Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

  Resmi Gazete Tarihi: 24/03/2006

  Resmi Gazete Sayısı: 26118

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

  a) Bütçenin hazırlanması, gelirlerin tahsili ve giderlerin yapılması ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esasları,

  b) Kurumun 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda belirtilen gelir ve giderleri ile kuruma ait nakit, kıymetli evrak, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal, sair kıymetler ve bunların gelirleri, kiraları, satış bedelleri ve bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumlulukları,

  c) Hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartları,

  belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1)Bu Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu merkez teşkilatı ile irtibat bürolarının bütçe ve muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu maddesi, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesi ile 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  b) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

  c) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

  ç) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

  d) Muhasebe birimi: Kuruma ait, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

  e) Muhasebe yetkilisi: Kurul tarafından atanan veya görevlendirilen ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu olan kişiyi,

  f) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan personeli,

  g) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

  ğ) Öz kaynak: Kurumun varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,

  h) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,

  ı) Gider: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,

  i) Bütçe geliri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatla gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi,

  j) Bütçe gideri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,

  k) Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini,

  l) Nakit esası: Gelirlerin nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde, giderlerin ise nakden veya mahsuben ödendiğinde muhasebeleştirilmesini,

  m) Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde avans veya kredi şeklinde yapılan ödemeyi,

  n) Malî yıl: Takvim yılını,

  o) Faaliyet dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı,

  ö) Hesap dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı,

  p) Harcama yetkilisi: Kanunlar ve kurum mevzuatına göre, yetki limitleri çerçevesinde harcama yapma ve ödeme talimatı veren yetkiliyi,

  r) Gerçekleştirme görevlisi: Kanunlar ve Kurum mevzuatına göre giderleri bütçe ve gider kanunları ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak ödenebilir, gelirleri tahsil edilebilir duruma getiren, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten kişi veya hizmet birimlerini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Bütçenin Hazırlanması ve Uygulama Esasları

  Bütçe

  MADDE 5 - (1) Bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.

  Bütçe, bir metin ve ekli cetvellerden oluşur.

  Bütçe hazırlama ve uygulama esasları

  MADDE 6 - (1) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:

  a) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

  b) Bütçe, kurumun stratejik planları, performans hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemi dikkate alınarak üç yıllık bütçeleme esaslarına göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.

  c) Bütçe, kurumun mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.

  ç) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.

  Bütçenin hazırlanması

  MADDE 7 - (1) Bütçe üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planlar ve performans hedefler ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlanır. Kurumun bütçe taslağının hazırlanmasına Haziran ayında ilgili birimlere yapılacak bütçe çağrısı ile başlanılır. Kurumun hizmet birimleri, kendi birimlerinin gider tahminlerini Temmuz ayının 15'ine kadar Finansman Daire Başkanlığına bildirirler.

  (2) Bu bildirimde, ilgili birimin anılan yılda gerçekleşmesi beklenen harcamaları ile takip eden iki yıl için talep edeceği ödenekler tutarı, harcama kalemleri itibariyle ayrı ayrı gösterilir, artış ve eksilişlerin nedenleri açıklanır.

  (3) Finansman Dairesi Başkanlığı, kendi gider bütçesi yanında kurumun gelir bütçesini de aynı süre içinde hazırlamakla yükümlüdür.

  Bütçenin onaylanması

  MADDE 8 - (1) Finansman Dairesi Başkanlığı, Kurum bütçesini hazırlayarak, en geç Eylül ayının 10'una kadar Başkan'a sunar.

  (2) Başkan, bütçe önerisine 3 gün içinde nihai şeklini vererek Kurul gündemine alır.

  (3) Bütçe önerisi, Kurulda görüşülerek ve en geç Eylül ayı sonuna kadar kesinleştirilerek doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir. Kurum bütçesi merkezi yönetim bütçesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi ve onaylanmasını müteakip mali yılbaşından önce Resmî Gazete'de yayımlanır.

  Bütçenin uygulanması

  MADDE 9 - (1) Bütçedeki ödenekler, Başkan tarafından yapılacak ayrıntılı finansman programına göre kullanılır. Kurumun harcamaları Başkan tarafından onaylanan harcama programına göre gerçekleştirilir.

  (2) Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla bütçe talimatlarındaki esaslara göre harcanır.

  (3) Ödeneği bulunmayan hiç bir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir taahhüte girişilemez.

  (4) Ait olduğu mali yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar cari yıl bütçesinden ödenir.

  Ödenek aktarmaları

  MADDE 10 - (1) Kurum bütçesi içinde ödenek aktarmaları yapmaya Kurul yetkilidir. Ancak, personel giderleri tertiplerinden ve aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz. Ödenek aktarmalarına ilişkin diğer hususlarda yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen usul ve esaslara uyulur.

