Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  ADALET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Adalet Bakanlığı Araştırma, Plânlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının Kuruluş Ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1- Bu yönetmeliğin amaç ve kapsamı; Adalet Bakanlığının araştırma, inceleme, plân, program ve bütçe hizmetlerine ilişkin çalışmalarını verimli ve etkili bir biçimde yürütmek, kalkınma plânları ve yıllık programlarla ilgili çalışmaları sürdürmek, bu uygulamalar sebebiyle Devlet Plânlama Teşkilâtı ve diğer bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmak üzere Kurul Başkanlığının kuruluş, görev ve çalışma usullerini düzenlemektir.

  Hukukî Dayanak

  Madde 2- Bu yönetmelik, 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunun 16 ve 30'uncu, 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunun, 21, 22 ve 24'üncü maddelerine dayanılarak ve 13.8.1981 tarihli asıl yönetmelik ve değişiklik sağlayan 15.5.1997 tarihli yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

  BAKAN : Adalet Bakanını,

  BAKANLIK : Adalet Bakanlığını,

  KURUL : Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulunu,

  KURUL BAŞKANLIĞI : Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığını,

  KURUL BAŞKANI : Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanını,

  A.P.K. : Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulunu,

  BİRİM AMİRİ: Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulundaki birim amirlerini,

  TAŞRA TEŞKİLÂTI : Adalet Dairelerini, Adlî Yargı Adalet Komisyonlarını, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerini, İcra İflas Dairelerini, Adlî Sicil ve İstatistik Bürolarını,

  BAĞLI KURULUŞLAR : Adlî Tıp Kurumunu, Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi ve Adalet Meslek Liselerini,

  UZMAN : APK Birimlerinde istihdam edilen kariyer uzmanlarını ifade eder.

  İKİNCİ KISIM : Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Kuruluş

  Kurul ve Başkanlığı

  Madde 4- Kurul Başkanlığı, Bakanlığın bir danışma birimidir. Kurul, birinci sınıf Hâkim olan bir Başkan ve birinci sınıfa ayrılmasına karar verilmiş dört Hâkim üyeden oluşur. Kurul Başkanlığı, Bakanlık Makamına bağlı olarak çalışır.

  Birimler

  Madde 5- Kurul Başkanlığı, Kurul Başkanının yönetiminde aşağıdaki birimlerden oluşur:

  a- Araştırma-İnceleme ve Geliştirme Şube Müdürlüğü,

  b- Plân Program Şube Müdürlüğü,

  c- Bütçe Şube Müdürlüğü,

  d- Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü,

  Şube Müdürlükleri içinde temel hizmetleri yürütmek üzere sürekli veya geçici gruplar oluşturulabilir.

  Şube Müdürleri ve uzmanlar, Kurul Başkanı tarafından birim amiri olarak belirlenecek Tetkik Hâkimlerinin yönetim ve denetimi altında görevlerini yürütürler.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görev

  Kurulun Toplanması

  Madde 6- Kurul her ayın ilk pazartesi günü toplanır. Kurul Başkanı gerekli gördüğü konularda görüş almak üzere Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurula, Kurul Başkanı onun yokluğunda meslek kıdemi en eski olan üye başkanlık eder. Gerekli gördüğü hallerde görüşleri alınmak üzere Tetkik Hâkimleri de kurul toplantılarına katılabilir.

  Kurul Başkanının Görevleri

  Madde 7- Kurul Başkanının Görevleri;

  a- APK Kurulunu sevk ve idare etmek,

  b- Kurul birimlerinde bulunan Tetkik Hâkimleri, Şube Müdürleri ve Uzmanlar arasında görev taksimi yapmak, birim amiri olarak görev yapacak Tetkik Hâkimlerini belirlemek,

  c- Kurul Birimlerindeki Tetkik Hâkimleri, uzmanlar ile diğer personelden gruplar oluşturmak,

  d- (c) bendinde sözü edilen çalışma gruplarında gerek görüldüğünde Bakanlığın diğer Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıkları ile, taşra teşkilâtı ve bağlı kuruluşlarda bulunan Genel Müdür Yardımcısı, Tetkik Hâkimi ve uzmanlardan olmak üzere Kurul Başkanının teklifi ve Bakan onayı ile çalışma grupları oluşturmak,

  e- APK Kurulu uzmanlarının yetiştirilmesi için eğitim programları hazırlamaktır.

