Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ

    Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 15/04/2004

    Resmi Gazete Sayısı : 25434

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre ve Orman Bakanlığının döner sermayeli işletmelerinin görevlerine, gelirlerine, işleyişine, denetimine ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında kurulmuş olan döner sermayeli işletmeleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 40 ıncı maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,

    b) Bakan : Çevre ve Orman Bakanını,

    c) İlgili Birim : Döner sermayeli işletmelerin görev alanını ilgilendiren, anahizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet birimleri ve il çevre ve orman müdürlükleri, Bakanlığın taşra teşkilatında olup doğrudan merkeze bağlı müdürlükler ve Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Labaratuvar Merkezi,

    d) İşletme: Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde kurulan döner sermayeli işletmeleri,

    e) İşletme Müdürü : Bakanlık döner sermaye işletmesinde ita amirliği yetkisi verilen görevliyi,

    f) Yönetmelik : Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğini,

    ifade eder.

    Faaliyet Alanları

    Madde 5 - Döner sermaye işletmelerinin görevleri şunlardır:

    a) Ormancılıkla ilgili hertürlü bitkilerin tohum, fidan, çelik, kozalak ve benzeri orman yetiştirme materyallerini üretmek, ürettirmek, yetiştirmek, toplamak, temin etmek, satınalmak, satmak, ihracatını ve gerektiğinde ithalatını yapmak.

    b) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma, mer'a ıslahı, erozyon kontrolu çalışmalarını, fidanlık tesisi, park ve bahçe düzenlemesi uygulamalarını bedeli karşılığında yapmak, yaptırmak.

    c) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanmış yönetmeliklerde belirtilen gelirlerin tahsili ile giderlerin tediyesini yapmak.

    d) Biyolojik çeşitlilik açısından önem taşıyan doğal habitatlar ile ulusal mevzuatımız ve uluslararası sözleşmelerle korunması taahhüt edilen nesli tehlike altında olan veya tehlikeye düşebilecek olan flora ve fauna türleri ile bunların yaşam ortamları ve sulak alanların korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili her türlü iş ve hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

    e) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamı dışında kalan orman içi mesire yerleri, av ve yaban hayvanları, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamı dışında kalan orman içi su ürünleri ve yaşama ortamları ile ilgili hertürlü iş ve hizmetleri yapmak, yaptırmak, bu sahalar ve benzeri yerlerdeki büfe, kır kahvesi, kır gazinosu, alışveriş ünitesi gibi tesisleri işletmek ve işlettirmek, av ve yaban hayvanları, orman içi su ürünleri ve benzeri ürünleri üretmek, yetiştirmek, temin etmek, tabiata salmak, satmak, satın almak, avlandırmak, av turizmine arz etmek, avcılığı organize etmek.

    f) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini karşılamak üzere orman asli ve odun dışı orman ürünleri ile sanayi ürünleri ve yetiştirme ortamını oluşturan canlı ve cansız elemanların laboratuvar analizlerini, her türlü hastalık etmeninin analizini ve kalite kontrollerini yapmak.

    g) Basılı, sesli ve görüntülü tanıtım, yayım, yayın ve eğitim hizmeti yapmak, yaptırmak.

    h) Orman sahalarında tesis edilmiş olan kantin, çayocağı, büfe, sosyal tesis ve benzeri yerleri işletmek ve işlettirmek.

    i) İşletme hizmetleri ile ilgili hertürlü araç, gereç, malzeme, makina ve ekipmanı yurt içi ve yurt dışından temin etmek, kiralamak, satınalmak, kiraya vermek.

    j) Çevre düzeni planlarını yapmak veya yaptırmak.

    k) Çevrenin korunmasına yönelik bilgi ve hizmet üretmek amacıyla işletme, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak ihalelere katılmak, teklif vermek yada sipariş almak suretiyle;

    1) Bakanlığa bağlı laboratuvarlarda kanuni sınırlamalar saklı kalmak şartıyla bedeli karşılığında çeşitli ölçüm, analiz ve testler yapmak, bu işlemlerle ilgili rapor ve benzeri belgeleri vermek,

    2) Çevre Kanununa dayanılarak yayımlanmış yönetmelikler ve eklerinde belirlenmiş başvuru, izin, kontrol ve benzeri belgeleri bedeli mukabilinde ilgililere vermek,

