Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE ÇEVRE ORMAN UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  ÇEVRE VE ORMAN UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE ÇEVRE ORMAN UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığı Giriş ve Çevre Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Çevre ve Orman Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi: 14/06/2005

  Resmi Gazete Sayısı: 25845

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavlarının uygulama usul ve esaslarını, atama ve yetiştirilmelerini, uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, uzman yardımcılığına atanacak adaylar ile uzman yardımcıları ve uzmanları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 8/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

  Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

  Uzman: Çevre ve Orman Uzmanını,

  Uzman Yardımcısı: Çevre ve Orman Uzman Yardımcısını,

  Yarışma Sınavı: Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığı için yapılan yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü sınavı,

  Yeterlik Sınavı: Uzman Yardımcılığına atandıktan sonra, tezin başarılı bulunması ve bunun ardından yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığına Giriş

  Uzman Yardımcılığı

  Madde 5 - Uzmanlığa giriş aşaması, uzman yardımcılığıdır. Uzman yardımcılığına atanabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavına katılarak o sınav dönemi için Bakanlıkça belirlenen ve sınav ilanında belirtilen puan türünde tespit edilecek taban puan esas alınarak Bakanlıkça çağrılanlar arasında yapılan yarışma sınavında başarılı olmak şarttır.

  Yarışma Sınavı

  Madde 6 - Uzman yardımcılığı yarışma sınavları; kadro ve ihtiyaç durumuna göre, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak, atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday arasından;

  a) Yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü,

  b) Yabancı dil alanında Bakanlıkça yapılan veya uzman kurum- kuruluşa yaptırılan ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az 70 ve üzerinde puan alan adaylara sözlü,

  sınav uygulanarak yapılabilir.

  Aranılan Şartlar

  Madde 7 - Yarışma sınavına katılabilmek için,

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

  b) 2002/3975 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılan Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (A) Grubu Kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde asgari KPSS puanı ve daha fazla puan almış olmak,

  c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

  d) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

  şartları aranır.

  Bakanlık, bu maddenin (d) bendinde belirtilen fakülte veya yüksekokulların bölümlerini ihtiyaca göre tespit eder.

  Yarışma Sınavı Duyurusu

  Madde 8 - Atama yapılacak kadroların; Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, yarışma sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının; yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar son başvuru tarihinden en az on gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek iki gazetede ilan verilmek suretiyle duyurulur.

  Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

  Yarışma Sınavına Başvuru ve Başvuru Belgeleri

  Madde 9 - Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

  a) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti,

  b) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

  c) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

  d) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm.)

  Yukarıda sayılan ve sınav ilanı ile istenebilecek diğer belgelerin Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar elden teslim edilmesi gerekir. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgesinin adaylarca şahsen teslim alınması gerekmektedir.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Sınav Hazırlık Komisyonu

  Madde 10 - Personel Dairesi Başkanlığı, ana hizmet, danışma ve denetim, yardımcı hizmet birimleri personeli arasından başkan ve üç üyeden oluşan sınav hazırlık komisyonu Bakanlık onayı ile kurulur.

  Sınav Hazırlık Komisyonunun Görevleri

  Madde 11 - Sınav Hazırlık Komisyonu, yarışma sınavı hazırlık çalışmaları yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranılan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

  Sekreterya Hizmetleri

  Madde 12 - Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Yeterlik Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Gerekli şartları haiz olmayanların belgeleri istemeleri halinde kendilerine teslim edilir, ya da posta yolu ile adreslerine taahhütlü olarak gönderilir.

  Personel Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

  Sınav Kurulu

  Madde 13 - Sınav kurulu; müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında en az daire başkanı düzeyinde, başkan dâhil yedi üyeden oluşur. Bunlar arasından üç kişi daha sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi sınav kurulu asil üyesi olarak görevlendirilebilir.

  Sınav kurulu asil ve yedek üyelerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

  Sınav Kurulunun Görevleri

  Madde 14 - Sınav kurulu; yarışma sınavı sorularını hazırlar, yazılı ve sözlü sınavı yapar, sınavların sonuçlarını değerlendirir, yarışma sınavı başarı sıralaması yapar, uzman yardımcısı aday listesini hazırlayarak Bakanlık Makamına sunar.