  Kurul Başkanlığının Görevleri

  Madde 8- Kurul Başkanlığının Görevleri;

  a- Bakanlığa, Hükümet Programı, Kalkınma Plânı, Yıllık Program, Bakanlar Kurulu Kararı ve Millî Güvenlik Siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını belirtmek,

  b- Bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasını ve plânlarını, diğer hizmet birimlerinin tekliflerini alarak hazırlamak,

  c- Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirler ve bunlarla ilgili temel politikaları ilmî araştırma esaslarına göre tespit etmek. Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtına göndermek,

  d- Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için, insan gücüyle para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Bakanlık Bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

  e- Bakanlık yıllık çalışma programlarını diğer hizmet birimlerinin önerilerini alarak hazırlamak ve yürütülmesini takip etmek,

  f- Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde hukukî, idarî, malî, teknik, bürokratik ve sosyal alanlarda tespit edilen güçlük, aksaklık ve tıkanıklıkları Bakanlığın diğer hizmet birimlerinden elde edeceği bilgiler çerçevesinde değerlendirerek, Bakanlık ve Bakanlıklar arası düzeyde bunları giderici tedbirler belirleyerek Bakana takdim etmek,

  g- Yapılan araştırma ve inceleme sonunda teşkilâtın aksayan ve ihtiyacı olan yönlerini tespit etmek, teşkilâtta kurulması ve yapılması gereken değişiklikleri Bakanlık Makamına teklif olarak sunmak,

  h- Organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,

  ı- Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

  j- Bakanlık makamı tarafından verilen konularda inceleme ve araştırma yapmak, diğer hizmetleri yürütmektir.

  Kurulun Görevleri

  Madde 9- Kurulun Görevleri;

  a- Kurul Başkanlığınca yaptırılan inceleme ve araştırmaları görüşerek değerlendirmek ve kurulda oluşacak görüşleri proje ve rapor halinde Başkana sunmak,

  b- Bakanlığın diğer hizmet birimlerince yapılacak inceleme ve araştırma projelerine ait kurul görüşünü hazırlamak.

  c- Bakanlık yıllık çalışma programı ve bütçesini müzakere ederek görüşe sunmak,

  d- Başkan tarafından incelenmesi istenen konularda gerekli araştırmaları yaparak görüş bildirmek,

  e- Uzun vadeli kalkınma plân ve programlarını müzakere ederek görüş bildirmektir.

  Araştırma, İnceleme ve Geliştirme Şube Müdürlüğünün Görevleri

  Madde 10- Araştırma, İnceleme ve Geliştirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının;

  1- Üstlendiği görev ve yükümlülüklerinin ekonomik, etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayıcı ve insan gücü ile mevcut diğer kaynakların verimli rasyonel kullanımını hedef alan, araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve bu çalışmaların gerektirdiği organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,

  2- Hukukî, idarî, teknik, bürokratik ve sosyal alanlardaki güçlük, aksaklık ve tıkanıkları tespit etmek ve bunları giderici projeler geliştirmek,

  3- İdarî usul ve işlemleri basitleştirmek, azaltmak, kaldırmak veya yeniden düzenlemek; iş akımı, iş dağılımı ve iş basitleştirme tekniklerini geliştirerek uygulanmasını sağlamak,

  b) İş yükü ve çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak Bakanlık birim ve bürolarının yerleşme etütlerini yapmak,

  c) Yazışma, kayıt, dosyalama ve arşiv sistemlerini geliştirerek standart form kontrol sistemi kurmak,

  d) APK birimlerinin görev ve iştigal alanları ile ilgili olarak yabancı ülkelerin mevzuat uygulamalarına ait yayınları takip etmek, incelemek, değerlendirmek ve ilgili birimlere bilgi aktarmak,

  e) Kurul Başkanı tarafından verilen araştırma ve yönetimi geliştirme ile ilgili benzeri görevleri yapmaktır.

