Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DAMGA YÖNETMELİĞİ

    DAMGA YÖNETMELİĞİ

    Damga Yönetmeliği

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 10/04/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25429

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet ormanlarından, Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş, kırılmış veya kesilmiş ağaçlardan hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin, hangi damgalarla, kimler tarafından damgalanacağına ilişkin şekil ve esasları tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 -Bu Yönetmelik, Devlet Ormanlarından, Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden kesilecek ağaçlar ile bu ağaçlardan elde edilen metreküplü emval, devrik veya kırık ağaçlar, usulsüz kesilen ağaçlar ve mamullerine; hangi çeşit damga çekiçlerinin kimler tarafından, hangi esaslar dahilinde uygulanacağı hususlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 -Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 27, 41 ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM:Damga Çeşitleri, Damgalama, Yetki ve Yetki Devri

    Damga Çeşitleri

    Madde 4 - Damga çeşitleri şunlardır:

    a) Dikili Ağaç Damgası; oval'e yakın bir şekilde, kenarları çift çerçeveli olup, çerçeve içinde Türkiye Cumhuriyeti (T.C), Orman Umum Müdürlüğü (O.U.M.) rumuzları ve damga numarası bulunur. Damgalamada kullanılan boya rengi siyahtır. (Ek Şekil 1)

    b) Devrik Ağaç Damgası; sekiz köşeli, kenarları çift çerçeveli olup, çerçeve içinde Türkiye Cumhuriyeti (T.C), Orman Umum Müdürlüğü , (O.U.M) rumuzları ve damga numarası bulunur. Devrik ağaç damgalamada boya rengi siyahtır. Zati ihtiyaçta boya rengi kırmızıdır. (Ek Şekil 2)

    c) Usulsüz ve Nizamsız Kesimlere ve Ürünlerine Ait Damga; altı köşeli, kenarları bir çerçeveli olup, çerçeve içinde Türkiye Cumhuriyeti (T.C), Orman Dairesi (O.D) rumuzları ve damga numarası bulunur. Damgalamada kullanılan boya rengi kırmızıdır. (Ek Şekil 3)

    d) Mamul Damga; daire şeklinde, kenarları bir çerçeveli olup, çerçeve içinde Türkiye Cumhuriyeti (T.C), Orman Dairesi (O.D) rumuzları ve damga numarası bulunur. Damgalamada kullanılan boyanın rengi siyahtır. (Ek Şekil 4)

    Dikili Ağaç Damgası

    Madde 5 - Bu damga; ağaç kesildiğinde damga dip kütükte kalacak şekilde, alınmasına karar verilen göğüs hizasındaki çapları 20 cm ve üzerindeki ağaçlarda toprak seviyesine en yakın bir yerinde açılacak aynaya, çapları 8-20 cm deki ağaçlarda aynaya veya kesim yüzeyine uygulanır.

    Kesimde ve kontrolde kolaylık sağlamak için damgalar, mümkün olduğunca, bütün ağaçlarda aynı yöne dönük olarak uygulanır. Meyilli arazide bu yön meylin aşağı tarafıdır.

    Göğüs hizasındaki çapları 8 cm. den küçük olan kesilecek ağaçlar damgalanmaz.

    Tıraşlama, boşaltma kesimi yapılacak alanlar ile tamamen boşaltılacak yanan orman sahalarında sadece sınırdaki ağaçlar damgalanarak sahanın sınırları belirlenir ve bu sınır içinde kalan ağaçlar damgalanmaz.

    Baltalıklarda dikili damga yapılmaz. Ancak göğüs hizasındaki çapı 20 cm. den büyük ağaçlar 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki esaslara göre damgalanır.

    Bir Orman İşletme Şefliği sınırları içinde birden çok damganın kullanılması gerektiğinde, damgalar ayrı ayrı bölme veya bölmeciklerde (işlem ünitesi) kullanılır.

    Devrik Ağaç Damgası

    Madde 6 - Bu damga; ormanlarda herhangi bir tabii sebeple devrilmiş ve alınması gereken kırılmış ağaçların dip kütüklerine 5 inci maddede belirtilen yetkide ve ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 üncü maddelerine göre Zati ve Müşterek İhtiyaçlar ile felaketzede ve göçmen ihtiyaçları olarak verilen yapacak emvalin her iki başına sık ve çapraz bir şekilde uygulanır.

    Usulsüz ve Nizamsız Kesimlere ve Ürünlerine Ait Damga

    Madde 7 - Ormanlarda usulsüz kesim yapıldığı tespit edildiğinde; Orman İşletme Şefi veya görevlendireceği bir teknik eleman Başkanlığında, usulsüz kesimin yapıldığı yere ait Toplu Koruma veya Bölüm Koruma Merkezi Muhafaza Memurlarından en az bir ve gerektiğinde komşu Koruma Ekip Merkezi Muhafaza Memurlarından en az bir olmak üzere bir ekip oluşturulur. Bu ekip tarafından, usulsüz kesilen ağaçların kökleri, kesim yüzeyine veya toprak yüzeyine yakın bir yerden açılacak ayna üzerine numara konarak, usulsüz kesim damgası ile damgalanır ve usulsüz kesilen ağaçlara ilişkin bir tespit tutanağı tanzim olunur. Bu tutanak, Toplu Koruma veya Bölüm Koruma sicili için esas tutulur ve bir nüshası İşletme Şefliğinde özel dosyasında saklanır. Ayrıca usulsüzlüğe sebebiyet verenler hakkında soruşturma açılır.