    3) Onaylanmış çevre düzeni planlarına ilişkin paftaların ozalit kopyalarını yapmak ya da yaptırmak, bedellerini ilgililerden tahsil etmek,

    4) Gerektiğinde hava, su ve toprak kirleticileri ile ilgili ölçümleri yaptırmak,

    5) Çevresel ölçüm ve analiz cihazlarını satın almak, bakım ve ayarlarını yapmak ya da yaptırmak,

    6) Sahibi olduğu atölye ve tesislerde, tamir, bakım ve onarım işlerini yapmak,

    l) (Ek bend: 28/02/2006-26094 S.R.G Yön/1.mad) Devlet ormanı sayılan yerler ile orman rejimine alınacak yerlerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon işleri ile bu işlerin etüd ve projelerini, yapmak veya yaptırmak.

    m) Yukarıdaki tüm faaliyet alanları ile ilgili kurs, konferans, seminer, etüt, envanter, araştırma, projelendirme, uygulama, geliştirme, bakım-onarım, koruma, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak.

    İKİNCİ BÖLÜM:Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar

    Yönetim

    Madde 6 - İşletme faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler; merkezde ve taşrada ikinci derecede ita amirliği yetkisi verilen müdür, sayman ve yeteri kadar diğer görevliler tarafından yürütülür.

    İta Amirliği

    Madde 7 - Döner sermaye ita amiri:

    a) İta amiri Bakandır. Bakan merkezde ve taşrada ita amirliği yetkisini işletme müdürüne devredebilir.

    b) İta amirleri birinci derecede imza atmaya yetkili olup, mevzuat dahilinde döner sermayenin amacına uygun olarak kullanılması ve yönetilmesini sağlamaktan sorumludur.

    c) İta amirleri; mali işlerde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine göre sorumludur.

    Koordinasyon

    Madde 8 - Görev alanları aynı olan işletmeler arasındaki koordinasyon ilgili birimlerce, genel koordinasyon Bakanlıkça sağlanır.

    Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürü

    Madde 9 - Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

    a) İşletmelerin takip edecekleri muhasebe hesap planını, ambar, ayniyat ve bunlarla ilgili kod rehberini hazırlamak ve uygulamasını sağlamak.

    b) İşletmelerin kesin hesabını ve bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak, konsolide bilançoyu çıkarmak, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek.

    c) İşletmelerin nakit hareketleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.

    d) Döner Sermaye bütçe ödeneklerini ilgili birimlere göndermek.

    e) Şube Müdürlüğü ve işletmelerle ilgili diğer işlemleri yapmak.

    Döner Sermaye Şube Müdürünün izinli, raporlu veya geçici görevle başka yerde olması sebebiyle bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendirilecek kişinin bu yetkiyi kullanmasından doğacak sorumluluk yetkiyi kullanana aittir.

    İşletme Müdürü

    Madde 10 - İşletme müdürünün görevleri şunlardır:

    a) İşletmeyi yönetmek ve temsil etmek.

    b) İşletmenin personel, idari, mali ve teknik işlerini; kanun tüzük, yönetmelik, çalışma programları ve bütçe esaslarına uygun biçimde yürütmek.

    c) İşçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işlerin; kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.

    d) Çalışma programlarının ve bütçe tekliflerinin zamanında hazırlanmasını sağlamak ve ilgili birimlere intikal ettirmek.

    e) İşletmenin hertürlü demirbaş, malzeme, makina, ekipman, araç ve gereçlerinin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını ve korunmasını sağlamak.

    f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak ve gerekli denetimi yapmak.

    g) İşletmeye ilişkin diğer işlemleri yerine getirmek.

    İşletme Müdürünün Sorumlulukları

    Madde 11 - Müdür; idari işlerden re'sen, teknik işlerden ilgili teknik elemanlarla birlikte, mali işlerden de ilgisine göre sayman ve tahakkuk memuru ile birlikte sorumludur.

    İşletme Müdürüne Vekalet

    Madde 12 - Müdürün izinli, raporlu veya geçici görevle başka yerde olması sebebiyle işletmede bulunmadığı zamanlarda, ita amirliğine vekaleti varsa yardımcısı, yoksa vekili yapar. Vekilin bu yetkiyi kullanmasından doğacak sorumluluk, doğrudan vekile aittir.

