Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Danışma Kurulunun Teşkili, Çalışma Usul ve

  Esasları Hakkında Yönetmelik

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 07/06/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25838

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunun teşkili, görevleri, gündemi, toplanması ve çalışması ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Başkan: Başbakan veya Aile Araştırma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

  Bakan: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

  Danışma Kurulu: Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunu,

  Genel Müdürlük: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürünü,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Danışma Kurulunun Teşkili ve Görevleri

  Danışma kurulunun teşkili

  Madde 5 - Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu, Başbakan veya Bakanın başkanlığında;

  a) Başbakan veya Bakan tarafından, ikisi üniversite öğretim üyelerinden olmak kaydıyla aile ile ilgili konularda çalışmalarıyla temayüz etmiş kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilecek toplam beş üye,

  b) Adalet Bakanı tarafından, aile hukuku sahasında temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek bir üye,

  c) Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürü,

  d) Millî Eğitim Bakanı tarafından, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye,

  e) Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü,

  f) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından seçilecek bir üye,

  g) Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

  h) Diyanet İşleri Başkanı,

  ı) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

  i) Avrupa Birliği Genel Sekreteri,

  j) Emniyet Genel Müdürü,

  k) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,

  l) Özürlüler İdaresi Başkanı,

  m) Kadının Statüsü Genel Müdürü,

  n) Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Müdürü,

  o) Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Aile ve Sosyal Sorunları Araştırma Daire Başkanı, Eğitim, Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Dış İlişkiler Daire Başkanından,

  teşekkül eder.

  Danışma kurulunun görevleri

  Madde 6 - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Genel Müdürlüğün görevleri içinde yer alan araştırma projelerinin öncelik sırası ve uygulanacak projeler hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

  b) Ulusal ve uluslararası sosyal amaçlı vakıf, dernek, federasyon ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılması hususunda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

  c) Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri itibarıyla aile yapısına etkili olabilecek yayınlar konusunda ilgili kuruluşlara görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

  d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren mevzuat konusunda görüş ve öneri oluşturmak.

  Danışma kurulu üyelerinin atanmaları

  Madde 7 - Kurul üyeliğine seçimle gelenlerin görev süresi üç yıldır. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir.

  Üyelerin görevlendirilmesi, Genel Müdürlüğün başvurusu üzerine ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılır. Seçilerek gelenler dışındaki üyelerin yerine birer yetkili de görevlendirilebilir.

  Danışma kurulu toplantıları

  Madde 8 - Danışma Kurulunun, Başkanın davetiyle, uygun göreceği yer ve tarihte yılda en az bir kez toplanması esastır. Ancak, Danışma Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir.

  Danışma Kurulunun gündemi, Genel Müdürlük tarafından hazırlanır. Gündeme son şeklini ise Danışma Kurulu Başkanı verir. Toplantı gündemi, Genel Müdürlükçe toplantı tarihinden en az yedi gün önceden varsa bilgi ve belgelerle birlikte Danışma Kurulunu oluşturan üyelere gönderilir. Gündem gönderildikten sonra da Kurul Başkanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde gündem değişikliği yapılabilir.

  Danışma Kurulu, Başbakan veya Bakanın başkanlığında, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluk sağlanamazsa, Başkan, belirleyeceği bir tarihte Danışma Kurulunu yeniden toplantıya çağırır. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Başkanın bulunamaması durumunda, Başkanın görevlendireceği bir üye Danışma Kuruluna Başkanlık eder.

  Danışma Kurulu, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

  Danışma Kurulu, gündemine alınan konular üzerinde detaylı çalışmalar yapmak rapor ve rapor taslakları hazırlamak üzere, gereğinde üyeler arasından çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları, başkan ve raportörlerini belirlerler. Hazırlanan raporların sonuç bölümü, maddeler halinde Grup Başkanınca Danışma Kurulunun onayına sunulur.

  Danışma Kurulu kararları, toplantı salonunda yazılarak Başkan ve üyelerce imzalanır. Danışma Kurulu kararlarına ek oluşturacak proje ve belge olması halinde, bu belgeler de Danışma Kurulu üyelerince paraflanarak karar dosyasında saklanır.

  Danışma Kurulunda alınan kararlar, Genel Müdürlükçe toplantıyı takip eden otuz gün içerisinde Danışma Kurulu üyelerine ve ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilir. Danışma Kurulu kararlarının uygulanması ile ilgili Bakanlık ve diğer kuruluşlar, yaptıkları çalışmaları toplantı tarihinden itibaren en fazla altı aylık dönemler halinde faaliyet raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük bu raporları değerlendirerek sonuçlarını Bakana sunar.

  Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Giderler

  Madde 9 - Danışma Kurulu üyelerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

  Yürürlük

  Madde 10 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100