  Kesin hesap cetveli

  MADDE 11 - (1) Kurum Kesin Hesabı, izleyen mali yılın Şubat ayının 10'una kadar Başkan tarafından onaylanmak üzere Kurula sevk edilir. Kesin hesabın Şubat ayının sonuna kadar onaylanması zorunludur. Kurulca onaylanan kesin hesaplar, Mart ayı sonuna kadar kesin hesap kanun tasarısına ilave edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

  (2) Kesin hesap cetveli ekinde;

  a) Genel mizan,

  b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması,

  c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması,

  ç) Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

  yer alır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gelir ve Gidere İlişkin Hesaplar,

  Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri

  MADDE 12 - (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

  a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek,

  b) Giderleri hak sahiplerine ödemek,

  c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, muhafaza etmek ve ilgililere vermek veya göndermek,

  ç) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,

  d) Gerekli bilgi ve raporları, yetkili mercilere belirlenen sürelerde düzenli olarak vermek,

  e) Vezne ve banka hesaplarının kontrolünü yapmak,

  f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

  g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini denetlemek veya kontrol edilmesini istemek,

  ğ) Hesabını kendisinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,

  h) Muhasebe birimini yönetmek,

  ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

  Muhasebe yetkilisinin ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde yapacağı kontroller

  MADDE 13 - (1) Muhasebe yetkilisi ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;

  a) Yetkililerin imzasını,

  b) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,

  c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

  ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

  d) Harcama yetkilisinin sorumluluk üstlendiği durumlarda, sorumluluk üstlenme yazısının ödeme emrine bağlanıp bağlanmadığını,

  kontrol etmekle yükümlüdür.

  (2) Muhasebe yetkilisi, yukarıda belirtilen kontroller dışında kontrol ve inceleme yapamaz, ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Muhasebe yetkilisinin yapacakları bu kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

  (3) Yukarıda sayılan hususlara ilişkin hata veya eksiklik bulunması durumunda ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgelerini, düzeltilmek veya eksiklikleri tamamlanmak üzere en kısa süre içerisinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemini gerçekleştirir.

  (4) Muhasebe yetkilisi, ödeme emri belgesi üzerinde ek olarak gösterilen belgelerin, ödemesi yapılacak giderin çeşidine ve alım şekline göre aranılan belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlanmasını kontrol etmekle sorumlu olup, belgelerin alınan mal veya yapılan iş bazında miktar veya ara toplam olarak uyumunun kontrolünden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

  (5) Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir mali işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura, alındı ve benzeri belgelerde; alınması, verilmesi, ödenmesi, gönderilmesi, muhafazası öngörülen para veya para ile ifade edilen bir değere ilişkin muhasebeleştirmeye esas toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır.

  (6) Muhasebe yetkilisi, geri verilecek para ve para ile ifade edilen değerlere ilişkin olarak düzenlenen muhasebeleştirme belgeleri ile ekleri üzerinde de yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki hususları kontrol etmekle yükümlüdür.

  Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları

  MADDE 14 - (1)Muhasebe yetkilisi;

  a) 12 ve 13 üncü maddelerde sayılan hizmetlerin doğru ve zamanında yapılmasından, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

  b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan mutemetlerle birlikte müştereken,

  c) Ödeme aşamasında ödeme emri ve eki belgelerin usulünce inceleme ve kontrolünden,

  ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

  d) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,

  e) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre denetlemekten,

  sorumludur.

  (2) Muhasebe yetkilisinin yapacağı kontrollere ilişkin sorumluluğu, görevi gereği incelemesi gereken belgelerle sınırlıdır. Muhasebe yetkilisinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, 13 üncü madde uyarınca yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.

  Görev, yetki ve sorumlulukların devri

  MADDE 15 - (1) Muhasebe yetkilisi, gerekli görülen hallerde kendisine verilen görev ve yetkilerinden bir kısmını, Kurum Başkanı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre muhasebe biriminde görevli olan diğer personele devredebilir.

  (2) Muhasebe yetkilisi hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır.

  (3) Muhasebe yetkilisi, devrettiği görev ve sorumlulukların usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini gözetmekle yükümlüdür.

  (4) Devredilen yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde olmakla birlikte, yetki ve sorumluluk devredilenler tarafından tereddüde düşülen konulardaki işlemler, uygun bulunması halinde muhasebe yetkilisi tarafından sonuçlandırılır.

  Gerçekleştirme görevlileri

  MADDE 16 - (1) Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir.

  (2) Gerçekleştirme görevlileri, kurumun gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemleri, yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve Kurul kararları çerçevesinde yerine getirirler.

  (3) Gerçekleştirme görevlileri, ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, tanzim ettikleri evrakın doğruluğundan ve yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve Kurul kararlarına uygunluğundan sorumludurlar.

  (4) Kimlerin gelir ve gider gerçekleştirme görevlisi olacağı Başkan tarafından belirlenir.

  Harcama yetkilisi

  MADDE 17 - (1) Kurumun harcama yetkilisi Başkan'dır. Başkan bu yetkisinin bir bölümünü, niteliğini ve sınırlarını belirterek Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı'na devredebilir.

  Harcama talimatı ve sorumluluk

  MADDE 18 - (1) Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

  (2) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata ve Kurul kararlarına uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar.

  Birleşemeyecek görevler

  MADDE 19 - (1) Harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi sıfat ve görevlerinden ikisi aynı kişide birleşemez. Bu görevleri yürütenler, bu Yönetmelikte belirtilen görev ve yetkileri dışında harcama sürecinde başka görev alamazlar.

  Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri

  MADDE 20 - (1) Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek üzere görevlendirilenler muhasebe yetkilisi mutemedidir.