    Döner Sermaye Saymanı

    Madde 13 - Döner sermayenin mali işleri ile muhasebe işlemleri, tahsis edilen kadroya Bakanlığın teklifi Maliye Bakanlığının onayı ile atanan sayman tarafından yürütülür.

    Döner Sermaye Saymanına Vekalet

    Madde 14 - Saymanın izinli, raporlu veya geçici görevli olması sebebiyle görevi başında olmadığı zamanlarda bu görev, Bakanlığın teklifi Maliye Bakanlığının onayı ile görevlendirilecek bir eleman tarafından yürütülür.

    Döner Sermaye Saymanının Görevleri

    Madde 15 - Saymanının Görevleri şunlardır:

    a) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun yapmak ve yaptırmak.

    b) Muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak, tutturmak, beyannameleri düzenlemek.

    c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek.

    d) Gelir ve gidere ilişkin hertürlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak.

    e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak.

    f) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak.

    g) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak.

    h) Aylık mizanları, izleyen ayın 9 una kadar düzenlemek.

    ı) Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini Sayıştaya, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek.

    i) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek.

    j) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, Yönetmeliğe uymalarını sağlamak.

    k) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

    Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler

    Madde 16 - Sayman tahakkuk müzekkeresi ve verile emri üzerinde, aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür;

    a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

    b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

    c) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

    d) Maddi hata bulunmaması,

    e) Ödeme fişine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

    f) Hak sahibinin kimliği,

    g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.

    Sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesiyle birlikte, tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (a, d, e, f, g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz.

    Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği taktirde sayman ödemeyi yapar. Bu durumda üstlenme yazıları ödeme fişine eklenir ve sorumluluk emri veren ita amirlerine ait olur.

    Sayman bu Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tek başına veya tahakkuk memuru, ita amiri ve ilgili diğer memurlarla birlikte ortaklaşa sorumludur.

    Tahakkuk Memuru

    Madde 17 - İşletme müdürü kendisine en yakın yöneticiyi tahakkuk memuru olarak görevlendirir. İşletme müdürünce yapılan görevlendirme işletme müdürünün sorumluluğunu kaldırmaz.

    Tahakkuk Memurunun Görevleri

    Madde 18 - Tahakkuk memuru, geliri tahakkuk ettirerek tahsil edilecek duruma, gideri de tahakkuk ettirerek ödenebilecek duruma getirmekle görevlidir. Diğer taraftan giderleri tahakkuk ettirirken tahakkuk belgeleri üzerinde;

    a) Yeteri kadar ödenek bulunması,

    b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

    c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

    d) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

    e) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması,

    f) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması,

    hususlarını aramakla görevlidir.

    Tahakkuk memuru, yukarıda belirtilen hususlar araştırılmadan yapılan ödemelerden ve noksan tahsilattan, 1050 sayılı Muhasabe-i Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca sorumludur.

    Ayni Kişide Toplanamayacak Görevler

    Madde 19 - İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluklarından ikisi aynı anda bir kişi üzerinde toplanamaz.

    Veznedar

    Madde 20 - Para tahsil ve tediyesine ait işler, kefalete tabi veznedar tarafından yapılır.

    Veznedar, Bakanlık personeli arasından saymanın görüşü alındıktan sonra ita amirince görevlendirilir.

    Veznedarın görevi başında bulunmadığı zamanlarda veznedarlık görevi işletmenin kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.

    Veznedarın Görevleri

    Madde 21 - Veznedarın görevleri şunlardır:

    a) Tamamlanmış belgelere dayanarak para alma ve ödeme işlerini yapmak.

    b) Tahsil ve tediye edilen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak.

    c) İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak.

    d) Tahsilata ait alındılar dip koçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak.

    e) Saymanın vereceği diğer görevleri yapmak.

    Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyana uğramasından ve eksilmesinden, doğrudan sorumludur. Fişsiz ve kayda dayanmayan tahsilat ve tediyeyi hiçbir şekilde yapamayacağı gibi, elden para alamaz ve ödeme yapamaz.

    Vezne İşlemleri

    Madde 22 - Kasadan yapılacak ödemeler için Maliye Bakanlığınca çıkartılan genel tebliğlerdeki limitler, ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla kasada bulundurulabilecek miktarlar için ise Maliye Bakanlığınca çıkartılan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında, bu bankanın bulunmadığı mahallerde muhabiri olan Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası şubelerinden birinde saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.

    Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler sayman tarafından imzalanacak çekle bankadan yapılır.

    Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri, veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

    Sayman Mutemedi

    Madde 23 - Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri, 13/6/1999 tarihli ve 23724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) bendi uyarınca görevlendirilecek sayman mutemetlerince tahsil edilir.

    Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca çıkarılan genel tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tesbit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

    Ayniyat Memuru

    Madde 24 - İşletmenin aynıyat işleri, kefalete tabi ve saymana karşı sorumlu ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru, Bakanlık personeli arasından ita amirince görevlendirilir. Ayniyat memurunun izin, geçici görev veya hastalık gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda bu görev, işletmenin kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.

    Ayniyat Memurunun Görevleri

    Madde 25 - Ayniyat Memurunun görevleri şunlardır:

    a) Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak ve saklamak.

    b) Saymana ayniyat hesabı vermek.

    c) Ambar memuru bulunmayan döner sermaye işletmelerinde, ambar memuruna ait görevleri yapmak.

    d) Terkin evrakını düzenlemek.

    e) Ambar işlemlerini kontrol etmek.

    f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

    Ambar Memuru

    Madde 26 - İşletmenin çalışma konusu ve ambar işlerinin hacmi göz önünde tutularak Bakanlık personeli arasından ambar memuru görevlendirilebilir. Ayrı bir ambar memuru görevlendirilmeyen hallerde, işletmenin ayniyat memuru aynı zamanda, işletmenin ambar memurluğu görevini de yapar.

    Döner sermayenin ambar işleri, kefalete tabi memurlar tarafından yapılır. Ambar memurunun görevinden ayrı kaldığı hallerde, ayniyat memuru hakkındaki esaslar uygulanır.

    Ambar Memurunun Görevleri

    Madde 27 - Ambar memurunun görevleri şunlardır:

    a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak.

    b) Gerek işletme tarafından imal veya istihsal edilen, gerekse satın alınarak ambara giren hertürlü madde, eşya, makina, taşıt, ekipman, malzeme ve benzeri şeyleri muhafaza etmek; bunları yangın, çürüme, bozulma, akıp sızma ve benzeri hertürlü tehlike ve zararlardan korumak ve kayıtlarını tutmak; kendiliklerinden alamayacakları koruma tedbirleri için işletme müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek ve tekliflerde bulunmak.

    c) Ambara giren malzeme ve malları tasnif ve muhafaza etmek.

    d) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak.

    e) Ambardaki malzeme ve eşyaları yetkililerin ambar stok çıkış fişi karşılığında ilgililere vermek.

    f) Gelen ve satın alınan malları, muayene komisyonuna muayene ettirerek ambar girişlerini düzenlemek.

    g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek.

    h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak.

    ı) Ambardaki malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek.

    i) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

    Ambar Sayımı

    Madde 28 - Ayniyat ve ambar memurları yıl sonunda ita amirinin tayin edeceği bir komisyonla birlikte ambar ve ayniyatın sayımını yapıp bunu bir tutanakla tespit ederler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Sermaye, Gelir, Gider, Bütçe

    Sermaye

    Madde 29 - Bakanlık ihtiyaç duyduğu hallerde ve luzum gördüğü merkezlerde Bakanın onayı ile görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilir. Döner sermaye işletmelerine toplam kırkbir trilyon beş yüz milyar TL sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktarı artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Döner sermaye;

    a) Yıl sonu net kârlardan,

    b) Bağış ve yardımlardan,

    c) Diğer kaynaklardan,

    teşekkül eder.

    Bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir. İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu kârları ödenmiş sermeyeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, hesap dönemini izleyen yılın Şubat ayının sonuna kadar Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

    Döner sermaye işletmesinin zararları, kâr/zarar hesabında bekletilir ve ertesi yıllar kârları ile kapatılır.

    Sermaye Aktarılması

    Madde 30 - Döner sermayenin işletmelere dağıtımı, birinden diğerine devredilmesi veya geri alınması hususlarında Bakan yetkilidir. Yapılan değişiklikler Maliye Bakanlığına bildirilir.

