart dışı olanlar haricindeki tabancaları,

    f) "Zati Demirbaş Tabanca" Emniyet Teşkilatının kuvvesinde kayıtlı Devlet Malı Silah iken, bu Yönetmelik hükümleri gereği Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline bedeli mukabili satışı yapılan, personelin memuriyeti süresince Devlet Malı Silah statüsünü muhafaza eden, görevi süresince taşınmak ve kullanılmak zorunluluğu olan üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan ancak; personelin emekli olup, memuriyetten ayrıldığında kuvve kaydından çıkarılarak personelin zati malı olacak silahı,

    g) "Personel" Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Personele Satışı Yapılacak Tabancaların Cins ve Fiyatlarının Belirlenmesi

    Madde 4 - Kadro standardı dışı bırakılacak, kadro standardına alınacak veya personele satılacak tabancaların cinsi ile satışı yapılacak tabanca ve mermilerin satış bedelleri lojistik hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Asayiş Dairesi Başkanı, Polis Kriminal Laboratuarları Dairesi Başkanı, İkmal ve Bakım Dairesi Başkanı ve bu Dairenin ilgili Şube Müdürlerinden oluşacak bir komisyonca belirlenir.

    Tespit edilen fiyatlar maliyet bedelinin altında olamaz. Kanunun yürürlük tarihinden önce hizmette kullanılan tabancaların fiyatları her yıl için %6 amortisman payı düşülerek belirlenir.

    Komisyonca alınan kararlar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Her personele cinsi ve markası idarece belirlenen bir tabanca ile bu tabancaya ait en fazla 100 adet mermi satılır.

    Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Daire Başkanı olarak vazifeli olupta meslekten çıkarma veya memuriyetten ihraç dışında istifa, kurumlar arası nakil gibi sebeplerle görevden ayrılanlar satış hükümlerinden istifade ederler.

    Satışı yapılan mermilerin görev gereği sarf edilmesi halinde, sarf edilen miktar kadar mermi bedelsiz olarak yeniden verilir. Bu şekilde sarf edilen mermilerin kuvve kayıtlarından düşümü ayniyat talimatnamesine göre yapılır.

    (Ek fıkra: 19/11/1994 - 21823; Değişik fıkra: 31/10/1998 - 23509 s. R.G./Yön.) Satılan tabanca personelin çalıştığı yerin ve yaptığı görevin özelliği göz önünde bulundurularak hizmetin gerekli kıldığı hallerde Emniyet Genel Müdürünün onayı ile değiştirilebilir veya personele yeniden silah satışı yapılabilir. Yeniden silah satılabilmesi için silahın, en az 10 yıl hizmette kullanılmış olması şartı aranır. Silahın değiştirilmesi halinde aradaki fiyat farkı defaten veya peşin olarak tahsil edilir. Yeniden silah satışının yapılmasının uygun görülmesi halinde ise yeni silah satışı iki kat fiyat üzerinden yapılır. Ödemenin, taksitlendirilmesi halinde, süre 12 ayı geçemez. Önceden satışı yapılmış olan ve hizmette kullanılırlığı kalmayan silah personelin zati silahı olur, bu silah genel hükümler çerçevesinde ruhsata bağlanır, müteakiben kuvve kayıtlarından düşülür.

    Madde 6 - Satışı yapılacak tabanca ve mermilerin bedelleri, satışı yapan idarece düzenlenecek tevkifat listelerine göre, ilgili saymanlıklarca aylık bordrosundan kesilir.

    Bu kesintiler, kesintiyi yapan saymanlıkça bütçenin (B) işaretli cetveline gelir ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin de özel tertibine ödenek kaydolunmak üzere İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne irsal edilir.

