Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET TEŞKİLATI KURTARICI ARAÇLARININ KULLANILMASINA AİT YÖNETMELİK

    EMNİYET TEŞKİLATI KURTARICI ARAÇLARININ KULLANILMASINA AİT YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 29/06/1983

    Resmi Gazete Sayısı: 18092

    İçişleri Bakanlığından:

    I. BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar

    Amaç:

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Emniyet teşkilatı kadrolarında bulunan kurtarıcı araçların kullanılmasındaki esas ve usulleri belirlemektir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu yönetmelik, Emniyet Teşkilatında kullanılan kurtarıcı araçlarının kullanım alanı, kullanılma koşulları kullanan birimlerin yetki ve sorumlulukları ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

    Tanımlar:

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Kurtarıcı aracı: Araç ve malzemeyi kaldıran, istenilen yere koyan, çeken ve sürükleyen, vinç ve halat tertibatını ihtiva eden aracı,

    Kurtarma: Herhangi bir sebeple devrilmiş zemine batmış veya arızalanmış araçların kurtarıcılar yardımıyla bulundukları mahalden alınıp, uygun yere kadar götürülmesini,

    Kurtarıcı Operatörü: Kurtarıcı aracı sevk ve idare eden sürücüyü, ifade eder.

    II. BÖLÜM . Tahsis ve Kullanma

    Tahsis:

    Madde 4 - Kurtarıcı araçları TMK'da gösterilen;

    a. Trafik birimlerine,

    b. Asayiş birimlerine, (Çevik kuvvet),

    c. Destek birimlerine

    tahsis olunur.

    Kurtarıcıların Trafik Birimlerinde Kullanılması:

    Madde 5 - Kurtarıcılar;

    a. Şehir içi trafik hizmetlerinde;

    (1) Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiş olan araçların kaldırılıp götürülmesinde,

    (2) Yol üzerinde devrilen, çarpışan, çalışmayan araçların kaldırılıp, uygun yere çekilmesinde,

    kullanılır.

    b. Şehir Dışı Trafik Hizmetlerinde;

    (1) Trafik Kanunu ve Yönetmeliğe aykırı park edilmiş araçların kaldırılıp yolun kenarına alınmasında,

    (2) Karayolu üzerinde devrilen, çarpışan, hasara uğrayarak çalışmayan araçların kaldırılıp yolun kenarına alınmasında,

    kullanılır.

    Kurtarıcıların Asayiş Hizmetlerinde Kullanılması:

    Madde 6 - Asayiş birimlerine tahsis olunan kurtarıcılar:

    a. Harekat ve operasyonu engelleyen barikatlarla, ağır malzemelerin kaldırılmasında, atılmasında ve sürüklenmesinde,

    b. Asayiş hizmetlerine ilişkin diğer kurtarma hizmetlerinde,

    kullanılır.

    Kurtarıcıların Destek Hizmetlerinde Kullanılması:

    Madde 7 - Bakım Kademelerindeki Kurtarıcılar:

    a. Bakım için kademeye gelen araçların yol denemeleri esnasında kazaya uğraması devrilmesi, çalışmaz hale gelmesi nedeni ile kurtarılmasında,

    b. Ağır malzemelerin kaldırılıp indirilmesinde,

    kullanılır.

    Kurtarıcıların Diğer Birimlere Ait Araçların Kurtarılmasında Kullanılması:

    Madde 8 - Birimlere tahsis edilmiş olan kurtarıcı araçların, bu Yönetmelikte belirtilen hizmetler ile o birime ait araçların kurtarılmasında kullanılması esastır.

    Ancak, zorunlu hallerde yapılan talep üzerine yetkili amirin vereceği talimata göre, bir birime ait kurtarıcı araç, teşkilatın diğer birimlerine ait araçların kurtarma hizmetlerinde de kullanılabilir.

    Diğer Kamu Kuruluşlarına Ait Araçların Kurtarılmasında Kullanılma:

    Madde 9 - Emniyet Teşkilatına ait kurtarıcı araçlar, resmi kurum ve kuruluşların yetkili amirlerinin yazılı başvurusu üzerine, birim amirinin izni ile o kuruma ait resmi araçların kurtarılmasında kullanılabilir.

    Talep Üzerine Şahıs Araçlarının Kurtarılması ve Çekilmesi:

    Madde 10 - Teşkilata ait kurtarıcı araçların hizmet durumu müsait olduğu takdirde:

    a. Karayolu üzerinde yolun kenarına alınmış olan,

    b. Devrilme veya çarpma sonucu yolun dışına düşen veya şarampole savrulan,

    Özel araçların kurtarma ve çekme hizmetlerinde de kullanılabilir.

