Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25333

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 27/02/1960 tarihli ve 7460 sayılı Kanunun değişik 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    Eğitim ve Araştırma Merkezi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,

    Başkan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,

    Kurul : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Üyelerin Seçimi ve Görevlendirilmesi

    Madde 4 - Kurul, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında;

    Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi,

    Bakanlık Personel Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.

    Kurulun Görevleri

    Madde 5 - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek,

    b) Eğitim ve Araştırma Merkezince çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konulardaki eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirme,

    c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek,

    d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı ve bu çalışmaların performansının geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

    e) Eğitim programının ve araştırma konularının güncel gelişmelere göre yenilenmesi, yayın konularının ihtiyaca cevap verebilmesi ve kalitenin yükseltilmesi, Danışmanlık fonksiyonunun geliştirilmesi konularında tavsiyelerde bulunmak.

    Kurulun Çalışma Esasları

    Madde 6 - Kurulun toplantı tarihinden önce idari ve mali faaliyet raporları ile toplantı gündemi, toplantıya katılacak temsilcilere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilir. Bu raporlarda Eğitim ve Araştırma Merkezinin gelecek çalışma dönemine ait politikalarına ilişkin görüş, proje, program ve teklifler de yer alır. Bu raporlar ve teklifler değerlendirilmek suretiyle gündem hazırlanır.

    Toplantı ve Karar

    Madde 7 - Kurul her yıl Kasım ayının ikinci haftasında Başkan tarafından belirlenecek gün ve önceden üyelere duyurulan gündeme göre toplanır. Bakan, gerekli görmesi halinde Kurulu toplantıya çağırabilir.

    Danışma Kurulu mevcut üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş esas alınır.

    Danışma kurullarının çalışmalarında vardıkları sonuçlar ve aldıkları kararlar, Kurul raportör üyesi tarafından tespit olunur ve hazır bulunan üyelere imzalattırılarak muhafaza altına alınır.

    Sekreterya Hizmetleri

    Madde 8 - Kurulun sekreterya işleri Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından yerine getirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100