Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI ÖZEL HESAP YÖNETMELİĞİ

    GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI ÖZEL HESAP YÖNETMELİĞİ

    Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliği

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25393

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu hükümlerine göre Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkının yönetilmesi, işletilmesi, korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, tesis, bakım, onarım ve yatırım harcamaları ile Milli Park sınırları içinde yaşayan veya Milli Park sınırları içinde arazisi olan halkın kalkındırılması için Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabı'nın yönetimi, işleyişi ve harcama esaslarıyla Özel Hesaba ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabı'nın yönetimi, işleyişi ve Milli Park çalışmalarında kullanılması, Özel Hesap Bütçesinin hazırlanması ve uygulanması ile Özel Hesaptan yapılacak harcama, teşvik ve desteklemelerin esasları ile ilgili hükümleri kapsar.

    Kanuni Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununun 4791 sayılı Kanunla değişik 5 inci ve söz konusu Kanunun 12 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen :

    Kanun: 17.02.2000 tarih ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununu,

    Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

    Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

    İl Müdürlüğü: Çevre ve Orman İl Müdürlüğünü,

    Milli Park Müdürlüğü: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünü,

    İdare: Çevre ve Orman Bakanlığını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, Çevre ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğünü, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünü,

    Özel Hesap: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabını,

    Özel Hesap Saymanı: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Saymanını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Özel Hesabın Yönetimi

    Özel Hesabın Yönetimi

    Madde 5 - Özel Hesap, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı vasıtasıyla yönetilir.

    İta Amirleri

    Madde 6 - Merkezde, Özel Hesabın birinci derecede ita amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini, sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle alt kademelere devredebilir.

    Taşrada, Özel Hesabın ikinci derece ita amiri Milli Park Müdürüdür.

    Her ita amiri, yetkisini kullandığı işlerden sorumludur.

    İta Amirliği, Saymanlık ve Tahakkuk Memurluğundan ikisi aynı kişi üzerinde toplanamaz.

    Özel Hesap Saymanı

    Madde 7 - Özel Hesap Saymanı Bakanlık tarafından atanır.

    (Değişik fıkra: 02/09/2004 - 25571 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Özel Hesabın işlemleri, Merkezde Özel Hesap Saymanı vasıtasıyla yürütülür. İş durumuna göre Özel Hesap Saymanlığına gerekli personel verilir.

    Özel Hesap Saymanı servisinin amiri ve denetçisi olup; bu Yönetmeliğe göre verilen görevleri yapmak, tahsil, tediye ve ayniyata ait evrak, defter, cetvel, mizan ve bilançoyu usulüne göre düzenlemek, kendisine bağlı nakit ve ayniyat mutemetlerinin hesap ve işlemlerinin düzgün yürümesini sağlamak, gelir ve gider belgeleri ile genel bilançoyu kesin hesapla birlikte kanuni süresi içerisinde incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığı'na göndermek, ayrıca bilanço ile kesin hesapları Maliye Bakanlığı'na vermekle yükümlüdür.

    Çek, makbuz, tahsil, ödeme ve mahsup fişleri gibi evrakın cilt ve sayfa numaraları sayılır ve buna ait bir deftere kayıt edilir. Özel Hesap Saymanlığında bunlardan başka gerekli görülen defterler de tutulur.

    Özel Hesap Saymanı, her çeşit kredi ve yardımlara ait evrakı korumak ve korunmasını sağlamaktan sorumludur.

    Özel Hesap Saymanı, vergi tahakkuku ve gecikmesinden, muhasebe hatalarından doğan işlemlerden, takip edilmemekten dolayı zaman aşımına uğrayan idare hak ve alacaklarından, evrak ve pul noksanlığından, hesap hatalarından doğan işlemlerden, sigorta primi ve emekli keseneği gibi kesintilerin tahakkuk gecikme ve emanete alınmasından tek başına sorumludur.

    Program dışı ödemelerden, gelir ve giderlere ait evraklardaki eksiklik ve hatalardan, ödemelerde yapılan usulsüzlük, yanlışlık ve benzeri hatalara karşı İta Amiri, Tahakkuk Memuru ve Sayman müştereken sorumludurlar.

    Özel Hesap Saymanı, mali konularda imza atmaya yetkilidir.

    İta amiri, Özel Hesap Saymanını ödenek dışı harcamalara, yükleme ve gerçekleştirme belgeleri eksik olan maddi hata ve hak sahibinin kimliği dolayısıyla kabul edilmeyen tahakkukları ödemeye zorlayamaz.

    Özel Hesap Saymanı, mevzuata uygunluk hakkında ileri süreceği itirazlar üzerine ita amiri tarafından yazılı olarak sorumluluk üstlenildiği takdirde ödemeyi yapmaya mecburdur. Bu şekilde yapılan ödemelerde sorumluluk üstlenme yazısı ödeme belgesine bağlanır.

    Özel Hesap Saymanı, Özel Hesabın tahakkuk eden aylık mizan ve cetvellerini, senelik kesin hesaplarını, bilançolarını, ek cetvellerini, ilgili diğer evrakı mali yıl sonunda dosyalayarak, düzenli olarak saklar.