    Belirtilen hizmetin yapılabilesi için; araç sahibinin yazılı (imkan olmayan hallerde sözlü) başvurusunun bulunması ve yapılan talebe göre aracın tamirhanenin bulunduğu en yakın meskun mahale kadar tarifesi gereğince kurtarma ve çekme masraflarının en yakın Maliye veznesine yatırılarak makbuzunun ibraz edilmesi şarttır.

    III. BÖLÜM : Görevlendirme Esasları

    Kamu Kuruluşlarına Ait Araçları Kurtarma Faaliyetlerinde Görevlendirme:

    Madde 11 - Teşkilata ait kurtarma araçları, bu Yönetmelikte belirtilen kamu kuruluşlarına ait araçların kurtarma hizmetlerinde, tahsis olundukları birimin en üst amirinin emri ile görevlendirilirler.

    Yetkili amir ayrıca kurtarılacak aracın karıştığı olay önemli ise ilgili makam ve mercilere süratle bilgi ulaştırmak zorundadır.

    Şahıslara Ait Araçların Kurtarma ve Çekme Faaliyetlerinde Görevlendirme:

    Madde 12 - Kurtarma araçlarının, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca özel araçların kurtarma ve çekme hizmetlerinde kullanılabilmesi için araç sahibinin veya sürücüsünün İl Emniyet Müdürlüğüne yazılı müracaatta bulunması ve bu müracaatın mülki amirce uygun görülmesi şarttır.

    Kurtarılması ve çekilmesi uygun görülen aracın sahibi veya sürücüsünden kurtarma ve çekme esnasında meydana gelecek zarar ve ziyandan dolayı idareyi sorumlu tutmayacağına dair yazılı belge alınır ve kurtarma defterine gerekli kayıt düşülür.

    Kurtarıcının Kullanılması Sırasında Alınacak Tedbirler:

    Madde 13 - Kurtarıcının kullanılması arasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

    a. Kurtarıcı araç yer desteğine alınır,

    b. Gerekirse lastik havaları düşürülür,

    c. Ağır araçların kurtarılmasında kurtarıcı ve kurtarılacak araç bir mesnede bağlanır,

    d. Kurtarılacak aracın yükü boşaltılır,

    e. Vincin altında ve civarında kimse bulundurulmaz,

    f. Sigara içilmez,

    g.Yangına karşı, yangın söndürme cihazları kullanılmaya hazır tutulur,

    h.Kurtarılacak araca kimse bindirilmez,

    ı. Kurtarılacak aracın akü kabloları, akü kutup başlarından çıkarılır ve gerekiyorsa yakıtı boşaltılır.

    j. Kaldırma, indirme zincirinin kendi özel kancası kullanılır.

    k. Çekmede mutlaka çeki oku kullanılır,

    ı. Kurtarıcının kapasitesi, teknik imkanları, teçhizatı, devrilen aracı kurtarmaya yeterli değilse kurtarma işine girişilmez, durum birim amirine bildirilir.

    Kurtarma ve Çekme Ücretinin Tespiti:

    Madde 14 - Kurtarma ve çekme ücreti;

    a. Belediye hudutları içinde yapılacak kurtarma ve çekme hizmetlerinin yerine getirilmesinde akaryakıt bedeli ve amortisman dikkate alınmak suretiyle mahalli belediyelerce saat üzerinden verilecek tarifeye göre,

    b. Belediye hudutları dışında yapılacak kurtarma ve çekme hizmetlerinde ise, saat esası üzerinden Valilikçe usulüne göre belirlenecek tarifeye göre, tespit edilir.

    Kurtarıcı Ücretinin Tahsili:

    Madde 15 - Bu Yönetmeliğe göre ücrete tabi olan kurtarma ve çekme hizmetlerine, tarifesine göre tespit edilen ücretin en yakın Maliye veznesine yatırıldığına dair makbuz alınmaksızın başlanamaz.

    Kurtarma hizmetleri karşılığında Teşkilat mensuplarınca araç sahibi veya sürücülerinden herhangi bir nam altında para alınması yasaktır.

    Kurtarma Hizmetlerinde Kullanılacak Defterler ve Belgeler:

    Madde 16 - Kurtarma hizmetlerine gönderilen araçların gönderilmesine ilişkin hususlar örneği Yönetmeliğe ekli kurtarıcı araç görev defterine kayıt edilir.

    Ücrete tabi kurtarma hizmetleri için alınan vezne alındı makbuzları deftere kayıt edilmekle birlikte ayrıca dosyalanarak muhafaza edilir.

    IV. BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Madde 17 - Kurtarma hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilmesinden kurtarıcıyı görevlendiren amirler ile aracı kullanan personel sorumludur.

    Yürürlük:

    Madde 18 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayım tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100