Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DANIŞTAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  DANIŞTAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Danıştay Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Danıştay Başkanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 03/08/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25895

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Danıştay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Danıştay Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Personel: Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı müdürlükler ve büro ile kalemlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları,

  b) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  c) Aynı düzeyde görev: Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplarını,

  d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  f) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu edinilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları,

  g) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  h) Hizmet süresi: Genel ve katma bütçeli idareler ile yerel yönetimlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süre ile askerlik süresini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Hizmet Grupları

  Madde 5 - Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

  a) Yönetim Hizmetleri grubu;

  1) Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Kütüphane Müdürü, İdari İşler Müdürü, Arşiv Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,

  2) Şef.

  b) (Değişik bent: 05/03/2008- 26838 S.R.G Yön/1.mad.) İdari Hizmetler Grubu;

   1) Ayniyat Saymanı,

   2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Zabıt Katibi,

   3) Şoför.

  c) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Mübaşir.

  Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:

  Mühendis, Fizyoterapist, Proğramcı, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Laborant, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Kütüphane Müdürü, İdari İşler Müdürü, Arşiv Müdürü ve Bilgi İşlem Merkezi Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yüksek okul veya Adalet Meslek Yüksek Okulunu bitirmiş olmak,

  2) Kütüphane Müdürlüğü için yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

  3) En az 2 yılı Danıştay'da olmak kaydıyla, Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 3 yılı şef kadrosunda ya da 5 yılı ayniyat saymanı kadrosunda geçmek üzere toplam 15 yıl hizmeti olmak,

  4) Her biri olumlu olmak şartıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  b) (Değişik bent: 05/03/2008- 26838 S.R.G Yön/2.mad.) Şef kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az iki yıllık yüksek okul bitirmiş olmak,

   2) En az 2 yılı Danıştay'da olmak kaydıyla, Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 3 yıl veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya zabıt katibi kadrolarında olmak üzere toplam 10 yıl çalışmış olmak,

   3) Her biri olumlu olmak şartıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak,

   4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  c) (Değişik bent: 05/03/2008- 26838 S.R.G Yön/2.mad.) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ile zabıt katibi kadrolarına atanabilmek için;

   1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

   2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

   3) En az 2 yılı Danıştay'da veya bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplam 3 yıl hizmeti olmak,

   4) Her biri olumlu olmak şartıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak,

   5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  d) (Değişik bent: 05/03/2008- 26838 S.R.G Yön/2.mad.) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

   2) "E" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

   3) En az 2 yılı Danıştay'da olmak kaydıyla, Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplam 3 yıl hizmeti olmak,

   4) Her biri olumlu olmak şartıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak,

   5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  e) (Mülga bent: 05/03/2008- 26838 S.R.G Yön/2.mad.)

  Görevde yükselme ile ilgili ilan sonucu çalışma süresi nedeniyle atama yapılacak kadro sayısı kadar başvuru olmaması halinde Danıştay veya bölge idare, idare ve vergi mahkemelerindeki çalışma süresi şartı aranmaz. Ancak çalışma süresi şartını taşımayanlar arasından, diğer şartları taşımaları kaydıyla çalışma süresi en fazla olandan başlamak üzere eksik kadro sayısı kadar görevde yükselme eğitimine çağrılabilir.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Mühendis ve Fizyoterapist kadrolarına atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notu (70) puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) En az iki programlama dilini bilmek,

  3) Son sicil notu (70) puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  c) Tekniker ve Sağlık Teknikeri kadrolarına atanabilmek için;

  1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olup, tekniker unvanını almış olmak,

  2) Son sicil notu (70) puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  2) Son sicil notu (70) puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  e) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıllık meslek yüksekokulu ilgili bölüm mezunu olmak,

  2) Son sicil notu (70) puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

  2) Son sicil notu (70) puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  g) Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Memuru kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1) Lise dengi mesleki veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notu (70) puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  şartları aranır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 8 - Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 ve (h) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, zorunlu hallerde 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Bu amaçla, Danıştay Başkanı tarafından görevlendirilecek Genel Sekreter veya bir üye eğitim programını hazırlar. Genel Sekreter veya görevlendirilen üyenin belirleyeceği savcı ve/veya tetkik hakimleri programda yer alan konularda gerekli eğitimi verirler.

  Görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 9 - Danıştay Başkanlığı personeline, eğitim tarihinden en az yirmi gün önce atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derece ve adedi duyurulur. Eğitim yeri ve zamanı ise, eğitimin başlama tarihinden en az onbeş gün önce ilgililere bildirilir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

  Başka kurumlarda aynı görevler için benzer eğitim almış olanların hakları Danıştay Başkanlığınca eğitimin süresi ve konuları dikkate alınarak kabul edilmesi koşuluyla geçerlidir.

  Görevde yükselme eğitim programları, Danıştay Başkanlığı tarafından sadece kendi personeli için düzenlenir. Ancak, Danıştay Başkanlığının uygun görmesi durumunda bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadro unvanları ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Mesleki etik ilkeleri,

  h) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların 2 nci maddede belirtilen görevlere atanabilmeleri için, Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınavda başarılı bulunmaları gerekir.

  Sınav yazılı olarak yapılır. Yazılı sınav; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya Yüksek Öğretim Kurumlarından birine yaptırılır.

  Sınavda (100) üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 12 - Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, üçüncü ve dördüncü bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Sınav kurulu ve görevleri

  Madde 13 - Eğitim programına katılacakları seçmek ve eğitim programını tamamlayanları saptamak ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak üzere Danıştay Başkanı tarafından Genel Sekreterin başkanlığında, bir genel sekreter yardımcısı, bir Danıştay savcısı, bir kıdemli tetkik hakimi ile Personel ve Eğitim Müdürünün katılacağı bir sınav kurulu oluşturulur.

  Sınav kurulunun görev süresi iki yıldır.

  Sınav kurulunu teşkil eden üyelerden, Personel ve Eğitim Müdürünün eğitim düzeyi görevde yükselme sınavına alınacak personelden daha alt seviyede olması durumunda, yerine bu müdürlükte eğitim düzeyi uygun olan bir diğer personel görevlendirilir.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının yapılacak sınavlara katılması halinde, bunların yerine dahil oldukları gruptan yenileri görevlendirilir.

  Sınav kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 14 - Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından yazılı sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç 15 gün içerisinde Danıştay'da duyurulur ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri, Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 15 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğü arşivinde saklanır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 16 - Sınava katılanlar sonuçların bildiriminden itibaren on (10) gün içinde yazılı olarak Personel ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından on (10) gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 17 - Yapılan sınav sonunda başarılı bulunanlar arasından, sınavdaki başarı sıralamasına göre en geç üç ay içerisinde, duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde, atama yapılacak personel, EK-1 Değerlendirme Formundaki puanları esas alınarak tespit edilir. Yine de puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan ve hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Görev grupları arasında geçişler

  Madde 18 - Bu Yönetmeliğin hizmet gruplarını belirleyen 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

  a) (Değişik bent: 05/03/2008- 26838 S.R.G Yön/4.mad.) Aynı hizmet grubu alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla ve birden fazla müracaat olması halinde, Yönetmelik eki Ek-1 değerlendirme formu esas alınarak yapılacak puanlama sonucunda, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere diğer kadrolara atama yapılabilir. Bu puanlama, yapılacak her atamada yenilenir.

  b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

  Özürlülerin eğitim ve sınavları

  Madde 19 - Danıştay Başkanlığı, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

  Naklen ve açıktan atamalar

  Madde 20 - Danıştay Başkanlığı, aynı unvana veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 21 - Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

  Madde 22 - 23/7/1999 tarihli ve 23764 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Danıştay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde 2 nci maddede sayılan unvanları kazanmış olanların hakları saklıdır. Sözü edilen Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlardan 2 yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar diğer koşullara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

  Anılan tarihte görevli olanlardan, diğer niteliklere sahip olunması kaydıyla, lise ve dengi öğrenim görmüş olanlar için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendindeki öğrenim düzeyi, ortaokul öğrenimi görmüş olanlar için 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bendlerinin (1) numaralı alt bendlerinde yer alan öğrenim düzeyi şartı aranmaz.

  Yürürlük

  Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100