    Özel Hesap Saymanının, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası veya görevden uzaklaştırılması halinde yerine Bakanlıkça görevlendirilen bir memur vekil olarak atanır.

    Tahakkuk Memuru

    Madde 8 - (Değişik fıkra: 02/09/2004 - 25571 S.R.G. Yön/2.mad) *2* Özel Hesabın tahakkuk memurları olarak Merkezde, Daire Başkanından aşağı olmamak üzere birinci derece İta Amirinin belirleyeceği kişi, taşrada ise yetki kademesine göre ikinci derece İta Amirinden sonra gelen kişi veya Milli Park Mühendisleri kendi faaliyet alanları ile ilgili harcamalarda tahakkuk memuru olarak görevlendirilir. Tahakkuk memurları, mevzuatına uygun olarak, Özel Hesabın gelir ve giderlerini tahakkuk ettirmekten sorumludurlar.

    Veznedar

    Madde 9 - Özel Hesap Saymanlığında bir veznedar bulunur.

    Veznedar;

    a) 2489 sayılı Kefalet Kanununa tabi olup Saymana karşı sorumludur,

    b) Özel Hesap Saymanı tarafından ibra edilir,

    c) Tahsil ve tediyeyi, fişlerdeki imzalar tamamlandıktan sonra yapar,

    d) Kasa açıklarından doğrudan sorumludur,

    e) Fişsiz ve kayda dayanmayan tahsilat ve tediyeyi hiçbir surette yapamayacağı gibi elden para alamaz ve ödeme yapamaz.

    Veznedarın izin, hastalık ve görev başında bulunmadığı zamanlarda, bu görev kefalete tabi veya kefalete tabi tutulacak memurlardan birine verilir.

    Ayniyat ve Ambar Memuru

    Madde 10 - 2489 sayılı Kefalet Kanununa tabi olup, ita amirine ve Özel Hesap Saymanına karşı sorumludur.

    Ayniyat ve Ambar Memuru:

    a) Kendisine teslim edilen, Devlete ait malzeme ile demirbaşları zimmetinde bulunduğu sürece korumaya mecburdur. Yazılı emir almadığı müddetçe de bu malzemeyi kimseye veremez, devredemez, değiştiremez.

    b) Kendisine teslim edilen ayniyatı korumak, kayıtları tutmak, saklamak, bunlar için gerekli tedbirleri almak ve bu hususta gerektiğinde diğer yetkililere yazı ile durumu bildirmekle yükümlüdür.

    c) Yıl sonunda ita amirinin tespit edeceği bir komisyonla birlikte ambar ve diğer ayniyatın sayımını yapıp, bunu bir tutanakla tespit etmekle görevlidir.

    d) Gelen ve satın alınan malları muayene komisyonu muayene ettikten sonra ambar girişlerini düzenler.

    e) Ambarlardan çıkan mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenler.

    f) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 01.06.1939 tarihli "Ayniyat Talimatnamesi" hükümleri uygulanır.

    Ayniyat ve Ambar Memurlarının ibraları Özel Hesap Saymanlığınca yapılır.

    Özel Hesap Sayman Mutemetleri

    Madde 11 - Özel Hesap Sayman Mutemetleri, İdarece ihtiyaç duyulan bölümlerde yetkililerce uygun görülen ve 2489 sayılı Kefalet Kanununa tabi memurlardan atanır veya görevlendirilir.

    Özel Hesap Sayman Mutemetleri Özel Hesap hizmetlerini gerektiren tahsilat ve tediyatı sayman adına yapmakla yükümlü ve sorumludur.

    Özel Hesap Sayman Mutemetlerinin ibrası sayman tarafından yapılır.

    Özel Hesap Sayman Mutemetlerinin, çalışma şekilleri, görev ve sorumlulukları ve buna benzer diğer hususlar Bakanlıkça ayrıca hazırlanacak olan " Mutemetlik Talimatı" ile düzenlenir.

    Devir-Teslim İşlemleri

    Madde 12 - Devir teslim işlemleri;

    a) Gizli ve özel evrak ile mühürler aynen, genel iş durumu hakkındaki bilgiler yazılı olarak,

    b) Amir durumunda olan kişiler yatırım, yönetim ve intifa veya irtifak hakkı verilerek yaptırılan işlerle ilgili plan, proje ve programları dosya kayıtları ile karşılaştırarak,

    c) Ayniyat işleri ile görevlendirilen memur, sabit kıymetlerle demirbaşları kayıtları ile karşılaştırarak,

    d) Genel Evrak ve Arşiv Memuru, arşivdeki dosya, evrak ve defterleri sayarak,

    e) Özel Hesap Saymanı veya bu işle görevlendirilen vekil, görevi devrettiği tarihe kadar olan hesap ve işlemlerine ait belgeleri çıkaracağı mizanları ile birlikte bir ay içinde,

    f) Ambar Memuru mevcutlarını sayarak, ambar ve muhasebe kayıtları ile kontrol etmek suretiyle, katip ve mutemetler, demirbaş defterinde kayıtlı sabit kıymetlerle demirbaşları bulundukları yerleri itibariyle sayarak ve tahsilat ile avans artıklarını, mutemetlik defteri tahsilat makbuzu, istihkak raporu ve bordrolarıyla inceleyip uygunluğunu sağlayarak bir ay içinde devrederler.