  (2) Zorunluluk bulunması halinde, muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek, veznede muhafaza etmek üzere diğer birimlerin görevli personeli arasından, ilgili muhasebe yetkilisinin de muvafakatı alınarak seçilen personel, harcama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir.

  (3) Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak seçilen görevli/görevlilerin adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve tatbiki imzaları ile görev ve yetkileri muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir.

  (4) Kanunların öngördüğü şekilde ve bu Yönetmelik esaslarına göre yetkili kılınmamış hiçbir kimse kurum adına para tahsil edemez, değerleri alamaz, gönderemez ve ödeme yapamaz.

  Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yetki ve sorumluluğu

  MADDE 21 - (1) Muhasebe yetkilisi mutemetleri, muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olup, bu işlemlerinden dolayı doğrudan bağlı oldukları muhasebe yetkilisine karşı sorumludurlar.

  (2) Muhasebe biriminde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri, her ne adla olursa olsun tahsil ettikleri paraları ve kendilerine teslim edilen değerleri muhasebe biriminin veznesinde muhafaza etmek zorundadırlar ve kayıplardan sorumludurlar.

  Vezne ve banka hesaplarından sorumlu personelin görevleri

  MADDE 22 - (1) Vezneden ve banka hesaplarından sorumlu olan personelin görevleri şunlardır:

  a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak tahsil ve ödeme işlemlerini yapmak.

  b) Tahsil edilen ve ödenen paraları gününde muhasebe kayıtlarına geçmek, bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

  c) Kuruma ait para ve kıymetli evrakı kasada saklamak,

  ç) Tahsilata ve ödemeye ilişkin makbuz, dekont ve belgeleri saklamak,

  d) Kurumun bankalarda bulunan hesaplarını kontrol etmek, muhasebe kayıtları ile uygunluğunu sağlamak,

  e) Muhasebe yetkilisinin vereceği diğer işleri yapmak.

  Vezne ve banka hesaplarından sorumlu personelin sorumluluğu

  MADDE 23 - (1) Kurumun veznesi ve bankalarda bulunan hesaplarından sorumlu personel, vezne ve banka mevcudunun defter ve kayıtlara uygun olmasından doğrudan doğruya sorumludur.

  Vezne işlemleri

  MADDE 24 - (1) Kasada tutulabilecek azami para miktarı ile kasadan yapılabilecek ödemelerin sınırı Kurul tarafından belirlenir.

  (2) Personelin ücretleri ve diğer özlük haklarının ödeneceği zamanlarda kasada bunları karşılamaya yetecek tutarda para bulundurulabilir. Konulan sınırı aşan diğer ödemeler, bankadan yapılır.

  (3) Kasada bulunan paranın öngörülen sınırı aşan miktarı, veznedar tarafından kurum adına açılan banka hesabına yatırılır.

  Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesaplarını başka mutemede devri

  MADDE 25 - (1) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlerinden geçici veya kesin olarak ayrılmalarında, ayrılan mutemet hesaplarını usulü dairesinde yeni mutemede devreder. Devir işlemi, en geç üç iş günü içinde tamamlanır.

  (2) Görevinden kesin olarak ayrılan muhasebe yetkilisi mutemedi, muhasebe yetkilisine hesabını vererek ibra edilmedikçe, görevinden ayrılamaz.

  Devir teslim

  MADDE 26 - (1) Kurumun muhasebe biriminde görev yapan görevli ve yetkililer; nakit, kıymetli evrak, sözleşme, senet ve tüm menkul değerleri; vezneden sorumlu personel, avans alan personel ve diğer görevliler, görevlerinden devamlı olarak ayrılacakları zaman, muhafazasından sorumlu bulundukları değerleri, görevlerini üstlenecek veya yapacak personele usulü dairesinde devir ve teslim etmekle yükümlüdürler.

  (2) Devir-teslim işlemi, usulüne uygun olarak yapılmadıkça ilgililerin kurum ile ilişiği kesilmez.

  (3) Hastalık, ölüm, tutukluluk ve benzeri haller ile kendinden sonraki muhasebe yetkilisine hesabını devretmekten kaçınma durumunda muhasebe yetkilisinin hesabı; yerine görevlendirilen asil ya da vekil muhasebe yetkilisine, devir alacak yeni muhasebe yetkilisinin başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir devir kurulu aracılığı ile devredilir.

  (4) Devir Kurulunun oluşturulması ve devir işlemlerine ilişkin diğer hususlarda, kamu idarelerinin tabi oldukları muhasebe yönetmeliklerindeki usul ve esaslara uyulur.

  (5) Devir işlemleri için gerektiğinde bir kurul oluşturulur ve işlemler kurul nezaretinde tutanak ile devredilir.

  Taşınırlardan sorumlu personelin görevleri

  MADDE 27 - (1) Taşınırlardan sorumlu personelin görevleri şunlardır:

  a) Kurumun taşınır işlerini Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yürütmek,

  b) Mevcut demirbaş ve diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın, depo giriş, çıkış ve stoklarının kaydını tutmak ve muhafaza etmek,

  c) Satın alınan eşya ve malzemenin depoya girişlerini düzenlemek,

  ç) Depoya giren eşya ve malzemeyi tasnif etmek, düzenli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek, yangın, bozulma ve benzeri tehlike ve zararlardan koruyucu önlemleri almak,

  d) Depodaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanarak belge karşılığında ilgililere vermek,

  e) Depo kayıtlarının muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

  f) Depoda saklanan malzeme ve eşyada meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıttan düşülecek veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yürütmek.

