Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ EĞİTİMLERİ SONUNDA YAPILACAK YAZILI SINAVIN USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ EĞİTİMLERİ SONUNDA YAPILACAK YAZILI SINAVIN USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 27/07/2004

    Resmi Gazete No: 25535

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarının meslek öncesi eğitimleri sonunda yapılacak, yazılı sınava ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, meslek öncesi eğitim süresi içinde adaylara öğretilen konulara ilişkin yapılacak yazılı sınavın kapsamı, yeri, şekli, değerlendirilmesi ve sınav kurulunun oluşumuna dair hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

    a) Aday: Adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananlar ile idarî yargıda hâkim adaylığına atananları,

    b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

    e) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

    f) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

    g) Eğitim: Meslek öncesi eğitimi,

    h) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,

    i)   Sınav: Meslek öncesi eğitimin bitiminde yapılan yazılı sınavı,

    ii)   

    j) Öğretim Görevlileri: 4954 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri kapsamında olanlardan, Akademide ders vermek üzere görevlendirilenleri

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sınav Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Ücret

    Sınav Kurulunun Oluşumu

    Madde 5 - Yapılacak sınavı yönetmek ve sonuçlandırmak üzere başkan, dört asil, iki yedek üyeden oluşan bir Sınav Kurulu oluşturulur.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, Akademide ders veren öğretim görevlileri arasından Yönetim Kurulunca seçilir.

    Sınav Kurulu üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

    Sınav Kuruluna asil üyelerden birisinin mazeret nedeniyle katılamaması durumunda yerine ilk sıradaki yedek üye katılır.

    Sınav Kurulunun Görevleri

    Madde 6 - Sınav Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Sınavın süresini ve puanlama esaslarını belirlemek,

    b) Oluşturulan soru bankası içinden soruları belirlemek,

    c) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

    d) Cevapları değerlendirmek, sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Başkana teslim etmek,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak.

    Ücret

    Madde 7 - Sınav Kurulu üyelerine sarf ettikleri emek ve mesaileri karşılığı olmak üzere aşağıda açıklandığı şekilde belirlenen sınav ücreti ödenir.

    Sınav sorularının tesbiti amacıyla yapılacak çalışmalar karşılığı olarak Akademide öğretim görevlilerine ödenen miktarda beş ders saati ücreti, sınav günlerinde sınav müddeti içindeki ders saati kadar ücret, sınavların değerlendirilmesi sırasında sınava giren aday adedi esas alınarak her beş aday için bir ders saati ücreti hesabı ile beş ders saati ücretinden de az olmamak üzere hesaplanan ücret, sınav ücreti olarak kurul üyelerine ayrı ayrı ödenir.

    Sınav sonuçlarına itiraz halinde Sınav Kurulu Başkan ve üyelerine yukarıdaki fıkraya göre hesaplanan ücret ödenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sınav Esasları

    Sınavın Yeri, Şekli ve Günü

    Madde 8 - Sınavlar, eğitimin bittiği tarihten itibaren en az onbeş gün sonra Başkanlıkça belirlenen gün ve yerde, adli ve idari yargı adayları için ayrı ayrı olmak üzere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği klasik veya test usulüyle yapılır.

    Sınav günü, yeri ve saati eğitimin bittiği tarihten üç gün önce Eğitim Merkezinin ilan panosunda asılmak suretiyle duyurulur.

    Sınav Konuları

    Madde 9 - Sınav, meslek öncesi eğitimin hazırlık ve son eğitim dönemlerinde adaylara öğretilen konuları kapsar.

    Soruların Belirlenmesi

    Madde 10 - Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde ders veren öğretim görevlileri tarihi belirlenen sınav gününden beş gün önce kendi alanlarıyla ilgili olarak klasik veya test usulüne göre hazırlayacakları dört sınav sorusunu cevap anahtarlarıyla birlikte kapalı ve imzalı zarf içinde Başkana teslim ederler.

    Sınav Kurulunca sınav konuları, soru adedi ve sorular tesbit edilir.

    Her sorunun (100) üzerinden ağırlık puanı belirlenir.

    Sınavın Yapılması

    Madde 11 - Adaylar sınav saatinden yarım saat önce sınav salonuna alınırlar.

    Sınav Kurulu Başkanı tarafından sınavın süresi, uyulacak kurallar ve puan hesaplama esasları adaylara duyurulur.

    Sınav soruları adaylar önünde açılır ve dağıtılır.

    Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 12 - Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede (70) ve daha yüksek puan alanlar sınavda başarılı kabul edilirler.