  Yarışma Yazılı Sınavı

  Madde 15 - Yarışma yazılı sınavı, klasik veya test usulünde Bakanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu takdirde sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

  Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday çağrılır.

  Yazılı Sınav Konuları

  Madde 16 - Yazılı sınav;

  a) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi,

  b) Genel kültür ve genel yetenek,

  c) Mesleki bilgi,

  d) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Bakanlığın ihtiyaç duyduğu herhangi bir dil,

  e) Bakanlığın görev alanı,

  konularından oluşur.

  Yazılı sınavda Bakanlığın görev alanına giren öğrenim dallarına ilişkin mesleki bilginin alt konuları ayrı ayrı tespit edilir.

  Yazılı sınav konularının ağırlık puanları sınav ilanında belirtilir.

  Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

  Madde 17 - Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, sınav soruları Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Mesleki bilgi soruları, sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı düzenlenir. Üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

  Yazılı sınavın ÖSYM ya da bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum veya kuruluşuna yaptırılması durumunda, sınav soruları ilgili kurum veya kuruluş tarafından hazırlanır.

  Yarışma Yazılı Sınavının Yapılış Şekli

  Madde 18 - Yazılı sınavlarda isim yeri kapalı özel cevap kağıtları kullanılır. Sınav Bakanlıkça yapıldığı taktirde; Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında sınav kurulu tarafından, ÖSYM veya bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum ve kuruluşunca yapılması durumunda ise bu kurumun denetim elemanlarının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Sınav başlamadan önce sınav kurulunca, adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklandıktan sonra kapalı soru zarfı adayların önünde açılarak soru kitapçıkları adaylara dağıtılır.

  Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kağıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

  Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.

  Yarışma Yazılı Sınav Kâğıtlarının Değerlendirilmesi

  Madde 19 - Sınav kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Cevap kağıtları numaralandırılır. Her cevap kağıdı sınav kurulunca, her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kağıdı ile birlikte sınav kurulu başkanlığına teslim edilir. Sınav kurulu başkanlığınca, cevap kağıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isimleri cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

  Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yabancı dilden en az 70 ve diğer konuların her birinden 50 puandan az olmamak kaydıyla, ortalama 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

  Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden beş iş günü içinde Bakanın onayına sunulur. Liste merkez binada asılmak ve Bakanlık web sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Sınav sonucu, sözlü sınava girecek tüm adaylara yazılı olarak bildirilir.

  Yazılı sınavı kazanamayan adaylar sözlü sınava alınmazlar.

  Yarışma Yazılı Sınavını Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler

  Madde 20 - Yazılı sınavı kazanan adayların;

  a) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporunu,

  b) Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneğini,

  c) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslını,

  d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini,

  e) Kendisi tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin formu,

  sınav sonucunun yazılı olarak bildirilmesini müteakip 10 gün içerisinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim eder.

  Sözlü Sınav

  Madde 21 - Sözlü sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya sınav kurulu üyelerince ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

  Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

  Sadece sözlü sınav yapılması durumunda; adayların başarılı sayılabilmeleri için yabancı dilden en az 70 puan, diğer konuların her birinden 50 puandan az olmamak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

  Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde sözlü sınav yapılması durumunda; adayların başarılı sayılabilmeleri için konuların her birinden 50 puandan az olmamak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

  Değerlendirme

  Madde 22 - Yarışma Sınavı başarı notu;

  a) Sadece yazılı sınav yapılması durumunda, yazılı sınav notundan,

  b) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda, sözlü sınav notundan,

  c)Yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından,

  d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde sınav yapılması durumunda; yabancı dil sınav puanı ile sözlü sınav puanının toplamının yarısından,

  oluşur.

  Yarışma Sınavında en az yetmiş ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

  Sınav kurulu, öğrenim dalları itibariyle yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı aday listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde Bakanlık Makamına teslim eder.

  Onaylanan liste, Merkez Binada asılmak ve Bakanlık web sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

  Yarışma sınavında öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

  Uzman Yardımcılığına Atama

  Madde 23 - Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

  Uzman Yardımcılığına Atanacaklardan İstenecek Belgeler

  Madde 24 - Uzman yardımcılığına atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

  a) En geç üç ay önce çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

  b) İkametgâh belgesi.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Dönemi, Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

  Uzman Yardımcılığı Süresi

  Madde 25 - Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

  Tez Seçimi ve Hazırlanması

  Madde 26 - Uzman yardımcısı; ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil 2 yılı tamamladıktan sonra, olumlu sicil almış olmak şartıyla, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer. Tezin konusu görevli olduğu birim amirinin teklifi, Bakanlık makamının onayı ile kesinleşir.

