Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASKERÎ YARGITAY, ASKERÎ YARGITAY BAŞSAVCILIĞI SIKIYÖNETİM KOMUTANLIKLARI ASKERÎ MAHKEMELERİ VE ASKERÎ SAVCILIKLARINDA GÖREVLENDİRİLEN HÂKİM, CUMHURİYET SAVCI VE YARDIMCILARININ NOT VE SİCİLLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  ASKERÎ YARGITAY, ASKERÎ YARGITAY BAŞSAVCILIĞI SIKIYÖNETİM KOMUTANLIKLARI ASKERÎ MAHKEMELERİ VE ASKERÎ SAVCILIKLARINDA GÖREVLENDİRİLEN HÂKİM, CUMHURİYET SAVCI VE YARDIMCILARININ NOT VE SİCİLLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Askerî Yargıtay, Askerî Yargıtay Başsavcılığı Sıkıyönetim Komutanlıkları Askerî Mahkemeleri Ve Askerî Savcılıklarında Görevlendirilen Hâkim, Cumhuriyet Savcı Ve Yardımcılarının Not Ve Sicillerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

  Adalet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 07/07/1982

  Resmi Gazete Sayısı : 17747

  BÖLÜM: I

  Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam:

  Madde 1- Askerî Yargıtay Kanunu ile Sıkıyönetim Kanununa göre Askerî Yargıtay, Askerî Yargıtay Başsavcılığı, Sıkıyönetim Komutanlıkları Askerî Mahkemeleri ve Askerî Savcılıklarında görevlendirilen Hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcılarının Birinci Sınıfa ayrılmaları, yükseltilmeleri ve diğer özlük işlerinde uygulanmak üzere; çalışma ve davranışları göz önüne alınarak haklarında Askerî Yargıtay Başkanı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları, Başsavcı, Başsavcı Başyardımcısı, Sıkıyönetim Komutanı, Sıkıyönetim Askerî Savcıları ve Sıkıyönetim Mahkemeleri kıdemli Askerî Hâkimleri tarafından verilecek not ve sicillerin düzenlenme şekil ve esasları bu yönetmelikte düzenlenir.

  BÖLÜM: II

  Not ve Sicil Belgelerini Düzenleyecek Makamlar, Not ve Sicil Belgeleri, Düzenleme Esas ve şekilleri

  Sicil Belgelerini Dolduracak Makamlar:

  Madde 2- a) Askerî Yargıtay Daireleri Kurulu ve Dairelerinde görevlendirilen Tetkik Hâkimleri hakkında; Askerî Yargıtay Başkanı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanları tarafından,

  b) Askerî Yargıtay Başsavcılığında görevlendirilen Cumhuriyet Savcı ve Yardımcıları hakkında; Askerî Yargıtay Başsavcısı ve Başsavcı Başyardımcısı tarafından,

  c) Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde görevlendirilen Hâkimler hakkında; Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi Kıdemli Askerî Hâkimleri tarafından,

  d) Sıkıyönetim Askeri Savcılıklarında görevlendirilen Cumhuriyet Savcı ve Yardımcıları hakkında; Sıkıyönetim Komutanları ile Sıkıyönetim Askerî Savcıları tarafından,

  Örneği EK-1'de bulunan 6 nolu fiş doldurulur.

  Sicillerin Doldurulma şekli:

  Madde 3- Sicil fişleri doldurulurken bütün sorular tam olarak cevaplandırılır. 6 nolu fişteki ilgili Hâkim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarının Birinci Sınıfa ayrılıp ayrılamayacağı, yükselip yükselemeyeceği, yükselmeye lâyık görüldüğü takdirde "Mümtazen", "Tercihan", "Adiyen" yükselip yükselemeyeceği; kademe ilerlemesi yapıp yapamayacağı, açıkça belirtilir.

  Fişlerin altı yetkililerce imzalanıp mühürlenir.

  Sicil Verilmeyecek Haller:

  Madde 4- A) Hâkim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarının,

  a) Birinci sınıfa ayrılmış olması,

  b) Askerî Yargıtay ve Sıkıyönetimde üç aydan az hizmeti bulunması,

  c) Hâkimin meslekî kıdeminin sicil dolduracak kıdemli Askerî Hâkimden fazla olması,

  Hallerinde sicil doldurulmaz.

  B) Sicil dolduracak yetkililerin, haklarında sicil doldurulacak, Hâkim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcıları ile üç aydan kısa süre çalışmaları halinde sicilleri eski yetkililerce doldurulur.

  Notların Verilmesi:

  Madde 5- a) Askerî Yargıtay Dairelerince incelenip karara bağlanan her dava dosyasında hüküm ve karar vermiş olan Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde görevli Hâkimler hakkında not verilir.

  Notlar: Çok iyi, iyi, orta, zayıf ve notsuz olarak takdir edilir.

  Leh ve aleyhte kanaat edilinemeyen dosyalar için not verilmez, bu suretle not verilmediği, Ek 3'deki fişte (notsuz) olarak belirtilir.

  Yargıtay Başkanı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanları kararı müteakip verilmiş olan notlara göre Ek 3'deki fişi doldurarak imzalayıp Adalet Bakanlığına gönderirler.

  b) Sıkıyönetim Askerî Savcılıklarında görevlendirilen Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarının hüküm ve kararlarına katıldığı dava dosyalarının incelenmesi sırasında da Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcılığında yukarıdaki esaslara göre not verilerek Adalet Bakanlığına gönderilir.

  Sicil Verme Zamanı:

  Madde 6- Hâkim, Cumhuriyet savcı ve Yardımcılarının kendi özel Kanunlarına göre, yükselme defterlerinin düzenleyeceği zamanlardan en az bir ay önce ilgililer hakkındaki fişler doldurulmak üzere; Adalet Bakanlığınca yetkili makamlara gönderilir. Yetkili makamlarca doldurulan fişler gizli olarak doğrudan Adalet Bakanlığına iade edilir.

  BÖLÜM: III

  Teftiş, Soruşturma ve Kovuşturma

  Teftiş:

  Madde 7- Askerî Adalet Müfettişleri, teftiş ettikleri Savcılar hakkında Ek-2'deki örneğe göre meslekî sicil belgesi düzenler. İmzalı ve mühürlü bir örneği ilgili şahsın dosyasına konulmak üzere Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığınca gizli olarak Adalet Bakanlığına gönderilir.

  Soruşturma ve Kovuşturma:

  Madde 8- Askerî Yargıtay ve Sıkıyönetim Askerî Mahkemeleriyle, Sıkıyönetim Askerî Savcılıklarında görevli Hâkim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcıları hakkında disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, şahsi ve görevle ilgili suçlarının soruşturması ve kovuşturması ile diğer özlük işleri Askerî Yargıtay ve Sıkıyönetim Kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır. Ancak özel kanunlarına göre verilen izinden sonra soruşturma işlemi Askerî Adalet Müfettişleri tarafından yapılarak soruşturma evrakı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilir.

  Yürürlük:

  Madde 9- Bu yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerini Adalet ve Millî Savunma Bakanları müştereken yürütülür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100