Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET BAKANLIĞI BURSLU ÖĞRENCİ YÖNETMELİĞİ

  ADALET BAKANLIĞI BURSLU ÖĞRENCİ YÖNETMELİĞİ

  Adalet Bakanlığı Burslu Öğrenci Yönetmeliği

  Adalet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 14/10/1988

  Resmi Gazete Sayısı : 19959

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç:

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı hesabına hâkim ve savcı ihtiyacını karşılamak üzere, burs verilmek suretiyle yüksek öğrenim yapacak öğrencilerde bulunması gereken nitelikler ile bunların seçilmelerine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

  Tanımlar:

  Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

  Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

  Öğrenci: Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılığı için yapılması zorunlu olan yüksek öğrenime hak kazanan veya halen bu görevlerle ilgili yüksek öğrenim gören öğrencileri,

  Komisyon: Bu Yönetmelik esaslarına göre kurulan Öğrenci Tespit Komisyonunu,

  ifade eder.

  Kanunî Dayanak:

  Madde 3- Bu Yönetmelik 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanuna 12.5.1988 tarih ve 3446 sayılı Kanunla eklenen "Ek Madde 1" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Öğrenci Tespit Komisyonu

  Komisyon:

  Madde 4- Komisyon, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Personel Genel Müdürü ile Eğitim Daire Başkanından oluşur. Komisyon, Başkanının çağrısı üzerine bütün üyelerin katılması ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır.

  Komisyonun Görevleri:

  Madde 5- Komisyonun görevleri şunlardır:

  a) Hâkim, savcı ihtiyacını göz önünde bulundurarak her yıl Bakanlık hesabına ilk, ara ve son sınıflarda okutulacak burslu öğrenci adedini belirlemek.

  b) Okutulacak burslu öğrencilerin Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldıkları puanı esas alarak seçimini yapmak.

  c) Burslu öğrenciliğe kabul edileceklerin mülâkatını yapmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Aranılacak şartlar, Seçim ve Kabul

  Aranılacak şartlar:

  Madde 6- Bakanlıkça, burslu öğrenim yaptırılacak öğrencilerde aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Adlî yargıya intisap edecek öğrenciler için Üniversitelerarası Seçme Sınavında hukuk fakültelerine girme haklarını kazanmak veya bu fakültelerde öğrenimine devam etmek,

  c) İdarî yargıya intisap edecek öğrenciler için, hukuk fakültesine veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık öğrenimi olan bir fakülteye Üniversitelerarası Seçme Sınavı ile girmeye hak kazanmak veya bu fakültelerde öğrenimine devam etmek,

  d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

  e) Yabancı ile evli olmamak,

  f) Askerlik durumu itibarı ile askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

  g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

  h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

  ı) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

  k) Öğrenimden dolayı başka bir kuruma karşı mecburî hizmetle yükümlü olmamak veya mecburî hizmetinin Bakanlığa devrini sağlamış olmak,

  l) Başarıdan dolayı karşılıksız burs veya ödül almak hali hariç, almakta olduğu bursun dışında herhangi bir kaynaktan burs veya burs seviyesinde maddî yardım almamak,

  m) Yüksek öğrenimin birinci sınıfında 21 yaşını geçmemiş olmak, (ara sınıflar için sınıf farkı kadar yaş eklenir.)

  İlan:

  Madde 7- Bakanlıkça burslu öğrenci okutulmasına gerek görülen hallerde bu husus ve okutulacak öğrenci adedi, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının yapmakla zorunlu bulundukları yükseköğrenimle ilgili fakültelerde ilân olunur.

  Başvuru:

  Madde 8- Bakanlık hesabına burslu olarak okumak isteyen öğrenciler 7'nci maddedeki ilânda belirtilecek süre içerisinde başvurur. Bu başvurmada;

  a) Nüfus hüviyet cüzdanı örneğinin,

  b) Fakültede öğrenim yaptığını veya Üniversitelerarası Seçme Sınavında 6'ncı maddede belirtilen fakültelerden birinde öğrenim yapmaya hak kazandığını gösterir belgenin,

  ibrazı gerekir.

  Aday Tespiti:

  Madde 9- Komisyon, birinci sınıfta olup da, burs için başvuranlar içinden Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldıkları puanları göz önünde tutarak, tespit olunan aday sayısı kadar asıl ve bunun yarısı kadar yedek aday öğrenci belirler.