  Giderin gerçekleştirilmesi

  MADDE 28 - (1) Bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin onayı ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

  (2) Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin (bu belgelerde hak sahibine ilişkin bilgi ve belgeler, ödemenin yapılacağı banka adı ve hesap numarası, ödeme yapılacak tutar ve benzeri hususların mutlak suretle belirtilmesi gerekir.) hazırlanması görevlerini yürütürler.

  (3) Gerçekleştirme görevlileri, bu Yönetmelik çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

  Avans işlemleri

  MADDE 29 - (1) Tahakkuk ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler ile posta, kurye, geçici görevlendirmeler ve ilgili mevzuatı gereği avans verilmesi gereken durumlarda, ilgili personele harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla ödemenin ve işin gereği tutar kadar avans verilebilir.

  (2) Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Avans alan personele, avansını kapatmadığı sürece aynı bölümden avans verilemez.

  (3) Avans alan personel, aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, avansın alındığı tarihi takip eden bir ay içerisinde muhasebeye vermek ve üzerinde kalan avans bakiyesini nakden iade etmek zorundadır. Hesap döneminin son ayında alınan avanslar bir aylık süreye bakılmaksızın en geç dönemin son günü tümüyle kapatılır.

  (4) Zamanında kapatılmayan avans, disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, avans alan personelin ilk ücret ve ödeneğinden kesilerek tahsil edilir.

  (5) Avans alan personelin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde kapatılmayan avanslar, avansın verildiği günden başlayarak, kanuni faiz oranı üzerinden hesaplanan faizi ile birlikte tahsil edilir ve konu, Başkanlığın bilgisine sunulur.

  (6) Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere yüklenicilere, teminat karşılığında avans verilebilir.

  (7) Avans verilecek işlemler aşağıda belirtilmiştir:

  a) Yapım işleri, mal ve hizmet alımları, mahkeme noter ve harç giderleri ile yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanmasına ilişkin giderler için avans verilebilir,

  b) Görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı avans verilebilir,

  c) Yetkili mercilerce ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücretler avans olarak verilebilir,

  ç) İrtibat müdürlüklerine mahallinde karşılanacak ihtiyaçlarında kullanılmak üzere avans verilebilir.

  Gelirlerin tahsil edilmesi

  MADDE 30 - (1) Gelir gerçekleştirme görevlileri, kurum gelirlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tahsil edilmesinden sorumludurlar. Kurum geliri olarak tahsil edilen tutarlar kuruma ait banka hesabında veya belirlenen limit dahilinde kasada muhafaza edilir.

  Hesap verme sorumluluğu

  MADDE 31 - (1) Kuruma ait her türlü gelirin elde edilmesi ve harcanmasında görevli ve yetkili olanlar ile bunlara ilişkin belgeleri düzenleyen, tetkik ve imza eden görevliler, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlandırılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından, düzenlenen belgelerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kurul kararlarına uygun olarak hazırlanmasından sorumludurlar ve yetkili mercilere hesap vermek zorundadırlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yevmiye Sistemi, Defter Kayıtları, Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri ile Genel Yönetim Muhasebe Standartları, Kuralları ve Uygulanması

  Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni

  MADDE 32 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır:

  a) Yevmiye defteri,

  b) Büyük defter,

  c) Kasa defteri,

  ç) Yardımcı hesap defterleri,

  a) Yevmiye defteri

  Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi ve müteselsil numara sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir.

  b) Büyük defter

  Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak kaydedilir.

  c) Kasa defteri

  Kasa işlemlerine ait büyük defter, diğer büyük defterlerde yer alan bilgilere ilaveten, günlük kasa sayımına ilişkin bilgileri ve muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

  ç) Yardımcı hesap defterleri

  Yardımcı hesap defterleri, hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

  Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları

  MADDE 33 - (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre ve maddeler halinde önce yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır.

  (2) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında "1" den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır.

  (3) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle ilgili hesaplara kaydedilir. Belge olmadan kayıt yapılmaz. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç-alacak eşitliği bulunur.

  (4) Muhasebeleştirme belgesi olarak, şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde belirlenmiş olan ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi kullanılır. Bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamalara ilişkin işlemler "Ödeme Emri Belgesi" , diğer işlemler ise "Muhasebe İşlem Fişi" ile muhasebeleştirilir.

  (5) Mali yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilançosu ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek "1" yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına başlanır.

  Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri ile Genel Yönetim Muhasebe Standartları, Kuralları ve Uygulanması

  MADDE 34 - (1) Kurum muhasebesi, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ikinci bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan temel muhasebe kavramları ile faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile üçüncü bölümünde belirlenen muhasebe standartları, kurallar ve uygulamalara ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Hesap Planı

  Hesap planı

  MADDE 35 - (1) Kurumun hesap planı aşağıdaki ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplardan oluşur:

  Aktif Hesaplar

  1 Dönen Varlıklar

  10 Hazır Değerler

  100 Kasa Hesabı

  101 Alınan Çekler Hesabı

  102 Banka Hesabı

  103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

  104 Proje Özel Hesabı

  105 Döviz Hesabı

  106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

  108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

  11 Menkul Kıymet ve Varlıklar

  112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı

  117 Menkul Varlıklar Hesabı

  118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

  12 Faaliyet Alacakları

  120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

  121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

  126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

  127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

  128 Şüpheli Alacaklar Hesabı

  129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

  14 Diğer Alacaklar

  140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

  15 Stoklar

  150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

  157 Diğer Stoklar Hesabı

  158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

  16 Ön Ödemeler

  160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

  161 Personel Avansları Hesabı

  162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

  164 Akreditifler Hesabı

  165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

  166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı

  18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

  180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

  181 Gelir Tahakkukları Hesabı

  19 Diğer Dönen Varlıklar

  197 Sayım Noksanları Hesabı

  198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

  2 Duran Varlıklar

  21 Menkul Kıymet ve Varlıklar

  217 Menkul Varlıklar Hesabı

  218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

  22 Faaliyet Alacakları

  220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

  227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

  25 Maddi Duran Varlıklar

  250 Arazi ve Arsalar Hesabı

  252 Binalar Hesabı

  253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

  254 Taşıtlar Hesabı

  255 Demirbaşlar Hesabı

  256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

  257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

  258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

  259 Yatırım Avansları Hesabı

  26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

  260 Haklar Hesabı

  264 Özel Maliyetler Hesabı

  267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

  268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

  28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

  280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

  281 Gelir Tahakkukları Hesabı

  29 Diğer Duran Varlıklar

  294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

  297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

  299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

  Pasif Hesaplar

  3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

  30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar

  300 Banka Kredileri Hesabı

  32 Faaliyet Borçları

  320 Bütçe Emanetleri Hesabı

  322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

  329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

  33 Emanet Yabancı Kaynaklar

  330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

  333 Emanetler Hesabı

  36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

  361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

  363 Kamu İdareleri Payları Hesabı

  37 Borç ve Gider Karşılıkları

  372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

  379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

  38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

  380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

  381 Gider Tahakkukları Hesabı

  39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

  397 Sayım Fazlaları Hesabı

  399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

  4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

  40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar

  400 Banka Kredileri Hesabı

  42 Faaliyet Borçları

  429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı

  43 Diğer Borçlar

  430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

  47 Borç ve Gider Karşılıkları

  472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

  479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

  48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

  480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

  481 Gider Tahakkukları Hesabı

  49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

  499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

  5 Öz Kaynaklar

  50 Net Değer

  500 Net Değer Hesabı

  52 Yeniden Değerleme Farkları

  522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

  57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları

  570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

  58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları

  580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

  59 Dönem Faaliyet Sonuçları

  590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

  591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

  6 Faaliyet Hesapları

  60 Gelir Hesapları

  600 Gelirler Hesabı

  61 İndirim, İade ve İskonto Hesapları

  610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı

  63 Gider Hesapları

  630 Giderler Hesabı

  69 Faaliyet Sonuçları

  690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

  8 Bütçe Hesapları

  80 Bütçe Gelir Hesapları

  800 Bütçe Gelirleri Hesabı

  805 Gelir Yansıtma Hesabı

  81 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları

  810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

  83 Bütçe Gider Hesapları

  830 Bütçe Giderleri Hesabı

  834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

  835 Gider Yansıtma Hesabı

  89 Bütçe Uygulama Sonuçları

  895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

  9 Nazım Hesaplar

  90 Ödenek Hesapları

  900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

  901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

  905 Ödenekli Giderler Hesabı

  906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

  907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı

  91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları

  910 Teminat Mektupları Hesabı

  911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

  912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

  913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

  92 Taahhüt Hesapları

  920 Gider Taahhütleri Hesabı

  921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

  (2) İhtiyaç duyulduğunda hesap planında belirlenen hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurum yetkilidir.

  (3) Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplara ilişkin açıklamalar aşağıdaki maddelerde yapılmıştır.

  1 Dönen varlıklar

  MADDE 36 - (1) Bu ana hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

  (2) Dönen varlıklar ana hesap grubu; hazır değerler, menkul kıymet ve varlıklar, faaliyet alacakları, diğer alacaklar, stoklar, ön ödemeler, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

  10 Hazır değerler

  MADDE 37 - (1) Bu hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkanı bulunan varlıkları kapsar.

  (2) Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  100 Kasa Hesabı

  101 Alınan Çekler Hesabı

  102 Banka Hesabı

  103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

  104 Proje Özel Hesabı

  105 Döviz Hesabı

  106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

  108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

  100 Kasa hesabı

  Bu hesap, kurum veznesince, kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır.

  Kuruma döviz olarak intikal eden tutarlar bu hesapla ilişkilendirilmez.

  101 Alınan çekler hesabı

  Bu hesap, yapılan her türlü tahsilat karşılığında kurum adına düzenlenerek teslim edilen banka ve özel finans kurumları çeklerinin izlenmesi için kullanılır.

