Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPORTİF MÜSABAKA VE GÖSTERİ HASILATININ DAĞITIMINA DAİR YÖNETMELİK

    GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPORTİF MÜSABAKA VE GÖSTERİ HASILATININ DAĞITIMINA DAİR YÖNETMELİK

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelik

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

    Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25554

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı spor kuruluşları tarafından düzenlenen resmi, özel her türlü sportif müsabaka ve gösterilerde bilet satışlarından elde edilen hasılatın hesap ve dağıtım işlerini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı spor kuruluşları tarafından düzenlenen resmi, özel her türlü sportif müsabaka ve gösterileri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    İl Başkanlığı: Gençlik ve Spor İl Başkanlığını,

    İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

    Federasyonlar: Spor federasyonlarını,

    Sportif Müsabaka ve Gösteri: Resmi, özel müsabaka ve gösterilerini,

    Spor Kuruluşları: Dernekler Kanununa göre kurulmuş spor kulüplerini, derneklerini, askeri güç, müessese ve ihtisas kulüpleri ile öğretim kurumlarının bünyelerindeki spor kulüplerini,

    ifade eder

    İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

    Genel Müdürlükçe Düzenlenecek Müsabaka ve Gösterilerde Hasılatın Dağıtımı

    Madde 5 - Giderleri Genel Müdürlük bütçesinden karşılanmak suretiyle düzenlenen her türlü spor müsabaka ve gösterilerinde bilet satışlarından elde edilen hasılattan; 3289 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen gider ve paylar düşüldükten sonra kalan meblağın tamamı %7 Genel Müdürlük Payı belirtilerek Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilmek üzere il başkanlıklarınca emanet hesabına alınır.

    İl Başkanlıklarınca Düzenlenecek Müsabaka ve Gösterilerde Hasılatın Dağıtımı

    Madde 6 - Giderleri il başkanlıkları bütçesinden karşılanmak suretiyle düzenlenen her türlü spor müsabaka ve gösterilerinde, bilet satışlarından elde edilen hasılattan, 3289 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik gereği başka kurum ve kuruluşlara ödenmesi gereken paylar ve giderler ile %7 Genel Müdürlük payı düşülerek emanet hesabına alındıktan sonra, kalan meblağın tümü il başkanlıkları bütçelerine gelir kaydedilir.

    Giderleri Hasılattan Karşılanan Spor Müsabaka ve Gösterilerinde Hasılatın Dağıtımı

    Madde 7 - Spor müsabaka ve gösterilerinde, bilet satışlarından elde edilen hasılattan;

    a) Savunma Sanayi Katılma Payı, hiçbir kesintiye tabi tutulmadan emanete alınır.

    b) Kalan miktar matrah kabul edilerek, bu matrahtan;

    1) Hakem ve gözlemci tazminatları (İlgili federasyonlarca belirtilen esaslar dahilinde),

    2) Kapı-gişe ve kontrol giderleri,

    3) Bilet baskı giderleri,

    4) Diğer giderler,

    düşülür.

    c) Kalan meblağın;

    1) % 7'si Genel Müdürlük payı,

    2) % 18'i gençlik ve spor il payı,

    olarak ayrılır. (İl müdürlüğü bu payın 1/3'ünü emanete alarak, yıl sonu itibariyle profesyonel takımı olmayan, resmi ve özel bir kuruluşa da bağlı bulunmayan, il müdürlüğünün bulunduğu ildeki kulüplere eşit olarak dağıtır.)

    Kalan miktar ise 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen esaslara göre ilgili spor kuruluşlarına dağıtılır.

    Futbol Müsabakalarında Hasılatın Dağıtımı

    Madde 8 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından Genel Müdürlüğe ait tesislerde düzenlenen (intifa hakkı verilen tesisler hariç) resmi ve özel profesyonel her türlü futbol müsabakalarında ve yurt içindeki temsili ve milli futbol müsabakalarında bilet satışlarında elde edilen hasılatın hesap ve dağıtımı 7 nci madde ve Ek -2 tablo esaslarına göre yapılır. İntifa hakkı verilen tesislerde ise müsabakaların net hasılatının sadece %7'si Genel Müdürlük payı olarak Genel Müdürlük hesabına gönderilir.

