Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 21/11/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 26000

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde görev yapanlardan, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27/10/2004 tarihli ve 5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürünü,

  Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarını,

  Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlükte çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Şube Müdürü.

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

  1) Hukuk Müşaviri.

  c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

  1) Çözümleyici.

  d) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Ayniyat Saymanı,

  2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Santral Memuru, Şoför.

  e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  1) Bekçi.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Teknisyen.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  b) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra, yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  gerekir.

  Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda

  aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Çözümleyici, Programcı, Ayniyat Saymanı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve memur görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak,

  b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık stajını yapmış olmak.

  c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

  3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  4) Programcı unvanında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

  d) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Şoför unvanlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak,

  f) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2) En az üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  h) Bekçi kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az ilköğretim mezunu olmak,

  2) Görevini yapabilecek sağlık şartlarına sahip olmak,

  gerekir.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için ;

  a) Son sicil notu yetmiş ( 70) puandan aşağı olmamak,

  b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  gerekir.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

  Madde 9 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

  a) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun

  olmak,

  b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

  2) KPDS'de (B) düzeyinde başarılı olmak,

  c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) En az iki programlama dilini bilmek,

  d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

  gerekir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

  Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  Madde 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur. Eğitime katılacak personel duyuru tarihinden itibaren bir hafta içerisinde yazılı olarak birimine başvurur.

  Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Genel Müdürlük tarafından duyurulur.

  Görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 12 - Duyurudan itibaren bir hafta içerisinde, başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelenir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurusu halinde bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla, hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitim programları, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Ancak, Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

  Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi

  Başkanlığı tarafından yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 14 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme sınavı, Genel Müdürlük tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birine görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde yaptırılır.

  Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

  Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 15 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Sınav Kurulu

  Madde 16 - Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı veya İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanının başkanlığında, Daire Başkanları, Uzmanlar veya Şube Müdürlerinden olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar, karşı oylarını gerekçeleri ile belirtmek zorundadırlar.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

  Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Kurulun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 17 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 18 - Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç otuz gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde başarı sırasına göre atama yapılır.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 19 - Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında saklanır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 20 - Sınav sonuçlarının ilgililere bildiriminden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine Sınav Kurulu tarafından itirazlar onbeş gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 21 - Yapılan sınavı kazananlar, başarı sırasına göre boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar.

  Başarı notlarının aynı olması halinde, atanacak personel Ek- 1'deki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasındaki geçişler

  Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

  a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Naklen atamalar

  Madde 23 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 25 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde 1 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  Yürürlük

  Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100