    (Değişik fıkra: 31/10/1998 - 23509 s. R.G./Yön.) Satışı yapan idarece üç nüsha olarak düzenlenen kesinti listesinin bir nüshası kesintiyi yapacak olan saymanlığa, bir nüshası düzenleyen birime, bir nüshası da Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığına gönderilir. Tabanca ve mermi bedellerinin tahsili; teslimi takip eden aydan başlamak üzere ve ilk ay mermi bedelinin tamamı ile silah ve mermi bedelinin hesap edilen katma değer vergisi, müteakip iki ayda silah bedelinin 1/8 ve 1/8 i olmak üzere toplam 1/4 ü, kalan miktar 9 ayda eşit taksitler halinde silah edinen personelin aylık bordrosundan kesilmek sureti ile 12 ay içerisinde yapılır. Taksitlerin tamamını veya bir bölümünü zuhulen veya herhangi bir nedenle ödemediği tespit edilenlerden, kalan bakiye borcun tahsil edileceği tarihteki silahın satış fiyatı esas alınıp, ödenmeyen bölüme tekabül edecek miktar hesaplanarak ödenmeyen taksitler defaten tahsil edilir.

    Borç ödemesi devam ederken emekli olanların bakiye borçları defaten ve nakden ödenmedikçe kati satış işlemi yapılamaz. Tabanca ve mermisi geri alınır. Yapılmış kesintiler İta Amirinin onayı ile İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığınca ilgiliye ödenir.

    Borç ödemesi tamamlandıktan sonra görevine devam ederken vefat edenlerin tabanca ve mermileri muhafaza kaydıyla geri alınır. Veraset ilamına göre mirasçılarından eş, anne, baba ve çocuklardan birinin talebi ve diğerlerinin de noterden tasdikli muvafakatları halinde talepte bulunana, 6136 sayılı Kanun' a göre silah bulundurmaya veya taşımaya mani hali bulunmaması halinde umumi hükümler içerisinde 15/01/1982 gün ve 8/4182 sayılı kararname eki yönetmeliğe göre bu tabanca ve mermiler verilir. Mirasçılardan biri tarafından bu tabanca alınmadığı veya alınamadığı takdirde kendilerine tabanca ve mermiler için yapılmış olan kesintiler defaten ödenir.

    Borç ödemesi tamamlanmadan görevine devam ederken vefat edenlerin tabanca ve mermileri geri alınır. Bunların eş, anne, baba ve çocuklarından birinin talebi ve diğerlerinin de noterden tasdikli muvafakatları ve talepte bulunan şahsın 6136 sayılı Kanuna göre silah taşıma ve bulundurmaya mani hali bulunmaması halinde 15/01/1982 gün ve 8/4182 sayılı Kararname eki yönetmeliğe ve umumi hükümlere göre silah bulundurma veya taşıma izni aldığı takdirde, borcun geri kalanının ödenmesi koşulu ile vefat edenin tabancası bu kişiye verilir. Vefat edenin tabancasının bu kişilerden biri tarafından alınmaması veya alınamaması halinde bu sebeple yapılmış olan kesintiler, Merkez Saymanlığınca mirasçılara defaten ödenir.

    (Ek fıkra: 16/02/1991 - 20788 s. R.G./Yön.) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı Kanuna göre Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olabilmek için gerekli olan hizmet yılını doldurduğu halde yaşı tamam olmadığı için fiilen emekli olamayan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin görevde iken almış oldukları zati demirbaş (standart) tabancaları geri alınmaz. Varsa kalan borcu defaten ödettirilir.

    (Ek fıkra: 11/12/1992 - 21432 s. R.G./Yön.) Görev anında vefat eden veya şehit edilen personelin zati demirbaş tabancasının vefat veya şehit düşme esnasında zayi veya gasp edilmiş olması hallerinde, aradaki fiyat farkı defaten ödenmek kaydıyla zayi olan tabanca yerine kaim olmak üzere, personelin eş, anne, baba veya çocuklarından birinin talebi ve diğerlerinin de muvafakatları halinde talepte bulunana, silah taşıma veya bulundurmaya mani halinin de bulunmaması şartı ile zati demirbaş tabanca verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Personele Satışı Yapılan Tabancaların Bakım ve Onarımı ile Zayii Halinde Yapılacak İşlem

    Madde 7 - Personele satışı yapılan tabanca üzerinde, Emniyet Genel Müdürlüğünün müsaadesi dışında tadilat, iz, işaret ve bunun gibi değişiklikler yapılamaz. Tabancaların hasara uğraması halinde, personelin kusurlu olup olmadığı yapılacak idari tahkikat neticesinde Disiplin Kurullarınca karara bağlanır.

