Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAKİMLER VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA UYGULANACAK ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

  HAKİMLER VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA UYGULANACAK ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

  Hâkimler Ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Ve Nakil Yönetmeliği

  Adalet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi :19/02/1988

  Resmi Gazete Sayısı : 19730

  Kapsam:

  Madde 1- Bu Yönetmelik hükümleri, hâkimler, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay ve Bakanlık tetkik hâkimleri, Cumhuriyet başsavcı yardımcıları, Cumhuriyet savcı başyardımcıları, Cumhuriyet savcı yardımcıları ile hâkimlik ve savcılık mesleğindeki görevlere diğer hizmetlerden veya yeniden atanacaklar hakkında uygulanır.

  Bölgeler:

  Madde 2- Adalet teşkilâtı bulunan yerler, coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumları; mahrumiyet dereceleri ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlıkları ve diğer durumları bakımından ilişik listede gösterildiği üzere beş bölgeye ayrılmıştır.

  Aynı bölgelerdeki ağır, ceza mahkemesi, çift hâkimli asliye mahkemesi, tek hâkimli asliye mahkemesi, bu sıra göz önünde tutularak, biri diğerine nazaran hizmet yeri bakımından üstün sayılır.

  Bölgelerdeki Hizmet Süreleri:

  Madde 3- Bu Yönetmelikteki istisnai hükümler dışında, en az hizmet süresi beşinci bölgede iki, dördüncü bölgede üç, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede beş, birinci bölgede yedi yıldır.

  (Ek: 30.5.1999 - 23710 sayılı R.G.) Yönetmeliğe uygun olarak bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar atandıkları tarihteki bölge hizmetini yapmış sayılırlar.

  Atama Esasları:

  Madde 4- (Değişik) Ad çekme ile atamalar, zorunlu nedenler dışında atamalar alt bölgeden başlamak ve sıra takip edilmek suretiyle yapılır.

  Bu Yönetmelikteki istisnalar dışında en az hizmet süresini doldurmayan hâkim ve Cumhuriyet savcıları atanmalarını istemeyecekleri gibi; re'sen de atanamazlar. Ancak; kura çekimine münhasır olmak kaydıyla kadro durumunun zorunlu olduğu hallerde beşinci ve dördüncü bölgelerdeki en az hizmet süresini doldurmamış hâkim ve Cumhuriyet savcılarından bölgesinde en fazla kalanlar bir üst bölgeye atanabilirler.

  Bölgelerden herhangi birinde iki yılını dolduranlar istekleri ile aynı veya alt seviyedeki bölgelerden birine veya re'sen aynı bölge seviyesinde daha üst bir göreve atanabilirler.

  Beşinci ve dördüncü bölgelerde hiç görev yapmadan veya kısmen görev yaptıktan sonra mazeretleri sebebiyle üçüncü bölgeye atananların bu bölgede kalacakları en az hizmet süresinin tespitine; ilgilinin beşinci, dördüncü ve üçüncü bölgelerde geçirmesi gerekli toplam hizmet süresine asgari bir yıl eklenmek suretiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

  (Değişik: 15.5.1998 - 23343 Sayılı R.G) : Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle tespit edilenler o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadıklarına ve meslek kıdemine bakılmaksızın hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye, bulunduğu bölge seviyesinde bir yere veya daha alt bölgelere atanabilirler. İhtiyaç halinde, başarısı tespit edilen hâkim ve savcılar bir alt bölgedeki, ağır ceza mahkemesi başkanlığı veya ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı görevine atanabilirler. Bunların atandıkları bölgedeki en az hizmet süresi sonunda atama taleplerine öncelik tanınır.

  Atamaların yapılabilmesi, boş kadro bulunmasına, ilgilinin atanacağı yerdeki hizmeti yapabilecek yetenek ve kıdemde olmasına bağlıdır. Atamalarda ilgililerin istekleri imkân ölçüsünde göz önünde tutulur.

  Üçüncü bölgede en az hizmet süresini doldurup ikinci bölgeye gitmeye hak kazanan başarılı hâkimler, sulama, baraj, santral, doğal afet sonrası toplu inşaat ve milli savunmaya yönelik ve benzeri büyük projelerin uygulandığı üçüncü veya daha alt bölgelerdeki hukuk ve kadastro hâkimliklerine atanabilirler. Bunlar atandıkları bu bölgedeki en az hizmet sürelerini fiilen ve başarı ile tamamladıktan sonra doğrudan birinci bölgeye atanırlar.

  Dördüncü bölgede en az hizmet süresini doldurup üçüncü bölgeye gitmeye hak kazanan başarılı hâkimler; sulama, baraj, santral, doğal afet sonrası toplu inşaat ve milli savunmaya yönelik ve benzeri büyük projelerin uygulandığı dördüncü veya beşinci bölgelerdeki hukuk ve kadastro hâkimliklerine atanabilirler. Bunlar atandıkları bu bölgede en az hizmet sürelerini fiilen ve başarı ile tamamladıktan sonra doğrudan ikinci bölgeye atanırlar.

  Beşinci bölgede en az hizmet süresini doldurup dördüncü bölgeye gitmeye hak kazanan başarılı hâkimler; sulama, baraj, santral, doğal afet sonrası toplu inşaat ve milli savunmaya yönelik ve benzeri büyük projelerin uygulandığı beşinci bölgelerdeki hukuk ve kadastro hâkimliklerine atanabilirler. Bunlar atandıkları bu bölgedeki en az hizmet süresini fiilen ve başarı ile tamamladıktan sonra doğrudan üçüncü bölgeye atanırlar.

  En az hizmet sürelerini doldurup bir üst bölgeye gitmeye hak kazanan başarılı hukuk ve kadastro hâkimlerinden bulunduğu yerde sulama, baraj, santral, doğal afet sonrası toplu inşaat ve milli savunmaya yönelik ve benzeri büyük projelerin uygulanması halinde en az hizmet süresi kadar o yerde kalmalarına Kurul'ca karar verilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

  Birinci Bölgeye Atanma:

  Madde 5- Birinci sınıfa ayrılmamış olanlar, bu Yönetmelikte gösterilen istisnalar dışında birinci bölgeye atanamazlar. Birinci bölgede saptanan sürece kalabilmek, ilgilinin tüm davranışına ve görevine ilişkin başarı durumuna bağlıdır. Birinci bölgede bulunduğu yerde en az hizmet süresini dolduranlar aynı bölge içerisinde bir yere atanabilirler.

  Bölgelerdeki Hizmet Sırasının Atlanması:

  Madde 6- (Değişik: 30.5.1999 - 23710 sayılı R.G.) Yasal sürelerini dolduramamaları nedeniyle henüz birinci sınıfa ayrılmamış olmakla beraber dört ve beşinci bölgelerdeki hizmetlerini tamamlayan veya tamamlamış sayılan, en az üç dereceli terfi yapan, sicil raporları olumlu, üstün başarı gösteren, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen sekiz yılını dolduran hâkimler ve cumhuriyet savcıları mesleki ihtiyaçlar gerektirdiği takdirde birinci bölgeye atanabilirler.

  Büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere merkez nüfusu bir milyonun altında olan birinci bölgelere atanabilmek için meslekte fiilen altı yılını tamamlamış olmak ve yukarıda sayılan diğer şartları taşımak yeterlidir.

  Hâkimlik ve savcılık mesleğinde üstün başarı gösteren ve beşinci bölgedeki hizmetini yapmış olup, dört ve üçüncü bölgeye atanmaya hak kazanmış olanlar mesleki ihtiyaçlar gerektirdiği takdirde mükteseplerinden bir üst bölgeye atanabilirler.

  Özel Durumlarda Atama:

  Madde 7- a) Bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın herhangi bir nedenle hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığının gerektirdiği onur ve tarafsızlık içerisinde görev yapamayacağı veya bulunduğu yerde kalması mesleğin nüfuz ve itibarını sarsacağı anlaşılanlar aynı bölge seviyesindeki bir göreve atanırlar.

  b) (Değişik: 15.5.1998-23348 Sayılı R. G.) Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma ve belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın hizmetlerinden yararlanılabilecek aynı veya alt bölgelerdeki bir göreve atanırlar.

  c) Haklarında Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince yer değiştirme cezası verilenler, mazeretlerine ve bulundukları bölgede en az hizmet süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın daha alt bölgeler içinde durumlarına uygun görevlere derhal atanırlar.

  İlgililer idari yönden atamalarda, atandıkları bölgelerde en az iki yıl, disiplin yönünden atamalarda ise; o bölgedeki en az hizmet süresi kadar kalmadıkça yeniden atama talebinde bulunamazlar.

  Mazeret Nedenine Dayanan Atamalar:

  Madde 8- En az hizmet süresine bakılmaksızın atanmaya imkân veren hallerde mazeret nedenleri şunlardır:

  a) Sağlık durumu,

  b) Eş durumu,

  c) Öğrenim durumu,

  d) Doğal afetler,

  Sağlık Durumu:

  Madde 9- İlgililerin bulunduğu bölgede hizmet etmesi halinde kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık yönünden hayati bir tehlike doğuracağı, Adalet Bakanlığı'nın uygun göreceği resmî bir hastane sağlık kurulu tarafından tespit edilenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere öncelikle atanırlar.

  Hayati tehlike teşkil etmemekle beraber tedavi ve kontrolün bir sağlık kurumunda yapılması zorunlu bulunan hastalık hallerinde kadro durumlarının elverdiği ölçüde, ilgilinin istekleri Kurulca değerlendirilir.

  Kısa süre tedavi gerektiren hallerde, ilgili, geçici yetki ile tedavi kurumunun bulunduğu yerde görevlendirilebilir.

  Sağlık nedenine dayanan atamalarda atanılan bölgedeki en az hizmet süresinin dolması veya gerekli görülecek hallerde, sağlık durumunda bir değişiklik olup olmadığının altı aylık sürelerle Adalet Bakanlığı'nca belirlenecek bir hastane sağlık kurulunca yeniden tetkik ve tespiti istenir.

  Sağlık durumu düzenlenenler hizmet ve kıdem durumlarına uygun bir göreve atanabilirler.

  Eş Durumu:

  Madde 10- Ayrı ayrı yerlerde bulunan eşlerin aynı yerde çalışmalarını sağlamak amacıyla atamaları yapılabilir.

