Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ

    GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

    Resmi Gazete Tarihi: 14/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25522

    Amaç

    Madde 1 - Bu Çerçeve Statünün amacı, özerk spor federasyonlarının teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarla, özerk federasyonların Genel Müdürlük ile Tahkim Kurulu arasındaki ilişkilerinin düzenlenmesidir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Çerçeve Statü; Türkiye Futbol Federasyonu dışındaki özerk spor federasyonlarının genel kurulunu, yönetim kurulu ile diğer kurullarını, federasyon başkanını, federasyonlara bağlı spor dalları ile ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, federasyonların çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Çerçeve Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve Ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Çerçeve Statüde geçen;

    Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan sorumlu Bakanı,

    Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Tahkim Kurulu: Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    Özerk Federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturularak tüzel kişilik kazanan, organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi federasyonu,

    Uluslararası Federasyon: Özerk federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonu,

    Spor Dalı: Özerk federasyona bağlı spor branşını,

    ifade eder.

    Teşkilat

    Madde 5 - Özerk federasyonların merkezi Ankara'dadır. Federasyon yurt içi teşkilatını ana statüsünde belirlenen esaslar dahilinde kurabilir.

    Federasyonların merkez teşkilatı,

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    d) Disiplin ve/veya ceza kurulu,

    e) Uluslararası federasyonun öngördüğü kurullar,

    f) Hukuk, mali, tahkik, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve diğer kurullar,

    g) Genel sekreterlik,

    h) İdari birimlerden,

    teşekkül eder.

    (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları federasyonca çıkarılacak ana statüde, diğer kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenir.

    Genel Kurul

    Madde 6 - (Değişik Madde:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/1.Mad.)

    Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının bu Çerçeve Statü ile ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

       Özerk federasyonların genel kurulu en geç dört yılda bir, mali genel kurulu ise iki yılda bir yapılır.

       Genel kurulun kaç üyeden oluşacağı ve bu üyelerin belirlenme yöntemleri federasyonun ana statüsünde yer alır. Genel kurul üye sayısı, ilgili spor dalında faaliyet gösteren kulüp ve sporcu sayısına göre tespit edilir. Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

       Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

       a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il müdüründen oluşacak onbeş üye,

       b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

       c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

       d) Engelliler spor federasyonları ile bünyesinde parolimpik komitesince benimsenen spor dallarının bulunduğu federasyon seçimlerinde oy kullanmak üzere, Parolimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

       e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

       f) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

       g) Branşlarında oy kullanmak üzere, bağlı oldukları uluslararası federasyonların dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

       h) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında oy kullanmak üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

       ı) Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;

       1) Olimpiyat oyunlarında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

       2) Büyükler dünya şampiyonasında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

       3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

       4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

       i) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

       j) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

       k) İlgili spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların söz konusu spor dalının bağlı olduğu federasyon seçimlerinde oy kullanmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

       l) Kulüp Temsilcileri.

       İl müdürlerinin tespitinde;

       1) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

       2) Bu fıkranın (1) nolu alt bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

       Vakıfların belirlenmesinde:

       l) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan Vakıf Statüsünde olması,

       2) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

       3) Yıllık gelirinin en az %50'sini ilgili spor dalına harcaması

       şartları aranır.

       Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslar arası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

       Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

       Ligi bulunan federasyonların genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin %60'ı en üst lige katılan, %30'u federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, %10'u ise, mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.

       Ligi bulunmayan federasyonlarda ise, her federasyonun özelliğine göre yukarıda belirtilen kriterler esas alınarak ana statülerinde belirlenir.

       Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Kurulunda;

       a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,

       b) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i) ve (k) bentlerinde belirtilen üyeler,

       c) Bünyesinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile fakültelere bağlı beden eğitimi ve spor bölümü bulunan üniversite bölüm müdürleri ile rektörce belirlenecek birer üye,

       d) Diğer üniversitelerde ise; rektörlerince belirlenecek birer üye,

       e) Üniversiteden mezun olmak kaydıyla yaz veya kış üniversiyad oyunlarında ilk üç dereceyi alan sporcular

       oy kullanır.

       Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Kurulunda;

       a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,

       b) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (k) bentlerinde belirtilen üyeler,

       c) Kura ile belirlenmek kaydıyla;

       1) İI valilerinden onbeş üye,

       2) İI belediye başkanlarından onbeş üye,

       3) Beden eğitimi ve spor yüksekokulu müdürlerinden onbeş üye,

        4) Gençlik ve spor il müdürlerinden kırk üye

       oy kullanır.

       Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel Kurul Toplantıları

    Madde 7 - Olağan genel kurul; olimpik spor dallarında dört yılda bir ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren, olimpik olmayan spor dallarında ise, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    Mali genel kurul ise, her yıl yapılmak kaydıyla, federasyonların ana statüsünde belirlenen tarihte yapılır.

    Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan Sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Federasyon yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az % 40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    üzerine toplanır.

    (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere genel kurul olağanüstü toplanır.

    Ancak, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

    Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülemez.

    Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde genel kurul çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    Genel Kurulun Görevleri

    Madde 8 - Genel kurulun görevleri şunlardır:

    a) Ana statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan, yönetim, denetim, disiplin ve/veya ceza kurulu üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    d) (Değişik bend: 14/04/2007- 26493 S.R.G Yön/1md.) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

    e) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    f) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    g) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    h) (Mülga bend: 14/04/2007- 26493 S.R.G Yön/1md.)

    i) (Ek Bend:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/2.Mad) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

    j) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (d) ve (h) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilebilir.

    (Değişik fıkra: 14/04/2007- 26493 S.R.G Yön/1md.) Federasyon yönetim kurulu, yedi üyeden az, on beş üyeden fazla, denetleme kurulu ise üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üye olup, diğer üyeler ise seçimle göreve gelirler.

    Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşinin eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılması zorunludur.

    (Ek Fıkra:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/2.Mad.) Özerk federasyonların genel kurullarında alınacak karar doğrultusunda federasyona bağlı spor branşlarının profesyonel şubelerinin kurulması için yönetim kuruluna yetki verir.

        (Ek Fıkra:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/2.Mad.) Yönetim kurulu, genel kuruldan alacağı yekti doğrultusunda profesyonel şube kurulması için 3289 sayılı Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder.

        (Ek Fıkra:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/2.Mad.) Profesyonel şube kurulması, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

        (Ek Fıkra:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/2.Mad.) Bünyelerinde profesyonel şube kurulan federasyonlar iş ve işlemlerini amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları ilgili federasyon tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması

    Madde 9 - (Değişik Madde:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/3.Mad.) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilânen duyurulur.

       Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur.

    Genel Kurul Üye Listesi

    Madde 10 - Genel kurula katılma hakkını kazanan üyelerin listesi, federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde üyelerin adı ve soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi genel kurul tarihinden otuz gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yürütülür. Listenin ilan edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözümlenir.

    (Ek fıkra: 11/01/2007 - 2006/11456 S.Yön./4.md.) Seçimler gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

        (Ek fıkra: 11/01/2007 - 2006/11456 S.Yön./4.md.) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, Başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur'a ile belirlenir.

    (Değişik fıkra: 11/01/2007 - 2006/11456 S.Yön./4.md.) Genel kurul başkanlık divanının oluşumu, gündem, başkanlık divanının görev ve yetkileri, federasyon başkanlığına ve kurullara aday olma, seçimlerin yapılması, oyların tasnifi, seçim sonuçlarının ilanına ilişkin usul ve esaslar ana statüde düzenlenir.

    Tahkim Kurulunun Görevleri

    Madde 11 - Tahkim Kurulu; özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, federasyonların ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    (Ek fıkra: 14/04/2007- 26493 S.R.G Yön/2.mad.) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a başvurma hakkı saklıdır.

    Genel Müdürlük ile İlişkiler

    Madde 12 - Genel Müdürlük bütçesinden ilgili spor dalı için ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde ilgili branşın alt yapısına ve eğitimine ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak federasyon hesabına aktarılır.

    Genel Müdürlük bütçesinden ilgili branşın alt yapısına ve eğitimine ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla yapılacak kaynak tahsislerinde;

    a) Spor dalının olimpik olup olmadığı,

    b) Faal sporcu ve kulüp sayısı,

    c) Spor dalının Ülkemizin tanıtımına olan katkısı,

    d) Projenin sponsorlar eliyle yürütülebilip yürütülemeyeceği,

    hususları değerlendirilir.