    (Değişik fıkra: 31/10/1998 - 23509 s. R.G./Yön.) Personelin kusuru olmadan arızalanan tabancaların tamiri Genel Müdürlükçe bedelsiz olarak yapılır. Tamirinin mümkün olmadığı anlaşılan tabancalar, Genel Müdürlükçe teslim alınır ve yerine yeniden tabanca verilir. Ancak silahın tamiri mümkün olmayacak hale gelmesinde personelin şahsi kusurunun veya ihmalinin bulunduğu tespit edildiği takdirde, personele yeni tabanca satışı iki kat fiyat üzerinden yapılır. Bu personel hakkında uygulanacak 23/03/1979 tarihli ve 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü hükümleri saklıdır. personelin şahsi kusuru veya ihmali bulunmaması halinde, yeniden verilen tabancanın fiyat farkı defaten ve peşin olarak tahsil edilir. Fiyat farkının tespitinde o yıl içinde belirlenmiş fiyatlar esas alınır.

    Personelin kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik ve benzeri halleri sebebiyle hasara uğratılan tabancaların bakım ve onarımı bedeli mukabil Emniyet Teşkilatı bakım ve onarım kademelerinde yapılır. Tabancanın tamir kabul etmeyecek şekilde hasara uğramış olması halinde yeniden tabanca satışı yapılır. Tamirat faturaları defaten ve nakden ödenmek üzere memurun aylık almakta olduğu birimin bağlı bulunduğu saymanlıkça tahsil edilerek İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne irsal olunur.

    Madde 8 - Tabancanın zayii halinde, personelin kusurlu olup olmadığı idarece yaptırılacak tahkikat neticesinde Disiplin Kurulları Kararı ile belirlenir. Kusursuz zayiinde yeniden tabanca satışı yapılır. Kusurlu bulunan personele yeni tabanca iki kat fiyatla satılır.

    Kusurlu veya kusursuz olarak birden fazla tabanca zayii halinde (mükerrer zayii) yeniden tabanca satışı yapılmaz, ancak bu personele demirbaş tabanca verilir.

    Madde 9 - Personelden zati demirbaş tabancanın herhangi bir nedenle adli mercilere zapt edilmesi, bakım, onarım ve benzeri nedenlerle alınması hallerinde; geçici olarak zimmetle demirbaş tabanca verilir. Bu tabancanın zayii veya hasar görmesi halinde genel hükümlere göre işlem yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Satışı Yapılan Tabancaların Geri Alınması

    Madde 10 - Personel; görevde bulunduğu sürece kendisine satışı yapılan zati demirbaş tabancasını başkasına devir edemez, satamaz ve hibe edemez.

    Madde 11 - (Değişik: 31/10/1998 - 23509 s. R.G./Yön.) Meslekten çıkarılan veya memuriyetten ihraç edilen personel ile asaleti tasdik olmadan herhangi bir nedenle meslekten veya memuriyetten ayrılan personelden satışı yapılan zati demirbaş tabanca geri alınır.

    İhraç hali hariç, 20 hizmet yılını tamamladıktan sonra görevden veya memuriyetten ayrılanlardan, görev esnasında veya görevden doğan sakatlanma halleri ile sağlık açısından emniyet hizmetleri sınıfı veya çarşı ve mahalle bekçisi vasfını kaybettiği için memuriyetten ayrılan veya kadrosu başka hizmet sınıflarına aktarılanlardan silahı geri alınmaz.

    10 hizmet yılını tamamladıktan sonra meslekten veya memuriyetten ayrılanlar, ayrılış tarihindeki tabanca satış bedelinin % 50'sini defaten ödedikleri takdirde satışı yapılan tabanca geri alınmaz.

    Asaleti tasdik olduktan sonra Emniyet Hizmetleri Sınıfından başka hizmet sınıflarına aktarılanlardan, ayrılış tarihindeki tabanca satış bedelinin % 100 ünü daha peşin olarak ödedikleri takdirde, silahı geri alınmaz.

