Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  BAŞBAKANLIK PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Başbakanlık Personeli Atama, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Başbakanlıktan:

  Resmi Gazete Tarihi : 29/07/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25890

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Yönetmelik; Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,

  a) Kurum: Başbakanlık Merkez Teşkilatını ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

  b) Müsteşar: Başbakanlık Müsteşarını,

  c) Genel Müdürlük: Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,

  d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde, Kurumda çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  h) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  ı) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  i) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

  Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar;

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu

  1) Genel Müdür Yardımcısı,

  2) Daire Başkanı,

  3) İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı,

  4) Şube Müdürü,

  5) Koruma ve Güvenlik Amiri,

  6) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

  b) Savunma Hizmetleri Grubu

  Savunma Uzmanı.

  c) Hukuk Hizmetleri Grubu

  Hukuk Müşaviri.

  d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

  Çözümleyici.

  e) İdari Hizmetler Grubu

  1) Ayniyat Saymanı,

  2) Araştırmacı,

  3) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Satınalma Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Santral Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sekreter, Şoför, Tahsildar.

  f) Destek Hizmetleri Grubu

  Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Dağıtıcı, Hizmetli, Berber, Bahçıvan, Bekçi.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

  Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Laborant, Mütercim, Programcı ve Hemşire.

  Atanma şartları

  Madde 6- Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar, unvan ve görev grupları itibariyle bu maddede belirtilmiştir.

  I) Genel Şartlar

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak ve son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  b) Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, İşletme Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalar hariç; görevde yükselme eğitimine katılmak ve müteakiben Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  II) Özel Şartlar;

  A) Yönetim Hizmetleri Grubu :

  a) Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) veya (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

  b) İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak.

  c) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Kurumda Araştırmacı, Şef, Çözümleyici, Ayniyat Saymanı kadrolarında veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az üç yıl hizmeti bulunmak,

  3) Toplam hizmetinin son üç yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak.

  d) Şef kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Kurumda Memur, Satınalma Memuru, Anbar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Tahsildar ve Daktilograf unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak.

  e) Koruma ve Güvenlik Amiri ve Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Kurumda en az üç yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

  3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

  4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak.

  B) Savunma Hizmetleri Grubu

  Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak.

  C) Hukuk Hizmetleri Grubu

  Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak.

  D) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

  Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

  3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

  4) Kurumda Programcı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

  E) İdari Hizmetler Grubu

  a) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Kurumda Araştırmacı ve Şef unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

  b) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Memur, Satınalma Memuru, Anbar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni ve Tahsildar unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

  c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Daktilograf kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Başbakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak.

  d) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Başbakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.

  e) Memur, Anbar Memuru, Satınalma Memuru, Tahsildar, Santral Memuru, Sekreter kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

  f) Şoför kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  g) Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Grubu

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar ve atanma şartları

  Madde 7 - Unvan değişikliğine tabi kadrolar için atanma şartları aşağıda belirtilmiştir:

  I- Genel Şartlar;

  1) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak.

  II) Özel Şartlar;

  a) Mühendis ve Mimar kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranır.

  b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

  2) KPDS'de (A) düzeyinde başarılı olmak.

  c) Programcı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

  3) KPDS'de (C) düzeyinde başarılı olmak.

  d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak şartı aranır.

  e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olma şartı aranır.

  f) Teknisyen ve Laborant kadrolarına atanabilmek için; lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olma şartı aranır.

  Görevde yükselme eğitimi ve konuları

  Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacak personelin, aşağıdaki (a),(b),(c), (d),(e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 ve (g) ve (h) bentlerinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur:

  a) T.C. Anayasası,

  1) Genel Esaslar,

  2) Temel Hak ve Ödevler,

  3) Devletin Temel Organları,

  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,

  c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Kurumsal ve Mesleki Etik İlkeleri,

  h) Atanılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

  Düzenlenecek eğitim programlarında, (h) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın (%60) altında olamaz.

  Görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 9- Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla ve yaşı küçük olanlar tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitim programları, Başbakanlık tarafından düzenlenir. Ancak, Başbakanlığın uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

  Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

  Boş kadroların ve eğitimin duyurulması

  Madde 10- Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve eğitime alınacak personelde aranacak nitelikler eğitim tarihinden en az 1 ay önce bütün personele Genel Müdürlükçe duyurulur. Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

  Başvuru esasları

  Madde 11- Başbakanlık Merkez Teşkilatında kadrolu olarak görev yapan personel, sadece Merkez Teşkilatında duyurulan boş kadrolara; Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde 657 sayılı Kanuna göre kadrolu olarak görev yapan personel ise sadece Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde duyurulan boş kadrolara başvuruda bulunabilirler.