  Eş durumu sebebiyle atamalar 5, 4 ve 3 üncü bölgede gerçekleştirilir. Eşlerden biri daha üst bölgede bulunsa veya daha üst bölgeye gitmeye hak kazanmış olsa bile, atama alt bölgede bulunan eşin bulunduğu yerde veya aynı bölge seviyesindeki bir yerde gerçekleştirilebilir.

  Eşi başka kurumda çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atama talebinin kabul edilebilmesi, eşin mensup olduğu meslek ve kurum itibarıyla ilgilinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmamasına bağlıdır.

  Ancak; atanmadan bir yıl geçmedikçe ilgilisi, eş durumu nedeniyle yeniden atanma talebinde bulunamaz.

  Atamalarda kadro imkânlarına göre eş durumu değerlendirilebilir.

  Öğrenim Durumu:

  Madde 11- İlgilinin bulunduğu yerde çocuklarının öğrenim düzeyine uygun okul bulunmayanlar ile çocukları yüksek öğretim kurumlarında okuyanlar kadro durumunun elverişli olması şartıyla öğretim kurumlarının bulunduğu bölge veya yakın bir yere atanabilirler.

  Öğrenim durumu nedeniyle atanmaları yapılanlar, çocuklarının öğretim kurumlarıyla ilişkilerinin devam ettiğini, her öğrenim yılı başında kurumdan sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar.

  Çocukların öğrenimi tamamlaması veya öğretim kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi halinde, ilgilinin; atanmadan önceki bölgede en az hizmet süresinin dolmasına bir yıldan fazla bir süre kalmışsa durumuna uygun bir bölgeye atanması yapılabilir.

  Doğal Afetler:

  Madde 12- Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanların o yerdeki hizmet süresine bakılmaksızın aynı veya bir üst bölgeye atanmaları yapılabilir.

  Kadronun veya Mahkemenin Kaldırılması Nedeniyle Atama:

  Madde 13- Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması nedeniyle görevsiz kalanlara mahkemenin veya kadronun kaldırılma zamanında açık bulunan veya ilk açılacak olan aylık ve derecelerine eşit hizmet ve bölgesine uygun hâkimlik veya savcılık görevi teklif edilir.

  İlgili birinci teklifi reddedebilir. İkinci teklifi kabul etmeyen meslekten çekilmiş sayılır.

  Bir Yerde Birleşemeyecek Olanlar:

  Madde 14- Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapmalarına imkân bulunmayanlardan, o yerde sonradan atanan daha sonra meydana gelen aynı nedenlerden dolayı birleşemeyeceklerden istekli olan, istekli olmaması halinde kıdemsiz olan bulunduğu bölge içinde başka bir daire veya yere atanır.

  Raporlu veya Yetkili Geçen Süreler:

  Madde 15- İzinli sayılmak kaydıyla sağlık raporları toplamının en çok üç ayı o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

  Kendi istekleri üzerine başka bir yerde geçici yetki ile görevlendirilenlerin, yetkili kaldıkları sürenin tamamı yetkili oldukları bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

  Hizmet gereği olarak re'sen başka bir yerde geçici yetkiyle görevlendirilenlerin yetkili kaldıkları sürenin tamamı sürekli görev yaptıkları bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

  (Değişik 20.3.2001 gün ve 24348 sayılı R.G.) Hâkimlik veya Cumhuriyet savcılığı görevine başladıktan sonra askere alınanların askerlikte geçen süreleri ile Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde lisan eğitimi alan, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) öğrenim gören ve eğitim amacıyla yurt dışına gönderilen hâkim veya Cumhuriyet savcılarının, buralarda geçirdikleri süreleri, çalışmakta oldukları bölgelerindeki hizmet sürelerine dahil edilmez.

  Bölgelerdeki Süre Fazlalıkları:

  Madde 16- Alt bölgelerde öngörülen süreden fazla görev yapmış olanların artan süreleri üst bölgelerde geçmiş sayılır.

  Ad çekme nedeniyle daha üst bölgelere atananların bu bölgelerde geçirdikleri süreler aynı bölgelerde geçirmeleri gereken hizmet sürelerinden indirilir.

  Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşuna ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği ile Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığına Atananlar:

  Madde 17- Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37'nci maddesinde gösterilen görevlere atananlara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Yargıtay tetkik hâkimliği ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcılığı görevlerine atamalarda Yargıtay Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  Bakanlık merkez kuruluşunda görev alan hâkim ve Savcılar ile Yargıtay tetkik hâkimliği ve Cumhuriyet Başsavcı yardımcılığından, hâkimlik veya Cumhuriyet savcılığı görevlerine tekrar atanacakların, bu hizmetlerde geçirdikleri süre, hizmet görmesi gereken bölge geçmiş sayılarak gidebilecekleri bölgelere atamaları yapılabilir.

  Hâkim Adaylığından Atanma:

  Madde 18- ( Değişik ) Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hâkim adaylarının Adalet Bakanlığı'nda adli yargı teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

  (Değişik: 16.06.2000 - 24081 sayılı R.G.) Meslekî tecrübe ve yetenek kazandırmak amacıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere, merkez nüfusu bir milyonun altında olan bütün bölgelere ad çekme yoluyla atamaya Kurulca karar verilebilir.

  Kurulca tespit edilecek ad çekme gün ve saati adaylara duyurulmak üzere Adalet Bakanlığı'na bildirilir. Ad çekme sonucu bir tutanakla tespit edilir. Düzenlenecek kararname yüksek onaya sunulur.

  Ad çekme ile yapılan atamalar sonunda beşinci ve dördüncü bölgelerde çalışmayanlar, bu bölgelerdeki hizmetlerini yapmak zorundadırlar.

  Ad Çekme Sonundaki Hizmet Süresi:

  Madde 19: (Değişik: 16.06.2000 - 24081 sayılı R.G.) Büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere merkez nüfusu bir milyonun altında olan birinci bölgeler ile ikinci ve üçüncü bölgelere ad çekme ile atananlar, bu bölgelerde en çok üç yıl hizmet görürler ve iki yıl geçmedikçe başka bir bölgeye atanmaları yapılmaz.

  (Değişik: 16.06.2000 - 24081 sayılı R.G.) Büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere, merkez nüfusu bir milyonun altında olan birinci bölgeler ile ikinci ve üçüncü bölgelere ad çekme ile atananlar, buradaki hizmet süreleri sonunda öncelikle beşinci bölgeye ve zorunluluk halinde dördüncü bölgeye ad çekme suretiyle atanırlar. Ancak, hâkim veya savcı ile evli olanlar hakkında ad çekme hükümleri uygulanmaz.

  Olağanüstü hal ilân edilmiş yerlerdeki terörün yoğun olduğu ağır ceza merkezlerine ad çekme ile atananlar, buradaki hizmet sürelerini tamamladıktan sonra, anılan bölge dışına öncelikle beşinci bölgeye ve zorunluluk halinde dördüncü bölgeye ad çekme suretiyle atanabilirler.

  Askerlik Hizmeti İçin Ayrılanlar:

  Madde 20- Hâkim ve savcı iken muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere silah altına alınanlar, bu süre zarfında görev yerleri saklı kalmak suretiyle aylıksız izinli sayılırlar. Askerlik hizmetini tamamlayıp göreve dönmek isteyenler terhislerinden itibaren 30 gün içinde Adalet Bakanlığına başvurmak, Adalet Bakanlığı da bu başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadır.

  Yukarıdaki fıkrada gösterilen süre geçtikten sonra başvuranlar, görevden çekilmiş sayılarak haklarında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 40'ncı maddesi uygulanır.

  Diğer Hizmetlerden veya Yeniden Mesleğe Atanacaklara Uygulanacak Esaslar:

  Madde 21- Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleri ile çekilen veya emekli olanlardan tekrar mesleğe kabul edilenler hizmet gereği ihtiyaç duyulan bir göreve atanabilirler.

  (Değişik: 15.3.1997 - 22934 sayılı R.G.) Avukatlıktan mesleğe kabul edilenler kıdem ve derecelerine bakılmaksızın ancak 5 inci veya 4 üncü bölgelerde bir göreve ad çekme sureti ile atanırlar.

  Hukuk Fakültelerinde maddi hukuka veya usul hukukuna ait dallarda profesör ve doçent olanlara ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kanununun 39 uncu maddesi hükmü saklıdır.

  Hâkimlik ve Cumhuriyet Savcılığı Mesleğinden Birinden Diğerine Atamalar ve Yetki:

  Madde 22- Hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe atanacaklar istek üzerine veya re'sen evvelce hâkim ve Cumhuriyet savcısı olarak çalıştıkları yerler ile bu Yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak kıdem, derece ve bölgelerine uygun bir göreve atanabilirler.

  Ancak bulunduğu yerde en az hizmet sürelerini doldurmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının istekleri dışında hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe atanmaları yapılamaz.

  Aynı yerde görev yapan hâkime savcı, savcıya hâkim yetkisi verilemez.

  Atama ve Yetki Talepleri:

  Madde 23- Atama ve yetki talepleri, Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere Cumhuriyet savcılıkları aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile yapılır. Atanma talepleri bir yıl içerisinde yerine getirilmeyen ilgilinin yeniden dilekçe vermedikçe eski dilekçesi nazara alınmaz.

  İlgililerin geçici veya sürekli olarak aynı yer veya başka yer yargı çevresinde görevlendirmeye ilişkin talepleri reddedilip bu karar kesinleştikten sonra altı ay geçmedikçe aynı sebebe dayanarak yeniden yetki talebinde bulunamazlar.

  İlgililer mazeret nedenlerine dayandıkları takdirde, sağlık kurumları raporları ile resmi mercilerden alacakları tüm belgelerini dilekçelerine eklemek zorundadırlar.

  Kararname Taslağının Hazırlanması:

  Madde 24- Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ilgililerin isteklerini, sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini hizmetin icap ve ihtiyacı ile birlikte inceleyerek Kanuna, Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre her yılda en az iki defa hazırlayacağı kararname taslağını Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunar.

  Kurul Üyelerine Verilecek Bilgi ve Belgeler:

  Madde 25- Atama kararnamelerinin görüşülmesinden önce Bakanlıkça;

  a) Münhal hâkimlik ve Cumhuriyet Savcılıkları,

  b) Mesleğe kabul edilenlerin, kabul tarihlerini gösteren liste,

  c) Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının göreve başlama tarihleri ve görev yerlerini gösteren defter,

  d) Nakil talebinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının durumlarını gösteren özet bilgiler,

  e) Açık ve gizli sicillerle varsa disiplin, tedbir ve geçici görevlendirme kararları,

  Kurulun toplantılarında ve gerektiğinde toplantı dışında üyelerin incelemeleri için hazır bulundurulur.