  Ara sınıflarda burs verilecek asıl ve yedek aday öğrencilerin tespitinde önceki sınıflardaki başarı durumları dikkate alınır.

  Mülâkata Çağırma:

  Madde 10- Komisyonca belirlenen asıl ve yedek aday öğrenciler, Bakanlıkça belli edilen günde yazı ile mülâkata çağırılırlar.

  Mülâkatın Yapılması:

  Madde 11- Komisyon belli edilen günde asıl ve yedek adayların mülâkatını yapar ve kazananları belli eder.

  Aranılacak Diğer Belgeler:

  Madde 12- Komisyonca kazandığı belirlenen asıl öğrencilerden belli süre içinde ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

  a) Hâkimliğe engel sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet savcılığından alınacak belge,

  b) 18 yaşını doldurmamış olanlar için veli beyannamesi,

  c) İstenilecek miktarda vesikalık fotoğraf,

  d) 6'ncı maddenin (g) bendindeki şartları taşıyan sağlık kurulu raporu,

  e) Noterlikçe tasdik edilmiş taahhütname ve kefalet senedi,

  f) Askerlik durumunu gösterir belge.

  Yedeklerden Kayıt ve Kabul:

  Madde 13- Süresi içinde gerekli belgeleri tamamlayıp, başvurmayan asıl öğrencilerin yerine Komisyonca yapılan sıralama esas alınarak yedeklerden sırayla kayıt ve kabul yapılır.

  Burslu Öğrenciliğin Başlaması:

  Madde 14- Burslu okutulacak öğrenciler bu Yönetmeliğin 12'nci maddesinde belirtilen belgeleri Bakanlığa verdikleri günden itibaren burslu öğrenci olma hakkını kazanırlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükümlülükler, Sorumluluklar ve Denetim

  Öğrencilerin Yükümlülükleri:

  Madde 15- Okutulan öğrenciler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 ve 225'nci maddelerinde öngörülen yükümlülükler dışında ayrıca;

  a) Öğrenim dalını değiştiremezler.

  b) Öğrenimi, sağlık sebepleri hariç, normal süresi içinde tamamlarlar.

  c) Okula düzenli şekilde devam ederler.

  d) Her öğrenim döneminde katılmak zorunda oldukları sınavlara katılırlar veya gerekli vize yahut kredileri alırlar ve sınıflarını geçerler.

  e) Normal öğretim süresi sonunda bitirme sınavlarını tamamlarlar.

  f) Hangi sebeple olursa olsun bir öğrenim yılında toplam onbeş günden fazla okuldan uzaklaştırıcı disiplin cezalarını gerektiren davranışlarda bulunamazlar.

  h) Öğrencilik sorumluluğuyla bağdaşmayacak şekilde yaşayamazlar.

  Yukarıdaki hallerin aksini yapan veya hâkimlik ve savcılık görevi için özel sağlık koşullarını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.

  Öğretim kurumlarının mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, hastalığı sebebi ile bir öğretim yılında toplam iki aya kadar öğrenime devam edemeyenlerin bursları ödenir.

  Hastalıklarından dolayı bir öğretim yılında toplam iki aydan fazla öğrenime devam edemeyenler izinli sayılırlar. İzinli sayılanların izinlerinin bitiminde öğrenime başladıkları tarihi takip eden günden itibaren burslulukları devam eder.

  Ancak, bu izinli sayılma bir öğretim yılında bir defadan fazla olamaz. Bu durumda öğrencilerin bursluluk durumları geçici olarak kaldırılır. Bu gibilerin kesilen bursları, müteakip öğretim yılından itibaren devam eder.

  Sorumluluk:

  Madde 16- Sağlık sebebi hariç, yükümlülüklere uyulmamasından dolayı bursu kesilenler hakkında öğrenci taahhüt senedindeki hükümler uygulanır. 18'nci madde hükümleri saklıdır.

  Öğrencilerin İzlenip Denetlenmesi:

  Madde 17- Burslu okuyan öğrencilerin:

  a) Öğretim kurumlarıyla ilişki kurarak, derslere ve uygulamalara devamları, sınavlara katılmayanları ve sınavda aldıkları sonuçlar, disipline uyma ve bunun gibi durumları,

  b) Yurt müdürleriyle kurulacak ilişki sonucu sosyal ilişkileri ve yaşayış durumları,

  Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığınca izlenir ve denetlenir.