    Devir cetvelleri dört nüsha olarak düzenlenir ve devir-teslim yapan birimin amiri tarafından onaylanır. Onaysız devir cetvelleri geçerli sayılmaz. Bu cetvellerden biri İta Amirliğinde diğerleri devreden ve devralanda kalır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Özel Hesabın Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi

    Özel Hesabın Gelirleri

    Madde 13 - Kanunun 5 inci maddesinde belirtildiği gibi Özel Hesabın gelirleri;

    a) Genel Bütçeden aktarılacak miktar,

    b) Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı giriş ücretleri ile bu alanda bulunan müze ve tanıtma merkezi giriş ücretleri, günübirlik kamp alanı gelirleri, kira ve işletme gelirleri,

    c) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri,

    d) Bağışlar, faiz ve diğer gelirler.

    (Değişik fıkra: 02/09/2004 - 25571 S.R.G. Yön/3.mad) *3* Özel Hesap Gelirleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. Ancak; banka ve finans kuruluşlarının yaptıkları bağışlar, talepleri halinde; bağışı yapan banka ve finans kuruluşunda açılan hesaptan kullanılır.

    Özel Hesaptan Yapılacak Harcamalar

    Madde 14 - Milli Park Müdürlüğünce Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkında Eceabat yerleşme alanı dışında kalan yerlerde, Milli Park hizmetleri için Özel Hesaptan yapılacak olan harcamalar şunlardır;

    a) Milli Parkta etüt, envanter belirleme, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik hizmetleri ve Milli Parkın topografik özellik ve genel karakteri bozulmadan korunması, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, tabii kaynakların geliştirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar, ıslah ve çevre tanzimi, özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar,

    b) Kanun kapsamına giren sahalarda, planları gereğince, gerekli taşınmazların tahsisi ve uygun taşınmazların kamulaştırması, belli sürelerle intifa hakkı satın alınması, kiralanması ile ilgili harcamalar,

    c) Milli Park içinde tanıtım, dinlenme ve spor tesisleri, alt-yapı ve üst yapı tesisleri, idare binası, sosyal binalar, müze, anıt, şehitlik, kamp, günübirlik alanlar, ziyaretçi ve tanıtım merkezleri ve benzeri tesislerin yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi için yapılan her türlü harcamalar,

    d) İşçi ücretleri, giyecek, yiyecek, fazla mesai, tazminat, ikramiye, sosyal yardım ve temsil ağırlama ile ilgili her türlü giderler,

    e) Milli Park hizmetlerinin gerektirdiği her türlü araç-gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili her türlü harcamalar,

    f) Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar,

    g) Özel Hesabın idaresi ile ilgili vergi, resim, harç, faiz, ulaştırma ve haberleşme ücretleri gibi her türlü giderler,

    h) Yangın söndürme çalışmaları sırasında üstün başarı gösterenlere yangın idare amirinin teklifi üzerine, mülki amirlerin uygun görüşü ve Bakanın onayı ile asgari ücretin net 3 katına kadar verilecek ödüller,

    ı) Kanunun 3 üncü maddesinin (g) ve (h) bentlerinde belirtilen teşvik ve destekler için her yıl toplanacak Özel Hesap gelirlerinin % 40'ını geçmemek üzere verilecek krediler.

    Harcamalarda Aranacak Belgeler

    Madde 15 - Özel Hesaptan yapılacak harcamalarda Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler aranır.

    Yatırım ve İşletme Kredisi

    Madde 16 - Milli Park içinde birinci derece arkeolojik sit alanları dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanacak olan uzun devreli gelişme planında belirtilmek koşuluyla, Milli Park sınırları içinde yaşayan veya Milli Park sınırları içinde arazisi bulunan halkın kalkındırılması amacı ile tarım ve hayvancılık, özel ağaçlandırmalar, pansiyonculuk, el sanatları ve diğer turizm faaliyetleri için Özel Hesap gelirlerinin % 40'ını geçmemek üzere yapı ve tesis kurmak için yatırım ve işletme kredisi verilebilir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Bakanlık ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapar ve desteklerini sağlar.