  Taslağın Görüşülmesi:

  Madde 26- Kararname taslağı, ilgilerin gizli ve açık sicilleri ve diğer belgeleri ile birlikte kurul tarafından en geç bir ay içinde incelenir. Aynen veya gerekli görülen her türlü değişiklikler yapılarak karara bağlanır ve Adalet Bakanlığına tevdi edilir.

  (Değişik: 16.06.2000 - 24081 sayılı R.G.) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlanır.

  Kaldırılan Hükümler:

  Madde 27- 17.5.1983 gün ve 18050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcılarına Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Hükümler:

  Geçici Madde 1- (Yürürlükten Kalktı. 30.5.1999 - 23710 sayılı Resmi Gazete)

  Geçici Madde 2- (Yürürlükten Kalktı. 30.5.1999 - 23710 sayılı Resmi Gazete)

  Geçici Madde 3- (Yürürlükten Kalktı. 30.5.1999 - 23710 sayılı Resmi Gazete)

  Geçici Madde 4- (Yürürlükten Kalktı. 30.5.1999 - 23710 sayılı Resmi Gazete)

  Geçici Madde 5- (Yürürlükten Kalktı. 30.5.1999 - 23710 sayılı Resmi Gazete)

  Yürürlük:

  Madde 28- 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

  ALFABETİK ADLİ YARGI ADALET TEŞKİLATI

  Bağlı Olduğu Ağır Ceza Mahalli Bölgesi-Teşkilâtı Yargı Alanı Mahkemesi-İli

  Abana 3 Tek hâkimli -

  İnebolu Kastamonu

  Acıgöl - * * *

  Nevşehir Nevşehir Nevşehir

  Acıpayam 3 Çift hâkimli

  - Denizli Denizli

  Adaklı - * * * Kiğı Bingöl Bingöl

  Adalar (mer.ilçe) 1 Tek hâkimli - Kartal İstanbul

  Adana 1 Müs.A.C.Mah. - Adana Adana

  Adıyaman 2 Müs.A.C.Mah. - Adıyaman Adıyaman

  Adilcevaz 4 Tek hâkimli - Bitlis Bitlis

  Afşin 3 Çift hâkimli - Elbistan K.maraş

  Afyon 1 Müs.A.C.Mah. - Afyon Afyon

  Ağaçören - * * * Şereflikoçhisar Aksaray Aksaray

  Ağın 5 Tek hâkimli

  - Elazığ Elazığ

  Ağlasun 4 Tek hâkimli - Burdur Burdur

  Ağlı - * * * Küre Kastamonu Kastamonu

  Ağrı 3 Müs.A.C.Mah. - Ağrı Ağrı

  Ahırlı - * * * Bozkır Seydişehir Konya

  Ahlat 4 Tek hâkimli - Bitlis Bitlis

  Ahmetli - * * * Turgutlu Salihli Manisa

  Akçaabat 2 Çift hâkimli - Trabzon Trabzon

  Akçadağ 4 Tek hâkimli - Malatya Malatya

  Akçakale 4 Tek hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

  Akçakent - * * * Çiçekdağı Kırşehir Kırşehir

  Akçakoca 3 Tek hâkimli - Düzce Düzce

  Akdağmadeni 3 Çift hâkimli - Yozgat Yozgat

  Akhisar 2 Müs.A.C.Mah. - Akhisar Manisa

  Akıncılar - * * * Suşehri Şebinkarahisar Sivas

  Akkışla - * * * Sarıoğlan Kayseri Kayseri

  Akköy - * * * Denizli Denizli Denizli

  Akkuş 5 Tek hâkimli - Ünye Ordu

  Akören - * * * Çumra Konya Konya

  Akpınar 4 Tek hâkimli - Kırşehir Kırşehir

  Aksaray 2 Müs.A.C.Mah. - Aksaray Aksaray

  Akseki 3 Tek hâkimli - Manavgat Antalya

  Aksu - * * * Eğirdir Isparta Isparta

  Akşehir 2 Müs.A.C.Mah. - Akşehir Konya

  Akyaka 5 Tek hâkimli - Kars Kars

  Akyazı 3 Çift hâkimli - Sakarya Sakarya

  Akyurt 3 Tek hâkimli - Ankara Ankara

  Alaca 3 Çift hâkimli - Sungurlu Çorum

  Alacakaya - * * * Maden Elazığ Elazığ

  Alaçam 3 Çift hâkimli - Bafra Samsun

  Aladağ 5 Tek hâkimli - Kozan Adana

  Alanya 2 Müs.A.C.Mah. - Alanya Antalya

  Alaplı 3 Tek hâkimli - Zonguldak Zonguldak

  Alaşehir 2 Müs.A.C.Mah. - Alaşehir Manisa

  Aliağa 2 Çift hâkimli - Karşıyaka İzmir

  Almus 4 Çift hâkimli - Tokat Tokat

  Alpu - * * * Beylikova Eskişehir Eskişehir

  Altındağ (mer.ilçe) - * * * * * * Ankara

  Altınekin 4 Tek hâkimli - Konya Konya

  Altınova - * * * * * * Yalova

  Altınözü 4 Tek hâkimli - Hatay Hatay

  Altıntaş 4 Çift hâkimli - Kütahya Kütahya

  Altınyayla - * * * Gölhisar Burdur Burdur

  Altınyayla - * * * Şarkışla Sivas Sivas

  Altunhisar 4 Tek hâkimli - Niğde Niğde

  Alucra 4 Tek hâkimli - Şebinkarahisar Giresun

  Amasra 3 Tek hâkimli - Bartın Bartın

  Amasya 2 Müs.A.C.Mah. - Amasya Amasya

  Anamur 3 Çift hâkimli - Silifke Mersin

  Andırın 4 Çift hâkimli - K.maraş K.maraş

  Ankara 1 Müs.A.C.Mah. - Ankara Ankara

  Antalya 1 Müs.A.C.Mah. - Antalya Antalya

  Araban 5 Tek hâkimli - Gaziantep Gaziantep

  Araç 4 Çift hâkimli - Kastamonu Kastamonu

  Araklı 3 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

  Aralık 5 Tek hâkimli - Iğdır Iğdır

  Arapgir 4 Tek hâkimli - Malatya Malatya

  Ardahan 3 Müs.A.C.Mah - Ardahan Ardahan

  Ardanuç 5 Tek hâkimli - Artvin Artvin

  Ardeşen 3 Tek hâkimli - Rize Rize

  Arguvan 5 Tek hâkimli - Malatya Malatya

  Arhavi 3 Tek hâkimli - Artvin Artvin

  Arıcak - * * * Palu Elazığ Elazığ

  Armutlu - * * * * * * Yalova

  Arpaçay 5 Tek hâkimli

  - Kars Kars

  Arsin 3 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

  Artova 4 Çift hâkimli - Tokat Tokat

  Artvin 3 Müs.A.C.Mah. - Artvin Artvin

  Asarcık - * * * * * * Samsun

  Aslanapa - * * * Kütahya Kütahya Kütahya

  Aşkale 4 Çift hâkimli - Erzurum Erzurum

  Atabey 3 Tek hâkimli - Isparta Isparta

  Atkaracalar - * * * * * * Çankırı

  Avanos 3 Çift hâkimli - Nevşehir Nevşehir

  Avcılar (mer.ilçe) - * * * * * * İstanbul

  Ayancık 3 Çift hâkimli - Sinop Sinop

  Ayaş 3 Tek hâkimli - Sincan Ankara

  Aybastı 4 Çift hâkimli - Ordu Ordu

  Aydın 1 Müs.A.C.Mah. - Aydın Aydın

  Aydıncık 3 Tek hâkimli - Silifke Mersin

  Aydıncık - * * * Çekerek Yozgat Yozgat

  Aydınlar - * * * * * * Siirt

  Aydıntepe - * * * Bayburt Bayburt Bayburt

  Ayrancı - * * * Karaman Karaman Karaman

  Ayvacık 3 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  Ayvacık - * * * Çarşamba Çarşamba Samsun

  Ayvalık 2 Çift hâkimli

  - Burhaniye Balıkesir

  Azdavay 4 Tek hâkimli - Kastamonu Kastamonu

  - B -

  Babadağ - * * * Sarayköy Denizli Denizli

  Babaeski 2 Çift hâkimli - Kırklareli Kırklareli

  Bafra 2 Müs.A.C.Mah. - Bafra Samsun

  Bağcılar (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli _ Bakırköy İstanbul

  Bahçe 4 Tek hâkimli - Osmaniye Osmaniye

  Bahçelievler (mer. İlçe) - * * * * Bakırköy İstanbul

  Bahçesaray 5 Tek hâkimli - Van Van

  Bahşili - * * * * * * Kırıkkale

  Bakırköy (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Bakırköy İstanbul

  Baklan - * * * Çal Denizli Denizli

  Balâ 3 Çift hâkimli

  - Ankara Ankara

  Balçova (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

  Balıkesir 1 Müs.A.C.Mah. - Balıkesir Balıkesir

  Balışeyh - * * * * * * Kırıkkale

  Balya - * * * İvrindi Balıkesir Balıkesir

  Banaz 3 Çift hâkimli - Uşak Uşak

  Bandırma 2 Müs.A.C.Mah. - Bandırma Balıkesir

  Bartın 2 Müs.A.C.Mah. - Bartın Bartın

  Baskil 4 Çift hâkimli - Elazığ Elazığ

  Başçiftlik - * * * Niksar Tokat Tokat

  Başkale 5 Tek hâkimli - Van Van

  Başmakçı - * * * Dazkırı Dinar Afyon

  Başyayla - * * * Ermenek Ermenek Karaman

  Batman 2 Müs.A.C.Mah. - Batman Batman

  Battalgazi - * * * Malatya Malatya Malatya

  Bayat - * * * İscehisar Afyon Afyon

  Bayat 4 Çift hâkimli - Çorum Çorum

  Bayburt 3 Müs.A.C.Mah. - Bayburt Bayburt

  Bayındır 2 Çift hâkimli - Ödemiş İzmir

  Baykan 5 Tek hâkimli - Siirt Siirt

  Bayramiç 3 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  Bayramören - * * * * * * Çankırı

