Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI YÜKSEK ÇEVRE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI YÜKSEK ÇEVRE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Çevre ve Orman Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 18/12/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25674

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Çevre Kurulunun kuruluşu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Kurul : Yüksek Çevre Kurulunu,

    Kurul Başkanı : Çevre ve Orman Bakanını,

    Komite : Çevre Teknik Komitesini,

    Komite Başkanı: Çevre Teknik Komite Başkanını, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yüksek Çevre Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

    Kuruluş

    Madde 4- Kurul, Çevre ve Orman Bakanının başkanlığında; Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, Bakanlık Müsteşarı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm bakanlıkları Müsteşarları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Denizcilik Müsteşarı, Diyanet İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanları, üniversitelerde Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca seçilen, üniversitelerin çevre dalında çalışma yapan bir öğretim üyesi, ormancılık dalında çalışma yapan bir - öğretim üyesi olmak üzere toplam iki öğretim üyesi ile Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB) yönetim kurulu başkanları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanından oluşur.

    Görevleri

    Madde 5- Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu ve taraf olunan uluslar arası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri göz önüne alarak çevre konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek,

    b) Uluslar arası antlaşmaları da dikkate alarak çevrenin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almak, aldırtmak, yapılan çalışmaları izlemek ve karara bağlamak,

    c) Sürdürülebilir kalkınma politikalarına paralel olarak çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ve enerji verimliliğine yönelik projeleri değerlendirmek,

    d) Nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri ile ülkenin gen kaynaklarının korunmasına yönelik projeler geliştirmek, doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve kullanılması konularında yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,

    e) Sahipsiz evcil hayvanların kentsel yerleşim alanlarında insan sağlığı ve çevre açısından oluşturabilecekleri sorunları önlemeye yönelik olarak tedbirler almak,

    f) Çevrenin korunması ile çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla, bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

    g) Ülke genelinde çevre eğitimi ile ilgili kararlar almak,

    h) Bakanlıkça gündeme alınan veya ilgili bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarca teklif edilerek gündeme alınan konularla ilgili kararlar almak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Esasları, Toplantı Usulü, Gündemi ve Kurul Kararları

    Toplantı Usulü

    Madde 6- Kurulun, Çevre ve Orman Bakanının davetiyle, uygun göreceği yer ve tarihte yılda bir kez toplanması esastır. Ancak, Kurul Başkanı gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir.

    Toplantı Gündemi

    Madde 7- Kurulun gündemi, Komitenin teklifi ile veya Bakanlık tarafından hazırlanır. Bakanlık, gündemi hazırlarken ilgili bakanlık, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin önerilerini dikkate alır. Ancak, gündeme son şeklini Kurul Başkanı verir.

    Toplantı gündemi, Bakanlıkça toplantı tarihinden en az on gün önceden, varsa bilgi, belge ve dokümanlarla birlikte Kurulu oluşturan üyelere gönderilir.

    Gündem gönderildikten sonra da Kurul Başkanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde gündeme ekleme yapılabilir.

    Kurul Kararları

    Madde 8- Kurul kararları, başlıklı karar kağıtlarına yazılır. Karar numaraları sürekli ve her karara bir numara verilecek şekilde düzenlenir.

    Kurulun toplanabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun katılımı yeterlidir. Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Kurul kararlarının toplantı salonunda yazılıp, Başkan ve üyelerce imzalanması esastır. Kararların toplantı sonrasında yazılıp imzalanmadığı durumlarda bir karar tutanağı düzenlenerek üyelerce imzalanır. Kararların tek sayfadan fazla olması halinde diğer sayfalar da başlıklı karar kağıtlarına yazılarak kararların bittiği sayfanın sonu Başkan ve üyelerce imzalanır. Diğer sayfalar ise paraflanır. Kurul kararlarına ek oluşturacak plan, proje, harita ve benzeri belgelerin olması halinde, bu belgelerin bir takımı Kurul üyelerince paraflanarak karar dosyasında saklanır.

    Kararların Duyurulması

    Madde 9- Kurulda alınan kararlar, Bakanlıkça, toplantıyı takip eden otuz gün içerisinde Kurul üyelerine ve ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.

    Kararların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

    Madde 10- Kurul kararlarının uygulanması ile ilgili Bakanlık ve diğer kuruluşlar, yaptıkları çalışmalar, toplantı tarihinden başlamak üzere üçer aylık dönemlerde faaliyet raporu düzenleyerek Komiteye gönderir. Komite bu raporları değerlendirerek sonuçlarını Bakanlığa sunar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çevre Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri, Toplantı Usul ve

    Gündemi, Toplantı Kararları ve Sekreterya

    Çevre Teknik Komitesinin Oluşumu

    Madde 11- Kurula yardımcı olmak üzere Çevre Teknik komitesi oluşturulmuştur.

    Komite, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen bakanlık ve ilgili kuruluşlarca belirlenen genel müdür ya da Kurul üyeleri haricindeki en yetkili birim amirlerinden oluşur. Komiteye, çalışma konularının gerektirdiği hallerde, Komite Başkanının davetiyle diğer kuruluş ve sivil toplum temsilcileri de çağırılabilir.

    Görevler

    Madde 12- Komitenin görevleri şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen Kurul görevlerine ilişkin konularda ön hazırlık yaparak Kurul gündemine teklifte bulunmak,

    b) Kurul kararlarına temel oluşturacak plan ve projeleri hazırlamak, çalışmalar yapmak, yapılmış olan plan, proje ve çalışmaları değerlendirerek Kurula önerilerde bulunmak,

    c) Kurul kararlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kurul Başkanına sunmak.

    Toplantı Usulü

    Madde 13- Komite her yıl Komite Başkanının çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır. Komitenin ilk toplantısında yıllık çalışma programı belirlenir ve bu program doğrultusunda herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın kendiliğinden toplanır.

    Toplantı Gündemi

    Madde 14- Toplantılara ilişkin gündem sekreteryaca belirlenir ve Komite Başkanınca onaylanır. Onaylanan gündem, toplantı tarihinden bir hafta önce Komite üyelerine gönderilir.

    Toplantı Kararları

    Madde 15- Komite, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Komite Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Komite kararları, başlıklı karar kağıtlarına yazılır ve her yıl itibari ile bir den başlayarak numaralanır ve Komite Başkanı ile üyelerce imzalanır. Alınan kararlara katılmayan üyelerin katılmama gerekçelerini belirten karşı oy yazıları bu üyelerce imzalanır ve karar kağıtlarına iliştirilir.

    Komitece hazırlanan plan ve projeler, Komite Başkanı ve üyelerce imzalanarak karar kağıtlarının eki olarak Kurula sunulur.

    Alt Komiteler

    Madde 16- Komite, çalışmalarına ilişkin ve gerekli görülen konularda ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş uzmanlarından oluşan alt komitelerin kurulmasını Bakanlığa önerebilir. Önerinin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde alt komiteler kurulur.

    Sekreterya

    Madde 17- Kurul ve Komitenin sekreterya hizmetleri, Bakanlık Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Diğer Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 18- 16/6/1993 tarihli ve 21609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ile Çevre Teknik Komitesi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100