  Yeniden Bursluluğa Kabul:

  Madde 18- Bütün öğrenim süresince bir defaya mahsus olmak üzere 15'inci maddenin (d) bendine göre bursu kesilenlerden ertesi dönemde başarılı olanların, başarı belgelerini kurumlarına ibraz ettiği tarihten itibaren bursluluğu devam eder.

  Normal öğrenim süresi sonunda bitirme sınavını tamamlayamayan öğrenciye mezuniyet için bir yıllık süre tanınır. Bu süre içinde mezun olanlara da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 ve 225'inci maddeleri, mezun olmayanlara ise bu Yönetmeliğin 16'ncı maddesi hükümleri uygulanır.

  Tatil ve Mazeret İzni:

  Madde 19- Öğrencilerin tatil ve mazeret izinleri, bağlı bulundukları öğretim kurumlarının yönetmeliklerinde belirtilen hükümlerine göre verilir.

  Tatil ve mazeret izinleri kullanan öğrencilere, bursları ödenir.

  Hastalık, Tedavi ve Dinlenme:

  Madde 20- Burslu öğrenciler Bakanlıkça resmî sağlık kurumlarında muayene ve tedavi ettirilir.

  Sağlık kurulu raporu ile resmî hastanelerde tedavi imkânı bulunmadıkları belirtilenler, özel sağlık kuruluşlarında da yatarak veya ayakta tedavi ettirilirler. Her türlü sağlık giderleri Bakanlıkça ödenir. Yatarak tedavi gören veya istirahat raporu alan burslar izinli sayılırlar.

  Yatarak tedavi ve istirahat süresinde 15 inci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla burslarının tamamı kendilerine ödenir.

  Hastalık Halini Bildirme:

  Madde 21- Hastalanan veya hastalık izni bittiği halde iyileşememek yüzünden öğrenimine devam edemeyenler, durumlarını Bakanlığa yedi gün içinde bildirmek ve yirmi gün içinde raporlarını göndermek zorundadırlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Malî Hükümler

  Bursların Ödenmesi:

  Madde 22- Bakanlık hesabına okuyan burslu öğrencilere, bursları, 18.5.1983 gün ve 83/6622 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yurt İçinde Mecburî Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği"nin 25'inci maddesi gereğince ödenen bursun iki katı oranında, bursluluğa hak kazandıkları tarihten itibaren ve her ay peşin olarak ödenir.

  Eğitim-Öğretim Giderleri:

  Madde 23- Öğrencilerin eğitim-öğretim, sınav, laboratuvar, uygulama, ders kitapları gibi öğretimle ilgili tüm giderleri Bakanlıkça karşılanır.

  Yukarıda belirtilen giderlerle ilgili bilgi ve belgeler öğrencilerin okudukları öğretim kurumlarından Bakanlıkça alınır.

  Taahhütname ve Kefalet Senedi:

  Madde 24- Bakanlık hesabına okutulacak öğrencilerden ekteki örneğe uygun, taahhütname ve kefalet senedi alınır.

  Öğrenimden Sonra Yükümlülük Süresi:

  Madde 25- Bakanlık hesabına burslu olarak öğrenimini tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tâbi tutulmazlar.

  Bakanlık hesabına okutulanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224'üncü maddesinde belirlenen süre kadar, tatiller dahil, hâkimlik ve savcılık mesleğinde gösterilecek görevde çalışmakla yükümlüdürler.

  Taahhütnamenin Uygulanması:

  Madde 26- Staj için yapılan mülâkatta veya staj sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar hakkında öğrenci taahhüt senedindeki hükümler uygulanır.

  Yürürlük:

  Madde 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

  BELGELERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

  TAAHHÜTNAMEDE:

  1- (1)'inci boşluğa nüfus cüzdanındaki kayda göre öğrencinin adı ve soyadı yazılacaktır.

  2- (2)'nci boşluğa öğrenim dalı ve seviyesi yazılacaktır.

  3- (3)'üncü boşluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır.

  4- (4)'üncü boşluğa devamlı adresi açık olarak yazılacaktır.

