Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

    ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

    Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 24/03/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25412

    BİRİNCİ KISIM:Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM:Uygulama İlkeleri

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Alüminyum A.Ş.nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ve Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında değerlendirilen mal veya hizmet alımları ve bunlarla ilgili olarak yapılacak ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendine istinaden yurtiçinden ve yurtdışından yapılacak mal ve/veya hizmet alımları ve bunlarla ilgili yapılacak ihalelerde uygulanacak esas usul ve yöntemleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendine ve Eti Alüminyum A.Ş.'nin ana sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ;

    a) Mal : Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında olduğu bildirilen ve satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

    b) Hizmet: Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında olduğu bildirilen, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

    c) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    d) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    e) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    f) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

    g) İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

    h) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

    ı) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

    j) İdare: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    k) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

    l) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

    m) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

    n) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

    o) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    p) Amili Mütehassıs Firma: Satın alınacak mal, ve/veya hizmet alımı işinin sahip olduğu teknik özellikleri nedeniyle, diğer bir üreticinin başka marka, model veya tipteki ürünü ile ikame edilmesi pratik ve/veya ekonomik olmayan mal veya hizmeti satan firmayı,

    r) Benzer iş: Malzeme alımları için ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, hizmet alımları için ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

    s) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesini,

    t) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

    u) Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu alım işinin öngörülen bedelini,

    v) Alternatif teklif: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını,

    y) Kısmi teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

    ifade eder.

    Temel İlkeler

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde ;

    a) İdare tarafından dışarıdan karşılanacak her türlü mal ve/veya hizmet alımı işlerinde bu Yönetmelikte belirtilen usuller ve esaslar çerçevesinde ve İdareyi ilgilendiren diğer mevzuat ve ticari teamüllere uygun hareket edilecektir.

    b) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; idare saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

    c) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

    d) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Yönetmelikte belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

    e) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

    f) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

    g) Satınalma usul ve esaslarının uygulanmasında, satıcının emniyet ve güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticari teamüller dışında külfet yüklenmemesi ve bilhassa işlemlerin süratle yürütülmesi, itibarlı bir alıcı sıfatıyla piyasada her zaman güven duyulan bir müşteri durumunun muhafazası, tesellüm ve ödeme işlemlerinin gününde yapılması,

    h) Satınalma işlerinin bir çok ihtisas sahasına yönelik olması nedeniyle; bu işlerin iyi bir şekilde yapılması çeşitli birimlerin işbirliğiyle mümkündür. Bu Yönetmelikte yazılı olsun olmasın ilgili bütün birimler, satınalma biriminin talebi halinde satınalmaya ilişkin hususlara istenilen sürede cevap vereceklerdir.

    ı) Teknik spesifikasyon ve şartnameler ihtiyaç sahibi ya da talep sahibi birim tarafından hazırlanır. Önceden hazırlanan ve devamlı olarak kullanılan teknik spesifikasyonların, daha önceki alımların da dikkate alınmasıyla zaman zaman gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.

    j) Satınalınan mal ve/veya hizmetin şartnamesindeki özelliklerine uygunluğunun kontrolü dahil, tüm tesellüm işlemlerinin, her ihtiyaç sahibinin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi esastır.

    Madde 6 - İhale Komisyonu

    Komisyonlar tek sayıda üyeden teşkil ettirilir.

    a) İhale yetkilisi Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu olan;

    1) Mal alım işlerinde;

    Komisyon Asil Üyeleri:

    BaşkanBaşkan : Talep ünitesi ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı: Talep ünitesi ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı

    ÜyeÜye : Satınalma Müdürü: Satınalma Müdürü

    ÜyeÜye : Hukuk Müşaviri: Hukuk Müşaviri

    ÜyeÜye : Muhasebe Müdürü: Muhasebe Müdürü

    ÜyeÜye : Makine İkmal Müdürü: Makine İkmal Müdürü

    ÜyeÜye : Talep Ünitesi Müdürü: Talep Ünitesi Müdürü

    ÜyeÜye : Talep ünitesi İlgili Başmühendisi: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

    Yedek ÜyelerYedek Üyeler : Asil Üyelerin vekilleri: Asil Üyelerin vekilleri

    2) Hizmet alım (İşçilik) veya yapım işlerinde;

    Komisyon Asil Üyeleri:

    BaşkanBaşkan : Talep ünitesi ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı: Talep ünitesi ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı

    ÜyeÜye : Satınalma Müdürü: Satınalma Müdürü

    ÜyeÜye : Hukuk Müşaviri: Hukuk Müşaviri

    ÜyeÜye : Muhasebe Müdürü: Muhasebe Müdürü

    ÜyeÜye : Endüstriyel İlişkiler Müdürü: Endüstriyel İlişkiler Müdürü

    ÜyeÜye : Talep Ünitesi Müdürü: Talep Ünitesi Müdürü

    ÜyeÜye : Talep ünitesi İlgili Başmühendisi: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

    Yedek ÜyelerYedek Üyeler : Asil Üyelerin vekilleri: Asil Üyelerin vekilleri

    3) Hizmet alım (Nakliye) işlerinde;

    Komisyon Asil Üyeleri:

    BaşkanBaşkan : Talep ünitesi ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı: Talep ünitesi ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı

    ÜyeÜye : Satınalma Müdürü: Satınalma Müdürü

    ÜyeÜye : Hukuk Müşaviri: Hukuk Müşaviri

    ÜyeÜye : Muhasebe Müdürü: Muhasebe Müdürü

    ÜyeÜye : İş Nakliye Araçları Müdürü: İş Nakliye Araçları Müdürü

    ÜyeÜye : Talep Ünitesi Müdürü: Talep Ünitesi Müdürü

    ÜyeÜye : Talep ünitesi İlgili Başmühendisi: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

    Yedek ÜyelerYedek Üyeler : Asil Üyelerin vekilleri: Asil Üyelerin vekilleri

    b) İhale yetkilisi Genel Müdür Yardımcısı olan;

    1) Mal alım işlerinde;

    BaşkanBaşkan : Satınalma Müdürü: Satınalma Müdürü

    ÜyeÜye : Satınalma Müdür yardımcısı: Satınalma Müdür yardımcısı

    ÜyeÜye : Avukat: Avukat

    ÜyeÜye : Muhasebe Müdür Yardımcısı: Muhasebe Müdür Yardımcısı

    ÜyeÜye : Talep Ünitesi Müdürü: Talep Ünitesi Müdürü

    ÜyeÜye : Talep ünitesi İlgili Başmühendisi: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

    ÜyeÜye : Makine İkmal Müdürlüğü Baş Mühendisi: Makine İkmal Müdürlüğü Baş Mühendisi

    Yedek ÜyelerYedek Üyeler : Asil Üyelerin vekilleri: Asil Üyelerin vekilleri

    2) Hizmet alım (İşçilik) veya yapım işlerinde;

    Komisyon Asil Üyeleri:

    BaşkanBaşkan : Satınalma Müdürü: Satınalma Müdürü

    ÜyeÜye : Satınalma Müdür Yardımcısı: Satınalma Müdür Yardımcısı

    ÜyeÜye : Avukat: Avukat

    ÜyeÜye : Muhasebe Müdür Yardımcısı: Muhasebe Müdür Yardımcısı

    ÜyeÜye : Talep Ünitesi Müdürü: Talep Ünitesi Müdürü

    ÜyeÜye : Talep ünitesi İlgili Başmühendisi: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

    ÜyeÜye : Endüstriyel İlişkiler Müdür Yardımcısı: Endüstriyel İlişkiler Müdür Yardımcısı

    3) Hizmet alım (Nakliye) işlerinde;

    Komisyon Asil Üyeleri :

    BaşkanBaşkan : Satınalma Müdürü: Satınalma Müdürü

    ÜyeÜye : Satınalma Müdür Yardımcısı: Satınalma Müdür Yardımcısı

    ÜyeÜye : Avukat: Avukat

    ÜyeÜye : Muhasebe Müdür Yardımcısı: Muhasebe Müdür Yardımcısı

    ÜyeÜye : Talep Ünitesi Müdürü: Talep Ünitesi Müdürü

    ÜyeÜye : Talep ünitesi İlgili Başmühendisi: Talep ünitesi İlgili Başmühendisi

    ÜyeÜye : İş Nakliye Araçları Müdürlüğü Başmühendisi: İş Nakliye Araçları Müdürlüğü Başmühendisi

    Yedek ÜyelerYedek Üyeler : Asil Üyelerin vekilleri: Asil Üyelerin vekilleri

    İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

    Başkan ve üyelerin toplantılarda bizzat bulunmaları esastır. Başkan ve asil üyelerin hastalık, izin, geçici görev ve benzeri gibi zorunlu nedenlerle toplantı mahallinde bulunmamaları halinde, yerlerine vekilleri aynı yetki ve sorumlulukla toplantıya katılırlar.