    Özel Hesap Bütçesinin Hazırlanması

    Madde 17 - Özel Hesap Bütçesi, Milli Park Müdürlüğü'nce hazırlanıp Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile uygulamaya konur.

    a) Özel Hesabın hesap dönemi mali yıldır.

    b) Milli Park Müdürlüğü, Özel Hesaptan yapılacak işlerle ilgili hazırlayacağı Bütçe teklifini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 Haziran'a kadar Genel Müdürlüğe gönderir.

    c) Genel Müdürlük, Özel Hesap bütçesini düzenler ve Bakanlığın onayından sonra yıllık iş programları ile birlikte Milli Park Müdürlüğüne gönderir.

    d) Milli Park Müdürlüğü kendisine tahsis edilen ödenek dahilinde ve iş programı gereğince çalışır. Plan, proje, program dışı ve ödeneksiz harcama yapamaz. İş programında belirtilen işlere tahsis edilen ödenek yetmediğinde, önceden aktarma veya ek ödenek talebinde bulunulur.

    e) Harcama kalemleri arasındaki aktarmalar Bakanlıkça yapılır.

    Kayıt Usulleri

    Madde 18 - Özel Hesabın hesaplarının tutulmasında uygulanacak muhasebe Maliye Bakanlığı'nca uygulamaya konulan "Tek Düzen Hesap Planı"dır. Bu hususta Maliye Bakanlığı'nın da görüşü alınarak Milli Park Müdürlüğünce bir muhasebe planı hazırlanır.

    Çift İmza

    Madde 19 - Bankadan alınacak paralara ait çek, tahsil, ödeme ve mahsup makbuzlarının çift imzalı olması şarttır. Fiş ve makbuzlar ita amiri ile Özel Hesap Saymanı veya bunların yetkisine haiz vekil tarafından imzalanır.

    Vezne İşlemleri

    Madde 20 - Özel Hesap saymanlığınca yapılacak ödemeler için kasada bulundurabilecekleri para limiti ile kasadan yapabilecekleri ödeme miktarları, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen miktarı aşamaz. Bu miktar günün şartlarına göre Bakanın onayı ile iki katına çıkarılabilir. Daha fazla artış için Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Özel Ağaçlandırmanın Teşvik ve Desteklenmesi İçin Uygulanacak Esaslar

    Teşvik Edilecek Ağaç Türleri

    Madde 21 - Bu krediden uzun devreli gelişme planında belirtilen ve İdarece uygun görülen orman ağaç türleri ile meyveli ağaç türlerinin üretimini yapacak olanlar yararlanırlar.

    Kredi Talebinde Bulunacaklarda Aranan Şartlar

    Madde 22 - Talep sahiplerinin;

    a) Aile reisi, köy tüzel kişiliği veya kooperatif olması ve yazılı istekte bulunması,

    b) Milli Park sınırları içerisinde ancak Eceabat yerleşme alanı dışında tapulu arazisinin olması,

    c) Milli Park sahası içerisindeki ve bitişiğindeki köyler ile Eceabat nüfusuna kayıtlı olması ve o yerleşim alanında en az 3 yıldır ikamet ediyor olması,

    d) Verilecek krediyi, bildirilen şartlara göre kullanma ve ödemeyi yükleneceğini taahhüt etmesi,

    şartlarına sahip olması gereklidir.

    Kredi verilmesinde Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı koruma ve kalkındırma köy kooperatifleri üyesi olanlara öncelik tanınır.

    Tespit ve İzin

    Madde 23 - Talep sahibi ağaçlandırma yapmak için en az 5 000 m2 büyüklüğündeki arazisinin sahiplilik belgesiyle birlikte Milli Park Müdürlüğüne müracaatta bulunur. Bu talebe ilişkin olarak, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Şube Müdürlüğü ile Orköy Şube Müdürlüğü) veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünce görevlendirilecek bir teknik eleman tarafından düzenlenen ön etüt raporunun Milli Park Müdürlüğünce onaylanmasından sonra, talep sahibinden uygulama projesini hazırlatması istenir. Söz konusu proje, onay tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 5 nüsha olarak orman ağaç türleriyle yapılacak ağaçlandırmalarda serbest orman mühendisi, meyveli ağaç türleriyle yapılacak ağaçlandırmalarda ise ziraat mühendisine hazırlattırılır. Bu süre içerisinde projenin teslim edilmemesi durumunda yazılı ikazla bir aylık ek süre verilir. Bu süre içerisinde de projenin teslim edilmemesi durumunda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın yapılmış olan müracaat iptal edilir.

    Projelerin yatırım giderleri tablosunun düzenlenmesinde ve krediye esas giderlerin hesabında Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca her yıl tespit edilerek uygulanan birim fiyatlar kullanılır.

    Teslim edilen uygulama projelerinden orman ağaç türleriyle yapılacak ağaçlandırma projelerinin Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, meyveli ağaç türleriyle yapılacak ağaçlandırma projelerinin ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünce uygun olup olmadıkları tespit edilerek Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürü tarafından onandıktan sonra Milli Park Müdürlüğüne gönderilir.

    Söz konusu kredi talepleri Milli Park Müdürü tarafından Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşturulan en az 3 kişilik bir komisyonca ocak ve haziran aylarında değerlendirilir. İşin özelliğine göre gerekirse komisyona Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Şube Müdürlüğü ve Orköy Şube Müdürlüğü) ile diğer Bakanlık birimlerinden de üye alınabilir. Komisyon kararları oybirliği ile alınır.

