Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 07/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25282

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Şirket : Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

    Merkez Teşkilatı : Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlük Merkezini,

    Taşra Teşkilatı : Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlük merkezi dışındaki birimleri,

    Memur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

    Birim : Belirli görevleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari hizmet ünitelerini,

    Birim Müdürü : Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdür Başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri ve Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanı ile Genel Müdürce uygun görülecek bir Daire Başkanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

    Merkez Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 6 - Merkez Disiplin Kurulu; Genel Müdür tarafından görevlendirilecek Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanı ve Teftiş Kurulu Başkanının Başmüfettişler, I.Hukuk Müşavirinin Hukuk Müşavirleri arasından belirleyeceği birer kişi ile Genel Müdürün uygun göreceği en az Şube Müdürü düzeyinde bir üye olmak üzere Genel Müdürün onaylayacağı beş kişiden oluşur.

    Disiplin Amirleri

    Madde 7 - Genel Müdür, Teşekkülde görevli memurların en üst disiplin amiri olup, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli memurların diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 8 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Ek "html" formatında düzenlenmiştir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100