    Gelirler

    Madde 31 - İşletmelerin gelirleri;

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen iş, hizmet ve faaliyetlere ait her türlü gelirlerden, görev alanı ile ilgili iş, hizmet ve ürün satışlarından elde edilen gelirlerden, b) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda verilecek her türlü ölçüm, tespit, rapor ve benzeri hizmetleri karşılığı elde edilen gelirlerden,

    c) Görev alanı kapsamına giren her türlü yapı ve tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesinden elde edilen gelirlerden,

    d) Yapı, tesis, makina, ekipman ve cihazların kira gelirlerinden,

    e) Yurt dışından sağlanan hibe ve proje yardımları ile ihracat gelirlerinden,

    f) (Değişik bent : 02/06/2006 - 26186 Yön/1) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, Bakanlığın web hizmetlerinden sorumlu birimi tarafından verilecek reklamcılık hizmetleri ile proje hazırlama hizmeti karşılığında elde edilen gelirlerden (Reklamların içeriği, alınacak ücretlerin miktarı ile buna ilişkin diğer usul ve esaslar Bakan onayı ile belirlenir.)

    g) Diğer gelirlerden,

    teşekkül eder.

    Giderler

    Madde 32 - İşletmelerin giderleri;

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen iş, hizmet ve faaliyetlere ait her türlü genel gider ve harcamalardan,

    b) Kadroları döner sermaye işletmesinde bulunan memurların aylık ve mali hakları ile sosyal hak ve yardımları ve döner sermaye işletmesi adına vizesi yapılmış sözleşmeli personel ücretleri döner sermaye işletmesinin sürekli işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilen işçilerin ücretleri, danışmanlık ve benzeri hizmet alımları bilirkişi ücretleri ile döner sermaye işletmesinde görevlendirilen personele mevzuatı uyarınca yapılacak; giyim, yiyecek, fazla mesai ücreti, tazminat, harcırah, ikramiye, ödül ve sosyal yardım giderlerinden,

    c) Hizmetin gerektirdiği her türlü araç, gereç, ekipman kiralanması, bakımı, küçük onarımı ve işletilmesi ile ilgili her türlü harcamalardan,

    d) Hertürlü demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalardan,

    e) Hertürlü vergi, resim, harç, faiz, PTT, fon, ardiye ücreti, özel idare hissesi, belediye tellaliyesi, sigorta ve benzeri harcamalardan,

    f) Laboratuvarlar ile araştırma müdürlükleri ve ölçüm istasyonlarının; ölçüm, analiz test işlerinde kullanılacak özel malzemenin alım giderleri ile cihaz bakım, onarım giderleri ve laboratuvar akreditasyonu ile ilgili diğer giderlerden,

    g) (Ek bend: 30/12/2004-25686 S.R.G. Yön/1.mad) Döner sermaye hizmetleri ile ilgili olarak mevzuatı uyarınca yurtiçi ve yurtdışı eğitim, görev, toplantı, sempozyum ve panellere katılan personelin katılım-kayıt ücreti ile harcırah giderlerinden,

    meydana gelir.

    Gider işlemleri Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Toplam personel giderlerinin bütçe giderleri içindeki payı % 30 (yüzde otuz)'un üzerinde olamaz.

    Bütçe

    Madde 33 - Döner sermaye bütçesinin hazırlanması ve uygulamaya konulmasında:

    a) Bütçenin hesap dönemi mali yıldır.

    b) Döner sermaye bütçesi, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının teklifi ve Bakanın onayı ile uygulamaya konur.

    Bütçe sabit kıymetler, genel giderler, üretim ve hizmet giderleri ana bölümleri ve bu bölümler içindeki lüzumu kadar maddeleri kapsar. Bölüm ve maddeler ihtiyaca göre azaltılıp çoğaltılabilir. Bütçenin düzenlenmesinde personel giderleri, işletme ve yönetim harcamaları ile yatırımlar ayrı ayrı bölümlerde gösterilir.

    c) İşletmeler, her yıl döner sermaye ile yapılacak işleri bir iş planı halinde tespit eder, buna göre gelir ve gider bölümlerini kapsayan bütçe teklifleri işletme Müdürü ve döner sermaye saymanı tarafından hazırlanarak gerekçesiyle birlikte en geç 1 Eylül tarihine kadar ilgili birimlere gönderilir.

