Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADLİ TIP KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ADLİ TIP KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Adalet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 14/01/2006

  Resmi Gazete Sayısı: 26049

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından bu Yönetmelikte belirtilen görevlere yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

  Bakan: Adalet Bakanını,

  Kurum: Adli Tıp Kurumunu,

  Başkanlık: Adli Tıp Kurumu Başkanlığını,

  Başkan: Adli Tıp Kurumu Başkanını,

  Merkez Teşkilatı: İstanbul'da bulunan Adli Tıp Kurumu Merkez Birimlerini,

  Taşra Teşkilatı: Taşradaki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıklarını ve Adli Tıp Şube Müdürlüklerini,

  Grup Başkanlığı: Bünyesinde en az bir İhtisas Dairesi bulunan Adli Tıp Kurumuna bağlı Grup Başkanlıklarını,

  İhtisas Dairesi: Bünyesinde şube müdürlükleri bulunan Adli Tıp Kurumuna bağlı Morg, Gözlem, Kimya, Biyoloji, Fizik, Trafik İhtisas Dairelerini,

  İhtisas Dairesi Şube Müdürlüğü: İhtisas Dairelerine bağlı şube müdürlüklerini,

  Adli Tıp Şube Müdürlüğü: Adli Tıp Kurumuna bağlı, merkezin bulunduğu İstanbul'daki ve taşradaki Adli Tıp Şube Müdürlüklerini,

  Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Şube Müdürlüğü: Merkez teşkilatı bünyesinde bulunan Personel ve Eğitim, İdari ve Mali İşler, Evrak ve Arşiv, Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüklerini,

  Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

  Birim: 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

  Personel: Adli Tıp Kurumu kadrolarında çalışanları,

  Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen süreleri,

  Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Aynı Düzey Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

  Madde 5 - Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Şube Müdürü,

  2) Şef,

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

  1) Hukuk Müşaviri,

  c) Araştırma ve Planlama H

  izmetleri Grubu;

  1) Uzman, İhtisas Dairesi Uzmanı, Balistik Uzmanı, Adli Belge İnceleme Uzmanı, Silah Muayene Uzmanı, Trafik Uzmanı,

  2) Raportör,

  d) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Ayniyat saymanı, İnfaz ve Koruma Başmemuru,

  2) Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Emanet Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İnfaz ve Koruma Memuru, Santral Memuru, Silah Muayene Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför.

  e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  1) Teknisyen Yardımcısı, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Otopsi Teknisyen Yardımcısı, Laborant Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi,

   Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

   Sosyal Hizmet Uzmanı, Biyolog, Psikolog, Pedagog, Astronom, Hemşire, Laborant, Antropolog, Mühendis, Kimyager, Fizikçi, Programcı, Teknisyen.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Kurumda geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,

  b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  gerekir.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 7 - Görev grupları itibarı ile atanma şartları aşağıda belirtilmiş olup, Yönetim Hizmetleri Grubu şunlardır:

  a) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

  2) Şef unvanını ihraz etmiş olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  b) Adli Tıp Kurumu Merkez Adli Tıp Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Adli Tıp Uzmanı unvanını ihraz etmiş olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda uzman olarak geçirmiş olmak,

  c) İhtisas Dairesi Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için,

  1) En az dört yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

  2) Atama yapılacak kadroya ilişkin uzmanlık unvanını ihraz etmiş olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda uzman olarak geçirmiş olmak,

  d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Emanet Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İnfaz ve Koruma Memuru, Santral Memuru, Silah Muayene Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför kadrolarında çalışmış olmak.

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  Hukuk Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolar için aranan şartlar şunlardır:

  a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolar için aranan şartlar şunlardır:

  a) Uzman, İhtisas Dairesi Uzmanı, Balistik Uzmanı, Adli Belge İnceleme Uzmanı, Silah Muayene Uzmanı, Trafik Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Kurumda atama yapılacak uzmanlık kadrosuna ilişkin olarak Sağlık Hizmetleri veya Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarında en az iki yıl süre ile bilfiil çalışmış olmak,

  3) Raportör unvanını ihraz etmiş olmak,

  4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  b) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolar için aranan şartlar şunlardır:

  a) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Kurumda Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Emanet Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İnfaz ve Koruma Memuru, Santral Memuru, Silah Muayene Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  b) İnfaz ve Koruma Başmemuru kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) En az iki yıl İnfaz ve Koruma Memuru olarak çalışmış olmak