  Bayrampaşa (mer.ilçe) _ * * * * * * İstanbul

  Bekilli - * * * Çal Denizli Denizli

  Belen - * * * * * * Hatay

  Bergama 2 Müs.A.C.Mah. - Bergama İzmir

  Besni 4 Çift hâkimli - Adıyaman Adıyaman

  Beşikdüzü 3 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

  Beşiktaş (mer.ilçe) - * * * * * * İstanbul

  Beşiri 5 Tek hâkimli - Batman Batman

  Beyağaç - * * * Kale (Denizli) Denizli Denizli

  Beydağ 3 Tek hâkimli - Ödemiş İzmir

  Beykoz (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Üsküdar İstanbul

  Beylikova 4 Tek hâkimli - Eskişehir Eskişehir

  Beyoğlu (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Beyoğlu İstanbul

  Beypazarı 2 Çift hâkimli - Sincan Ankara

  Beyşehir 3 Çift hâkimli - Seydişehir Konya

  Beytüşşebap 5 Tek hâkimli - Şırnak Şırnak

  Biga 2 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  Bigadiç 3 Çift hâkimli - Balıkesir Balıkesir

  Bilecik 2 Müs.A.C.Mah. - Bilecik Bilecik

  Bingöl 3 Müs.A.C.Mah. - Bingöl Bingöl

  Birecik 3 Tek hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

  Bismil 4 Çift hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Bitlis 3 Müs.A.C.Mah. - Bitlis Bitlis

  Bodrum 2 Çift hâkimli - Muğla Muğla

  Boğazkale - * * * Sungurlu Sungurlu Çorum

  Boğazlıyan 3 Müs.A.C.Mah. - Boğazlıyan Yozgat

  Bolu 1 Müs.A.C.Mah. - Bolu Bolu

  Bolvadin 3 Müs.A.C.Mah. - Bolvadin Afyon

  Bor 3 Çift hâkimli - Niğde Niğde

  Borçka 3 Tek hâkimli - Artvin Artvin

  Bornova (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

  Boyabat 3 Müs.A.C.Mah. - Boyabat Sinop

  Bozcaada 4 Tek hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  Bozdoğan 3 Çift hâkimli - Nazilli Aydın

  Bozkır 4 Çift hâkimli - Seydişehir Konya

  Bozkurt - * * * Çardak Denizli Denizli

  Bozkurt 4 Tek hâkimli - İnebolu Kastamonu

  Bozova 4 Çift hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

  Boztepe - * * * Kırşehir Kırşehir Kırşehir

  Bozüyük 2 Çift hâkimli - Bilecik Bilecik

  Bozyazı 3 Tek hâkimli - Silifke Mersin

  Buca (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

  Bucak 2 Çift hâkimli - Burdur Burdur

  Buharkent - * * * Kuyucak Nazilli Aydın

  Bulancak 2 Çift hâkimli - Giresun Giresun

  Bulanık 5 Tek hâkimli - Muş Muş

  Buldan 3 Çift hâkimli - Denizli Denizli

  Burdur 2 Müs.A.C.Mah. - Burdur Burdur

  Burhaniye 2 Müs.A.C.Mah. - Burhaniye Balıkesir

  Bursa 1 Müs.A.C.Mah. - Bursa Bursa

  Bünyan 3 Çift hâkimli - Kayseri Kayseri

  Büyükçekmece 1 Çift hâkimli - Bakırköy İstanbul

  Büyükorhan - * * * Orhaneli Bursa Bursa

  _C_

  Ceyhan 2 Müs.A.C.Mah. - Ceyhan Adana

  Ceylanpınar 4 Tek hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

  Cide 4 Tek hâkimli - İnebolu Kastamonu

  Cihanbeyli 3 Çift hâkimli - Konya Konya

  Cizre 3 Çift hâkimli - Şırnak Şırnak

  Cumayeri 3 Tek hâkimli - Düzce Düzce

  - Ç -

  Çağlayancerit - * * * Pazarcık K.maraş K.maraş

  Çal 3 Çift hâkimli - Denizli Denizli

  Çaldıran 5 Tek hâkimli - Erciş Van

  Çamardı 4 Tek hâkimli - Niğde Niğde

  Çamaş - * * * Fatsa Ünye Ordu

  Çameli 4 Tek hâkimli - Denizli Denizli

  Çamlıdere 4 Tek hâkimli - Ankara Ankara

  Çamlıhemşin 5 Tek hâkimli - Rize Rize

  Çamlıyayla 4 Tek hâkimli - Tarsus Mersin

  Çamoluk - * * * Alucra Şebinkarahisar Giresun

  Çan 3 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  Çanakçı - * * * * * * Giresun

  Çanakkale 1 Müs.A.C.Mah. - Çanakkale Çanakkale

  Çandır - * * * Çayıralan Boğazlıyan Yozgat

  Çankaya (mer.ilçe) - * * * * * * Ankara

  Çankırı 2 Müs.A.C.Mah. - Çankırı Çankırı

  Çardak 3 Çift hâkimli - Denizli Denizli

  Çarşamba 2 Müs.A.C.Mah. - Çarşamba Samsun

  Çarşıbaşı - * * * Vakfıkebir Trabzon Trabzon

  Çat 5 Tek hâkimli - Erzurum Erzurum

  Çatak 5 Tek hâkimli - Van Van

  Çatalca 2 Çift hâkimli - Bakırköy İstanbul

  Çatalpınar - * * * Fatsa Ünye Ordu

  Çatalzeytin 4 Tek hâkimli - İnebolu Kastamonu

  Çavdarhisar - * * * Gediz Kütahya Kütahya

  Çavdır 4 Tek hâkimli

  - Burdur Burdur

  Çay 3 Çift hâkimli - Bolvadin Afyon

  Çaybaşı - * * * Ünye Ünye Ordu

  Çaycuma 3 Çift hâkimli - Zonguldak Zonguldak

  Çayeli 2 Tek hâkimli - Rize Rize

  Çayıralan 4 Çift hâkimli - Boğazlıyan Yozgat

  Çayırlı 5 Tek hâkimli - Erzincan Erzincan

  Çaykara 4 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

  Çekerek 4 Çift hâkimli - Yozgat Yozgat

  Çelebi - * * * * * * Kırıkkale

  Çelikhan 5 Tek hâkimli - Adıyaman Adıyaman

  Çeltik - * * * Yunak Akşehir Konya

  Çeltikçi - * * * Bucak Burdur Burdur

  Çemişgezek 4 Tek hâkimli - Elazığ Tunceli

  Çerkeş 3 Çift hâkimli - Karabük Çankırı

  Çerkezköy 3 Mülhakat Çorlu Tekirdağ

  Çermik 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Çeşme 2 Çift hâkimli - İzmir İzmir

  Çıldır 5 Tek hâkimli - Ardahan Ardahan

  Çınar 4 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Çınarcık - * * * * * * Yalova

  Çiçekdağı 4 Çift hâkimli - Kırşehir Kırşehir

  Çifteler 3 Çift hâkimli - Eskişehir Eskişehir

  Çiftlik 5 Tek hâkimli - Niğde Niğde

  Çiftlikköy - * * * * * * Yalova

  Çiğli (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

  Çilimli - * * * * * * Düzce

  Çine 3 Çift hâkimli - Aydın Aydın

  Çivril 3 Çift hâkimli - Denizli Denizli

  Çobanlar - * * * Afyon Afyon Afyon

  Çorlu 2 Çift hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

  Çorum 2 Müs.A.C.Mah. - Çorum Çorum

  Çubuk 2 Çift hâkimli - Ankara Ankara

  Çukurca 5 Tek hâkimli - Hakkari Hakkari

  Çumra 3 Çift hâkimli - Konya Konya

  Çüngüş 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  - D -

  Daday 4 Çift hâkimli - Kastamonu Kastamonu

  Dalaman 3 Tek hâkimli - Fethiye Muğla

  Damal - * * * Hanak Ardahan Ardahan

  Darende 4 Çift hâkimli - Malatya Malatya

  Dargeçit 5 Tek hâkimli - Midyat Mardin

  Datça 3 Tek hâkimli - Muğla Muğla

  Dazkırı 4 Çift hâkimli - Dinar Afyon

  Delice 4 Tek hâkimli - Kırıkkale Kırıkkale

  Demirci 3 Çift hâkimli - Salihli Manisa

  Demirköy 4 Tek hâkimli - Kırklareli Kırklareli

  Demirözü - * * * Bayburt Bayburt Bayburt

  Denizli 1 Müs.A.C.Mah. - Denizli Denizli

  Derbent - * * * * * * Konya

  Derebucak - * * * Beyşehir Seydişehir Konya

  Dereli 4 Tek hâkimli - Giresun Giresun

  Derepazarı - * * * * * * Rize

  Derik 5 Çift hâkimli - Mardin Mardin

  Derince - * * * * * * Kocaeli

  Derinkuyu 4 Tek hâkimli - Nevşehir Nevşehir

  Dernekpazarı - * * * * * * Trabzon

  Develi 3 Çift hâkimli - Kayseri Kayseri

  Devrek 3 Çift hâkimli - Zonguldak Zonguldak

  Devrekâni 4 Tek hâkimli - Kastamonu Kastamonu

  Dicle 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Didim 2 Tek hâkimli - Aydın Aydın

  Digor 5 Tek hâkimli - Kars Kars

  Dikili 2 Tek hâkimli - Bergama İzmir

  Dikmen - * * * * * * Sinop

  Dinar 3 Müs.A.C.Mah. - Dinar Afyon

  Divriği 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

  Diyadin 5 Tek hâkimli - Doğubeyazıt Ağrı

  Diyarbakır 1 Müs.A.C.Mah. - Diyarbakır Diyarbakır

  Dodurga - * * * Osmancık Çorum Çorum

  Doğanhisar 4 Tek hâkimli - Akşehir Konya

  Doğankent 5 * Tek hâkimli * Giresun Giresun

  Doğanşar - * * * Hafik Sivas Sivas

  Doğanşehir 4 Çift hâkimli - Malatya Malatya

  Doğanyol - * * * Pütürge Malatya Malatya

  Doğanyurt - * * * İnebolu İnebolu Kastamonu

  Doğubeyazıt 3 Müs.A.C.Mah. - Doğubeyazıt Ağrı

  Domaniç 4 Tek hâkimli - Tavşanlı Kütahya

  Dörtdivan - * * * Gerede Bolu Bolu

  Dörtyol 2 Çift hâkimli - İskenderun Hatay

  Dumlupınar - * * * Altıntaş Kütahya Kütahya

  Durağan 4 Tek hâkimli - Boyabat Sinop

  Dursunbey 3 Çift hâkimli - Balıkesir Balıkesir

  Düzce 2 Müs.A.C.Mah. - Düzce Düzce

  Düziçi 3 Tek hâkimli - Osmaniye Osmaniye

  Düzköy - * * * Akçaabat Trabzon Trabzon

  - E -

  Eceabat 3 Tek hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  Edirne 1 Müs.A.C.Mah. - Edirne Edirne

