Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ HAZIRLIK VE SON DÖNEM EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ HAZIRLIK VE SON DÖNEM EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 09/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25517

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargıda hâkim adaylığına atananların meslek öncesi hazırlık ve son eğitimlerinin yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi hazırlık ve son eğitim dönemlerinde öğretilecek konuları, eğitim sürelerini, eğitimin yapılacağı yer ve eğitimin yapılmasına ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 23/7/ 2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargı hâkim adaylığına atananları,

    b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

    d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

    e) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

    f) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

    g) Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Hazırlık Eğitiminin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

    Hazırlık Eğitiminin Amacı

    Madde 5 - Hazırlık Eğitiminin amacı, yükseköğrenimde elde edilen bilgilerden meslek ile ilgili olanların genel olarak tekrarı, hâkimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması, daha sonra yapılacak staj ve son eğitim dönemi için gerekli bilgilerin verilmesidir.

    Hazırlık Eğitiminin Süresi ve Yeri

    Madde 6 - Hazırlık eğitim dönemi üç ay süreli olup, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır. Meslek öncesi eğitim, hazırlık eğitim dönemi ile başlar.

    Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimi Konuları

    Madde 7 - Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına eğitim döneminde;

    a) Anayasa yargısında itiraz başvuruları, insan hakları ve kamu hürriyetleri uygulamaları, Avrupa Birliği hukuku, Türk Ceza Kanununun genel hükümlerinin ceza davalarında uygulanması, Borçlar Kanununun hukuk davalarında uygulanması, Medeni Kanunun başlangıç hükümlerinin uygulanması, tenfiz ve tanıma davaları, adalet psikolojisi, hukukta metod, adli tıp ve uygulaması, hukuk yargılaması usulü, ceza yargılaması usulü, karşılaştırmalı ceza hukuku,

    b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Yargıtay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Tebligat Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı örnekleri,

    c) Hukuk ve ceza mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemeler ve başsavcılıklarda kullanılan defter, karton ve basılı kağıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı örnekleri,

    d) Dosya inceleme tekniği, mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen kararların yazılması, duruşma, otopsi, keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları,

    e) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,

    f) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, sosyal ve meslekî ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma,

    konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

    İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Hazırlık Eğitimi Konuları

    Madde 8 - İdarî yargı hâkim adaylarına eğitim döneminde;

    a) Anayasa hukuku ve Anayasa yargısı, insan hakları ve kamu hürriyetleri hukuku uygulamaları, Avrupa Birliği hukuku, idare hukuku, karşılaştırmalı idare hukuku, hukukta metod, Türk Medenî Kanunu'nun başlangıç hükümlerinin uygulamalı örnekleri, kişiler hukukunun uygulamalı örnekleri, idarî sözleşmelerin uygulamalı örnekleri, idarî dava türleri, Türkiye'nin idarî yapısı, idarî yargılama usulünün uygulamalı anlatımı ve hukuk yargılaması usulü,

    b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, Vergi Kanunları, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı anlatımları,

    c) Danıştay, Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemelerce kullanılan defter, karton ve basılı kağıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı anlatımı,

    d) Dosya inceleme tekniği, heyete sunulması, tutanak hazırlanması, ilk inceleme üzerinde verilen kararlar, ara kararları, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar ile davanın esası hakkında verilen kararların yazılmasının usul ve esasları,

    e) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,

    f) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları sosyal ve meslekî ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma,

    konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Eğitim Döneminin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

    Son Eğitim Döneminin Amacı

    Madde 9 - Son eğitim döneminin amacı, adayların hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitimi ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

    Son Eğitimin Süresi ve Yeri

    Madde 10 - Son eğitim dönemi dört ay süreli olup, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır. Bu eğitim kural olarak meslek öncesi eğitimin sonunda yaptırılır.

    Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Son Eğitim Konuları

    Madde 11 - Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına son eğitim döneminde;

    a) Türk Ceza Kanununun birinci ve ikinci kitabının cürüm ve kabahatler bölümünde sayılan suçların oluşumunun uygulamalı ve örnekleme metodu ile anlatımı,

    b) Banka, sigorta ve sermaye piyasası mevzuatlarından kaynaklanan suçlar, bilişim teknolojisinden kaynaklanan suçlar, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanundan kaynaklanan suçlar, Orman Kanunundan kaynaklanan suçlar, deniz hukukundan kaynaklanan suçlar, gıda mevzuatından kaynaklanan suçlar, trafik mevzuatından kaynaklanan suçlar, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunundan kaynaklanan suçlar, gümrük mevzuatından kaynaklanan suçlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan ve diğer kanunlardan kaynaklanan suçların oluşumu, Yargıtay uygulamaları dikkate alınarak anlatımı,

    c) Milletlerarası ceza hukuku, karşılaştırmalı ceza hukuku ve infaz hukukunun uygulama ve örnekleme metodu ile anlatımı,

    d) Dernekler ve vakıflar hukuku, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, rekabet hukuku, tahkim hukuku, ticaret hukuku, eşya hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, borçlar hukuku özel hükümleri, tüketici hukuku ve tazminat hukukunun uygulama ve örnekleme metodu ile anlatımı,

    e) Seçim hukuku ve çocuk hukukunun uygulama ve örnekleme metodu ile anlatımı,

    f) Tapu iptal ve tescil davaları, el atmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi ve şufa davaları, kadastro davaları, kamulaştırma davaları, icra ve iflâs davaları, fikrî- sinaî ve mülkiyet hakkından kaynaklanan davalar,

    g) Ulusal yargı ağı ve bilgisayarın uygulamalı anlatımı,

    h) İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

    konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

    İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Son Eğitim Konuları

    Madde 12 - İdarî yargı hâkim adaylarına son eğitim döneminde;

    a) İptal davaları, idarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu ve tam yargı davalarının uygulamadan örnekleri,

    b) İmar, Kamulaştırma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunlarından doğan davalar,

    c) Personel hukuku, disiplin hukukundan doğan davalar,

    d) Banka, sermaye piyasası mevzuatı ve bağımsız idarî otoriteler ile ilgili davalar,

    e) Yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, öğretim ve öğrenim işleri ile ilgili davalar,

    f) Çevre, sosyal güvenlik hukuku ile ilgili davalar,

    g) İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

    h) Memurların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılanmasına ilişkin işler,

    ı) Vergi hukuku uygulaması, vergi usul hukuku, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gümrük vergisine ilişkin hususlar ile ilgili davalar,

    i) Ulusal yargı ağı ve bilgisayarın uygulamalı anlatımı,

    konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitimin Yapılmasına İlişkin Esaslar

    Derslerin ve Öğretim Elemanlarının Bildirimi

    Madde 13 - Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde, adaylara verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanlarının isimleri eğitim döneminin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

    Seminer, Sempozyum, Konferanslar ve Benzeri Etkinlikler

    Madde 14 - Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde düzenlenecek seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklerin konusu ve sunum yapacakların isimleri eğitim döneminin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Eğitim Konularında Değişiklik

    Madde 15 - Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde öğretilmek üzere bu Yönetmeliğin 7, 8, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen konular, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı çerçevesinde durum ve koşulların ortaya çıkardığı gereksinimlere göre Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya bu konulara eklemeler yapılabilir.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik Yargıtay, Danıştay ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun görüşleri alınmak suretiyle hazırlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100