Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 25/02/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25384

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde Devlet Memuru olarak çalışanların görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve Ankara Barajları ve Rekreasyon Tesisleri İşletme Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

    Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için 3/10/1993 tarihli ve 21717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

    b) DSİ: Devlet Su İşlerini,

    c) Genel Müdür: DSİ Genel Müdürünü,

    d) Genel Müdürlük: Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünü,

    e) Merkez: DSİ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

    f) Taşra: DSİ Genel Müdürlüğü bölge teşkilatını,

    g) Döner Sermaye: DSİ Genel Müdürlüğü Ankara Barajları ve Rekreasyon Tesisleri İşletme Müdürlüğünü,

    h) Hizmet Grupları : Benzer ve eşit seviyedeki görev unvanlarının gruplandırılmasını,

    ı) Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi çerçevesinde; DSİ Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde geçen süreler, genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idarelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    i) Unvan: Personelin kadro unvanını,

    j) Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde sayılan vazifeler ile aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

    k) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    l) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    m) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    n) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı imtihanı,

    o) İlgili Birim : 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye birimlerini,

    ifade eder.

    Hizmet grupları

    Madde 5 - DSİ Genel Müdürlüğü personeli aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılır.

    a) Yönetim Grubu;

    1-Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı,

    2- İşletme Müdürü, Şube Müdürü,

    3- Şef,

    4- Ayniyat Saymanı.

    b) Denetim Grubu;

    1- Teftiş Kurulu Başkanı,

    2- Başmüfettiş, Müfettiş,

    3- Müfettiş Yardımcısı.

    c) Hukuk İşleri Grubu;

    - Avukat.

    d) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Grubu;

    1-APK Uzmanı,

    2-Eğitim Uzmanı.

    e) Bilgi İşlem Grubu;

    - Programcı.

    f) İdari Hizmetler Grubu;

    - Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

    g) Diğer Personel Grubu;

    - Kütüphaneci, Mütercim.

    h) Teknik Hizmetler Grubu;

    1- Başmühendis,

    2- Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Arkeolog, Jeolog, Jeomorfolog, Ekonomist,

    3- Tekniker,

    4- Teknisyen.

    ı) Sağlık Hizmetleri Grubu;

    1- Daire Tabibi, Tabip,Veteriner Hekim, Biolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi,

    2- Hemşire, Sağlık Memuru.

    İKİNCİ BÖLÜM:Sınava Tabi Olmadan Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalarda Aranılacak Özellikler

    Sınavsız atama

    Madde 6 - Genel Müdür Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacak personelde aranılacak özellikler unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak,

    2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 14 yıl hizmeti bulunmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

    b) I.Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1- Avukatlık ruhsatını almış olmak,

    2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 14 yıl hizmeti bulunmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

    c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1- Avukatlık ruhsatını almış olmak,

    2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 12 yıl hizmeti bulunmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

    d) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak,

    2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 12 yıl hizmeti bulunmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

    e) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1- Mühendis unvanını almış olmak,

    2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 12 yıl hizmeti bulunmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

    f) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1- Mühendis unvanını almış olmak,

    2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen atanabilme şartlarını taşımak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Sınava Tabi Olarak Görevde Yükselme Esasları

    Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özellikler

    Madde 7 - Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda personelde aranılacak özellikler, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak,

    2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3- En az iki yılı DSİ'de olmak üzere; Başmühendis olarak 3 yıl veya Mühendis olarak 10 yıl veya APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Programcı veya Şef olarak 6 yıl hizmeti olmak,

    4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    6- Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğü görevine yapılacak atamada sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak veya yüksek öğretmen okulundan veya benzeri öğrenim kuruluşlarından mezun olarak okul öncesi öğretmeni unvanı almış ve Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi veya Sosyal Çalışmacı olarak 4 yıl hizmeti olanlar tercih edilir.

    b) İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak,

    2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3- En az iki yılı DSİ'de olmak üzere; Başmühendis olarak 3 yıl veya Mühendis olarak 10 yıl hizmeti olmak,

    4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    c) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak,

    2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3- En az iki yılı DSİ'de olmak üzere; Eğitim Uzmanı, Programcı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Memur veya benzeri unvanlarda 6 yıl hizmeti bulunmak,

    4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    d) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okulların eğitim ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2- Şef kadrosunun 3 ve 4 üncü dereceleri için 10 yıl, 5 ve alt dereceleri için 6 yıl hizmeti bulunmak,

    3- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    f) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2- Ayniyat Saymanı kadrosunun 1 ve 2 inci dereceleri için 12 yıl, 3 ve 4 üncü dereceleri için 10 yıl, 5 ve daha alt dereceleri için 6 yıl hizmeti bulunmak,