  Edremit 2 Çift hâkimli - Burhaniye Balıkesir

  Edremit - * * * * * * Van

  Eflani 4 Tek hâkimli - Karabük Karabük

  Eğil 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Eğirdir 3 Çift hâkimli - Isparta Isparta

  Ekinözü - * * * Elbistan Elbistan K.maraş

  Elbeyli - * * * * * * Kilis

  Elazığ 1 Müs.A.C.Mah - Elazığ Elazığ

  Elbistan 3 Müs.A.C.Mah. - Elbistan K.maraş

  Eldivan - * * * Çankırı Çankırı Çankırı

  Eleşkirt 4 Tek hâkimli - Ağrı Ağrı

  Elmadağ 2 Çift hâkimli - Ankara Ankara

  Elmalı 3 Müs.A.C.Mah - Elmalı Antalya

  Emet 3 Çift hâkimli - Tavşanlı Kütahya

  Eminönü (mer.ilçe) * * * * * * İstanbul

  Emirdağ 3 Çift hâkimli - Bolvadin Afyon

  Emirgazi - * * * Karapınar Ereğli Konya

  Enez 4 Tek hâkimli - Edirne Edirne

  Erbaa 3 Çift hâkimli - Tokat Tokat

  Erciş 3 Müs.A.C.Mah. - Erciş Van

  Erdek 2 Çift hâkimli - Bandırma Balıkesir

  Erdemli 2 Çift hâkimli - Mersin Mersin

  Ereğli 2 Müs.A.C.Mah. - Ereğli Konya

  Ereğli 2 Çift hâkimli - Zonguldak Zonguldak

  Erfelek 4 Tek hâkimli - Sinop Sinop

  Ergani 3 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Ermenek 3 Müs.A.C.Mah. - Ermenek Karaman

  Eruh 5 Tek hâkimli - Siirt Siirt

  Erzin 3 Tek hâkimli - Osmaniye Hatay

  Espiye 3 Tek hâkimli - Giresun Giresun

  Erzincan 2 Müs.A.C.Mah. - Erzincan Erzincan

  Erzurum 1 Müs.A.C.Mah. - Erzurum Erzurum

  Esenler (mer. ilçe) - * * * * Bakırköy İstanbul

  Eskil 4 Tek hâkimli - Aksaray Aksaray

  Eskipazar 4 Tek hâkimli - Karabük Karabük

  Eskişehir 1 Müs.A.C.Mah. - Eskişehir Eskişehir

  Espiye 3 Tek hâkimli - Giresun Giresun

  Eşme 3 Çift hâkimli - Alaşehir Uşak

  Etimesgut (mer. ilçe) - * * * * Sincan Ankara

  Evciler 4 * Tek hâkimli * Dinar Afyon

  Evren - * * * Şereflikoçhisar Aksaray Ankara

  Eynesil 4 Tek hâkimli - Giresun Giresun

  Eyüp1-Mülhakat-Bakırköy-İstanbul

  Ezine 3 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  - F -

  Fatih (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - İstanbul İstanbul

  Fatsa 2 Çift hâkimli - Ünye Ordu

  Feke 4 Tek hâkimli - Kozan Adana

  Felahiye 4 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

  Ferizli 3 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

  Fethiye 2 Müs.A.C.Mah. - Fethiye Muğla

  Fındıklı 3 Tek hâkimli - Rize Rize

  Finike 3 Çift hâkimli - Elmalı Antalya

  Foça 2 Tek hâkimli - Karşıyaka İzmir

  - G -

  Gaziantep 1 Müs.A.C.Mah. - Gaziantep Gaziantep

  Gaziemir (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

  Gaziosmanpaşa1-Mülhakat-Bakırköy İstanbul

  Gazipaşa 3 Tek hâkimli - Alanya Antalya

  Gebze 1 Müs.A.C.Mah. - Gebze Kocaeli

  Gediz 3 Çift hâkimli - Kütahya Kütahya

  Gelendost 4 Tek hâkimli - Yalvaç Isparta

  Gelibolu 2 Çift hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  Gemerek 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

  Gemlik 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

  Genç 5 Tek hâkimli - Bingöl Bingöl

  Gercüş 5 Tek hâkimli - Midyat Batman

  Gerede 2 Çift hâkimli - Bolu Bolu

  Gerger 5 Tek hâkimli - Adıyaman Adıyaman

  Germencik 3 Tek hâkimli - Aydın Aydın

  Gerze 3 Tek hâkimli - Sinop Sinop

  Gevaş 4 Tek hâkimli - Van Van

  Geyve 2 Çift hâkimli - Sakarya Sakarya

  Giresun 2 Müs.A.C.Mah. - Giresun Giresun

  Gökçeada 3 Tek hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  Gökçebey 4 Tek hâkimli - Zonguldak Zonguldak

  Göksun 4 Çift hâkimli - Elbistan K.maraş

  Gölbaşı 4 Çift hâkimli - Adıyaman Adıyaman

  Gölbaşı (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Ankara Ankara

  Gölcük 2 Çift hâkimli - Kocaeli Kocaeli

  Göle 4 Çift hâkimli - Ardahan Ardahan

  Gölhisar 3 Çift hâkimli - Burdur Burdur

  Gölköy 4 Çift hâkimli - Ordu Ordu

  Gölmarmara 3 Tek hâkimli - Akhisar Manisa

  Gölova 5 Tek hâkimli - Şebinkarahisar Sivas

  Gölpazarı 4 Tek hâkimli - Bilecik Bilecik

  Gölyaka 4 Tek hâkimli - Düzce Düzce

  Gömeç 3 Tek hâkimli - Burhaniye Balıkesir

  Gönen 2 Çift hâkimli - Bandırma Balıkesir

  Gönen - * * * * * * Isparta

  Gördes 3 Çift hâkimli - Akhisar Manisa

  Görele 2 Çift hâkimli - Giresun Giresun

  Göynücek 4 Tek hâkimli - Amasya Amasya

  Göynük 4 Tek hâkimli - Bolu Bolu

  Güce 4 * Tek hâkimli * Giresun Giresun

  Güçlükonak - * * * * * * Şırnak

  Güdül 4 Tek hâkimli - Sincan Ankara

  Gülağaç - * * * Aksaray Aksaray Aksaray

  Gülnar 4 Çift hâkimli - Silifke Mersin

  Gülşehir 3 Çift hâkimli - Nevşehir Nevşehir

  Gülyalı - * * * Ordu Ordu Ordu

  Gümüşhacıköy 3 Çift hâkimli - Amasya Amasya

  Gümüşhane 3 Müs.A.C.Mah. - Gümüşhane Gümüşhane

  Gümüşova - * * * * * * Düzce

  Gündoğmuş 4 Tek hâkimli - Alanya Antalya

  Güney 4 Tek hâkimli - Denizli Denizli

  Güneysınır - * * * Çumra Konya Konya

  Güneysu 4 Tek hâkimli - Rize Rize

  Güngören (mer.ilçe) * * * * Bakırköy İstanbul İstanbul

  Günyüzü - * * * Sivrihisar Eskişehir Eskişehir

  Gürgentepe 4 Tek hâkimli - Ordu Ordu

  Güroymak 4 Tek hâkimli - Bitlis Bitlis

  Gürpınar 4 Tek hâkimli - Van Van

  Gürsu - * * * Bursa Bursa Bursa

  Gürün 3 Çift hâkimli - Sivas Sivas

  Güzelbahçe(mer.ilçe) - * * * * İzmir İzmir

  Güzelyurt - * * * Aksaray Aksaray Aksaray

  - H -

  Hacıbektaş 3 Çift hâkimli - Nevşehir Nevşehir

  Hacılar - * * * * * * Kayseri

  Hadım 4 Tek hâkimli - Konya Konya

  Hafik 4 Tek hâkimli - Sivas Sivas

  Hakkari 3 Müs.A.C.Mah. - Hakkari Hakkari

  Halfeti 5 Tek hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

  Halkapınar - * * * * * * Konya

  Hamamözü - * * * * * * Amasya

  Hamur - * * * Ağrı Ağrı Ağrı

  Han - * * * Çifteler Eskişehir Eskişehir

  Hanak 5 Tek hâkimli - Ardahan Ardahan

  Hani 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Hanönü - * * * Taşköprü Boyabat Kastamonu

  Harmancık - * * * Tavşanlı Bursa Bursa

  Harran 5 Tek hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

  Hasanbeyli - * * * * * * Osmaniye

  Hasankeyf - * * * * * * Batman

  Hasköy - * * * Muş Muş Muş

  Hassa 4 Tek hâkimli - Hatay Hatay

  Hatay 1 Müs.A.C.Mah. - Hatay Hatay

  Havran 3 Tek hâkimli - Burhaniye Balıkesir

  Havsa 3 Çift hâkimli - Edirne Edirne

  Havza 3 Çift hâkimli - Vezirköprü Samsun

  Haymana 3 Çift hâkimli - Ankara Ankara

  Hayrabolu 2 Çift hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

  Hayrat - * * * * * * Trabzon

  Hazro 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Hekimhan 4 Tek hâkimli - Malatya Malatya