  Boş kadroların ve eğitimin duyurusunun yapılmasından sonra durumları aranılan niteliklere uygun olan personel, eğitime katılma isteklerini bir dilekçe ile birimlerine bildirirler.

  Birim amirleri, başvuru dilekçelerini 1 hafta içinde Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne gönderir.

  Başvuru inceleme komisyonu

  Madde 12- Başvuru inceleme komisyonu, Genel Müdürlüğün sicil biriminden sorumlu Daire Başkanının başkanlığında, en az şube müdürü seviyesinde (3) kişiden oluşur.

  Başvuruların incelenmesi

  Madde 13- Birimler tarafından gönderilen başvuru dilekçeleri başvuru inceleme komisyonunca başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir. İnceleme sonuçları, eğitime katılacak adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir.

  Sınav şartı

  Madde 14- Eğitim sonunda başarılı olanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, başarı sıralamasına göre boş bulunan kadrolara 3 ay içerisinde atamaya yetkili amir tarafından atama yapılır. Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli kabul edilir.

  Sınavın şekli

  Madde 15- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı olarak yapılır. Sınav, Başbakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başbakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

  Sınavı yapan kurumlar tarafından talep edilen her türlü sınav ücreti ve diğer ödemelerin katılımcılar tarafından karşılanması talep edilebilir.

  Sınav kurulunun oluşumu ve karar nisabı

  Madde 16- Sınav kurulu, Müsteşarın veya bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar tarafından belirlenen, aralarında Personel ve Prensipler Genel Müdürünün bulunduğu beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Kurul Başkanının bulunmadığı zamanlarda kurula Personel ve Prensipler Genel Müdürü başkanlık eder.

  Sınav kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının sınava katılmaları halinde bu üye veya üyeler kurul üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 17- Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Sınavın yaptırılacağı kuruluş ile protokol düzenlemek,

  b) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

  c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek ve başarı listesi düzenlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

  e) İtirazları inceleyip, karara bağlamak,

  f) Yönetmelikte belirtilen asgari eğitim sürelerini dikkate alarak görevde yükselme eğitimi

  takvimini belirlemek,

  g) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sorularının bilgi kaynağını hazırlamak.

  Değerlendirme usulü

  Madde 18- Sınavlar (100) tam puan üzerinden değerlendirilir ve (70) ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınav notunun en az (70) puan olması şarttır.

  Sınav kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere düzenlenecek asil ve yedek başarı listesi, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe teslim edilir.

  Sınav sonuçları, sınav bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir ve ilgili birimlere yazı ile bildirilir.

  Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden 10 gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Genel Müdürlüğe yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir ve sonuç ilgiliye 10 gün içinde yazı ile bildirilir. İtiraz sonucu verilen kararlar kesindir.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 19- Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Sınavların Geçersiz Sayılması

  Madde 20- Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

  a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları değerlendirilmeksizin sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

  b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

  Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar 5 yıl süre ile hiçbir görevde yükselme sınavına alınmazlar.

  Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Atamaya İlişkin Esaslar

  Sınavı Kazananların Atanması

  Madde 21- Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre başvuruda bulundukları kadrolara başarı sırasına göre;

  Merkez Teşkilatında kadrolu olarak görev yapan personelin Merkez Teşkilatı için duyurulan boş kadrolara;

  Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde kadrolu olarak görev yapan personelin ise sadece Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde duyurulan kadrolara,

  atamaları yapılır.

  Başarı notunun aynı olması halinde, başarı sırası bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Değerlendirme Formu puanının eşitliği halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla ve yaşı küçük olanlar tercih edilir.

  Göreve başlamayanlar

  Madde 22- Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanlardan atandıkları göreve geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde başlamayanlar bu haklarını kaybederler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Kazanılmış haklar

  Madde 23- Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara, ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  Görev grupları arasında geçişler

  Madde 24- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, İşletme Müdürü unvanlarına yapılacak atamalar hariç, bu maddede yer alan görev grupları arasında geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, kurumun ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Naklen atamalar

  Madde 25- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikteki aynı unvanlara veya bu unvanların bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara,

  Bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atama yapılacak kadrolara, Kurumda belirli süre çalışmış olma şartı dışındaki şartlar ayrıca aranır.

  Açıktan atamalar

  Madde 26- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde yapılacak atamalar hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi ve (f) bendinde sayılan görevlere yapılacak atamalar ile unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar hakkında 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  İstisnai kadrolar

  Madde 27- Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan kadrolara atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. İstisnai memurluklarda görev yapanlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın Kurumda durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 28- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 29- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 30- 18/4/2000 tarihli ve 24024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100