    Madde 12 - (Değişik: 31/10/1998 - 23509 s. R.G./Yön.) Açığa alınma, görevden uzaklaştırma, işten el çektirme, tutuklanma, gözaltına alınma ve benzeri haller ile akli dengesizlik gösteren personelin tabancası birimince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Ancak bu haller meslekten ihracı gerektirdiğinde tabanca geri verilmez. Akli dengesizlik gösterenlerin sağlık kurulu raporuna binaen silahlı görev yapamayacağının belirlenmesi halinde, 1 yıl içerisinde müracaat etmeleri ve 6136 sayılı Kanun uyarınca silah bulundurma ve taşımaya mani hallerinin olmadığını belgelendirmeleri halinde silah, personelin var ise eş veya çocuklarına, yok ise anne veya babasına verilir.

    ( Ek fıkra: 20/07/2007 - 26588 S.R.G Yön\1.mad) Görevden uzaklaştırılan personelden, genel güvenlik politikası açısından önem arz eden adlî, idarî, siyasî ve istihbarî birimlerde çalışan ve can güvenliklerinin tehlikeye düşebileceği hususunda açık veya zımni emareler bulunanların, gerek görülmesi hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 138 inci maddesinde belirtilen görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlerin uygun görüşü üzerine tabancası geri alınmayabilir veya alınmış ise iade edilebilir.

    Madde 13 - (Değişik: 31/10/1998 - 23509 s. R.G./Yön.) Bu Yönetmeliğin 6 ncı, 11 inci ve 12 inci maddelerinde belirtilen hallerde tabancanın geri alınması ve bedelinin ilgiliye ödenmesi merkezdeki ita amirinin onayı ile olur.

    Silahın geri alınması halinde ödeme, ödemenin yapılacağı tarihteki silahın satış fiyatı üzerinden yapılır. Borç ödemesi devam ederken silahın geri alınması halinde ise, silahın geri alma tarihindeki satış fiyatından bakiye kalmış olan borç miktarı düşüldükten sonra geriye kalan meblağ personele defaten ödenir.

    Ödeme, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin özel tertibinde yer alan ödenekten bütçeden gider gösterilmek suretiyle İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığınca yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Eğitimde ve Görevde Kullanılan Mermiler

    Madde 14 - Personel, özel eğitim amacıyla mermi talep ettiği takdirde, idarece belirlenecek miktarda ve verilecek belgeye istinaden ücretini de kendisinin ödemesi şartıyla mermi satın alabilir.

    Madde 15 - Çeşitli sebeplerle standarda uygun kadro tabancası verilemeyen personele, geçici zimmetli olarak standart dışı demirbaş tabanca verilir. Bilahare TMK standardı kadro tabancası temin edildiğinde demirbaş tabanca geri alınır, yerine standart tabanca verilir.

    Madde 16 - Personel zati demirbaş tabancasını, mermisini, harbi ve temizlik fırçasını atanmasının yapıldığı birime götürür.

    ALTINCI BÖLÜM : Tabancaların Kayıt, Ruhsat ve Takip İşlemleri

    Madde 17 - Personele satılan tabancaların satış işlemleri yapılıp ödeme tamamlandığında satış senedi dört nüsha olarak düzenlenir. Senedin birinci nüshası personelin dosyasında konulmak üzere Genel Müdürlük Personel Dairesine, ikinci nüshası kuvve kaydı işlemine esas olmak üzere Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüshası tayin ve yer değiştirme hallerinde personelin yeni görev yerine gönderilmek üzere personelin özlük dosyasına takılır ve bu bilgiler sicil kartına işlenir, dördüncü nüshası ise personele verilir.

    Tabancanın cinsi, tipi, çapı ve seri numarası personelin kimlik kartına işlenir.

    Madde 18 - Satışı yapılan tabancaların kayıt, ruhsat ve takip işlemleri İkmal ve Bakım Dairesince yürütülür. Bu amaçla ambar esas defteri ve satışı yapılmış zati demirbaş tabanca defteri tutulur.