  KEFALETNAMEDE:

  1-(1)'inci boşluğa taahhüt senedi veya öğrencinin nüfus cüzdanına göre, adı, soyadı yazılacaktır.

  2- (2)'nci boşluğa taahhüt senedinin yapıldığı noterliğin adı yazılacaktır.

  3- (3)'üncü boşluğa taahhüt senedinin noterlikçe tasdik tarihi yazılacaktır.

  4- (4)'üncü boşluğa taahhüt senedinin numarası yazılacaktır.

  5- Faiz kısmının % ..... faiz oranı yazılacaktır.

  6- (5)'inci boşluğa kefalet miktarı yazılacaktır.

  7- (6)'ncı boşluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır.

  KEFİLLERİN DURUMU:

  1- Kefaletnâme asgarî iki kefil tarafından düzenlenir.

  2- Kefillerin malî durumları, Bakanlıkça tetkik olunur. Uygun görüldüğü takdirde kabul edilir. Aksi halde malî kudreti kefalet senedindeki miktarı ödeyebilecek, yeni kefiller bulması ilgiliden istenir.

  3- Kefillerin Emekli Sandığına iştirakçi, işçi sigortalarına bağlı sigortalı veya Bağ-Kur üyesi olan ve asgarî ücret alan şahıslar ile Ticaret ve Sanayi odasında kayıtlı tüccar, sanayici, serbest meslek erbabı (Avukat, Doktor, Eczacı, Dişçi gibi) olmaları, şirket veya ortaklıklarda çalışmakta olup, bu şirket veya ortaklıklara Medenî Kanunun Vakıflar hakkındaki hükümlerine bağlı kurulmuş emekli aylığı vakıf senedine tâbi ve emeklilik aylığı almaya hak kazanmış memur bulunmaları lâzımdır.

  NOTER ÖNÜNDE RE'SEN TANZİM EDİLECEK TAAHHÜTNAME:

  (1) ..... söze başlayarak Adalet Bakanlığı hesabına (2) ....... öğrenimini yapmak üzere girdiğim öğretim kurumu ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere, öğrenim plânına göre öğrenim yapacağımı, Adalet Bakanlığının göstereceği yerlerde tüm çalışma şartlarına uyarak, burslu olarak tahsil yaptığım süre (tatil dahil) kadar mecburî hizmet yapmayı, bu Bakanlıkta öncelikle görev almayı, aşağıda yazılı hususlarla birlikte şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

  I- ÖĞRENİMİM SIRASINDA:

  1. Kendi isteğimle öğrenimi bıraktığım,

  2. Başka Bakanlıklar ve kurumlar hesabına geçtiğim veya hesabına okuduğum Adalet Bakanlığının izni dışında öğrenim dalımı değiştirdiğim,

  3. Okumakta olduğum okuldan yönetmelikte kabul edilmeyen sı**î sebeplerle veya başka sebeplerle ayrıldığım,

  4. Kanun, tüzük, yönetmeliklerde ve öğrenim plânında yazılı sebeplerle sertifika alamadığım veya devamsızlığım yahut cezalı bulunmam sebebiyle derse giremediğim veya girip de başaramadığım ve diploma alamadığım,

  5. İlgili kanun, tüzük, yönetmelik ve öğrenim plânında yazılı hususlara riayet etmediğim,

  6. Adalet Bakanlığının iznini almadan yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım (Karşılıksız burslar hariç),

  Takdirde bursumun tamamen kesilmesini ve Adalet Bakanlığının benim için yapmış olduğu bütün masrafların her biri için tediye veya sarf tarihinden itibaren (yıl sonu hesapları dikkate alınmak kaydıyla) tahakkuk ettirilecek % ........ oranında kanunî faizi ve diğer kanunî ödemelerle birlikte, Hazine emrine hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

  II- ÖĞRENİMİMİ BİTİRDİKTEN SONRA:

  1. Kanun, tüzük, yönetmeliklerle tayin edilmiş müddet içinde vazife talebinde bulunmadığım,

  2. Staj için yapılan mülâkatta veya staj sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olmadığım,

  3. Verilen görevi ve ücreti kabul etmediğim veya ihtirazi kayıtla kabulden imtina ettiğim,

  4. Tayin edildiğim görevlerde mecburî hizmet süremi doldurmadan mazeretsiz ve izinsiz işimi bıraktığım,

  5. Mecburî hizmet sürem sona ermeden meslekten, memurluktan veya hizmetinde bulunduğum Adalet Bakanlığındaki görevimden ihraç olunduğum,

