Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLİMPİYAT VE BÖLGESEL OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLİMPİYAT VE BÖLGESEL OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Olimpiyat Ve Bölgesel Oyunları Hazırlık Ve Düzenleme Kurulu Çalışma Yönetmeliği

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 03/05/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25804

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, olimpiyat ve bölgesel oyunlarda başarılı olmak için gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili görevleri yapmak üzere oluşturulacak kurulun çalışma esaslarına ilişkin teknik usul ve esasları belirlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, futbol dışındaki spor federasyonlarının olimpiyat ve bölgesel oyunlara katılacak sporcuları, hakemleri, antrenörleri ve yöneticileri ile diğer kişilere ilişkin esasları kapsar.

  DAYANAK

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

  Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  İcra Kurulu: Genel Müdürün Başkanlığında her olimpiyat ve bölgesel oyunlar için oluşturulan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin de temsil edildiği Kurulu,

  TMOK: Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kuralları ve temel ilkeleri doğrultusunda olimpik hareketin ve sporun geliştirilerek korunmasını amaçlayan sporcuların olimpiyatlara akreditasyon ve katılımlarını sağlayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesini,

  Federasyon başkanlığı: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren olimpiyat ve bölgesel oyunlara katılacak spor federasyonu başkanlığını,

  Sporcu sağlığı ile ilgili destek veren kurum ve kuruluşlar: Ankara ve İzmir Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Spor Hekimliği Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Spor Hekimliği Bilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul Çapa Sporcu Sağlık Merkezi, Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği Bilim Dalını, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sağlık Komisyonunu,

  Antrenman ve performans analizi yapan merkezler: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulunu, İstanbul Çapa, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Merkezini, İzmir ve Ankara Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezini,

  Teşekkül: Teşkilatta tescilli spor kulübünü, eğitim ve öğretim kurumunun spor kuruluşunu,

  Oyunlar: Yaz ve kış olimpiyat oyunları, akdeniz oyunları, karadeniz oyunları, iyiniyet oyunları, üniversite oyunları, avrupa gençlik olimpik oyunları ve dünya gençlik oyunlarını,

  Sporcu: Teşkilatta, teşekküllerden tescilli spor yapan olimpiyat ve bölgesel oyunlara katılacak milli sporcuyu,

  Antrenör: Olimpiyat ve bölgesel oyunlara katılacak sporcuyu çalıştıranı,

  Teknik direktör: Olimpiyat ve bölgesel oyunlara katılacak sporcuyu çalıştıran kendisine bağlı antrenörleri yönetip yönlendiren kişiyi,

  Disiplin: Aynı spor dalı içinde yer alan muhtelif yarışmaları,

  Yönetici: Olimpiyat ve bölgesel oyunlara katılacak federasyonların idari yönden hazırlıklarını yürüten personeli,

  Uzman: Alanında bilim uzmanlığı unvanını almış kişiler ile uygulamalı alanda ulusal veya uluslararası milli takımlar deneyimi olan en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip kişiyi,

  SESAM: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezini,

  İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

  KURULUŞ

  Madde 5 - Farklı spor dalındaki sporcuların sağlık durumlarının kontrolü, takibi, antrenman gelişimleri ve planlamalarının yapılabilmesi için tam ve yarı zamanlı çalışacak yeterli sayıda uzman görevlendirilir. Kurul, gerekli planlamanın ve iş dağılımı için her federasyonun ihtiyaçlarının ayrı ayrı belirlenip, hazırlık için gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanabilmesi için aşağıdaki şekilde teşkilatlanır.

  a) İcra Kurulu

  b) Bilim Kurulu

  c) Koordinasyon Kurulu

  Kurulların çalışma şeması, federasyonlardan gelecek ihtiyaç listesine bağlı olarak detaylanır. Çalışmaları hakkında aylık olarak rapor hazırlanır.

  Bilim ve Koordinasyon kurullarında; sporcu sağlığı, spor psikologu, sporcu beslenmesi, antrenman bilimi ve fizyoterapi uzmanları, bölgesel dağılım dikkate alınarak beden eğitimi ve spor yüksek okullarından üç (3) uzman ile milli takım antrenörlerinin de bulunacağı uzmanlar kurulu oluşturulur.

  KURULLARIN GÖREVLERİ VE TEŞKİLATLANMASI

  Madde 6 - Kurulların görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  a) İcra Kurulu; olimpiyat ve bölgesel oyunları için her türlü idari, mali ve teknik hazırlıklarla ilgili konuların düzenlenmesi, yürütülmesi, gerekli önlemlerin alınması ve gereken hallerde çalışma yöntemlerinin saptanması, uygulamanın denetimi, bütün konularda uygulanacak konuların belirlenmesi ve bu hususlarda karar almaya yetkili kademelerde alınan kararları uygulayacak icra kurulu kurulur.