    Bu damga, usulsüz kesimler sonucu olarak orman içinde veya herhangi bir yerde tespit edilen mamul veya gayri mamul emval ile kaçak olarak nakledilirken yakalanıp yedi emin veya orman deposuna teslim edilen mamul veya gayri mamul emvalin her iki başına uygulanır.

    Mamul Damga

    Madde 8 - Bu damga; her nevi metreküple ölçülen emvalin, tek tarafına istif yerlerine taşınmadan önce uygulanır. Dikili satışlar sonucu elde edilen emval kesim bölmesinde, diğer emval satış istif yerlerinde nakilden önce emvalin her iki başına çapraz olarak uygulanır.

    Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen emvale vurulmuş damga izlerinin başlangıçtaki halinin, imalat aşamasına kadar muhafazası zorunludur.

    İşletmelerden satın alınan emvale tüccarlar tarafından vurulan firma damgalarının mamul damgaya benzemesi halinde, orman idaresi bu özel işaretlerin değiştirilmesini ilgililerden ister.

    İşletmelerce satılan malların alıcılarına teslimi sırasında damga izleri kontrol edilir. Herhangi bir sebeple damga izleri silinmiş veya belirsiz hale gelmiş olan emvalin damgaları yenilenir.

    Damgalama Yetkisi ve Yetki Devri

    Madde 9 - Damgalama yetkisi ve yetki devri şunlardır:

    a) Dikili Ağaç Damgasında: Orman İşletme Şefi tarafından kullanılır. Ancak, Orman Bölge Müdürü veya İşletme Müdürü tarafından yazılı yetki verilmek kaydı ile, ormancılık öğrenimi görmüş tüm teknik elemanlara damga yapma görevi ve yetkisi verilebilir. Damgalama bir teknik eleman tarafından yapılabilir.

    Özel Silvikültürel müdahale gerektiren damgalamada, ilgili birimlerden yeterince teknik eleman da bulundurulabilir.

    Böcek, mantar ve benzeri gibi zararlıların arız olduğu sahalardaki ağaçlarda; Orman İşletme Şefi ve gerekli hallerde Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca müştereken damgalama yapılabilir.

    Damgalama işleri birkaç kişi tarafından yapıldığında, görev unvanı en yüksek olan kişi Ekip Başkanlığı görevini yapar.

    b) Devrik Ağaç Damgasında: Devrik ağaç damgasının kullanılmasına, Orman İşletme Şefi veya İşletme Müdürünce görevlendirilen teknik elemanlar yetkilidir.

    Ancak, 7 nci maddede yazılı Zati ve Müşterek İhtiyaçlar ile felaketzede ve göçmen ihtiyaçları dışında, sadece devrik ağaçların damgalanmasında yine Orman İşletme şefinin sorumluluğu altında Orman Muhafaza Memurlarına da görev verilebilir.

    c) Usulsüz ve Nizamsız Kesimlere ve Ürünlerine Ait Damgada: Usulsüz Kesimlere Ait Damganın kullanılmasına, Orman İşletme Şefi veya İşletme Müdürünce görevlendirilen teknik elemanlar yetkilidir. Ancak münferit olaylarda Orman İşletme Şefinin sorumluluğu altında Orman Muhafaza Memurlarına da yetki verilebilir.

    d) Mamul Damgada: Mamul Damganın kullanılmasına Orman İşletme Şefi yetkilidir. Orman İşletme Şefi bu yetkiyi sorumluluğu altında, işletme şefliği teknik elemanlarına veya orman muhafaza memurlarına verebilir. Ancak bu görevlendirmenin verildiği ve geri alındığı tarih yazılı olarak tespit edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    Damgaların Muhafazası ve Sorumluluğu

    Madde 10 - Damgaların muhafazasından Orman İşletme Şefi sorumludur.

    Damganın kaybolması halinde, konu Orman Bölge Müdürlüğünce tetkik, gerektiğinde tahkik ettirilir ve durum teşkilata tamim edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir.

    Sahtesine rastlanmış veya numarası silinmiş damganın kullanımdan kaldırılması için, kullanımdan kaldırma tarihi belirtilerek, Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir. Durum, Orman Genel Müdürlüğünce bütün teşkilata tamim edilir.

    Kullanımdan kalktığı tarihten itibaren damganın yazılı yüzü mühür mumu ile kapatılıp mühürlenerek; muhafaza edilmek üzere emniyetli bir şekilde Orman Genel merkezinde belirlenecek ambara teslim edilir. Ambardaki damgalar birikme miktarı dikkate alınarak Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak bir komisyon marifeti ile imha edilir.

    Sahte damga kullanan veya imal edenlerin tespiti halinde durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 11 - 13/8/1984 tarihli ve 18488 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Damga Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

    ** Kanunun 27 nci maddesinde yazılı damga çeşitlerini gösterir levha şekilleri için R.G. ye bakınız.**

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100