    Komisyon, yıllık ödenek durumuna, yapılacak işin önemine ve bölgenin ihtiyaçlarına göre kredi taleplerini değerlendirerek sıralar ve hazırladığı rapor ile birlikte Milli Park Müdürlüğüne teslim eder. Milli Park Müdürlüğü bahis konusu rapor ve eklerini Genel Müdürlüğün onayına sunar.

    Kredi verilmesi uygun görülenlere yazılı bildirim yapılır. Talep sahibi yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde sözleşme yapmak üzere Milli Park Müdürlüğüne başvurur. Bu süre içerisinde başvurmayanlar o yıl için kredi haklarını kaybederler.

    Ağaçlandırma çalışmalarında teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı uygulamanın yapılabilirlik durumuna göre proje yıllık dilimlere bölünebilir ve bu durumda yatırım veya krediye esas yatırım giderleri cetveli, projesinde belirtilen uygulamanın yapıldığı yılın birim fiyatına göre komisyonca yeniden düzenlenerek onay için Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Krediyi alacak kişiler iki muteber, müşterek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak ve Noter tarafından tasdik edilecek borç senedi veya banka teminatı veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılırlar. Köy tüzel kişilikleri ise köy tüzel kişiliği adına düzenlenecek ve Noter tarafından tasdik edilecek borç senedi ile borçlandırılırlar.

    Milli Park Müdürlüğünce hazırlanan sözleşmeler, taraflarca noterde imzalanarak yürürlüğe girer.

    Kredi Ödemeleri ve Borçlanma Esasları

    Madde 24 - Kredi tahsisi kesinleşen talep sahiplerine;

    a) Özel Hesaptan yapılacak ödemeler bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirlenen komisyonca düzenlenen ve tahakkuk memurluğunca tahakkuk ettirilip 2. derece ita amirliğince tasdik edilen hak ediş raporuna göre Özel Hesaptan nakit olarak yapılır.

    b) Tasdikli proje maliyetinde yer alan kalemlerden ihata, arazi hazırlığı, fidan ve dikim bedeli kadar kredi verilir.

    c) Kredi miktarı tespitinde, kredinin tahsis edildiği yıla ait Bakanlıkça belirlenen birim fiyatlar kullanılır.

    d) Kredi ödemeleri iş gruplarına göre 3 taksitte ödenir.

    e) Verilen krediye TC Ziraat Bankasının bitkisel üretim için verdiği kredilere o yıl için uyguladığı faiz oranının yedide biri kadar yıllık faiz tahakkuk ettirilir.

    f) Krediler, ağaç türlerine göre uygulama projesinde belirtilen idare müddeti kadar vadeli olup ana para ve yıllar itibariyle verilen kredi miktarına tahakkuk ettirilen faiz tutarları vade sonunda ekim ayında defaten tahsil edilir. Vade müddeti 15 yılı aşamaz.

    Denetim ve Kredi İptali

    Madde 25 - Uygulamaların denetimi, birisi başkan olmak üzere Milli Park Müdürlüğünden iki, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Şube Müdürlüğü ile Orköy Şube Müdürlüğü) veya Tarım İl Müdürlüğünden bir teknik elemanın iştiraki ile Milli Park Müdürlüğünce oluşturulacak üç kişilik bir komisyonca yapılır.

    Komisyon tarafından bu Yönetmelik ve tasdikli projesindeki teknik ve idari esaslara ve taahhütnamedeki şartlara uygun hareket etmediği tespit edilenler, Milli Park Müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğini aynı yıl içerisinde yerine getirmeyenlerin kredisi geçici olarak durdurulur. Uygulamada görülen noksanlık ve aksaklıkları yılı içinde giderenlerin kredi imkanı iade edilir. Ancak yapılan ikazın gereklerini ertesi yılın sonuna kadar yerine getirmeyenlerin ağaçlandırma kredisi iptal edilir.

    İzinleri iptal edilenlere verilmiş olan krediler verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, kanuni faizleriyle birlikte genel hükümlere göre geri alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Tarım ve Hayvancılığın Teşvik ve Desteklenmesi İçin Uygulanacak Esaslar

    Teşvik Edilecek Faaliyetler

    Madde 26 - Bu krediden uzun devreli gelişme planında belirtilen ve İdarece uygun görülen bağcılık, seracılık, sebzecilik, kesme çiçekçilik, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, kültür mantarcılığı, zeytinyağı üretimi ve doğal zeytin yağından sabun üretimi ile Milli Parkın kaynak değerlerini etkilemeyecek şekilde süt ve besi hayvancılığı, fenni arıcılık, ipek böcekçiliği ve benzeri tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapacak olanlar yararlanırlar.