  102 Banka hesabı

  Bu hesap, kurum adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya takas için verilen çeklerden takas işlemi tamamlananlar ile muhasebe birimince düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

  103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-)

  Bu hesap, kurum hesaplarının bulunduğu bankalardan çekle veya gönderme emri düzenlemek suretiyle yapılacak ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

  104 Proje Özel Hesabı

  Bu hesap, dış finansman kaynağından dış proje kredisi olarak Kurum adına T.C. Merkez Bankası veya uygun görülen diğer bankalar nezdindeki özel hesaplara aktarılan paralar ve bunlardan kesin veya ön ödeme şeklinde yapılan kullanımlar ile nakden geri alınan tutarlar ve hesap bakiyesinin değerlemesi sonucunda ortaya çıkan kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

  105 Döviz hesabı

  Bu hesap, kurum veznesince tahsil edilen veya her ne şekilde olursa olsun kurum banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

  106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-)

  Bu hesap, kurumun, nezdinde döviz hesabı bulunan bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapılacak ödeme ve göndermeler için düzenlenen döviz gönderme emirleri ile bunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

  108 Diğer hazır değerler hesabı

  Bu hesap, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır.

  11 Menkul kıymet ve varlıklar

  MADDE 38 - (1) Bu hesap grubu, kurum tarafından geçici olarak elde tutulan kamu ve özel kesim tahvil, senet ve bonoları, yatırım fonları ile diğer çeşitli menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Menkul kıymet ve varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı

  117 Menkul Varlıklar Hesabı

  118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

  112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı

  Bu hesap, diğer kamu idarelerince çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanılır. Borçlanma amacıyla çıkarılan tahvil, senet ve bonolar ile bunlardan geri ödenenler bu hesapla ilişkilendirilmez.

  117 Menkul varlıklar hesabı

  Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun kuruma ait olarak muhasebe birimine intikal eden altın, gümüş, pırlanta ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paraların izlenmesi için kullanılır.

  118 Diğer menkul kıymet ve varlıklar hesabı

  Bu hesap, kuruma ait olarak muhasebe birimine intikal eden ve yukarıdaki hesaplarda tanımlanmayan, kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar ile diğer menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

  12 Faaliyet alacakları

  MADDE 39 - (1) Bu hesap grubu, kurum tarafından gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü gelirler ile mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

  121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

  126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

  127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

  128 Şüpheli Alacaklar Hesabı

  129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

  120 Gelirlerden alacaklar hesabı

  Bu hesap, mevzuatı gereğince gelir olarak tahakkuk ettirilen; her türlü gelirler, bağış ve yardım alacakları, mal veya hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan alacaklar ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.

  121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı

  Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen her türlü gelir alacaklarından takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.

  126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı

  Bu hesap, kurumca, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır.

  127 Diğer faaliyet alacakları hesabı

  Bu hesap, kurumun yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

  128 Şüpheli alacaklar hesabı

  Bu hesap, kurumun mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

  129 Şüpheli alacaklar karşılığı hesabı (-)

  Bu hesap, şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

  14 Diğer alacaklar

  MADDE 40 - (1) Bu hesap grubu, faaliyet alacakları hesap grubunda izlenmeyen alacakların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Diğer alacaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

  140 Kişilerden alacaklar hesabı

  Bu hesap, faaliyet alacakları dışında kalan diğer alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

  15 Stoklar

  MADDE 41 - (1) Bu hesap grubu, faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, artık ve hurda gibi faaliyet dönemi içinde kullanılacak veya paraya çevrilebilecek varlıkların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

  157 Diğer Stoklar Hesabı

  158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

  150 İlk madde ve malzeme hesabı

  Bu hesap, kurum tarafından faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen tüketim mal ve malzemesi ile hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır.

  157 Diğer stoklar hesabı

  Bu hesap, yukarıdaki stok hesaplarının hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullanılır.

  158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)

  Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ile bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve benzeri değişiklikler nedeniyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

  16 Ön ödemeler

  MADDE 42 - (1) Bu hesap grubu, kurum tarafından bütçe içi veya bütçe dışı olarak verilen her türlü avans, kredi ve akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.

  (2) Ön ödemeler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

  161 Personel Avansları Hesabı

  162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

  164 Akreditifler Hesabı

  165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

  166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı

  160 İş avans ve kredileri hesabı

  Bu hesap, kurum tarafından mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır.

  161 Personel avansları hesabı

  Bu hesap, kurum tarafından mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen personel avanslarının izlenmesi için kullanılır.

  162 Bütçe dışı avans ve krediler hesabı

  Bu hesap, kurumun bütçeleriyle ilişkilendirilmeyen veya özel kanunlarındaki hükümler uyarınca verilen bütçe dışı avans ve krediler ile mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık hesaplarıyla ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avansların izlenmesi için kullanılır.

  164 Akreditifler hesabı

  Bu hesap, kurumun yabancı ülkelerden yapılacak satın almaları için açılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.

  165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı

  Bu hesap, bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avans ve kredilerden mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.

  166 Proje özel hesabından verilen avans ve akreditifler hesabı

  Bu hesap, proje özel hesabından verilen avanslar ve açtırılan akreditifler ile bunlardan yapılan mahsuplar ve nakden iade edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

  18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları

  MADDE 43 - (1) Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup, kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

  (2) Bu grupta yer alan hesaplar dönemsellik kavramı gereğince gelirlerin ve giderlerin ilgili dönemle ilgilendirilmesini sağlayan kısa vadeli dönem ayırıcı hesaplardır.

