Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ESNAF VE SANATKAR İLE TACİR VE SANAYİCİYİ BELİRLEME KOORDİNASYON KURULU YÖNETMELİĞİ

  ESNAF VE SANATKAR İLE TACİR VE SANAYİCİYİ BELİRLEME KOORDİNASYON KURULU YÖNETMELİĞİ

  Esnaf Ve Sanatkar İle Tacir Ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 16/09/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25938

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu ve bu Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Bu Yönetmelik, Esnaf ve Sanatkar meslek kollarının belirlenmesini, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin ayrımının yapılmasını ve bu konuda alınacak kararları kapsar.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5362 sayılı Kanunun 63 ve 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

  Kurul: Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş, Kurulun Teşekkülü ve Görevleri

  Kuruluş

  Madde 4 - 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince; Esnaf ve sanatkar meslek kollarını belirlemek, esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak ve bunları ilan etmek üzere Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

  Kurulun teşekkülü

  Madde 5 - Kurul, Bakanlık Müsteşarı veya müsteşar yardımcısının başkanlığında;

  Bakanlık Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Genel Müdürleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bir temsilcisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bir temsilcisi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun bir temsilcisinden oluşur.

  Kurulun sekretarya hizmetleri, Bakanlık Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünce yürütülür.

  Kurulun görevleri

  Madde 6 - Kurulun görevleri şunlardır:

  a) Esnaf ve sanatkar meslek kollarını belirlemek.

  b) Yıllık gayri safi gelirleri ve bölgelerin özelliklerine göre esnaf ve sanatkarlar ile tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak.

  c) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesi gereğince Bakanlar Kurulunca çıkarılması öngörülen kararname taslağını hazırlayarak Bakanlığa sunmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Toplantıya Çağrı, Karar Nisabı, Kararlar ve İlanı

  Toplantıya çağrı

  Madde 7 - Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır.

  Başkan, ilgili Bakanlık ve kuruluşlara toplantının yeri, günü ve saati ile gündemini belirten bir yazı gönderir ve toplantıya katılacakları toplantıya davet eder.

  Toplantı ve karar nisabı

  Madde 8 - Çağrı yapılan Bakanlık ve kuruluşlar, kurul toplantısına katılacak temsilcilerini bir yetki belgesi ile gönderirler.

  Kurul temsilcilerin çoğunluğu ile toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir.

  Oylarda eşitlik olduğu takdirde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

  Kararlar

  Madde 9 - Kurul başkanının nezaretinde, Bakanlık Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından yazılacak kararlar, başkan tarafından imzalandıktan sonra kurul üyelerinin imzasına açılır.

  Kararların birer sureti, toplantıya katılan Bakanlıkların ilgili genel müdürlükleri ile kurum ve kuruluşlara gönderilir.

  Kararların ilanı

  Madde 10 - Kurulca alınan kararlar, Resmi Gazete'de ilan olunur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 11 - 24/11/1983 tarihli ve 18231 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100