  Plân, Program Şube Müdürlüğünün Görevleri

  Madde 11- Plân, Program Şube Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır:

  a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının;

  1- Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar ve icra planları ve diğer mevzuat ile belirlenen görevlerini tespit etmek, bu konudaki gelişme ve değişiklikleri takip ederek ilgili kuruluşlara bilgi vermek,

  2- Uzun vadeli plânlarda, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda, öncelikle yer alması veya değiştirilmesi zorunlu görülen yatırım projelerini veya hizmet tedbirlerini tespit etmek ve bunların Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına iletilmesini sağlamak,

  3- Birden fazla birimi ilgilendiren konulardaki plân ve programların geliştirilmesi amacıyla birimler arasında koordinasyon sağlamak,

  b) Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık plân ve programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve diğer mevzuat ile milli güvenlik siyaseti çerçevesinde, Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esas ve yöntemlerine uygun olarak ve diğer birimlerle işbirliği halinde, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının ana hizmet politika ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

  c) Kurul Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak.

  Bütçe Şube Müdürlüğünün Görevleri

  Madde 12- Bütçe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının;

  1- İnsan gücü, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere kalkınma plânları, yıllık programlar ve icra plânları çerçevesinde bunlara ait bütçe tekliflerini derlemek ve değerlendirmek suretiyle bütçesini hazırlamak,

  2- Bütçe uygulamalarını takip etmek ve bütçe uygulamasına ilişkin işlem ve talepleri Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığına iletmek,

  3- Bütçenin hazırlanması ve yatırımları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve diğer ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

  4- Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde malî alanlarda tespit edilen güçlük, aksaklık ve tıkanıklıkları Bakanlığın diğer hizmet birimlerinden elde edeceği bilgiler çerçevesinde değerlendirerek, Bakanlık ve Bakanlıklar arası düzeyde bunları giderici tedbirler belirleyerek Bakana takdim etmek,

  b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlara ait bütçe tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesine ilişkin hazırlık çalışmaları yapmak ve görüşmelere katılmak,

  c) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

  Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün Görevleri

  Madde 13- Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtı ve bağlı kuruluşlarının;

  1- Görev ve iştigal sahalarına giren konularla ilgili bilgi ve belgeleri toplamak, bunları değerlendirerek ilgili birimlere göndermek,

  2- Yıllık plân ve programlarının uygulanmasını takip etmek, yıl sonu itibariyle gerçekleşme durumlarını değerlendirmek,

  3- Diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

  b) Bakanlık tarihçesini hazırlamak,

  c) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Birimlerinin Çalışma Düzeni

  APK Birimlerinin Çalışması

  Madde 14- Kurul Başkanlığı bünyesinde yer alan şube müdürlükleri birbirleri ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışırlar. Kurul Başkanı gerekli hallerde şube müdürlüklerinde ortak çalışma gurupları kurabileceği gibi, bir şube müdürlüğündeki uzmanları da geçici olarak diğer şube müdürlüklerinde görevlendirebilir.

  Geçici Çalışma Grupları

  Madde 15- Kurul Başkanı, görevin gerektirdiği hallerde Şube Müdürlüklerinde görevli birim amirleri, Tetkik Hâkimleri ve personelden geçici çalışma grupları oluşturabilir. Geçici çalışma gruplarında Bakanlığın diğer birimlerinden, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayı ile Genel Müdür Yardımcısı, Tetkik Hâkimi, Şube Müdürü ve uzmanlar görevlendirilebilir. Bu halde geçici çalışma grubuna bunlardan en kıdemlisi başkanlık eder.

  Bakanlığın Diğer Birimlerinin APK Birimleri İle İlişkisi

  Madde 16- Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşların diğer birimleri, APK ile etkin bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde bulunurlar. APK görevlerinin yerine getirilebilmesi için istenilen bilgi ve belgeleri ivedilikle gönderirler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Birimi Personelinin Nitelikleri ve Atama Esasları

  APK Birimlerinde Çalıştırılacak Uzman Personel

  Madde 17- APK birimlerinde görevin gerektirdiği sayıda APK uzmanı istihdam edilir.

  APK Uzmanlığına Atanma

  Madde 18- Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarından APK uzmanlığı kadrolarına atama yapılabilir.