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar sertifikası bulunmak,

  3) Memur, Sekreter veya Daktilograf kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

  4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  5) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İnfaz ve Koruma Memuru kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

  e) Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Emanet Memuru, Santral Memuru, Silah Muayene Memuru, Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  f) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Daktilograf sertifikası bulunmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

  şartları aranır.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

  b) Son sicil notu 70 puandan aşağı olmamak,

  c) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  şartları aranır.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 9 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Sosyal Hizmet Uzmanı, Biyolog, Psikolog, Pedagog, Astronom, Antropolog, Mühendis, Kimyager ve Fizikçi, kadrosuna atanabilmek için,

  1) Katılacağı unvan değişikliği sınavına ait kadronun öğrenim niteliğini taşımak,

  b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Programcı sertifikası bulunmak,

  3) En az bir programlama dilini bilmek,

  c) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  d) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezunu olmak,

  e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere, toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Bu eğitimi tamamlayanlar eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

  Duyuru

  Madde 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, adedi ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih, eğitim tarihinden en az bir ay önce Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünce Kurumdaki tüm birimlere, birimlerce de bütün personele,

  Eğitimin yapılacağı yer ve süresi ile başlangıç ve bitiş tarihleri ise Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünce Kurumdaki birimlere, birimlerce de en az onbeş gün önce eğitime katılacaklara,

  yazılı olarak bildirilir.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 12 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü tarafından incelenir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik ekinde EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınamaz.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atanılacak kadroya ilişkin olarak;

  1) 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu ve hangi kadro için görevde yükselme sınavına katılma başvurusu yapılmışsa, Kurumun o birim ve görevle ilgili mesleki konuları,

  2) Mesleki etik ilkeleri,

  Düzenlenecek eğitim programlarında eğitimin yüzde kırkı (a) ve (f) bentleri dahil bu bentler arasında belirtilen konulardan, yüzde altmışı ise (g) bendinde belirtilen konulardan oluşur.

  Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlerin tüm sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 14 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Başkanlık bu sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

  Sınavda (100) üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 15 - Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

  Sınav Kurulu

  Madde 16 - Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınav Kurulu, Başkanın veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Başkan tarafından beş asil ve beş yedek üyenin belirlenmesi sonucu, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur. Kurul; Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

  Sınav Kurulunu oluşturan üyeler; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

  Sınav Kurulunun tüm sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

  Sınav kurulunun görev ve yetkileri

  Madde 17 - Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen asgari eğitim sürelerini dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması

  Madde 18 - Yazılı sınav deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde Sınav Kurulunca ertelenebilir.

  Aşağıda belirtilen durumlarda adayların sınavları geçersiz sayılır.

  a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

  b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

  Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun giremeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

  Sınav salonuna Sınav Kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

  Sınav sonuçlarının açıklanması

  Madde 19 - Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 20 - Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

  İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır.

  Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

  İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilecek kararlar kesindir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 21 - Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünce saklanır.

  Atanma

  Madde 22 - Yapılan sınav sonucunda, başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması durumunda atanacak personel bu yönetmeliğin eki EK-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan atamalar tamamlandıktan sonra kadroların doldurulamaması veya emeklilik, nakil ve benzeri nedenlerle sonradan ilan edilen kadrolarda boşalmaların olması halinde, ilgililerin istekleri ve atamaya yetkili merciin uygun görmesi şartıyla boş bulunan kadro unvanına görevde yükselme sınavını kazanarak atamayı bekleyen adaylar arasından, puan sıralamasına göre atama yapılabilir.

  Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atama şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

  Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar, sınava girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça, bu unvana denk sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasında geçişler

  Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

  a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydı ile, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartı ile diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Özürlülerin eğitim ve sınavları

  Madde 24 - Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz

  Kazanılmış haklar

  Madde 26 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  Naklen atamalar

  Madde 27 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Kurumda belli bir süre çalışmış olma koşulu dışındaki diğer tüm şartlar aranır.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 28 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 29 - 15/8/2000 tarihli ve 24141 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde Kurumda görevli personel hakkında unvanlar itibarı ile belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  18/4/1999 tarihinde Kurumda görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer özel şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

  Yürürlük

  Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100