    Federasyonun talebi halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkuller bedelsiz olarak 49 yıl süre ile tahsis edilebilir. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyon veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım - onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile özerk federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    Söz konusu menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir.

    Özerk federasyonların ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun 5105 sayılı Kanun ile değişik ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Özerk Federasyonun Gelirleri

    Madde 13 - Özerk federasyonların gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı,

    d) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    e) Sponsorluk gelirleri,

    f) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    g) Ceza ve itiraz gelirleri,

    h) Yardım ve bağışlar,

    i) Kira ve işletme gelirleri,

    j) Diğer gelirler.

    Özerk federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Harcamalara ilişkin usul ve esaslar ana statüde düzenlenir.

    İhtilafların Çözümü

    Madde 14 - Özerk federasyonların denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile özerk federasyonlar arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve özerk federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Ana Statü ve Talimatlar

    Madde 15 - (Değişik madde: 24/12/2005-26033 S.R.G. Yön/1.mad)

    Özerk federasyonların genel kurullarınca hazırlanan ana statü, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

    Ana statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, Genel Müdürlük ve ilgili federasyonun Internet sitelerinde ilan edilir.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 13/11/2005 - 25642 S.R.G. Yön/1.mad) Bu Çerçeve Statünün Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce özerklik kararı Resmi Gazete'de yayımlanan federasyonların ilk genel kurulu Çerçeve Statünün yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde, Çerçeve Statüsünün yayımlanmasından sonra özerklik kararı Resmi Gazete'de yayımlanan federasyonların genel kurulları ise özerlik kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.

    Özerk federasyonların ilk genel kurul üyelerinin Çerçeve Statüye uygun olarak belirlenmesi, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ile diğer iş ve işlemler Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulacak bir kurul marifetiyle yerine getirilir. Başkanlık divanı oluşturulduktan sonra bu Kurulun görevi sona erer.

    (Değişik fıkra: 11/01/2007 - 2006/11456 S.Yön./6.md.) İdari ve mali yönden özerkliğine karar verilen ve ilk genel kurulunu yapmamış federasyonun başkanının;

       a) İstifası,

       b) Ölümü,

       c) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası alması,

       d) Federasyon başkanı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza alması,

       e) Hakkında yapılan soruşturma raporuna istinaden görevinden uzaklaştırma kararı verilmesi,

       nedeniyle federasyon başkanlığının boşalması halinde, federasyonun ilk genel kuruluna kadar gerçekleştirilecek iş ve işlemler Genel Müdürlükçe oluşturulan Kurul tarafından yürütülür.

    (Ek fıkra: 11/01/2007 - 2006/11456 S.Yön./6.md.) İlk genel kurulunu yaparak organlarını oluşturmuş olan federasyonlar, dört yıllık görev süresinin dolması beklenmeksizin yapılacak olan ilk yaz veya kış olimpiyat oyunlarından itibaren altı ay içinde yeniden seçimli olağan genel kurul yapmak zorundadırlar.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 11/01/2007 - 2006/11456 S.Yön./7.md.)

    Kurulduğu tarihten itibaren iki yıl geçmemiş federasyonların ilk genel kurulunda; kulüplerin üst üste iki yıl faaliyetlere katılması, Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60'ının kulüp temsilcilerinden oluşması ve genel kurul üye sayısının en az 120 olması şartları aranmaz, ilk genel kurul Çerçeve Statünün 6 ncı maddesinde belirtilen diğer delegelerin katılımı ile yapılır.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 05/01/2004 - 25691 S.R.G. Yön/1.mad:Değişik madde: 14/04/2007- 26493 S.R.G Yön/3.mad.) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

    Ek Madde 2 - (Değişik madde: 11/01/2007 - 2006/11456 S.Yön./5.md.)

    Federasyon Başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

       a) T.C. Vatandaşı olmak.

       b) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak.

       c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak.

       d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

       e) Federasyon başkanı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak.

       f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

       g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

       Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Büyükler Kategorisinde Avrupa Şampiyonalarında birinci olanlar, hakkında bu maddenin (b) fıkrası hükmü uygulanmaz.

       Adaylarda aranacak diğer şartlar ise federasyonların ana statülerinde belirlenir.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Çerçeve Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Çerçeve Statü hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100