  APK Uzmanlığına Naklen Atanma

  Madde 19- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının APK birimlerinde görevli APK uzmanları, Bakanlık APK Kuruluna naklen atanabilirler.

  APK Uzmanlarının Yetiştirilmesi

  Madde 20- APK uzmanlarının APK hizmetleri ile ilgili olarak kurul içinde veya kurul dışında yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimlerinin sağlanması ile dil bilgilerinin geliştirilmesi hususları, APK Başkanlığınca hazırlanacak eğitim programları çerçevesinde Bakan onayı alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

  APK Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluğu

  Madde 21- APK uzmanlarının görev ve yetkileri şunlardır;

  a) APK Başkanlığının çalışma plânı ile yıllık plân ve programlarına göre kendilerine verilen görevleri yürütmek,

  b) Görevleri ile ilgili konularda karşılaştıkları sorunları gidermek için gerekli önlemleri almak, kendi yetkisi dışında bulunanlar için öneride bulunmak,

  c) Çalışma grupları içerisinde kendisine verilen konularda bizzat, grup halinde verilecek konularda ise yapılacak iş bölümüne göre çalışmak,

  d) Çalışmaları verimli kılacak yeni esas ve yöntemler geliştirmek, eğitim ihtiyaçları konusunda birim amirine önerilerde bulunmak,

  e) Bakanlık merkez teşkilâtı ile bağlı kuruluşlardaki hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak, gerektiğinde bu çalışmalarda eğiticilik yapmak,

  f) Görevlendirildiği kurum içi ve dışı toplantı ve çalışmalara katılmak, sonuçlarını rapor halinde birim amirine sunmak,

  h) Görev alanına giren konularda araştırma yapmak, sonuçlarını rapor halinde birim amirine sunmak,

  I) Kurul Başkanı ve Birim Amiri tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Ödeme Emirleri ve Sayıştay Vizelerinin APK Kurulu Başkanlığına Gönderilmesi

  Madde 22- Bakanlığımıza ait Genel Bütçeden ödenek tevzi etmeyen yetkili birimlerce düzenlenerek Bütçe Dairesi Başkanlığına intikal ettirilen ödeme emirleri, Sayıştay vizesini müteakip taşrada ilgili mal müdürlükleri ile muhasebe müdürlüklerine gönderilirken birer nüshalarıma harcama kalemleri, ödenek miktarları ile ödeme emirlerinin tarih ve sayılarını belirten cetvel tanzim olunarak, ilgili birimlere ve APK Kurul Başkanlığına ivedi tevdi edilir.

  Ödenek Durum Cetvellerinin APK Kurulu Başkanlığına Gönderilmesi

  Madde 23- Taşra teşkilâtında Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları, Bölge İdare Mahkemesi bulunmayan yerlerde Vergi Mahkemesi Başkanlıkları, ayrıntı kodları esas alınarak düzenleyecekleri ödenek durum cetvelinin birer nüshasını, Bakanlığın ilgili birimlerine ve APK Başkanlığına her ayın son gününde gönderirler.

  Tenkis İlmühaberinin APK Kurulu Başkanlığına Gönderilmesi

  Madde 24- Mal müdürleri ile defterdarlık muhasebe müdürlüklerinde tenkis edilen ödenekler ile ilgili tenkis ilmühaberleri suretleri, Adalet Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından, Bakanlığın ilgili birimlerine ve APK Kurulu Başkanlığına her ayın son gününde gönderilir.

  Madde 25- Adalet Müfettişleri ile Ceza İnfaz Kurumları Kontrolörlerinin yaptıkları denetim sonunda düzenledikleri raporlarda yer alan APK Kurulunun görevi alanına giren hususlara ilişkin tavsiyeler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce APK Kurulu Başkanlığına bildirilir.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 26- Bu yönetmelik Bakan Onayı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 27- Bu yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

  Not: 10.5.1997 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile 18, 19, 20, 21 ve 22' inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 23'üncü madde 18, 24' üncü madde 19, 25' inci madde 20, 26' ıncı madde 21, 27' inci madde 22, 28' inci madde 23, 29' uncu madde 24 ve 30' uncu madde 25' inci madde olarak değiştirilmiştir.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100