  Hemşin - * * * * * * Rize

  Hendek 2 Çift hâkimli - Sakarya Sakarya

  Hınıs 3 Müs.A.C.Mah. - Hınıs Erzurum

  Hilvan 5 Tek hâkimli - Siverek Şanlıurfa

  Hisarcık - * * * Emet Tavşanlı Kütahya

  Hizan 5 Tek hâkimli - Bitlis Bitlis

  Hocalar - * * * Sandıklı Afyon Afyon

  Honaz 3 Tek hâkimli - Denizli Denizli

  Hopa 3 Tek hâkimli - Artvin Artvin

  Horasan 4 Çift hâkimli - Erzurum Erzurum

  Hozat 5 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

  Hüyük 4 Tek hâkimli - Seydişehir Konya

  - I -

  Iğdır 3 Müs.A.C.Mah. - Iğdır Iğdır

  Ilgaz 3 Tek hâkimli - Çankırı Çankırı

  Ilgın 3 Çift hâkimli - Akşehir Konya

  Ilıca 3 Tek hâkimli * * Erzurum Erzurum

  Isparta 1 Müs.A.C.Mah. - Isparta Isparta

  - İ -

  İbradı - * * * Akseki Alanya Antalya

  İdil 5 Tek hâkimli - Midyat Şırnak

  İhsangazi - * * * Kastamonu Kastamonu Kastamonu

  İhsaniye 4 Tek hâkimli - Afyon Afyon

  İkizce 4 Tek hâkimli - Ünye Ordu

  İkizdere 4 Tek hâkimli - Rize Rize

  İliç 5 Tek hâkimli - Erzincan Erzincan

  İmamoğlu 3 Tek hâkimli - Kozan Adana

  İmranlı 4 Tek hâkimli - Sivas Sivas

  İncesu 3 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

  İncirliova 2 Tek hâkimli - Aydın Aydın

  İnebolu 2 Müs.A.C.Mah. - İnebolu Kastamonu

  İnegöl 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

  İnhisar - * * * Söğüt Bilecik Bilecik

  İnönü - * * * Bozüyük Eskişehir Eskişehir

  İpsala 3 Tek hâkimli - Edirne Edirne

  İscehisar 4 Tek hâkimli - Afyon Afyon

  İskenderun 2 Müs.A.C.Mah. - İskenderun Hatay

  İskilip 3 Çift hâkimli - Çorum Çorum

  İslahiye 3 Çift hâkimli - Kilis Gaziantep

  İspir 5 Tek hâkimli - Erzurum Erzurum

  İstanbul 1 Müs.A.C.Mah. - İstanbul İstanbul

  İvrindi 3 Tek hâkimli - Balıkesir Balıkesir

  İyidere 4 Tek hâkimli - Rize Rize

  İzmir 1 Müs.A.C.Mah. - İzmir İzmir

  İznik 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

  - K -

  Kabadüz - * * * Ordu Ordu Ordu

  Kabataş - * * * Aybastı Ordu Ordu

  Kadıköy (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Kadıköy İstanbul

  Kadınhanı 3 Tek hâkimli - Konya Konya

  Kadışehri 5 Tek hâkimli - Yozgat Yozgat

  Kadirli 3 Çift hâkimli - Osmaniye Osmaniye

  Kağıthane (mer.ilçe) * * * * * * İstanbul

  Kağızman 4 Tek hâkimli - Kars Kars

  Kahramanmaraş 1 Müs.A.C.Mah. - K.maraş K.maraş

  Kahta 3 Çift hâkimli - Adıyaman Adıyaman

  Kale 3 Tek hâkimli - Elmalı Antalya

  Kale 4 Tek hâkimli - Denizli Denizli

  Kale - * * * Malatya Malatya Malatya

  Kalecik 3 Çift hâkimli - Ankara Ankara

  Kalkandere 4 Tek hâkimli - Rize Rize

  Kaman 3 Çift hâkimli - Kırşehir Kırşehir

  Kandıra 3 Çift hâkimli - Kocaeli Kocaeli

  Kangal 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

  Karaburun 3 Çift hâkimli - İzmir İzmir

  Karabük 2 Müs.A.C.Mah. - Karabük Karabük

  Karacabey 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

  Karacasu 4 Çift hâkimli - Nazilli Aydın

  Karaçoban - * * * Hınıs Hınıs Erzurum

  Karahallı 4 Tek hâkimli - Uşak Uşak

  Karaisalı 4 Çift hâkimli - Adana Adana

  Karakeçili - * * * Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale

  Karakoçan 4 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

  Karakoyunlu - * * * * * * Iğdır

  Karaman 2 Müs.A.C.Mah. - Karaman Karaman

  Karamanlı - * * * Tefenni Burdur Burdur

  Karamürsel 2 Çift hâkimli - Kocaeli Kocaeli

  Karapınar 3 Çift hâkimli - Ereğli(Konya) Konya

  Karapürçek - * * * Akyazı Sakarya Sakarya

  Karasu 3 Çift hâkimli - Sakarya Sakarya

  Karataş 3 Tek hâkimli - Adana Adana

  Karatay (mer.ilçe) - * * * * * * Konya

  Karayazı 5 Tek hâkimli - Erzurum Erzurum

  Kargı 4 Tek hâkimli - Çorum Çorum

  Karkamış - * * * * * * Gaziantep

  Karlıova 5 Tek hâkimli - Bingöl Bingöl

  Karpuzlu - * * * Çine Aydın Aydın

  Kars 2 Müs.A.C.Mah. - Kars Kars

  Karşıyaka (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Karşıyaka İzmir

  Kartal (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Kartal İstanbul

  Kastamonu 2 Müs.A.C.Mah. - Kastamonu Kastamonu

  Kaş 3 Çift hâkimli - Elmalı Antalya

  Kavak 4 Çift hâkimli - Samsun Samsun

  Kavaklıdere - * * * Yatağan Muğla Muğla

  Kaynarca 3 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

  Kaynaşlı - * * * * * * Düzce

  Kayseri 1 Müs.A.C.Mah. - Kayseri Kayseri

  Kazan 2 Çift hâkimli Ankara Ankara

  Kazımkarabekir - * * * Karaman Karaman Karaman

  Keban 4 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

  Keçiborlu 3 Tek hâkimli - Isparta Isparta

  Keçiören (mer.ilçe) - * * * * * * Ankara

  Keles 4 Tek hâkimli - Bursa Bursa

  Kelkit 4 Tek hâkimli - Gümüşhane Gümüşhane

  Kemah 4 Tek hâkimli - Erzincan Erzincan

  Kemaliye 5 Tek hâkimli - Erzincan Erzincan

  Kemalpaşa 2 Çift hâkimli - İzmir İzmir

  Kemer 2 Tek hâkimli - Antalya Antalya

  Kemer - * * * Burdur Burdur Burdur

  Kepsut 3 Tek hâkimli - Balıkesir Balıkesir

  Keskin 3 Çift hâkimli - Kırıkkale Kırıkkale

  Kestel 2 Tek hâkimli - Bursa Bursa

  Keşan 2 Çift hâkimli - Edirne Edirne

  Keşap 3 Tek hâkimli - Giresun Giresun

  Kıbrıscık 4 Tek hâkimli - Bolu Bolu

  Kınık 3 Tek hâkimli - Bergama İzmir

  Kırıkhan 3 Çift hâkimli - Hatay Hatay

  Kırıkkale 1 Müs.A.C.Mah. - Kırıkkale Kırıkkale

  Kırkağaç 3 Tek hâkimli - Akhisar Manisa

  Kırklareli 2 Müs.A.C.Mah. - Kırklareli Kırklareli

  Kırşehir 2 Müs.A.C.Mah. - Kırşehir Kırşehir

  Kızılcahamam 2 Çift hâkimli - Ankara Ankara

  Kızılırmak - * * * Çankırı Çankırı Çankırı

  Kızılören - * * * * * * Afyon

  Kızıltepe 3 Çift hâkimli - Mardin Mardin

  Kiğı 5 Tek hâkimli - Bingöl Bingöl

  Kilis 2 Müs.A.C.Mah. - Kilis Kilis

  Kiraz 3 Tek hâkimli - Ödemiş İzmir

  Kocaali 4 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

  Kocaeli 1 Müs.A.C.Mah. - Kocaeli Kocaeli

  Kocaköy - * * * Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır

  Kocasinan (mer.ilçe) - * * * * * * Kayseri

  Koçarlı 3 Tek hâkimli - Aydın Aydın

  Kofçaz 5 Tek hâkimli - Kırklareli Kırklareli

  Konak (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

  Konya 1 Müs.A.C.Mah. - Konya Konya

  Korgan 4 Tek hâkimli - Ünye Ordu

  Korgun - * * * * * * Çankırı

  Korkut - * * * Muş Muş Muş

  Korkuteli 3 Çift hâkimli - Antalya Antalya

  Kovancılar 4 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

  Koyulhisar 4 Tek hâkimli - Şebinkarahisar Sivas

  Kozaklı 4 Tek hâkimli - Nevşehir Nevşehir

  Kozan 2 Müs.A.C.Mah. - Kozan Adana

  Kozluk 5 Tek hâkimli - Batman Batman

  Köprübaşı 4 Tek hâkimli - Salihli Manisa

  Köprübaşı - * * * Sürmene Trabzon Trabzon

  Köprüköy - * * * Pasinler Erzurum Erzurum

  Körfez 2 Çift hâkimli - Kocaeli Kocaeli

  Köse - * * * Kelkit Gümüşhane Gümüşhane

  Köşk - * * * Aydın Aydın Aydın

  Köyceğiz 2 Çift hâkimli - Muğla Muğla

  Kula 3 Çift hâkimli - Salihli Manisa

  Kulp 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Kulu 3 Çift hâkimli - Konya Konya

  Kuluncak 5 Tek hâkimli - Malatya Malatya

  Kumlu - * * * Reyhanlı Hatay Hatay

  Kumluca 3 Çift hâkimli - Elmalı Antalya

  Kumru 4 Tek hâkimli - Ünye Ordu

  Kurşunlu 4 Tek hâkimli - Çankırı Çankırı

  Kurtalan 4 Çift hâkimli - Siirt Siirt

  Kurucaşile 4 Tek hâkimli - Bartın Bartın

  Kuşadası 2 Çift hâkimli - Aydın Aydın

  Kuyucak 3 Çift hâkimli - Nazilli Aydın

  Küçükçekmece(mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Bakırköy İstanbul

  Küre 4 Tek hâkimli - İnebolu Kastamonu

  Kürtün - * * * Torul Gümüşhane Gümüşhane

  Kütahya 1 Müs.A.C.Mah. - Kütahya Kütahya

  - L -

  Laçin - * * * Osmancık Çorum Çorum

  Ladik 3 Çift hâkimli - Vezirköprü Samsun

  Lalapaşa 4 Tek hâkimli - Edirne Edirne

  Lapseki 3 Tek hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  Lice 5 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Lüleburgaz 2 Çift hâkimli - Kırklareli Kırklareli