    Toplantıya katılmayan asil üyelerin katılmama sebepleri ile toplantının yapılmaması hallerinde bunun gerekçesi Komisyon kararında belirtilir.

    Gerekli hallerde komisyonlara, ihtiyaç kadar konu uzmanı dahil edilebilir.

    İhale komisyonunca ihale onay aşamasında alınan kararlar ve ihale sonrası alınan kararlar ile düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ile görev unvanları belirtilerek imzalanır.

    Komisyonların sekreterya işleri, Satınalma Müdürlüğünce yürütülür.

    Bu maddeye göre kurulan komisyonlar, havale edilen mal ve/veya hizmet alımına ait dokümanı bu Yönetmelik esasları dahilinde inceleyerek, mevcut koşullara göre değerlendirmek suretiyle; ihaleye çıkılıp çıkılmaması hususunda alacakları kararlarını, onay merciine bir tutanakla iletirler. Onay merciinin onayı doğrultusunda işlem yapılır.

    Komisyonda görüşülecek konular bir yazı ile başkan ve üyelere toplantıdan en geç 24 saat önce gönderilir. Başkan ve üyeler bu yazı üzerine yaptıkları inceleme sonucunda tespit ettikleri hususları yazılı veya sözlü olarak komisyona getirebilirler.

    İhale İşlem Dosyası

    Madde 7 - İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

    İKİNCİ BÖLÜM:İhaleye Katılım Kuralları

    Harcama Yetki Limitleri

    Madde 8 - a) Harcama Yetki Limitleri : Satınalma işlerinde her türlü mal ve/veya hizmet alımlarına ait Genel Müdür harcama yetki limiti, İdarenin yönetim kurulu tarafından bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak belirlenir. Bu harcama yetki limitine göre de diğer yönetim kademelerinin harcama yetki limitleri, aşağıdaki şekilde tespit edilir:

    1) Genel Müdür Yardımcılarının harcama yetki limiti, Genel Müdür harcama yetki limitinin 1/2'si (yarısı),

    2) Genel Müdürlük Makamınca, onaylanmış malzeme taleplerinin nihai alım işlem ve

    kararlarının, yetki limitleri dahilinde, Satınalma Müdürlüğünce, yürütülmesi ve neticelendirilmesini teminen, Satınalma Müdürünün harcama yetki limiti, Genel Müdür harcama yetki limitinin 1/8'i (sekizde biri),

    b) Harcama Yetki Limitlerinin İşleyişi : Harcama yetki limitlerinin işleyişi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    1) Genel Müdür Yardımcıları kendi yetki limitleri içersinde kalan işleri bir üst makama ve/veya Satınalma ve İhale Komisyonuna havale etmemeleri esastır.

    Ancak, kendilerine ve/veya kendi yetki limitleri düzeyi ile sınırlı olmak üzere, daha alt düzeydeki yönetim kademelerine tahsis edilmiş yetki limiti dahilinde yapılacak herhangi bir işin, satınalma ve ihale komisyonlarında incelenmesini isteyebilirler.

    2) İlgili ihtisas birimleri mal ve/veya hizmet alımları işlerinde ihaleye çıkmadan önce bu işle ilgili tüm şartnameleri de hazırlayarak, yetki limitlerine göre yetkili makamdan ihaleye çıkma iznini alırlar. İhale sonucu da, yine yetki limitleri dahilinde ilgili makamın onayı ile yürürlüğe konulur.

    3) Mal ve/veya hizmet alımlarında, belirli bir yetki ile uygulamaya konan iş ile ilgili sözleşmesinde belirtilen oran içerisindeki opsiyonel işler hakkında, o iş ile ilgili olarak daha önce yetkili makamca onaylanmış olan sözleşme ve ekleri hükümlerine göre işlem yapılır.

    4) İlgili birimler, kendi yetki limitlerini aşan ve özelliği nedeniyle tamamı bir defada verilmesi gereken herhangi bir işi, kendi yetki limitlerinde gerçekleştirmek amacıyla parçalayarak veremezler.

    5) İdarenin Satınalma Müdürünün altındaki kademeler için yetki limitleri Genel Müdürün Olur'u ile tespit edilir.