  Onay ilgili uzman yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı tez konusunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak uzmanlık yeterlik sınavından en geç bir ay önce Bakanlık makamına iletilmesini sağlamak üzere, görevli bulunduğu birim amirine verir.

  Zorunlu hallerde 1 yıllık tez hazırlama süresi Bakanlık Makamınca bir defaya mahsus olmak üzere 6 aya kadar uzatılabilir.

  Tezin Değerlendirilmesi ve Yetersizlik Hali

  Madde 27 - Uzman yardımcısının hazırladığı tez, sınav kurulunca değerlendirilir. Tez değerlendirme gününden en az 1 ay önce Bakanlık Makamınca kurul üyelerine dağıtılır. Tez yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Yeterlilik veya yetersizliğin tespitinde oy çokluğu esastır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafa itibar edilir.

  Tezi yeterli bulunan uzman yardımcısı, sicili de olumlu olması halinde uzmanlık yeterlik sınavına girmeye hak kazanır ve tez savunması ve mülakata yazılı olarak çağrılır. Bu çağrı mülakat tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.

  Tezi yetersiz olan uzman yardımcısı 1 yıl içinde yeniden bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi reddedilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

  Sınav Kurulu tarafından tezi yeterli bulunduğu halde tez savunmasında ve mülakatta yetersiz görülen uzman yardımcısı 3 ay sonra aynı tez konusunda doğrudan tez savunması ve mülakata girer. İkinci tez savunması ve mülakatta da yetersiz görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunması ve mülakata girmeyen uzman yardımcısı bir yıl içinde başka bir tez hazırlayabilir. Bunda da başarısız olanlar durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

  Uzmanlık Yeterlik Sınav Kurulu

  Madde 28 - Uzmanlık yeterlik sınav kurulu, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre teşekkül ettirilir.

  Tez Savunması ve Mülakat

  Madde 29 - Uzmanlık yeterlik sınav kurulu tez savunması ve mülakat safhasında uzman yardımcısının Bakanlığın görev sahası ile ilgili konulardaki genel bilgilerini de göz önüne alarak değerlendirme yapar. Her sınav kurulu üyesi ayrı ayrı not takdir eder. Bunların aritmetik ortalaması sınav başarı notunu meydana getirir. Uzman adayının başarılı sayılması için not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.

  Sınav Sonucu Uzmanlığa Atanma

  Madde 30 - Yeterlik sınavı sonunda, sınav kurulu, her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına bildirir ve başarılı olanların atama işlemleri kadro durumuna göre yapılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  Uzman Yardımcılarının Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 31 - Uzman yardımcıları;

  Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla,

  Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, her türlü araştırma ve inceleme amacıyla uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakla,

  Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmekle,

  yükümlüdürler.

  Uzmanların Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 32 - Uzmanlar;

  Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla,

  Görevleri ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerileri yazılı olarak bildirmekle,

  Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

  Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmakla,

  Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmekle,

  görevli ve yükümlüdürler.

  ALTINCI BÖLÜM : Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

  Hizmet İçi Eğitim

  Madde 33 - Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

  Yurt Dışı Eğitim

  Madde 34 - Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/775 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 35 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Uzmanlığa Yeniden Atanma

  Madde 36 - Uzmanlık sıfatını kazandıktan sonra Çevre ve Orman Bakanlığından çeşitli sebeplerle görevinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla unvan ve durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

  Geçici Madde 1 - Çevre ve Orman Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan, 4856 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az iki yıl Çevre Bakanlığında, Orman Bakanlığında veya bunların bağlı kuruluşlarında çalışmakta olan memurlardan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan aldıklarını belgeleyenler, yapılacak uzman yardımcılığı sınavına girme hakkını kazanırlar.

  Sınav Bakanlığın belirleyeceği tarihte bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır ve sınavda başarılı olanların atamaları yapılır.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

  Madde 37 - 22/3/1992 tarihli ve 21179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 38 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100