Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET TEŞKİLÂTINI GÜÇLENDİRME VAKFI YÖNETİM VE ÇALIŞMA ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

  ADALET TEŞKİLÂTINI GÜÇLENDİRME VAKFI YÖNETİM VE ÇALIŞMA ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

  Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Yönetim Ve Çalışma Esaslarını Gösterir Yönetmelik

  I

  Yönetmelik Temsilciler Meclisinin 5 Ocak 1982 günlü toplantısında kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

  II

  Temsilciler Meclisinin 31 Ocak 1986 günlü toplantısında; Yönetmeliğin 1'inci maddesinin 2'nci fıkrası ile 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasının değiştirilmesi ve Yönetmeliğe 7/a maddesi ile bir geçici madde eklenmesi kabul edilmiş ve bu hükümler aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

  BİRİNCİ BÖLÜM : Organların Çalışmaları

  Temsilciler Meclisi

  Madde 1- (Değişik) Vakıf Temsilciler Meclisi olağan toplantısı Vakıf Senedinin 15'inci maddesinin ilk fıkrasında belirtilen şekilde yapılır.

  Meclis üyelerinden en az onbeşi ya da Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından, Temsilciler Meclisi olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

  Yönetim Kurulu

  Madde 2- (Değişik) Vakıf Senedinin 9'uncu maddesine göre oluşan Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.

  Başkanın yokluğunda Yönetim Kurulu üyesi olan Müsteşar Yardımcısı ona vekâlet eder.

  Yönetim Kurulu asil üyelerinden herhangi birinin bulunmaması halinde noksanlık yedek üye ile tamamlanır.

  Asil ve yedek üyelerle toplantı yeter sayısı sağlanmadığı takdirde, fiilen görevi yürüten vekillerinin katılmasıyla toplanır.

  Yönetim Kurulunda Görev Bölümü

  Madde 3- Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından birini muhasip üye, birini de sekreter üye olarak görevlendirir.

  Muhasip üye yönetim kurulu kararlarına göre Vakfın parasal işlerini düzenler, muhasebenin kuruluşu, işleyişi ve denetlenmesi işlemlerini yürütür.

  Sekreter üye Vakfın yazışma işleri ile Temsilciler Meclisinin olağan ve olağanüstü toplantılarının yapılması, yönetim kurulu kararına göre mesleki gelişme ve eğitimi sağlayacak toplantı ve gezilerle mesleki ve bilimsel konferans, seminer, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlenmesi ve yayınlar yapılması gibi işlemleri gerçekleştirir.

  Denetleme Kurulu

  Madde 4- Vakıf Senedinin 11'inci maddesi hükmüne göre oluşan Denetleme Kurulu, ihtiyaç halinde, başkanın belli edeceği zamanlarda toplanarak görevleri ile ilgili çalışma esaslarını tespit eder.

  Başkan veya üyelerden birinin yokluğunda, kendilerine fiilen vekalet edenler görevli sayılırlar.

  İKİNCİ BÖLÜM : İdari Personelin Atanması ve Çalışması

  Atama

  Madde 5- Temsilciler Meclisinin vereceği yetkiye ve ihtiyaca göre, Vakfın yönetim işlerinde çalıştırılmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından bir genel müdür ile yeteri kadar şube müdürü, muhasebeci ve idari memur atanabilir.

  Bu suretle atananlara verilecek ücret Yönetim Kurulunca belirlenir.

  Çalışma

  Madde 6- İdari personelin çalışması Yönetim Kurulu tarafından saptanacak esaslara göre yürütülür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhtiyaçların Belirlenmesi ve Harcamalar

  İhtiyaçların Belirlenmesi

  Madde 7- Vakıf Yönetim Kurulu Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile infaz ve ıslah kurumlarından intikal ettirilen ve genel bütçe imkanlarıyla hemen karşılanamayacağı anlaşılan ihtiyaç ve istekleri inceleyerek, bunlardan Vakfın amaçlarına uygun olanları yıllık bütçe ve program çerçevesinde yerine getirmeye karar verebilir. İhtiyaçların karşılanmasında yazı makinası, demirbaş eşya ve döşeme alımlarına öncelik verilir.

  Sosyal Yardım Esasları

  Madde 7/a- (Ek: 31.1.1986) Sosyal yardım; Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile infaz ve ıslah kurumlarında görevli Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı sınıfından olanlar ile diğer personelin, emeklilik aylığına hak kazanmadan önce ölmeleri veya emeklilik aylığı hakkının doğup doğmadığına bakılmaksızın görevli iken bir kaza ya da kasti cürüm sonucu ölmeleri halinde; bunların muhtaç durumdaki dul ve yetimlerine, ölümün vuku bulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde başvurdukları takdirde aşağıdaki belirtilen esaslara göre nakit olarak verilebilir. Bu hükmün uygulanmasında intihar sonucu ölüm, kaza sayılır.

  Ölen görevlinin dul ve yetimlerinin velayet vesayet ve hacir altında bulunmaları halinde başvuru, bunların mümessilleri tarafından yapılır.

  Yardım istemek hakkı, ölen görevlinin dul ve yetimlerinin şahıslarına ait olup, bunların mirasçılarına intikal etmez.