    Deplasman Yapan ve Aynı İle ve Kategoriye Mensup Takımlar Arasında Yapılan Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımı

    Madde 9 - Spor müsabaka ve gösterilerinde elde edilecek net hasılattan 7 nci maddede belirtilen paylar ve giderler düşüldükten sonra kalan net hasılatın;

    a) Deplasmanlarda tamamı yerli takımlara,

    b) Aynı ile mensup takımlar arasında aynı sahada ve birbirini takip eden müsabakalarda; % 60'ı (yüzde altmışı) galip gelen takımlara, % 40'ı (yüzde kırkı) mağlup takımlara, beraberlik halinde % 50 (yüzde elli)'şer olarak ödenir. Aynı kategoriye mensup takımların birlikte oynaması halinde de % 50 (yüzde elli)'şer olarak ikiye bölünerek,

    dağıtılır.

    c) Federasyonlar tarafından kupa müsabakaları düzenlenmesi halinde hasılatın dağıtımı şu hükümlere göre yapılır:

    1) Direkt eliminasyon kademelerinde galip gelen takıma % 60 (yüzde altmış), mağlup olan takıma % 40 (yüzde kırk) olarak dağıtım yapılır.

    2) Çift eliminasyon müsabakalarında ise mahalli takım hasılatın tamamını alır. Mahalli takım bulunmayan hallerde ise hasılatın tamamı il başkanlıkları bütçelerine gelir kaydedilir.

    3) Aynı ile mensup takımlar arasında ise galip takıma % 60 (yüzde altmış), mağlup takıma % 40 (yüzde kırk), beraberlik halinde % 50 (yüzde elli)'şer olarak dağıtımı yapılır.

    Özel Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımı

    Madde 10 - Spor kuruluşları tarafından Genel Müdürlüğün izni ile tertiplenen özel sportif müsabaka ve gösterilerde bilet satışlarından elde edilen hasılattan, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen gider ve paylar düşüldükten sonra kalan net hasılat, bu müsabaka ve gösteriyi tertipleyenler arasında yapılan anlaşmaya göre dağıtılır

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Müsabaka ve Gösteri Biletleri

    Madde 11 - Resmi ve özel her türlü spor müsabaka ve gösterilerinde, bilet baskı işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, muhafaza ve satış işlemleri ise "T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Bütçe, İhale, Muhasebe ve Bilet Yönetmeliği" hükümlerine göre il başkanlıklarınca yürütülür.

    Müsabaka ve Gösterilerde Gelirlerin Giderleri Karşılamaması

    Madde 12 - Resmi ve özel spor faaliyet ve gösterilerinde, gelirlerin giderleri karşılamaması halinde;

    a) Resmi spor müsabaka ve gösterilerinde elde olunan hasılattan öncelikle Savunma Sanayi Katılma Payı düşüldükten sonra, kalan meblağdan sıra ile hakem ve gözlemci tazminatları ve diğer giderler düşülür. Buna rağmen hasılat giderleri karşılamadığı takdirde yetmeyen miktar il başkanlığı bütçesinden ödenir.

    b) Özel spor müsabaka ve gösterilerinde gelirlerin giderleri karşılamaması halinde, bilet satışı üzerinden hesap edilecek pay ve giderler bu müsabaka ve gösteriyi tertipleyen kuruluşlar tarafından ödenir.

    Hasılatın Ödenmesi

    Madde 13 - Hasılatın il müdürlüklerince yapılan hesabı sonunda, diğer kurum ve kuruluşlar adına kesilen pay ve diğer kesintiler faaliyetin yapıldığı günü takiben üç işgünü içinde ilgililere ödenir veya havale yoluyla gönderilir. Ancak, pay ve diğer kesintilerin ödeme süreleri kanunla belirlenmişse; kesintiler emanete alınarak kanuni süresi sonuna kadar bekletilebilir.

    İlgili kuruluş paylarının süresi içerisinde ödenmemesinden gençlik ve spor il müdürü, ilgili şube müdürü ile muhasebeci müştereken sorumludurlar.

    Cumhurbaşkanlığı Adına Düzenlenecek Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımı

    Madde 14 - Cumhurbaşkanlığı adına düzenlenecek her türlü sportif müsabaka ve gösterilerde bilet satışlarından elde edilecek hasılattan, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmüne göre tespit edilen giderler düşüldükten sonra kalan net hasılatın 2/3'ü müsabakayı yapan takımlar arasında 9 uncu maddede belirtilen hükümlere göre dağıtılır. 1/3'ü de Cumhurbaşkanlığı tasarrufuna bırakılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 15 - 26/11/1986 tarihli ve 19293 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelik" ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    EK - 1

    GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    SPOR MÜSABAKALARINDA UYGULANACAK

    HASILAT DAĞITIM ÇİZELGESİ

    MÜSABAKANIN TARİHİ VE YERİ:

    MÜSABAKANIN CİNSİ :

    OYNAYAN TAKIMLAR VE SONUÇ :

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    SATILAN BİLETİN CİNSİ

    SATILAN BİLETİN FİYATI

    SATILAN BİLETİN ADEDİ

    BİLET TUTARI

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    1

    KAPALI

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    2

    KAPALI KOMBİNE

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    3

    MARATON

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    4

    MARATON KOMBİNE

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    5

    KALE ARKASI

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    6

    KALE ARKASI KOMBİNE

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    7

    DİĞERLERİ

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    8

    BİLET SATIŞ TOPLAMI (1+2+3+4+5+6+7)

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    9

    SAVUNMA SANAYİ FONU (Satılan Bilet Sayısı x 0.25 TL.)

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    10

    GENEL HASILAT (8-9)

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    HASILAT DAĞITIMI

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    11

    HAKEM VE GÖZLEMCİ TAZMİNATI

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    12

    KAPI, GİŞE VE KONTROL GİDERLERİ

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    13

    BİLET BASKI GİDERLERİ

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    14

    DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    15

    GİDERLER TOPLAMI (11+12+13+14)

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    16

    DAĞITILACAK NET HASILAT (10-15)

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    17

    GSGM PAYI %7 (16x%7)

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    18

    İL PAYI %18 (16x%18)

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    19

    GİDERLER TOPLAMI (17+18)

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    20

    DAĞITILACAK VE KALAN HASILAT (16-19)

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    21

    KULÜPLERE KALAN HASILAT PAYI

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    22

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    23

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    24

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    25

    +-----+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+

    GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASİBİ

    EK - 2

    FUTBOL MÜSABAKALARINDA UYGULANACAK

    HASILAT DAĞITIM ÇİZELGESİ

    MÜSABAKANIN TARİHİ VE YERİ :

    MÜSABAKANIN CİNSİ :

    OYNAYAN TAKIMLAR VE SONUÇ :

    +----+-----------+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+---------------------------+

    SATILAN BİLET CİNSİ

    SATILAN BİLET FİYATI

    SATILAN BİLET ADEDİ

    KDV'Lİ BİLET TUTARI

    +----+-----------+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+---------------------------+

    1

    a

    Numaralı

    +----+-----------+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+---------------------------+

    2

    b

    Kapalı

    +----+-----------+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+---------------------------+

    3

    c

    Açık

    +----+-----------+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+---------------------------+

    4

    d

    Kombine

    +----+-----------+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+---------------------------+

    5

    (a+b+c+d)

    Bilet Satış Toplamı

    +----+-----------+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+---------------------------+

    6

    Savunma Sanayi Fonu (Satılan Bilet Sayısı X 0.25 TL.)

    +----+-----------+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+---------------------------+

    7

    GENEL HASILAT (KDV DAHİL) (5-6)

    +----+-----------+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+---------------------------+

    HASILATIN DAĞITIMI

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    8

    03.07.1992 tarih ve 3813 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin

    (b) fıkrası Gereğince Alınacak

    FUTBOL FEDERASYONU PAYI (KDV DAHİL)

    (7X%10)

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    9

    DAĞITILACAK HASILAT(7-8)

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    10

    KATMA DEĞER VERGİSİ (9X18/118)

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    11

    DAĞITILACAK NET HASILAT (9-10)

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    12

    GSGM İL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI (11X%18) VEYA KİRA ÜCRETİ

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    13

    4629 SAYILI KANUN GEREĞİ GENEL MÜDÜRLÜK PAYI (11X%7)

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    14

    HAKEM VE GÖZLEMCİ ÜCRETLERİ

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    15

    GÖREVLİ PERSONEL GİDERLERİ

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    16

    BİLET BASKI GİDERLERİ

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    17

    DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    18

    GİDERLER TOPLAMI (12+13+14+15+16+17)

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    19

    KULÜBE ÖDENECEK NET MEBLAĞ (11-18)

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    20

    KULÜBE ÖDENECEK KDV (10.SATIR)

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    21

    KULÜBE ÖDENECEK TOPLAM MEBLAĞ (19+20)

    +---+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------------------------+

    FEDERASYON YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ GENÇLİK VE SPOR İL MD.YETKİLİSİ

    (NOT: İş bu tutanak 4 nüsha olarak tanzim edilir, 2 nüshası ilgili

    kulüpte, 1 nüshası İl Müdürlüğünde kalır, 1 nüshası ise Federasyona 2 işgünü içerisinde intikal ettirilir.)

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100