  İcra Kurulu, Genel Müdürün Başkanlığında en az on (10) en fazla onbeş (15) kişiden oluşur.

  b) Bilim Kurulu; olimpiyat ve bölgesel oyunların teknik koordinasyonunun düzenlenmesinden sorumludur. Kurul, sporcu sağlığı ve performans analizinde deneyimli olan en az 4 en fazla 6 uzmandan oluşur. Bu uzmanlar İcra Kurulunca belirlenir.

  c) Koordinasyon Kurulu; Bilim Kurulunun hazırladığı genel plan ve programların federasyonlar bazında uygulanmasını izler.

  Her federasyonun ihtiyacına göre, teknik uzmanları sağlamak için teknik destek veren kurum ve kuruluşlarla ilgili koordinasyonu sağlar.

  Kurul, ilgili federasyonlar tarafından belirlenecek antrenör ve alanında uzman olan kişiler arasından seçilir. Koordinasyon Kurulu, İcra Kurulunun onayı ile oluşur.

  SEKRETARYA HİZMETLERİ

  Madde 7 - Bilim ve koordinasyon kurullarının teknik çalışmalarını yürütebilmesi için SESAM'da teknik sekretarya oluşturulur. Gerekli araç ve gereç Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca temin edilir.

  ÇALIŞMA TAKVİMİ

  Madde 8 - Her kurul öncelik sırasına göre çalışma takvimini hazırlar. Çalışma takviminde her federasyonun hedefi belirlendikten sonra, oyunlarla ilgili hazırlık planı ve içeriği tespit edilir. Planlamada, milli takım kadrosu, kamplar, sağlık kontrolleri, hazırlık müsabakaları, ana hedefler, seçmeler ve benzeri gibi konular ele alınır.

  DESTEK ALANLARI

  Madde 9 - Bilim Kurulunca her federasyonun ihtiyaçlarının ayrı ayrı saptanarak programlar yapılabileceği gibi tüm milli takım antrenörleri için ortak özellikleri olan genel programlar da hazırlanabilir. Bu programlar ile antrenör ve sporcuların bilgilenmeleri sağlanır.

  Bilim ve Koordinasyon kurullarının konuları İcra Kurulunca belirlenir.

  Verilecek destek alanları; antrenman takibi, sporcu sağlığı, spor psikolojisi, sporcu beslenmesi konuları altında ilgili uzman grupların spor dallarıyla ilgili belirlenecek ihtiyaç listesine göre detaylandırılır. Bu çalışmalar ana hatlarıyla şunlardır:

  a) Performans takibi: Sporcu ve antrenörlerden gelen isteklere bağlı olarak ve elde bulunan teknik araç, gereç ve uzman ölçüleri içerisinde sporcuların antrenman, yarışma ve laboratuar ortamlarında test ve performans değerlendirmelerini yapmak, antrenman ve yarışma hazırlıkları konularında ilgilileri bilgilendirmek.

  b) Genel sağlık durumlarının kontrolü ve takibi: Milli Takım aday kadrosunun normal sağlık kontrollerinin yapılması. Bu kontrollerde ürolojik, hematolojik, karaciğer fonksiyon testleri, solunum, renal fonksiyonlar, akciğer filmi, EKG, ortopedik, nörolojik ve benzeri kontrollerin periyodik olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmek.

  c) Özel konularda bilgi aktarımı: Olimpik takımların hazırlıklarıyla ilgili bir kısım uzmanların getirilerek yaptıkları çalışmaların ve öneminin milli takım antrenörlerine aktarımlarının sağlanması. Antrenman bilimi, beslenme, müsabaka stresinin önüne geçilmesi gibi konuların yerli ve yabancı uzmanlar tarafından antrenör ve sporculara aktarımının yapılıp yapılmadığını izlemek.

  d) Özel yaklaşımlarda destek bilgi aktarımı: Doping maddeleri ile ilgili yeni gelişmeleri ve doping kapsamına alınan yeni maddeler konusunda antrenör ve sporcuların bilgilendirilmeleri. Bunun yanı sıra, farklı sporlarda bilgisayar kullanımıyla teknik veya taktiğin incelenmesi ve buna bağlı olarak antrenmanların veriminin geliştirilip geliştirilmediğinin izlenmesi.

  KURUL KARARLARI VE SORUMLULUKLARI

  Madde 10 - Bilim Kurulu doğrudan İcra Kuruluna karşı sorumlu olup, alınan kararlar İcra Kurulunda görüşülüp tasdikini müteakip uygulamaya konulur.

  Koordinasyon Kurulu ise Bilim Kuruluna karşı sorumludur.

  Kurulların koordinesi ilgili daire başkanlığınca yürütülür.

  GÖREV SÜRESİ

  Madde 11 - Olimpiyat ve Bölgesel Oyunlar Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun görev süresi olimpiyat ve bölgesel oyunlar dönemi olup, bir önceki oyunların dönüş tarihini takip eden ilk aydan itibaren başlar. Kurul üyeleri toplantılara üst üste üç defa katılmadıkları takdirde üyelikleri düşer.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

  ÖDENECEK ÜCRET

  Madde 12 - Yapılacak her türlü faaliyetlerde, 31/8/2001 tarihli ve 24509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara göre ödeme yapılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

  YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

  Madde 13 - Bu Yönetmelikte, hüküm bulunmayan hallerde 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100