  Gelir getiren daimi bir işe sahip olanlar ile görevlinin ölümü tarihinde evli olan veya 25 yaşını bitirmiş olan çocuklarına ve yardım talep tarihinde evli olan eşlerine, görevliyi kasten öldüren ya da bu suça iştirak veya başka surette kasten ölümüne sebebiyet veren dul ve yetimlerine yardım yapılmaz. Aklen malül olduğu yönetim kurulunun göstereceği Resmi Sağlık Kurulunun raporuyla belgelendirilenler hakkında yaş şartı uygulanmaz.

  Ödenebilecek azami toplam nakdi yardım, görevlinin ölümü tarihindeki brüt aylık maaş tutarının (her türlü ek ödemeler, yardımlar ve ödenekler hariç) 30 katını geçemez. Ancak ölen görevlinin dul ve yetim aylığı almaya hak kazanmış olan dul ve yetimleri bakımından bu miktar 20 katına kadardır.

  Yardım istemek hakkına sahip bulunanlardan birisinin başvurusu üzerine yönetim kurulunca, gerekli bilgi ve belgeler toplandıktan sonra, yardım talebi yerinde görüldüğü takdirde, bütçe imkanları nispetinde ve yukarıda belirtilen azami hadleri geçmemek kaydıyla, ölen görevlinin dul ve yetimlerine ödenebilecek azami toplam miktar karara bağlanır.

  Talep eden hak sahiplerinden her birisinin durumu ayrı ayrı değerlendirilerek, yardımı hak ettiği sonucuna varıldığı takdirde, önceden kararlaştırılan azami miktarın veraset belgesine göre miras hissesine isabet eden kısmı ödenir. Yardımı hak etmeyenlerin hissesi diğer hak sahiplerine intikal etmez.

  Yardımın verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin dosyasında bulunması gereklidir.

  1- Görevlinin ölüm şekli, ölüm tarihi ve bu tarihte görevli olduğunu gösteren yetkili merciden verilmiş resmi belge (Adalet Bakanlığı veya ilgili komisyondan)

  2- Ölenin sicil özeti (Yetkili merciden tastikli),

  3- Ölenin aldığı son maaşını gösteren bordro örneği (tastikli),

  4- Ölüm bir kaza veya kasıtlı cürüm sonucu meydana gelmiş ise olayın kısa açıklaması ile ölümün meydana geliş şekli hakkında kurum amirinin kanaatini belirten belge,

  5- Ölü muayene veya otopsi raporunun tastikli örneği,

  6- Vukuatlı aile nüfus kayıt tablosu örneği,

  7- Veraset ilâmı,

  8- Tazminat isteyenin veya mümessilinin, gelir getiren daimi bir işe sahip olunmadığı ve muhtaç durumda bulunduğu beyanını da taşıyan imzalı talep dilekçesi,

  9- Tazminat isteyenin mal, hak ve alacaklarının durumunu gösterir ve Devlet Memurları için kullanılan örneğe uygun imzalı mal bildirimi (bizzat veya mümessili tarafından doldurulacak),

  10- Yönetim Kurulunca gerekli görülecek diğer belgeler.

  Harcamalar

  Madde 8- Vakfın harcamaları, yönetim kurulu kararına dayalı olarak yapılır. Ancak ivedi durumlarda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulunca önceden belli edilecek miktarda harcama yapabilir, bu şekilde yapılan harcamalar için yönetim kurulunun ilk toplantısında karar alınır.

  Bütçe imkanları ve programda öngörülen ilkeler dışında harcama yapılamaz.

  İvedi harcamalarda kullanılmak üzere, yönetim kurulu başkanı emrinde, yönetim kurulunca belirlenecek miktarda ve 100.000.- lirayı geçmemek üzere ancak üç ay içinde kapatılmak kaydıyla avans para bulundurulabilir.

  Alınan avans kapatılmadan ikinci kez avans alınamaz. Vakfın paraları, en verimli şekilde değerlendirilecek bankalarda açılacak hesaplarda muhafaza edilir.

  Bankalardaki hesaplardan para çekilmesi ya da bankalara talimat verilmesi için yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile muhasip üye ve onun yokluğunda bir yönetim kurulu üyesinin imzası şarttır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Araç, Gereç ve Kayıt İşleri

  Araç ve Gerecin Sağlanması

  Madde 9- Vakıf işlerinin yürütülmesi için gerekli defter, kâğıt, makbuz ve diğer basılı kâğıtlarla her türlü araç ve gereç yönetim kurulunca sağlanır.

  Kayıt İşleri

  Madde 10- Vakfın gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler harcama belgeleri karşılığı yapılır. Vakıf gelir ve giderleri ile yönetim kurulu kararları, anılan kurulca belirlenecek defter ve kayıtlara geçirilir.

  Mevzuatın gerektirdiği diğer defter ve kayıtlar da tutulur.

  Geçici Madde- (Ek: 31.1.1986) Yönetmeliğin 7/a maddesi hükmü, 30 Nisan 1986 tarihine kadar başvurmaları kaydıyla 1985 yılı içerisinde ölen görevlinin dul ve yetimleri bakımından da uygulanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Yürürlük

  Temsilciler Meclisinin Kabulü

  Madde 11- Vakıf Senedinin 14 üncü maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri Temsilciler Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100