    Kredi Talebinde Bulunacaklarda Aranan Şartlar

    Madde 27 - Talep Sahiplerinin:

    a) Aile reisi, köy tüzel kişiliği veya tarımsal kooperatif olması ve yazılı istekte bulunması,

    b) Tarım için kredi talebinde bulunanların Milli Park sınırları içerisinde ancak Eceabat yerleşme alanı dışında tapulu arazisinin olması, hayvancılık için kredi talebinde bulunanların ise Milli Park içerisindeki köy yerleşim alanlarında kendisine ait ahırının olması,

    c) Milli Park sahası içerisindeki ve bitişiğindeki köyler ile Eceabat nüfusuna kayıtlı olması ve o yerleşim alanında en az 3 yıldır ikamet ediyor olması,

    d) Verilecek kredinin bildirilen şartlara göre kullanma ve ödemeyi yükleneceğini taahhüt etmesi,

    gereklidir.

    Kredi verilmesinde Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı koruma ve kalkındırma köy kooperatifleri üyesi olanlara öncelik tanınır.

    Tespit ve İzin

    Madde 28 - Tarım için müracaatçı, en az 500 m2 büyüklüğündeki arazisinin tapu belgesi, hayvancılık için ise ahırına ait mülkiyet belgesi ile birlikte Milli Park Müdürlüğüne müracaatta bulunur. Bu taleplerle ilgili olarak, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Orköy Şube Müdürlüğü) veya Tarım İl Müdürlüğünden görevlendirilecek bir teknik eleman tarafından ön etüt raporu düzenlenir. Söz konusu ön etüt raporunun Milli Park Müdürlüğünce onaylanmasını müteakip, tarımla ilgili olarak müracaat sahibinden uygulama projesi düzenletmesi istenir. 3 ay içerisinde 5 nüsha olarak serbest ziraat mühendisi tarafından hazırlanan proje Milli Park Müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içerisinde projenin teslim edilmemesi durumunda yazılı ikazla 1 aylık ek süre verilir. Bu süre içerisinde de projenin teslim edilmemesi durumunda herhangi bir bildirime gerek kalmadan yapılmış olan müracaat iptal edilir.

    Projelerin yatırım giderleri tablosunun düzenlenmesinde ve krediye esas giderlerin hesabında Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca her yıl tespit edilerek uygulanan birim fiyatlar kullanılır.

    Milli Park Müdürlüğüne teslim edilen tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulama projelerinin Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Orköy Şube Müdürlüğü) veya Tarım İl Müdürlüğünce uygun olup olmadıkları tespit edilir ve İl Müdürlüğünce uygunluğu onaylanarak Milli Park Müdürlüğüne gönderilir.

    Söz konusu kredi talepleri Milli Park Müdürü tarafından Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşturulan en az 3 kişilik komisyonca ocak ve haziran aylarında değerlendirilir. İşin özelliğine göre gerekirse komisyona Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Orköy Şube Müdürlüğü) ile diğer Bakanlık birimlerinden üye alınabilir. Komisyon kararlarını oybirliği ile alır.

    Komisyon, yıllık ödenek durumuna, yapılacak işin önemine, bölgenin ihtiyaçlarına, hayvancılık için Çevre ve Orman İl Müdürlüğünce, (Orköy Şube Müdürlüğü) tarım için Tarım İl Müdürlüğünce uygun görüş verilmiş olmasına göre kredi taleplerini değerlendirerek sıralar, hazırladığı rapor ile birlikte Milli Park Müdürlüğüne teslim eder. Milli Park Müdürlüğü bahis konusu rapor ve eklerini Genel Müdürlüğün onayına sunar.

    Kredi verilmesi uygun görülenlere yazılı bildirim yapılır. Talep sahibi yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde sözleşme yapmak üzere Milli Park Müdürlüğüne başvurur. Bu süre içerisinde başvurmayanlar o yıl için kredi haklarını kaybederler.

    Kredi alacak olanlar iki muteber, müşterek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak ve Noter tarafından tasdik edilecek borç senedi veya banka teminatı veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılır. Köy tüzel kişilikleri ise köy tüzel kişiliği adına düzenlenecek ve Noter tarafından tasdik edilecek borç senedi ile borçlandırılırlar.

    Milli Park Müdürlüğünce hazırlanan sözleşmeler, taraflarca noterde imzalanarak yürürlüğe girer.

    Kredi Ödemeleri ve Borçlanma Esasları

    Madde 29 - Kredi tahsisi kesinleşen talep sahiplerine;

    a) Tarım için, tasdikli proje maliyeti tutarı kadar, hayvancılık için ise azami 10 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvana kadar kredi verilir.

    b)Tarım için kredi tahsisi kesinleşenlere bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirlenen komisyonca düzenlenen ve tahakkuk memurluğunca tahakkuk ettirilip 2. derece ita amirliğince tasdik edilen hakediş raporuna göre, hayvancılık için ise, Bakanlıkça hayvan başına tespit edilecek olan rayiç bedel üzerinden, fatura, gider pusulası ve benzeri belgeler karşılığında Özel Hesaptan nakit olarak ödeme yapılır.

    c) Tarım için, işin yapıldığını belgeleyen hakediş raporuna göre, proje tutarı kadar kredi, nakit olarak, her yıl Bakanlıkça belirlenen kredi üst limitlerini aşmayacak şekilde verilir.