    3- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    g) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1- Avukatlık ruhsatını almış olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    h) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2- Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

    3- Programcı kadrosunun 1 ve 2 nci dereceleri için 12 yıl, 3 ve 4 üncü dereceleri için 10 yıl, 5 ve daha alt dereceleri için 6 yıl hizmeti bulunmak,

    4- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    5- Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Memur veya benzeri unvanlarda 4 yıl hizmeti bulunmak,

    6- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    7- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ı) Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

    1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4-Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    i) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az dört yıllık yüksek okulların kütüphanecilik bölümünden mezun olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    j) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1- En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az "C" seviyesinden başarılı olmak,

    4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    k) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

    1- Mühendis unvanını almış olmak,

    2- Başmühendis kadrosunun 1 ve 2 nci dereceleri için 10 yıl, 3 ve 4 üncü dereceleri için 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    l) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Arkeolog, Jeolog, Jeomorfolog ve Ekonomist kadrolarına atanabilmek için;

    1- Üniversitelerin en az dört yıl öğrenim veren bu unvanlarla ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    m) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1- Teknik öğrenim veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    n) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1- Meslek lisesi veya endüstri meslek lisesi mezunu olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    o) Daire Tabibi ve Tabip kadrolarına atanabilmek için;

    1- Tıp Fakültesi mezunu olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ö) Veteriner Hekim kadrosuna atanabilmek için;

    1- Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    p) Biolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen ve Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

    1- Dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okulların bu unvanlarla ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    r) Hemşire, Sağlık Memuru kadrolarına atanabilmek için;

    1- Fakülte ve/veya yüksek okul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2- En az iki yıl DSİ'de çalışmış olmak,

    3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

    4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Görevde Yükselme Eğitimi

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 8 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen ders konularında en az 30, (g) bendinde belirtilen ders konusunda en az 45 saat olmak üzere, toplam 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları şarttır.

    Görevde yükselme eğitimi, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yönetiminde ve denetiminde kadrosu boş olan birimlerle iş birliği yapılarak yürütülür.

    Eğitim programları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca boş bulunan kadroların saptanmasından sonra ilgili daire başkanlıkları ile iş birliği yapılarak, eğitilecek elemanın sayısı ve niteliği, uygulanacak eğitimin şekli, konusu, süresi, uygulanacak yer ve zaman unsurları dikkate alınarak hazırlanır.

    Duyuru

    Madde 9 - Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu, aranacak şartlar ve son başvuru tarihi, görevde yükselme eğitim programının başlamasından bir ay önce bütün teşkilata ve personele, eğitimin yeri ve zamanı ise katılacaklara en az 15 gün önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca bildirilir.

    Müracaat

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine müracaatta bulunanların dilekçeleri daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri vasıtasıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Müracaatta bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Uygun görülen adaylara fotoğraflı Eğitime Katılma Belgesi gönderilir, uygun görülmeyenlere ise durum yazı ile bildirilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 11 - Eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Müracaat sayısının, boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde bu personelin seçiminde öğrenim seviyesi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikleri göz önünde tutularak Ek-1 Değerlendirme Formunda yer alan kriterler esas alınarak toplam puanı en fazla olan personelden başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Bir unvan için görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı 8 kişiden az ise, gruplar eğitim konularına göre diğer görevde yükselme eğitim programına katılacaklarla birleştirilebilir.

    Eğitim programının tamamına katılanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanamamış olan personelin, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usül ve esaslara tabidirler.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C.Anayasası,

    1-Genel esaslar,

    2-Temel hak ve ödevler,

    3-Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    Görevde yükselme eğitimi programında, (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı en az yüzde altmıştır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Görevde Yükselme Sınavı

    Sınav şartı

    Madde 13 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Sınav

    Madde 14 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınav Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

    Yazılı sınavda 100 üzerinde 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınav kurulu

    Madde 15 - Görevde yükselme sınavı için sınav kurulu, Genel Müdür Onay'ı ile oluşturulur.

    Sınav kurulu;

    a) Şube Müdürü, Başmühendis ve APK Uzmanı sınavları için; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, I.Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve diğer birimlerin Daire Başkanı düzeyindeki üst yöneticilerinden 2 kişi,

    b) Diğer unvanlı kadrolar için yapılan sınavda; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında boş kadroların ait olduğu birimin en üst yöneticileri veya görevlendirilecek birim temsilcilerinden oluşur.

    Sınav kurulları bir başkan ve dört üyeden oluşur. Gerekli durumlarda üniversitelerden de üye alınabilir.

    Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavında vazife alamazlar.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim durumu ve taşıdıkları unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 16 - Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Sınav sorularının bilgi kaynağının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

    b) Sınavı düzenli şekilde yürütmek.

    c) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesini düzenlemek.

    d) Tutanakları düzenleyip imzalamak.

    e) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek.

    f) İtirazları inceleyip, karara bağlamak.