    Sınav kağıtları Sınav Kurulunun Başkan ve üyeleri tarafından birlikte değerlendirilir.

    Bu değerlendirme sonucunda (0,5) ve daha büyük kesirler bir sonraki tam sayıya tamamlanır.

    Sınav Sonuçlarının İlânı

    Madde 13 - Sınav sonuçları tutanakla tespit edilip, Sınav Kurulu tarafından imzalandıktan sonra Başkanlıkça aynı gün ilan edilir.

    Tutanakta sınava giren adayların sayısı, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri, adayların aldıkları puanlar, başarılı ve başarısız kabul edilenlerin isimleri ile sınavı etkileyecek herhangi bir olayın meydana gelip gelmediği konularına yer verilir.

    Sınavda başarısız kabul edilen adaylara sınav sonucu ayrıca tebliğ edilir.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 14 - Sınav sonucunda başarısız kabul edilenler tebliğ tarihinden, başarılı kabul edilenler ise sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş gün içinde Başkanlığa yazılı olarak itiraz edebilirler.

    İtirazlar, Sınav Kurulunca beş gün içinde karara bağlanır ve ilgilisine tebliğ edilir.

    Sınava Katılamama

    Madde 15 - Adaylardan,

    a) 30/12/1980 tarihli ve 8/2175 sayılı Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre;

    1) Sınav günü hastalık raporu alanların sınavı; hastalık izinlerinin sona ermesinden itibaren on gün içinde Başkan tarafından belirlenen günde,

    2) Onbeş günden fazla hastalık izni kullananların sınavı; bu süreyi 30/12/1980 tarihli ve 8/2175 sayılı Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tamamlamalarından sonraki on gün içinde Başkanın belirlediği günde yapılır.

    b) Mazeret izni kullanmaları nedeniyle sınava katılamayanların sınavı; mazeret izinlerinin sona ermesinden itibaren on gün içinde Başkanın belirlediği günde yapılır.

    Sınavın Geçersiz Sayılması

    Madde 16 - Adaylardan;

    a) Sınav Kurulu Başkanının izni olmadan sınav salonunu terk edenler,

    b) Sınavda kopya çekenler veya teşebbüs edenler,

    c) Sınavda kopya verenler veya teşebbüs edenler,

    d) Sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar,

    e) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,

    f) Sınav düzenine aykırı davranışta bulunanlar

    hakkında tutanak düzenlenir ve bunların sınavları geçersiz sayılır.

    Sınavda Başarısız Kabul Edilme

    Madde 17 - Adaylardan;

    a) Yapılan sınavda 70 puandan daha düşük puan alanlar,

    b) Sınavı geçersiz sayılanlar,

    c) Sınava mazeretsiz olarak katılmayanlar

    başarısız kabul edilirler.

    İkinci Sınav Hakkı

    Madde 18 - Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince başarısız kabul edilenlere ikinci sınav hakkı tanınır.

    İkinci sınav birinci sınavın usul ve esasları dairesinde ilk sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Başkanlıkça belirlenen günde yapılır.

    Sınav Evrakının Saklanması

    Madde 19 - Sınav evrakı, iki yıl süreyle Akademi arşivinde saklanır. Ancak; idari yargı yoluna başvuran adaylar hakkındaki evrakın muhafazasına dava sonuçlanıncaya kadar devam edilir.

    Saklanma süresi sonunda sınav evrakı adayın özel dosyasına konulmak üzere Bakanlığa gönderilir.

    Sınav Sonuçlarının Bakanlığa Bildirilmesi

    Madde 20 - Sınav sonucunda başarılı ve başarısız kabul edilenlerin isim listesi Başkanlıkça beş gün içinde Bakanlığa gönderilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Geçici Madde 1 - 31/10/2003 tarihinden önce adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına veya idarî yargı hâkim adaylığına atananlardan eğitimlerini tamamlamamış olanların eğitim sonu sınavları bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Eğitim Merkezinde yapılır.

    Bu adaylardan yazılı sınavda 60 ve daha yüksek puan alanlar başarılı kabul edilirler.

    Eğitim süresinin kısaltılması

    Geçici Madde 2 - (Ek madde : 20/08/2006 - 26265 S.R.G Yön/1.mad)

    5435 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesiyle 4954 sayılı Kanuna eklenen Geçici 10 uncu maddeye göre Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı uyarınca meslek öncesi eğitim süreleri yarı oranında indirilen adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adayları hakkında bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan on beş gün ibaresi yedi gün olarak uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100