    d) Tarım ve hayvancılık için verilen kredilere TC Ziraat Bankasının hayvancılık için verdiği kredilere o yıl için uyguladığı en düşük kredi faizinin yedide biri kadar yıllık faiz tahakkuk ettirilir.

    e) Tarıma ve süt hayvancılığına verilecek olan krediler dört yıl vadeli olup, yatırımın tamamlanmasını müteakip; 1. yıl ödemesiz, 2. yıl ana paranın % 25'i ile birinci ve ikinci yıl için tahakkuk ettirilen faiz tutarı, 3. yıl % 25'i ile üçüncü yıl için tahakkuk ettirilen yıllık faiz, 4. yıl % 50'si ile dördüncü yıl için tahakkuk ettirilen yıllık faizi ödenmek suretiyle tahsil edilir. Besi hayvancılığına verilecek krediler ise 2 yıl vadeli olup; anaparanın tamamı tahakkuk ettirilen faiziyle birlikte 2. yıl sonunda nakit olarak geri ödenir.

    Denetim ve Kredi İptali

    Madde 30 - Uygulamaların denetimi, birisi başkan olmak üzere, Milli Park Müdürlüğünden iki, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Orköy Şube Müdürlüğü) ve Tarım İl Müdürlüğünden birer teknik elemanın iştiraki ile Milli Park Müdürlüğü'nce oluşturulacak dört kişilik bir komisyonca yapılır.

    Komisyon tarafından bu Yönetmelik ve tasdikli projesindeki teknik ve idari esaslara ve taahhütnamedeki şartlara uygun hareket etmediği tespit edilenler, Milli Park Müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğini 3 ay içerisinde yerine getirmeyenlerin kredisi iptal edilir.

    İzinleri iptal edilenlere verilmiş olan krediler, verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere kanuni faizleriyle birlikte genel hükümlere göre geri alınır.

    ALTINCI BÖLÜM : Ev Pansiyonculuğu ve Turizme Yönelik El Sanatlarının Teşvik ve Desteklenmesi İçin Uygulanacak Esaslar

    Teşvik Edilecek Faaliyetler

    Madde 31 - Bu krediden, uzun devreli gelişme planında belirtilmek ve İdarece uygun görülmek koşuluyla, oturduğu evinin bir veya birkaç odasını veya müştemilatını pansiyona çevirerek müşteriye yeme, içme, yatma hizmetleri veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlama ortamını sağlayacak şekilde pansiyon işletme ruhsatı alanlar ile turizme yönelik; dikiş, nakış, halı, kilim, kumaş, gömlek, kazak, çorap ve benzeri dokuma ve el sanatları üretimi yapacak olanlar yararlanırlar.

    Ev Pansiyonculuğu İçin Kredi Talebinde Bulunacaklarda Aranan Şartlar

    Madde 32 - Talep sahiplerinin;

    a) Aile reisi olması ve yazılı talepte bulunması,

    b) Milli park sınırları içerisindeki köylerde tapulu evinin olması,

    c) Milli Park sahası içerisindeki köylerin nüfusuna kayıtlı olması ve o yerleşim alanında en az 3 yıldır ikamet ediyor olması,

    d) Ev pansiyonculuğu konusunda eğitim almış olması veya kurs görmüş olması,

    e) Verilecek krediyi bildirilen şartlara göre kullanma ve ödemeyi yükleneceğini taahhüt etmesi,

    gerekmektedir.

    Kredi verilmesinde Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı koruma ve kalkındırma köy kooperatifleri üyesi olanlara öncelik tanınır.

    El Sanatları Konusunda Kredi Talebinde Bulunacaklarda Aranan Şartlar

    Madde 33 - Talep sahiplerinin;

    a) Milli Park sahası içerisindeki köylerin nüfusuna kayıtlı olması ve o yerleşim alanında en az 3 yıldır ikamet ediyor olması,

    b) Yazılı talepte bulunması,

    c) El sanatları konusunda eğitim almış veya kurs görmüş olması,

    d) Verilecek krediyi bildirilen şartlara göre kullanma ve geri ödemeyi taahhüt etmesi,

    gerekmektedir.

    Ayrıca, kredi talebinde bulunacak olan kooperatiflerin el sanatları konusunda faaliyet göstermekte olmaları ve yukarıda sayılan şartlara haiz olmaları gereklidir.

    Kredinin Konusu

    Madde 34 - Bu kredi, ev pansiyonculuğu tesisi için karyola, yatak, nevresim, halı, perde, dolap ve benzeri oda tefriş malzemeleri, masa, sandalye, koltuk ve benzeri salon tefriş malzemeleri, mutfak, çamaşırhane, banyo, klima ve ısıtma teçhizatları, televizyon, müzik seti, telefon ve benzeri elektronik cihazlar ile el sanatları konusunda dikiş, nakış ve örgü makineleri, halı-kilim-kumaş dokuma tezgahları ile diğer küçük el sanatları makineleri için kullandırılır.