    Yaklaşık Maliyet

    Madde 9 - Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

    İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

    Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden, ihalelerin durumu, alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre ve idarenin takdiri yetkisinde kalmak koşulu ile yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

    1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

    2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ve yapım işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

    3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

    4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

    5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

    6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

    7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

    8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

    9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

    İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

    Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

    a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

    b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

    c) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

    d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

    e) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

    f) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

    g) Yönetmelikte ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

    h) Bu Yönetmelikte belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

    İhaleye Katılamayacak Olanlar

    Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

    a) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

    c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

    d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,

    yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

    e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

    f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

    Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    Şartnameler

    Madde 12 - İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır.

    Şartnamelerin düzenlendikleri konuda hiçbir boşluk bırakmayacak, yanlış anlaşılmaya sebep vermeyecek ve yoruma ihtiyaç duyulmayacak biçimde hazırlanması esastır.

    İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihtiyaç sahibi birimlerce hazırlanacak olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

    Teknik şartnameler; satın alınmasına ihtiyaç duyulan mal ve/veya hizmet ihtiyaç sahibi veya ilgili birim ile ihaleyi yürüten birim ve teklif verecek taraflar arasında hiçbir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde, tam ve açık olarak tanımlayan, teknik özelliklerini içeren ve ihale dosyası içinde yer alan belgelerdir.

    Teknik şartnamelerde yer alacak nitelikler; ihtiyaç sahibi ve/veya talep eden birimler ile konu uzmanı birimlerin işbirliğinde belirlenerek, gerçek ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanır.

    Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

    Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

    İdari şartnameler, temin edilecek mal ve/veya hizmetler gibi ihtiyaçların, teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dahilinde temin edilebilmeleri için, düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak ve tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali ve hukuki yükümlülükler ile mevcut ticari, mali ve hukuki mevzuat doğrultusunda ve yapıla gelen uygulamalar çerçevesinde elde edilen deneyimler de göz önünde tutularak ilgili ihtisas birimlerince teknik şartlarda göz önünde bulundurularak mal ve/veya hizmet alımı işinin özelliğine göre usul ve esasları düzenleyen belgelerdir.

    Şartnameler Satınalma Müdürlüğü koordinasyonunda, geçmiş uygulamalardan elde edilen deneyimler ve yeni gelişmeler doğrultusunda, ihtisas birimlerinin de görüşleri alınarak, ilgili ihtiyaç sahibi ve talep eden birimlerin işbirliği ile sürekli olarak güncelleştirilir.

    İhale İlan Süreleri ve Kuralları

    Madde 13 - Yapılacak mal ve/veya hizmet alım işleri tutarının Genel Müdürün harcama yetkisinin % 20'sini aşması halinde bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak amacıyla ihale gününden asgari 15 gün önce Resmî Gazete'de yayınlanması esastır.

    Ancak acil durumlarda, gerekçeleri belirtilerek yetki limitlerine göre ilgili makamın oluru alınarak bu süre 7 güne kadar indirilebilir.

    İlanın şekli ve hangi duyuru vasıtasıyla kaç kere yapılacağı ihale onay belgesinde belirtilir.

    Satınalınacak mal ve/veya hizmet alımlarının belirli bir ülke, firma veya tröst tekelinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle veya amili mütehassıs bir firmadan tedariki gerekiyorsa, ilan yapılmaksızın yalnız bundan teklif alınır ve bu husustaki mucip sebepler alım kararında belirtilir.

    Ayrıca üretim ve yatırım faaliyetleri ile satış faaliyetleri yönünden hayati mahiyette, iş ve can güvenliği ile olağanüstü hallerde alınması gerekli olan mal ve hizmet alımları ihale onay aşamasında alınan kararda belirtilmek suretiyle ilan yapılmaksızın konu ile iştigal eden firmalardan teklif istenmek suretiyle gerçekleştirilir.

    İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

    Ortak Girişimler

    Madde 14 - Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı olarak oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

    Alt Yükleniciler

    Madde 15 - İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

    Madde 16 - İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

    Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ve bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara hemen duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

    İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

    Yasak Fiil veya Davranışlar

    Madde 17 - İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

    a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

    b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

    c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

    d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

    e) Bu Yönetmelikte ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

    Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

    İKİNCİ KISIM:İhale Süreci

    BİRİNCİ BÖLÜM:İhale Usulleri ve Uygulaması

    Uygulanacak İhale Usulleri

    Madde 18 - İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

    a) Açık ihale usulü.

    b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

    c) Pazarlık usulü.