  M-

  Maçka 3 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

  Maden 4 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

  Mahmudiye 3 Tek hâkimli - Eskişehir Eskişehir

  Malatya 1 Müs.A.C.Mah. - Malatya Malatya

  Malazgirt 5 Tek hâkimli - Muş Muş

  Malkara 3 Çift hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

  Maltepe (mer.ilçe) - * * * * * * İstanbul

  Mamak (mer.ilçe) - * * * * * * Ankara

  Manavgat 2 Çift hâkimli - Manavgat Antalya

  Manisa 1 Müs.A.C.Mah. - Manisa Manisa

  Manyas 3 Tek hâkimli - Bandırma Balıkesir

  Mardin 2 Müs.A.C.Mah. - Mardin Mardin

  Marmara 3 Tek hâkimli - Bandırma Balıkesir

  Marmaraereğlisi 3 Tek hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

  Marmaris 2 Çift hâkimli - Muğla Muğla

  Mazgirt 5 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

  Mazıdağı 5 Tek hâkimli - Mardin Mardin

  Mecitözü 3 Çift hâkimli - Çorum Çorum

  Melikgazi (mer.ilçe) - * * * * * * Kayseri

  Menderes 1 Çift hâkimli - İzmir İzmir

  Menemen 1 Çift hâkimli - Karşıyaka İzmir

  Mengen 3 Çift hâkimli - Bolu Bolu

  Meram (mer.ilçe) - * * * * * * Konya

  Meriç 4 Tek hâkimli - Edirne Edirne

  Mersin 1 Müs.A.C.Mah. - Mersin Mersin

  Merzifon 2 Çift hâkimli - Amasya Amasya

  Mesudiye 4 Tek hâkimli - Ordu Ordu

  Midyat 3 Müs.A.C.Mah. - Midyat Mardin

  Mihalgazi 4 Tek hâkimli - Eskişehir Eskişehir

  Mihalıççık 3 Tek hâkimli - Eskişehir Eskişehir

  Milas 2 Çift hâkimli - Muğla Muğla

  Mucur 3 Çift hâkimli - Kırşehir Kırşehir

  Mudanya 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

  Mudurnu 3 Çift hâkimli - Bolu Bolu

  Muğla 1 Müs.A.C.Mah. - Muğla Muğla

  Muradiye 5 Tek hâkimli - Erciş Van

  Muratlı 3 Tek hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

  Murgul 5 * Tek hâkimli * Artvin Artvin

  Musabeyli - * * * * * * Kilis

  Mustafakemalpaşa 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

  Muş 3 Müs.A.C.Mah. - Muş Muş

  Mut 3 Çift hâkimli - Silifke Mersin

  Mutki 5 Tek hâkimli - Bitlis Bitlis

  - N -

  Nallıhan 3 Tek hâkimli - Sincan Ankara

  Narlıdere (mer.ilçe) - * * * * * * İzmir

  Narman 5 Tek hâkimli - Oltu Erzurum

  Nazımiye 5 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

  Nazilli 2 Müs.A.C.Mah. - Nazilli Aydın

  Nevşehir 2 Müs.A.C.Mah. - Nevşehir Nevşehir

  Niğde 2 Müs.A.C.Mah. - Niğde Niğde

  Niksar 3 Çift hâkimli - Tokat Tokat

  Nilüfer (mer.ilçe) - * Çift hâkimli * Bursa Bursa

  Nizip 3 Çift hâkimli - Gaziantep Gaziantep

  Nurdağı 4 Tek hâkimli - Gaziantep Gaziantep

  Nurhak 5 Tek hâkimli - Elbistan K.maraş

  Nusaybin 3 Çift hâkimli - Mardin Mardin

  - O -

  Of 2 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

  Oğuzeli 3 Çift hâkimli - Gaziantep Gaziantep

  Oğuzlar - * * * İskilip Çorum Çorum

  Oltu 3 Müs.A.C.Mah. - Oltu Erzurum

  Olur 5 Tek hâkimli - Oltu Erzurum

  19.May 3 Tek hâkimli - Bafra Samsun

  Ordu 2 Müs.A.C.Mah. - Ordu Ordu

  Orhaneli 3 Tek hâkimli - Bursa Bursa

  Orhangazi 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

  Orta 4 Tek hâkimli - Çankırı Çankırı

  Ortaca 2 Tek hâkimli - Muğla Muğla

  Ortaköy 3 Çift hâkimli - Aksaray Aksaray

  Ortaköy 4 Tek hâkimli - Çorum Çorum

  Osmancık 3 Çift hâkimli - Çorum Çorum

  Osmaneli 3 Tek hâkimli - Bilecik Bilecik

  Osmangazi (mer.ilçe) - * * * * * * Bursa

  Osmaniye 2 Müs.A.C.Mah. - Osmaniye Osmaniye

  Otlukbeli - * * * Çayırlı Erzincan Erzincan

  Ovacık 5 Tek hâkimli - Karabük Karabük

  Ovacık 5 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

  - Ö -

  Ödemiş 2 Müs.A.C.Mah. - Ödemiş İzmir

  Ömerli 5 Tek hâkimli - Mardin Mardin

  Özalp 5 Çift hâkimli - Van Van

  Özvatan - * * * Felahiye Kayseri Kayseri

  - P -

  Palu 4 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

  Pamukova 3 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

  Pasinler 3 Tek hâkimli - Erzurum Erzurum

  Patnos 4 Çift hâkimli - Erciş Ağrı

  Pazar 3 Çift hâkimli - Rize Rize

  Pazar - * * * Tokat Tokat Tokat

  Pazarcık 3 Çift hâkimli - K.maraş K.maraş

  Pazarlar - * * * Simav Uşak Kütahya

  Pazaryeri 4 Tek hâkimli - Bilecik Bilecik

  Pazaryolu - * * * İspir Erzurum Erzurum

  Pehlivanköy - * * * Babaeski Kırklareli Kırklareli

  Pendik (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Kartal İstanbul

  Perşembe 3 Çift hâkimli - Ordu Ordu

  Pertek 4 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

  Pervari 5 Tek hâkimli - Siirt Siirt

  Pınarbaşı - * * * Azdavay Kastamonu Kastamonu

  Pınarbaşı 3 Çift hâkimli - Kayseri Kayseri

  Pınarhisar 3 Tek hâkimli - Kırklareli Kırklareli

  Piraziz - * * * Bulancak Giresun Giresun

  Polateli - * * * * * * Kilis

  Polatlı 2 Çift hâkimli - Ankara Ankara

  Posof 5 Tek hâkimli - Ardahan Ardahan

  Pozantı 3 Tek hâkimli - Tarsus Adana

  Pülümür 5 Tek hâkimli - Tunceli Tunceli

  Pütürge 4 Tek hâkimli - Malatya Malatya

  R

  Refahiye 4 Tek hâkimli - Erzincan Erzincan

  Reşadiye 4 Çift hâkimli - Tokat Tokat

  Reyhanlı 3 Çift hâkimli - Hatay Hatay

  Rize 2 Müs.A.C.Mah. - Rize Rize

  - S -

  Safranbolu 2 Çift hâkimli - Karabük Karabük

  Saimbeyli 5 Tek hâkimli - Kozan Adana

  Sakarya 1 Müs.A.C.Mah. - Sakarya Sakarya

  Salıpazarı 4 Tek hâkimli - Çarşamba Samsun

  Salihli 2 Müs.A.C.Mah. - Salihli Manisa

  Samandağ 3 Tek hâkimli - Hatay Hatay

  Samsat - * * * Adıyaman Adıyaman Adıyaman

  Samsun 1 Müs.A.C.Mah. - Samsun Samsun

  Sandıklı 3 Çift hâkimli - Afyon Afyon

  Sapanca 2 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

  Saray 3 Çift hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

  Saray 5 Tek hâkimli - Van Van

  Saraydüzü - * * * Boyabat Boyabat Sinop

  Saraykent - * * * Akdağmadeni Yozgat Yozgat

  Sarayköy 2 Çift hâkimli - Denizli Denizli

  Sarayönü 3 Tek hâkimli - Konya Konya

  Sarıcakaya - * * * Mihalgazi Eskişehir Eskişehir

  Sarıgöl 3 Tek hâkimli - Alaşehir Manisa

  Sarıkamış 3 Çift hâkimli - Kars Kars

  Sarıkaya 3 Çift hâkimli - Boğazlıyan Yozgat

  Sarıoğlan 4 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

  Sarıveliler 5 Tek hâkimli - Ermenek Karaman

  Sarıyahşi - * * * Şereflikoçhisar Aksaray Aksaray

  Sarıyer (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Beyoğlu İstanbul

  Sarız 4 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

  Saruhanlı 3 Çift hâkimli - Manisa Manisa

  Sason 5 Tek hâkimli - Batman Batman

  Savaştepe 3 Tek hâkimli - Balıkesir Balıkesir

  Savur 5 Tek hâkimli - Mardin Mardin

  Seben 4 Tek hâkimli - Bolu Bolu

  Seferihisar 2 Çift hâkimli - İzmir İzmir

  Selçuk 2 Tek hâkimli - İzmir İzmir

  Selçuklu (mer.ilçe) - * * * * * * Konya

  Selendi 4 Tek hâkimli - Salihli Manisa

  Selim 5 Tek hâkimli - Kars Kars

  Senirkent 3 Tek hâkimli - Isparta Isparta

  Serik 2 Çift hâkimli - Manavgat Antalya

  Serinhisar - * * * Acıpayam Denizli Denizli

  Seydiler - * * * Devrekani Kastamonu Kastamonu

  Seydişehir 3 Müs.A.C.Mah. - Seydişehir Konya

  Seyhan (mer.ilçe) - * * * * * * Adana

  Seyitgazi 3 Çift hâkimli - Eskişehir Eskişehir

  Sındırgı 3 Çift hâkimli - Balıkesir Balıkesir

  Siirt 3 Müs.A.C.Mah. - Siirt Siirt

  Silifke 2 Müs.A.C.Mah. - Silifke Mersin

  Silivri 2 Çift hâkimli - Bakırköy İstanbul

  Silopi 3 Çift hâkimli - Şırnak Şırnak