    Başvuru ve Değerlendirme

    Madde 35 - Kredi verilmesinde aranan şartlara haiz olan talep sahibi Milli Park Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulunur. Kredi talepleri Milli Park Müdürü tarafından Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından Ocak ve Haziran aylarında değerlendirilir. İşin özelliğine göre gerekirse komisyona Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ilgili bakanlıkların birimlerinden de üye alınabilir. Komisyon kararları oybirliği ile alınır.

    Komisyon, yıllık ödenek durumuna, işin önemine ve bölgenin ihtiyaçlarına göre kredi taleplerini değerlendirerek sıralar, hazırladığı rapor ile birlikte Milli Park Müdürlüğüne teslim eder. Milli Park Müdürlüğü bahis konusu rapor ve eklerini Genel Müdürlüğün onayına sunar.

    Kredi verilmesi uygun görülenlere yazılı bildirim yapılır. Talep sahibi yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşme yapmak üzere Milli Park Müdürlüğüne başvurur. Bu süre içinde başvurmayanlar o yıl için kredi haklarını kaybederler.

    Kredi alacak olanlar iki muteber, müşterek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak ve Noter tarafından tasdik edilecek borç senedi, banka teminatı veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılırlar.

    Milli Park Müdürlüğünce hazırlanan sözleşmeler, taraflarca Noterde imzalanarak yürürlüğe girer.

    Kredi Ödemeleri ve Borçlanma Esasları

    Madde 36 - Kredi tahsisi kesinleşen talep sahiplerine;

    a) Ev Pansiyonculuğu ve el sanatları konusunda verilecek olan söz konusu krediler, 34 üncü maddede sayılan araç-gereç-malzeme ve ekipmanlar için İdarenin gözetimi altında satın alınmaları kaydı ile rayiç bedelini geçmeyecek şekilde fatura karşılığında, nakit olarak kullandırılır.

    b) Verilen kredilere TC Ziraat Bankasının küçük işletme kredileri için o yıl uyguladığı en düşük kredi faizinin yedide biri kadar yıllık faiz tahakkuk ettirilir.

    c) Ev Pansiyonculuğu kredileri 4 yıl, el sanatları kredileri 3 yıl vadeli olarak verilir.

    d) Ev pansiyonculuğu için verilen krediler 1. yıl geri ödemesiz olup, 2. yıl ana paranın %25'i ile birinci ve ikinci yıl için tahakkuk ettirilen faiz tutarı, 3. yıl %25'i ile üçüncü yıl için tahakkuk ettirilen yıllık faiz, 4. yıl sonunda ise %50'si ile dördüncü yıl için tahakkuk ettirilen yıllık faiz nakit olarak geri ödenir.

    e) El sanatları için verilen krediler 1. yıl geri ödemesiz olup, 2. yıl ana paranın % 50'si ile birinci ve ikinci yıl için tahakkuk ettirilen faiz tutarı, 3. yıl % 50'si ile üçüncü yıl için tahakkuk ettirilen faiz tutarı nakit olarak geri ödenir.

    Kredi Konusu İşin Devri

    Madde 37 - Kredi konusu işin satış yoluyla bir başkasına devredilebilmesi için devir alacak kişinin, kredi verilmesinde aranan şartlara haiz olması ve alınan kredi borcunun tamamının İdareye nakit olarak geri ödenmesi gerekir.

    Kredi kullanan kişinin ölümü halinde, kredinin geri ödenmesi aynı şartlar geçerli olmak üzere kanuni mirasçıları tarafından yapılır.

    Mücbir Sebepler

    Madde 38 - Yasalarda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle uygulanmakta olan projede büyük ölçüde hasar meydana gelmesi durumunda konuyla ilgili uygulama esasları Bakanlık tarafından hazırlanacak olan bir talimatla belirlenir.

    Denetim ve Kredinin İptali

    Madde 39 - Uygulamaların denetimi Milli Park Müdürlüğünce oluşturulacak 3 kişilik komisyon tarafından yapılır. Bu Yönetmelik, idari ve teknik şartname ile taahhütnamedeki şartlara uygun hareket etmedikleri komisyonca tespit edilenler Milli Park Müdürlüğünce ikaz edilir. İkazın gereğini 1 ay içerisinde yerine getirmeyenlerin kredisi iptal edilir ve verilmiş olan krediler, verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, kanuni faizleriyle birlikte genel hükümlere göre geri alınır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Denetim

    Özel Hesabın Denetimi

    Madde 40 - Özel Hesabın denetimi Sayıştay tarafından yapılır. Özel Hesapla ilgili dava ve icra takipleri, 08/01/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Alım, Satım, Kira ve İnşaat İşleri

    İhale Yönetmeliği

    Madde 41 - Özel Hesaptan yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklere göre yapılır.

    Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içinde kalan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların kiraya verilmesi, sınırlı ayni hak tesisi, ecrimisili ve tahliyesi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ecrimisili ve tahliyesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğine göre Maliye Bakanlığınca yapılır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Genel Hükümler

    Özel Hesap Gelirlerinden Kesinti Yapılmaması

    Madde 42 - Bu Özel Hesap bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden hiçbir kesinti yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 43 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 44 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın da görüşü alınarak düzenlenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100