    İdarelerce yapılacak mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin "Açık İhale Usulü" ile yapılması esastır. Ancak işin gereği İdarenin menfaatlerinin korunması amacıyla, idarenin ihtiyaç sahibi biriminin ve/veya ihtisas biriminin önerisi, Komisyonun yazılı teklifi ve yetki limitlerine göre ilgili makamın onayı ile diğer ihale usullerinden hangisinin uygulanacağı ihale onay belgesinde belirtilir.

    Açık İhale Usulü

    Madde 19 - Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

    Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

    Madde 20 -- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

    Bu Yönetmelikte belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

    Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde bu Yönetmelikte belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

    Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

    Pazarlık Usulü

    Madde 21 - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

    a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

    b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

    c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

    d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

    e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

    (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

    İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

    (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

    (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

    Doğrudan Temin

    Madde 22 - Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

    a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

    b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

    c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

    d) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

    e) Genel ve katma bütçeli idareler, Kamu İktisadi teşebbüsleri, devlet veya teşebbüs ve/veya teşekkülleri, bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş ve şirketler ile Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarına yaptırılacak iş veya satın alınacak mal veya hizmet üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü mal ve hizmet satınalımlarında, bu Yönetmeliğin ihaleye çıkılması zorunluluğuna ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu durumda yetki limitleri dahilinde yetkili makamın onayı alınmak kaydıyla, bu maddede belirtilen kuruluşlar ile karşılıklı olarak satış veya alım şartları belirlenir ve belirlenen yeni şartlara göre işlem gerçekleştirilir. Alım kararından sonra yapılabilecek fiyat ayarlamaları için herhangi bir merciin olur ve onayı gerekmez.

    f) İdarenin bayisi olduğu kuruluş ve/veya teşekküllerden yapılacak alımlar. Bu tür alımlarda yetki limitleri dahilinde yetkili makamın onayı alınmak kaydıyla, bu maddede belirtilen kuruluşlar ile karşılıklı olarak satış veya alım şartları belirlenir ve belirlenen yeni şartlara göre işlem gerçekleştirilir.

    g) Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinden tahsis ve ihale neticesinde yapılacak alımlar.

    h) Genel Müdürün harcama yetki limitinin 1/8'ini (sekizde birini) aşmayan ihtiyaçlara ilişkin mal ve/veya hizmet alımları.

    ı) Rotatif iş avansları ile alımlarını yürüten İdarenin birimleri, bu tür alımlarını mevzuat dahilinde doğrudan gerçekleştirirler.

    Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ilgili merciin onayı alınarak ihtiyaçlar temin edilir.

    İKİNCİ BÖLÜM:İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

    İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

    Madde 23 - İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

    a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

    b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

    c) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

    d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

    e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

    f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

    g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

    h) Teklif ve sözleşme türü.

    ı) İlân konusu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı.

    İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar

    Madde 24 - İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

    İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

    a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

    b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

    c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

    d) İsteklilere talimatlar.

    e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

    f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

    g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

    h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

    ı) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile diğer giderlerden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

    i) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

    j) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

    k) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

    l) Teklif ve sözleşme türü.

    m) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

    n) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

    o) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

    ö) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

    p) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

    r) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

    s) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

    ş) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

    t) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

    u) Anlaşmazlıkların çözümü.

    İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi

    Madde 25 - İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.

    Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.

    İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

    Madde 26 - İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

    Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

    Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

    Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

    Madde 27 - Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

    Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

    Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

    Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

    Başvuru Belgelerinin Sunulması

    Madde 28 - Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.

    Tekliflerin Geçerlilik Süresi

    Madde 29 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

    Geçici Teminat

    Madde 30 - İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 31 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Tedavüldeki Türk Parası.

    b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

    d) İsteklilerden tekliflerini Türk Lirası haricinde yabancı para cinsinden teklif verilmesinin istenmesi veya sözleşmenin yabancı para cinsinden düzenlenmesi hallerinde teklif edilen veya düzenlenecek sözleşmedeki yabancı para cinsinden verilecek olan yabancı para veya teminat mektupları.

    İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

    (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

    Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması zorunludur.

    İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

    Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    Teminat Mektupları

    Madde 32 - Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

    İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Tekliflerin Değerlendirilmesi

    Tekliflerin Alınması ve Açılması

    Madde 33 - Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

    İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

    Tekliflerin Değerlendirilmesi

    Madde 34 - İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

    Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

    En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Zarfların Komisyon huzurunda açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim veya arttırma teklifleri kabul edilemez. Ancak fiyatın idarece yapılan yaklaşık maliyet hesabından çok yüksek olması veya isteklilerce aynı fiyatın teklif edilmesi halinde şartnamelere uygun teklif vermiş tüm isteklilerden, ya ikinci bir kapalı zarfla indirimli teklif istenilir ya da Komisyonca görüşmelere ara verilmeksizin aynı anda en düşük teklif fiyatı üzerinden açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

    İlgili Komisyon değerlendirme çalışmalarını doğrudan yapabileceği gibi, ihtisas birimleri ya da birimler arası konu uzmanlarından teşkil edilecek değerlendirme ekibi vasıtasıyla yaptırabilirler. Değerlendirme çalışmalarının Komisyon dışında yaptırılması durumunda, açılan teklifler teknik ve ticari açıdan değerlendirilmek üzere bir zarf içerisinde ilgili ihtisas birimine veya değerlendirme ekibine gönderilir.

    Tekliflerin değerlendirilmesinde gizliliğe uyulması esastır.

    İhtisas birimleri veya değerlendirme ekiplerince hazırlanmış olan mukayeseli değerlendirme raporu, komisyonlarca incelenerek en uygun teklif veren firmaya sipariş verilmek üzere, yetki limitlerine göre karar merciinin onayına sunulur.

    Değerlendirme raporlarının sonucundan raporu hazırlayanlar ve konu ile ilgili birim amirleriyle İhale komisyonları aynı sorumluluğa haizdir.

    Aşırı Düşük Teklifler

    Madde 35 - İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

    İhale komisyonu;

    a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

    b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

    c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

    Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

    Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

    Madde 36 - İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

    İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

    Madde 37 - Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

    İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

    Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

    Madde 38 - İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.

    İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

    Sözleşmeye Davet

    Madde 39 - İhale üzerinde kalan istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

    Kesin Teminat

    Madde 40 -- Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Kesin teminat mektupları süreli olarak verilir.

    Avans Teminat Mektupları

    Madde 41 - Şartnamelerde öngörülmesi kaydıyla avans verilebilir. Avans tutarı toplam sipariş tutarının %25'ini (Yüzde yirmibeş) aşamaz. Verilebilecek avansın maliyeti tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

    Yurtiçi ve yurtdışı satınalmalarda avans tutarı kadar avans teminat mektubu karşılığında avans verilebilir.

    Avans ödemesi ve avansın tahsili şartnamelerde ve/veya sözleşmelerde belirtilen hükümlere göre yapılır.

    Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 42 - İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

    Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.

    Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 43 - İdare, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli teklif geçerlik süresinin bitmesini izleyen günden itibaren taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir.

    İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

    Madde 44 - Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır.

    Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

    İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

    Muayene ve Tesellüm

    Madde 45 - Teknik ve ticari şartnameler ile sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre, ihtiyaç ya da talep sahibi birim tarafından sözleşmede belirtilen sürelere bağlı kalınarak en seri şekilde yapılır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM:Yasaklar, Ceza Sorumluluğu, Çeşitli ve Son Hükümler

    Madde 46 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü Kısmında "Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu" başlığı kapsamındaki maddeler uygulanacaktır.

    İdarece Uyulması Gereken Diğer Kurallar

    Madde 47 - Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

    a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.

    b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarece ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

    c) İdarece bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.

    d) İdarece kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.

    e) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

    f) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

    Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler

    Madde 48 -Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarece ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

    Sürelerin Hesabı

    Madde 49 - Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

    Tebligat

    Madde 50 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

    Standart İhale Dokümanları

    Madde 51 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale dokümanları İdare tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacaktır.

    Başlanmış Olan İhaleler

    Madde 52 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

    Güncelleme

    Madde 53 - Bu Yönetmelikte yer alan yetki limitleri ve parasal limitler İdarenin Yönetim Kurulu tarafından güncellenir.

    Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

    Madde 54 - Satınalma ve İhale konuları ile ilgili olup da, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ile bu Yönetmeliğe aykırı olmayan diğer Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü yönetmelikleri, bunlar da yeterli olmadığı durumlarda Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınacak kararlara göre işlem yapılır.

    Yürürlük

    Madde 55 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 56 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100