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 17 - Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından ilgili sınav sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 18 - Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde dilekçeyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na yapılır.

    Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınavı kazananların tayini

    Madde 19 - Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadroya 3 ay içinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde kimin atanacağı Ek-1 Değerlendirme Formuna göre yapılacak puanlama ile belirlenir.

    ALTINCI BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan personelin hizmet süresi

    Madde 20 - Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan bölge müdürlüklerinde bu Yönetmelik gereği yapılacak atamalarda her bir unvan için aranılan hizmet süresinden birer yıl indirilir. Bu süre her halde 2 yıldan daha az olamaz.

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 21 - Gruplar veya alt gruplar arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidir. Aynı alt grup içindeki geçişlerde atanılacak kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınav şartı aranmaz.

    Naklen atamalar

    Madde 22 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanma talebinde bulunan personel çalıştığı kurumda son olarak bulunduğu unvandan Genel Müdürlükteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara atanabilirler.

    Açıktan atamalar

    Madde 23 - Genel Müdürlük kadrolarına ilk defa atanacak personel için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Herhangi bir şekilde görevlerinden ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları aynı görev veya o görevin bulunduğu hizmet grubundaki diğer görevlere atanabilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özelleştirme kadroları

    Madde 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince Genel Müdürlüğe tahsis edilen kadrolara sadece Devlet Personel Başkanlığı'nın anılan Kanun gereğince teklifi üzerine atama yapılır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 26 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, bu Yönetmelikte yazılı görevleri asaleten yürütenler bu görevler için öngörülen şartlara haiz addolunur.

    Yürürlükten kaldırma

    Madde 27 - 6/2/2000 tarihli ve 23956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

    EKLER

    EK-1

    DEĞERLENDİRME FORMU

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Adı Soyadı :

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Sicil No :

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Görev Yeri ve Unvanı :

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    DEĞERLENDİRME KISTASLARI

    Puan Değeri

    Adayın Puanı

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu

    a) Önlisans

    4

    b) 3 Yıllık Yüksek Okul

    6

    c) Lisans

    8

    d) Yüksek Lisans

    10

    e) Doktora

    12

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun

    Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesi

    kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen

    fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel

    statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

    a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

    1

    b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

    0,15

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla

    olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının

    1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması

    halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u

    hesaplanacaktır.)

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili

    amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden

    fazla belge varsa, sadece birer tanesi

    değerlendirilmeye alınacaktır.)

    a) Her takdirname için

    2

    b) Her ödül için

    4

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    5. Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına

    Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra

    katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her

    yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim

    programı değerlendirilecektir.)

    a) 05-15 gün süreli

    0,5

    b) 16-31 gün süreli

    1

    c) 2-3 ay süreli

    1,5

    d) 4-6 ay süreli

    2

    e) 7-12 ay süreli

    2,5

    f) 12 aydan fazla süreli

    3

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye

    Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen

    usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir

    dil için yapılacaktır.)

    a) (D) alanlara

    2

    b) (C) alanlara

    4

    c) (B) alanlara

    6

    d) (A) alanlara

    8

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına

    girenler hariç)

    a) Her uyarma, kınama için

    -2

    b) Her aylıktan kesme için

    -4

    c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

    -6

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda

    başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak

    katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için

    uygulanır.)

    a) Başarısız olduğu her bir sınav için

    -2

    b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

    -3

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

    +------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+

    EK-2

    GÖREVDE YÜKSELME FORMU

    Kurumun Adı:

    (A) (B) (C)

    +--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+-------------+-------------------------------+

    Görevde Yükselme Eğitimine Alınan Personel

    Görevde Yükselme

    Görevde Yükselme Sınavı

    Sınavına Katılan Personelin

    Sonunda Atama Yapılan

    Kadronun

    +------------------+-------------------+--------------+-------------+------------+-------------+----------------+-------------+-------------+-----------------+

    Başarılı

    Eğitimin

    Teşkilatı

    Unvanı

    Sınıfı

    Adedi

    Adedi

    Olanlar

    Unvanı

    Sınıfı

    Adedi

    Tarihi

    (Adet)

    +------------------+-------------------+--------------+-------------+------------+-------------+----------------+-------------+-------------+-----------------+

    +------------------+-------------------+--------------+-------------+------------+-------------+----------------+-------------+-------------+-----------------+

    Toplam:

    +------------+-------------+----------------+

    Not: (A) sütunu ile (C) sütunu karşılıklı gelecek şekilde düzenlenecektir.

    Onaylayanın

    Adı Soyadı:

    Unvanı :

    İmzası :

    Tel. :

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100