    Bu Yönetmeliğe göre personele zati demirbaş silah olarak verilen tabancaların bedeli tahsil edildiğinde, ambar esas defteri kayıtlarından silinir.

    Madde 19 - İkmal ve Bakım Dairesince bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin özel tertibine kaydolunan ödeneğin, harcanmasını takip etmek amacıyla ödeme emirleri ve ödenek takip defteri tutulur.

    Ek Madde 1 - (Değişik madde: 11/02/1998 - 23255 s. R.G./Yön.)

    Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 11/02/1998 - 23255 s. R.G./Yön.)

    Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermilerden Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara da görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabili bir adet zati demirbaş silah satılır.

    Bu tabancalar, bedeli tamamen ödendiğinde Emniyet Genel Müdürlüğü envanter kayıtlarından düşülerek, Milli Savunma Bakanlığına devredilir.

    Bedeli mukabili zati demirbaş silah tahsis edilen bu personelden; mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenlerin, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanların, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bentleri ile 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanların ve 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlerin tabancaları, ödedikleri fiyattan geri alınır.

    Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli görevde bulunduğu sürece kendilerine satışı yapılan zati demirbaş tabancayı başkasına satamaz, devredemez, hibe edemez.

    Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline satılacak tabancaların cinsi, çapı, marka ve modeline ilişkin olmak üzere, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca oluşturulacak komisyona Genelkurmay Lojistik Başkanlığından ve Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik ve Maliye Daire Başkanlıkları ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birer temsilci katılır.

    Satışı yapılan tabanca ve mermilerin bedellerinin ödenmesi ile ilgili işlemler ve kayıtlar bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca komutanlıklarca yürütülür.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 11/02/1998- 23255 s. R.G./Yön.)

    Ek 2 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile personele satılacak tabancaların, zayi, hasarı, onarımı, kadro standardı dışı bırakılması ve diğer hususlar; Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak Yönerge ile düzenlenir.

    Son Hükümler

    Madde 20 - Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda genel hükümler uygulanır.

    Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü, Ayniyat Talimatnamesi ve idari mali ve cezai hükümler saklıdır.

    Geçici Madde 1 - 6136 sayılı Kanunda değişiklik yapan 3448 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Mayıs 1988 tarihinden sonra emekli olanların bir yıl içinde talepte bulunmaları halinde, Emniyet Genel Müdürlüğünün onayı ile idarece belirlenmiş tip ve marka tabancalardan bir adet tabanca ve 100 adet mermi satışı yapılır.

    Satışı yapılan tabanca ve mermilerin bedeli İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığına defaten ve nakden ödenir.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 11/02/1998 - 23255 s. R.G./Yön.)

    6136 sayılı Kanunda değişiklik yapan 29.8.1996 tarihli ve 4178 sayılı Kanunun yürürlüğe konulduğu 4 Eylül 1996 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olup, bu tarihten sonra emekli olan ancak, muvazzaflık döneminde zati demirbaş tabanca satın almayan subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara da, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunmaları ve bedelini defaten ödemeleri şartıyla, Yönetmelik esaslarına göre bir adet tabanca ve yüz adet mermi satışı yapılır.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 31/10/1998 - 23509 s. R.G./Yön.)

    Asaleti tasdik olduktan sonra hizmet sınıfı değiştirip emniyet teşkilatı içerisinde bir başka sınıfa atananlar ile sağlık nedeni ile emekliye sevk edilmiş olanlardan zati demirbaş tabancası idarece geri alınmış olanlara, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde müracaatları halinde, idarece belirlenecek tip ve marka tabancalardan bir adet tabanca satışı yapılır. Sağlık nedeni ile emekliye sevk edilmiş olanlardan silah taşıma veya bulundurma ruhsatına sağlık nedeni ile haiz olmayanlara bu hakları, talepleri halinde, eş veya çocuklarına ya da anne ve babasından birine, ruhsat almaya mani hallerinin de bulunmadığını belgelemek kaydı ile kullandırılır.

    Madde 21 - 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 105. maddesi hükmü uyarınca Sayıştay'ın da görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100