    İlgili birimler; işletmelerin iş planı ve bütçe tekliflerini görüşleriyle birlikte, engeç 1 Ekim tarihine kadar, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına gönderirler. Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı; döner sermaye bütçesini ve formülünü düzenler ve Bakanın onayından sonra iş planı ve bütçe uygulama talimatı ile birlikte ilgili birimlere gönderir.

    d) İşletmeler kendilerine tahsis edilen ödenek dahilinde ve iş programı gereğince çalışır; bütçe, plan, proje, program dışı ve ödeneksiz harcama yapamaz; iş programında belirtilen işlere tahsis edilen ödenek yetmediğinde, ödenek aktarma veya ek ödenek talebinde bulunurlar.

    e) Bütçede aktarma yapılmasına zaruret olması halinde programlar, ana hesaplar ve bölümleri arasındaki aktarmalar ilgili birimin teklifi ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının gürüşü üzerine Bakan onayı ile yapılır.

    f) Bütçede program içi aktarmalar, işletme müdürlüğünün teklifi ve ilgili biriminin onayı ile yapılır.

    Ek Bütçe

    Madde 34 - İşletmeler, olağanüstü sebepler veya bütçenin iş programına kafi gelmemesi halinde, verilen ödenek bitmeden ihtiyaca göre gerekçelerini belirterek, ek bütçe talebinde bulunabilir. Ek bütçenin uygulamaya konulmasında bütçenin hazırlanmasındaki esas ve usüllere uyulur

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Hesap İşleri ve İşlemleri

    Kayıt Usulleri

    Madde 35 - Döner sermaye saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasabe kayıtlarında, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Bilançonun Tabi Olacağı İşlemler

    Madde 36 - İşletmelerce, mali yılın bitiminden itibaren iki ay içinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun 39 uncu maddesi gereğince hazırlanan bilanço, cetvel, belge ve defterler Sayıştay Başkanlığının denetimine hazır hale getirilir.

    Bakanlıkça, işletmelerden gelen bilanço ve eklerine göre hazırlanan konsolide bilanço, mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde Sayıştay Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına gönderilir.

    Devir Teslim İşleri

    Madde 37 - Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mali işlerle görevli memurlar arasındaki devir-teslim işlemlerinde, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği; devir-teslim süreleri yönünden de genel hükümler uygulanır.

    Avans İşlemleri

    Madde 38 - Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince görevlendirilen mutemetlere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilen miktarları geçmemek üzere avans verilebilir.

    Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilecek avans miktarı kadar mutemete aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

    Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, işin tamanlanması halinde bir aylık sürenin bitimini beklemeden saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Mutemet aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

    Mali yılın sonuna kadar mahsubu yapılmamış avans artıkları mutemet adına ilgili borçlu hesaba alınır. Harcama belgeleri mali yılı izleyen onbeş gün içerisinde tekemmül ettirilerek saymanlığa verilir ve hesap kapatılır. Kullanılmayan avans artığı onbeş gün sonunda mutlaka tahsil edilir.

    Fiyat Tespiti

    Madde 39 - İşletmelerde üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işlerin bedel veya fiyatı, maliyet bedeli altında olmamak şartıyla işletme müdürlüklerince hazırlanıp ilgili biriminin görüşü alınarak Bakanlıkça onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

    Lüzum ve fayda görülen hallerde ilgili biriminin teklifi ve Bakanlık onayı ile maliyet bedelinin altında da fiyat tespit edilebilir.

    Ancak, makina ve ekipman kiraları birim fiyatları, maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla ilgili birimlerince hazırlanır.

    Amortisman

    Madde 40 - Döner sermaye işletmesinde kullanılan 1 yıldan fazla ömürlü makina ve teçhizat, tesisat, taşıt, alet, edavat, mefruşat ve benzeri demirbaş eşya için amortisman ayrılması zorunludur.

    Amortisman nispetleri, Maliye Bakanlığınca tespit ve tebliğ olunucak oranlar üzerinden hesaplanır.

    Alım ve Satım İşlemleri

    Madde 41 - Döner sermaye işletme müdürlüklerince üretilen her türlü ürün ve hizmetlerin satışlarının esas ve usulleri Bakanlıkça belirlenir.

    İşletmelerin görev alanlarına giren konulardaki her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

    İşletmenin Malları

    Madde 42 - İşletmenin bütün mal ve kıymetleri, Devlet malı hükmündedir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Yürürlük Yürütme

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 43 - 31/12/1994 tarihli ve 22158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği ile 27/8/2000 tarihli ve 24153 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 44 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100