  Silvan 4 Tek hâkimli - Diyarbakır Diyarbakır

  Simav 3 Çift hâkimli - Uşak Kütahya

  Sincan (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah. - Sincan Ankara

  Sinanpaşa 4 Çift hâkimli - Afyon Afyon

  Sincik - * * * Kahta Adıyaman Adıyaman

  Sinop 2 Müs.A.C.Mah. - Sinop Sinop

  Sivas 2 Müs.A.C.Mah. - Sivas Sivas

  Sivaslı 4 Çift hâkimli

  - Uşak Uşak

  Siverek 3 Müs.A.C.Mah. - Siverek Şanlıurfa

  Sivrice 3 Tek hâkimli - Elazığ Elazığ

  Sivrihisar 3 Çift hâkimli - Eskişehir Eskişehir

  Solhan 5 Tek hâkimli - Bingöl Bingöl

  Soma 2 Çift hâkimli - Akhisar Manisa

  Sorgun 3 Çift hâkimli - Yozgat Yozgat

  Söğüt 3 Tek hâkimli - Bilecik Bilecik

  Söğütlü - * * * Sakarya Sakarya Sakarya

  Söke 2 Çift hâkimli - Aydın Aydın

  Sulakyurt 4 Tek hâkimli - Kırıkkale Kırıkkale

  Sultanbeyli 1 Çift hâkimli - Kartal İstanbul

  Sultandağı 4 Tek hâkimli - Bolvadin Afyon

  Sultanhisar 3 Tek hâkimli - Nazilli Aydın

  Suluova 3 Çift hâkimli - Amasya Amasya

  Sulusaray - * * * Artova Tokat Tokat

  Sumbas - * * * * * * Osmaniye

  Sungurlu 2 Müs.A.C.Mah. - Sungurlu Çorum

  Suruç 4 Çift hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

  Susurluk 3 Çift hâkimli - Balıkesir Balıkesir

  Susuz 5 Tek hâkimli - Kars Kars

  Suşehri 4 Çift hâkimli - Şebinkarahisar Sivas

  Süloğlu 4 * Tek hâkimli * Edirne Edirne

  Sürmene 2 Çift hâkimli - Trabzon Trabzon

  Sütçüler 5 Tek hâkimli - Isparta Isparta

  - Ş -

  Şabanözü 4 Tek hâkimli - Çankırı Çankırı

  Şahinbey (mer.ilçe) - * * * * * * Gaziantep

  Şalpazarı 4 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

  Şanlıurfa 1 Müs.A.C.Mah. - Şanlıurfa Şanlıurfa

  Şaphane 5 Tek hâkimli - Kütahya Kütahya

  Şarkışla 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

  Şarkikaraağaç 3 Çift hâkimli - Yalvaç Isparta

  Şarköy 3 Tek hâkimli - Tekirdağ Tekirdağ

  Şavşat 5 Tek hâkimli - Artvin Artvin

  Şebinkarahisar 3 Müs.A.C.Mah. - Şebinkarahisar Giresun

  Şefaatli 4 Çift hâkimli - Yozgat Yozgat

  Şehitkamil (mer.ilçe) - * * * * * * Gaziantep

  Şemdinli 5 Tek hâkimli - Hakkari Hakkari

  Şenkaya 5 Tek hâkimli - Oltu Erzurum

  Şenpazar - * * * Cide Kastamonu Kastamonu

  Şereflikoçhisar 3 Çift hâkimli - Aksaray Ankara

  Şırnak 3 Müs.A.C.Mah. - Şırnak Şırnak

  Şile 2 Çift hâkimli - Üsküdar İstanbul

  Şiran 5 Tek hâkimli - Gümüşhane Gümüşhane

  Şirvan 5 Tek hâkimli - Siirt Siirt

  Şişli (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - İstanbul İstanbul

  Şuhut 4 Çift hâkimli - Afyon Afyon

  - T -

  Talas - * * * * * * Kayseri

  Taraklı 4 Tek hâkimli - Sakarya Sakarya

  Tarsus 2 Müs.A.C.Mah. - Tarsus Mersin

  Taşkent - * * * Hadim Konya Konya

  Taşköprü 3 Çift hâkimli - Kastamonu Kastamonu

  Taşlıçay 5 Tek hâkimli - Ağrı Ağrı

  Taşova 3 Çift hâkimli - Amasya Amasya

  Tatvan 3 Çift hâkimli - Bitlis Bitlis

  Tavas 3 Çift hâkimli - Denizli Denizli

  Tavşanlı 3 Müs.A.C.Mah. - Tavşanlı Kütahya

  Tefenni 4 Çift hâkimli - Burdur Burdur

  Tekirdağ 1 Müs.A.C.Mah. - Tekirdağ Tekirdağ

  Tekkeköy 2 Tek hâkimli - Samsun Samsun

  Tekman 5 Tek hâkimli - Hınıs Erzurum

  Tercan 4 Çift hâkimli - Erzincan Erzincan

  Termal - * * * * * * Yalova

  Terme 2 Çift hâkimli - Çarşamba Samsun

  Tire 2 Çift hâkimli - Ödemiş İzmir

  Tirebolu 2 Çift hâkimli - Giresun Giresun

  Tokat 2 Müs.A.C.Mah. - Tokat Tokat

  Tomarza 4 Çift hâkimli - Kayseri Kayseri

  Tonya 4 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

  Toprakkale - * * * * * * Osmaniye

  Torbalı 2 Çift hâkimli - İzmir İzmir

  Tortum 5 Tek hâkimli - Erzurum Erzurum

  Torul 4 Çift hâkimli - Gümüşhane Gümüşhane

  Tosya 3 Çift hâkimli - Kastamonu Kastamonu

  Trabzon 1 Müs.A.C.Mah - Trabzon Trabzon

  Tufanbeyli 5 Tek hâkimli - Kozan Adana

  Tunceli 3 Müs.A.C.Mah - Tunceli Tunceli

  Turgutlu 2 Çift hâkimli - Manisa Manisa

  Turhal 3 Çift hâkimli - Zile Tokat

  Tut - * * * Gölbaşı Adıyaman Adıyaman

  Tutak 5 Tek hâkimli - Ağrı Ağrı

  Tuzla (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Kartal İstanbul

  Tuzluca 5 Tek hâkimli - Iğdır Iğdır

  Tuzlukçu - * * * Akşehir Akşehir Konya

  Türkeli 4 Tek hâkimli - Sinop Sinop

  Türkoğlu 3 Çift hâkimli - K.maraş K.maraş

  U-

  Uğurludağ - * * * İskilip Çorum Çorum

  Ula 3 Tek hâkimli - Muğla Muğla

  Ulaş 4 Tek hâkimli - Sivas Sivas

  Ulubey 4 Tek hâkimli - Ordu Ordu

  Ulubey 4 Tek hâkimli - Uşak Uşak

  Uluborlu 3 Tek hâkimli - Isparta Isparta

  Uludere 5 Tek hâkimli - Şırnak Şırnak

  Ulukışla 3 Çift hâkimli - Niğde Niğde

  Ulus 4 Çift hâkimli - Bartın Bartın

  Urla 2 Çift hâkimli - İzmir İzmir

  Uşak 1 Müs.A.C.Mah - Uşak Uşak

  Uzundere - * * * Tortum Erzurum Erzurum

  Uzunköprü 2 Çift hâkimli - Edirne Edirne

  - Ü -

  Ümraniye (mer.ilçe) - Çift hâkimli - Üsküdar İstanbul

  Ünye 2 Müs.A.C.Mah - Ünye Ordu

  Ürgüp 3 Çift hâkimli - Nevşehir Nevşehir

  Üsküdar (mer.ilçe) 1 Müs.A.C.Mah - Üsküdar İstanbul

  Üzümlü - * * * Erzincan Erzincan Erzincan

  - V -

  Vakfıkebir 2 Çift hâkimli - Trabzon Trabzon

  Van 2 Müs.A.C.Mah - Van Van

  Varto 5 Tek hâkimli - Muş Muş

  Vezirköprü 3 Müs.A.C.Mah - Vezirköprü Samsun

  Viranşehir 3 Çift hâkimli - Şanlıurfa Şanlıurfa

  Vize 3 Çift hâkimli - Kırklareli Kırklareli

  - Y -

  Yağlıdere - * * * Espiye Giresun Giresun

  Yahşihan - * * * * * * Kırıkkale

  Yahyalı 4 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

  Yakakent - * * * * * * Samsun

  Yalıhüyük - * * * Seydişehir Seydişehir Konya

  Yalova 1 Müs.A.C.Mah - Yalova Yalova

  Yalvaç 3 Müs.A.C.Mah - Yalvaç Isparta

  Yapraklı - * * * Çankırı Çankırı Çankırı

  Yatağan 3 Çift hâkimli - Muğla Muğla

  Yavuzeli 4 Tek hâkimli - Gaziantep Gaziantep

  Yayladağı 4 Çift hâkimli - Hatay Hatay

  Yayladere - * * * Kiğı Bingöl Bingöl

  Yazıhan 4 Tek hâkimli - Malatya Malatya

  Yedisu - * * * Kiğı Bingöl Bingöl

  Yenice 4 Tek hâkimli - Çanakkale Çanakkale

  Yenice 4 Tek hâkimli - Karabük Karabük

  Yeniçağa - * * * Gerede Bolu Bolu

  Yenifakılı - * * * Boğazlıyan Boğazlıyan Yozgat

  Yenimahalle (mer.ilçe) * * * * * *

  Ankara

  Yenipazar 3 Tek hâkimli - Aydın Aydın

  Yenipazar - * * * Gölpazarı Bilecik Bilecik

  Yenişarbademli - * * * Şarkikaraağaç Yalvaç Isparta

  Yenişehir 2 Çift hâkimli - Bursa Bursa

  Yerköy 3 Çift hâkimli - Yozgat Yozgat

  Yeşilhisar 4 Tek hâkimli - Kayseri Kayseri

  Yeşilli 3 * Tek hâkimli * Mardin Mardin

  Yeşilova 4 Çift hâkimli - Burdur Burdur

  Yeşilyurt 3 Tek hâkimli - Malatya Malatya

  Yeşilyurt - * * * Artova Tokat Tokat

  Yığılca 4 Tek hâkimli - Düzce Düzce

  Yıldırım (mer.ilçe) - Çift hâkimli ** Bursa Bursa

  Yıldızeli 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

  Yomra 3 Tek hâkimli - Trabzon Trabzon

  Yozgat 2 Müs.A.C.Mah - Yozgat Yozgat

  Yumurtalık 3 Tek hâkimli - Ceyhan Adana

  Yunak 4 Çift hâkimli - Akşehir Konya

  Yusufeli 5 Tek hâkimli - Artvin Artvin

  Yüksekova 3 Çift hâkimli - Hakkari Hakkari

  Yüreğir (mer.ilçe) - * * * * * * Adana

  Z

  Zara 4 Çift hâkimli - Sivas Sivas

  Zeytinburnu (mer.ilçe) 1 Çift hâkimli - Bakırköy İstanbul

  Zile 3 Müs.A.C.Mah - Zile Tokat

  Zonguldak 1 Müs.A.C.Mah - Zonguldak Zonguldak

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100