  6. İşbu tahsil ve mecburi hizmet taahhüdümle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan tüm kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim,

  7. Askere çağrılmam halinde, askerlikte geçirdiğim sürenin mecburî hizmet müddetinden sayılmayacağını, terhisimden sonra en geç otuz gün içinde Adalet Bakanlığına yazı ile müracaat edip vazife istemediğim,

  Takdirde Adalet Bakanlığının benim için yapmış olduğu bütün masrafların % 50 fazlasıyla ve her biri için tediye veya sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek % ..... oranında kanunî faiz vesair kanunî ödemelerle birlikte Hazine emrine, hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi, ancak mecburî hizmet sürem dolmadan görevimden ayrıldığım takdirde, iş bu taahhütname gereğince namıma tahakkuk ettirilen borcun yekûnundan, ifa ettiğim mecburi hizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonra bakiyesini % 50 fazlası ve % ..... oranında kanunî faiz ve diğer kanuni ödemelerle birlikte hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

  III- Bu taahhütnameden, doğacak borç ve hesaplar için Adalet Bakanlığının kayıt ve defterleri muteber ve makbul olup; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287'nci maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip ve başkaca sübut delilleri aranmayacaktır.

  IV- Bu taahhütnamede yazılı hususlar hakkında doğabilecek uyuşmazlıkların halinde (3) ......... mahkeme ve icra dairelerinin yetkili bulunduklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

  V- Bu taahhütnâme ile ilgili ihtilâflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim (4) ....... dir. Adresimdeki değişiklikleri taahhütlü mektupla derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak -bilâ tebliğ iade dahil- bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.

  Adı Soyadı: Adres: İmza:

  KEFALET SENEDİ:

  Adalet Bakanlığı nam ve hesabına öğrenim yapmak üzere (1) ................... tarafından Adalet Bakanlığına verilmiş olan (2) ................................ Noterliğinden tanzim ve tasdik edilmiş (3) ................ tarih ve (4) .............. sayılı taahhütnameyi okuyarak hükümlerini aynen kabul ettiğimizi ve mezkûr taahhütnâmenin herhangi bir şartının ihlâlinden mes'ul olduğumuzu beyan ederiz.

  Taahhüdün ihlâli halinde Adalet Bakanlığının adı geçen öğrenci için yaptığı bütün masrafların (5) .......... liraya kadar olan kısmını ve ayrıca bunların her birisi için tediye ve sarf tarihinden itibaren hesap ve tahakkuk ettirilecek % ........ oranında kanunî faiz vesair masrafları, mezun olduktan sonra taa**üdün ihlâli halinde iş bu kefalet senedi gereğince namımıza tahakkuk ettirilen borcun yekûnundan adı geçen öğrencinin ifa ettiği mecburi hizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonra yapılan tüm masrafın % 50 fazlası ve % .......... oranında kanunî faiz vesair masrafları da kabul ederek asıl borçlu ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduğumuzu, her birimiz borcun tamamından müteselsilen mes'ul olmayı ve Adalet Bakanlığı tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağı protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve asıl borçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın nakten ve def'aten ödeyeceğimizi, ödeyemediğimiz takdirde talep tarihinden ödeme tarihine kadar da borcumuzun ayrıca % ......... oranında kanunî faize tâbi tutulmasını, bize yapılacak tebligata esas olan bu kefaletnâmede yazılı adresimizde vuku bulacak değişikliği Adalet Bakanlığına vaktinde taahhütlü olarak bildirmediğimiz takdirde aşağıdaki adresimize çıkarılacak -bilâ tebliği iade dahil- bütün tebligatı şahsımıza yapılmış olarak kabul ettiğimizi ve bu taahhütname ile kefaletnâmeden doğacak ihtilâfın hallinde (6) ............ mahkemeleri ve icra dairelerinin selâhiyetli olacağını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

  Kefil Müşterek Borçlu ve

  (Veli veya Vasi) Müteselsil Kefil

  (Adı, Soyadı, Adresi) (Adı, Soyadı, Adresi)

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100