  (3) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

  181 Gelir Tahakkukları Hesabı

  180 Gelecek aylara ait giderler hesabı

  Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılır.

  181 Gelir tahakkukları hesabı

  Bu hesap, faaliyet alacakları ve diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, gelecek aylarda istenebilir duruma gelecek olan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

  19 Diğer dönen varlıklar

  MADDE 44 - (1) Bu hesap grubu, dönen varlık niteliği taşıyan, fakat yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen diğer dönen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Diğer dönen varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  197 Sayım Noksanları Hesabı

  198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

  197 Sayım noksanları hesabı

  Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri noksanlıklarının, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

  198 Diğer çeşitli dönen varlıklar hesabı

  Bu hesap, yukarıda sayılan hesaplarda izlenemeyen diğer çeşitli dönen varlıkların kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

  2 Duran varlıklar

  MADDE 45 - (1) Bu ana hesap grubu, faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, kurum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık unsurlarını kapsar.

  (2) Duran varlıklar ana hesap grubu; menkul kıymet ve varlıklar, faaliyet alacakları, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer duran varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

  21 Menkul kıymet ve varlıklar

  MADDE 46 - (1) Bu hesap grubu, kuruma ait olarak muhasebe birimine intikal eden kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmış bulunan tahvil, bono ve senetler ile menkul varlıklar dışındaki diğer menkul kıymet ve varlıklardan faaliyet dönemini aşan bir süreyle elde tutulacak olanların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Menkul Kıymet ve varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  217 Menkul Varlıklar Hesabı

  218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

  217 Menkul varlıklar hesabı

  Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun kuruma ait olarak muhasebe birimine intikal eden ve konvertibl olmayan yabancı paralardan faaliyet dönemini aşan bir süreyle elde tutulacak olanların izlenmesi için kullanılır.

  218 Diğer menkul kıymet ve varlıklar hesabı

  Bu hesap, kuruma ait olarak muhasebe birimine intikal eden kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmış bulunan tahvil, bono ve senetler ile menkul varlıklar dışındaki diğer menkul kıymet ve varlıklardan faaliyet dönemini aşan bir süreyle elde tutulacak olanların izlenmesi için kullanılır.

  22 Faaliyet alacakları

  MADDE 47 - (1) Bu hesap grubu, kurumun gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet döneminden daha uzun bir sürede tahsili öngörülen mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan alacakların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Bu grupta, yer alan tutarlardan dönem sonunda süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

  227 Diğer Faaliyet Alacakları

  220 Gelirlerden alacaklar hesabı

  Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili gereken, gelirlerden alacakların izlenmesi için kullanılır.

  227 Diğer faaliyet alacakları

  Bu hesap, kurumun yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

  25 Maddi duran varlıklar

  MADDE 48 - (1) Bu hesap grubu, kurum faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ve bunlara ait birikmiş amortismanların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Maddi duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  250 Arazi ve Arsalar Hesabı

  252 Binalar Hesabı

  253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

  254 Taşıtlar Hesabı

  255 Demirbaşlar Hesabı

  256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

  257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

  258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

  259 Yatırım Avansları Hesabı

  250 Arazi ve arsalar hesabı

  Kuruma ait arsa ve arazilerin izlendiği hesaptır.

  252 Binalar hesabı

  Bu hesap, kuruma ait her türlü binalar ile bunların bütünleyici parçaları ve eklentilerinin izlenmesi için kullanılır.

  253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı

  Bu hesap, kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan büro makine ve cihazları hariç her türlü makine, tesis ve cihazları ile bunların eklentileri ve yükleme, boşaltma, aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır.

  254 Taşıtlar hesabı

  Bu hesap, kurumun her türlü taşıtlarının izlenmesi için kullanılır.

  255 Demirbaşlar hesabı

  Bu hesap, kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

  256 Diğer maddi duran varlıklar hesabı

  Bu hesap, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanamayan ve yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen diğer maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

  257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

  Bu hesap, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

  258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı

  Bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü MADDE ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

  259 Yatırım avansları hesabı

  Bu hesap, yurt içi veya dışından sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır.

  26 Maddi olmayan duran varlıklar

  MADDE 49 - (1) Bu hesap grubu, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, kurumun belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ve belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ile bunlar için hesaplanan birikmiş amortismanların kaydı için kullanılır.

  (2) Maddi olmayan duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  260 Haklar Hesabı

  264 Özel Maliyetler Hesabı

  267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

  268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

  260 Haklar hesabı

  Bu hesap, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.

  264 Özel maliyetler hesabı

  Bu hesap, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların izlenmesi için kullanılır.

  267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı

  Bu hesap, yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlenmesi için kullanılır.

  268 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

  Bu hesap, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

  28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları

  MADDE 50 - (1) Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup, gelecek yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

  (2) Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

  (3) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

  281 Gelir Tahakkukları Hesabı

  280 Gelecek yıllara ait giderler hesabı

  Bu hesap, dönem içinde ödenen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dahil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılır.

  281 Gelir tahakkukları hesabı

  Bu hesap, faaliyet alacakları hesap grubunda izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde istenebilir duruma gelecek olan alacakların izlenmesi için kullanılır.

  29 Diğer duran varlıklar

  MADDE 51 - (1) Bu hesap grubu, duran varlık niteliği taşıyan ve duran varlık hesap gruplarına girmeyen diğer duran varlıklar ile ilgili duran varlık hesaplarından, bu gruptaki hesaplara aktarılan amortismana tabi varlıkların birikmiş amortismanlarının kaydı için kullanılır.

  (2) Diğer duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

  297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

  299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

  294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı

  Bu hesap, çeşitli nedenlerle kurumda kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

  297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı

  Bu hesap, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer çeşitli duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

  299 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

  Bu hesap, diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılır.

  3 Kısa vadeli yabancı kaynaklar

  MADDE 52 - (1) Bu ana hesap grubu, faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar.

  (2) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; kısa vadeli iç mali borçlar, faaliyet borçları, emanet yabancı kaynaklar, ödenecek diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ve diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

  30 Kısa vadeli iç mali borçlar

  MADDE 53 - (1) Bu hesap grubu, vadesi faaliyet dönemiyle sınırlı; kredi kurumlarına olan borçlara ait anapara tutarları ve kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

  (2) Kısa vadeli iç mali borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  300 Banka Kredileri Hesabı

  300 Banka kredileri

  Bu hesap, banka ve diğer finans kuruluşlarından vadesi faaliyet dönemiyle sınırlı olarak sağlanan ulusal para birimi veya döviz cinsi kısa vadeli kredilere ilişkin tutarlar ve döviz cinsi tutarlara ait kur farkları ile uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki banka kredileri hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

  32 Faaliyet borçları

  MADDE 54 - (1) Bu hesap grubu, kurumun, ödeme emrine bağlandığı halde henüz hak sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetleri ve mal alınıp, hizmet gördürülmüş olmakla birlikte ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen borçları ile kurumun mal ve hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçlarının izlenmesi için kullanılır.

  (2) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  320 Bütçe Emanetleri Hesabı

  322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

  329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

  320 Bütçe emanetleri hesabı

  Bu hesap, mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır.

  322 Bütçeleştirilecek borçlar hesabı

  Bu hesap, mevzuatı gereğince yapılması öngörülen bir hizmet veya husus karşılığı olmak üzere gerçekleştiği halde; ödeneği bulunmaması veya kanunen ödenek üstü sarfiyata izin verilmemesi gibi nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların izlenmesi için kullanılır.

  329 Diğer çeşitli borçlar hesabı

  Bu hesap, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınamayan borçların izlenmesi için kullanılır.

  33 Emanet yabancı kaynaklar

  MADDE 55 - (1) Bu hesap grubu, kurum tarafından yürütülen herhangi bir iş dolayısıyla veya mevzuat gereğince depozito, teminat veya emanet olarak yapılan tahsilatların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Emanet yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

  333 Emanetler Hesabı

  330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı

  Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

  333 Emanetler hesabı

  Bu hesap, muhasebe birimince emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

  36 Ödenecek diğer yükümlülükler

  MADDE 56 - (1) Bu hesap grubu, kurumca sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçlar ve sosyal güvenlik kesintileri ile mevzuatı gereğince bütçe gelirlerinden diğer kamu idareleri adına ayrılan payların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Ödenecek diğer yükümlülükler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

  361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

  363 Kamu İdareleri Payları Hesabı

  360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı

  Bu hesap, mevzuatı gereği nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken tutarların izlenmesi için kullanılır.

  361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı

  Bu hesap, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

  363 Kamu idareleri payları hesabı

  Bu hesap, nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince, mahalli idareler ve fonlar ile diğer kamu idarelerine aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılır.

  37 Borç ve gider karşılıkları

  MADDE 57 - (1) Bu hesap grubu, mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır.

  (2) Borç ve gider karşılıkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

  379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

  372 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı

  Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

  379 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı

  Bu hesap, kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

  38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları

  MADDE 58 - (1) Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

  (2) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

  381 Gider Tahakkukları Hesabı

  380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı

  Bu hesap, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde tahsil edilen ancak, takip eden aylara ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

  381 Gider tahakkukları hesabı

  Bu hesap, kısa vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen; tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenebilir duruma gelecek olan tutarların izlenmesi için kullanılır.

  39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

  MADDE 59 - (1) Bu hesap grubu, kısa vadeli yabancı kaynak niteliğinde olup yukarıdaki gruplara dahil edilemeyen sayım fazlaları ve diğer çeşitli yabancı kaynaklar gibi tutarların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  397 Sayım Fazlaları Hesabı

  399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

  397 Sayım fazlaları hesabı

  Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, menkul kıymet ve benzeri fazlalıklarının nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

  399 Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı

  Bu hesap, bu grup içinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

  4 Uzun vadeli yabancı kaynaklar

  MADDE 60 - (1) Bu ana hesap grubu, vadesi faaliyet dönemini aşan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar.

  (2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar; uzun vadeli iç mali borçlar, faaliyet borçları, diğer borçlar, borç ve gider karşılıkları, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

  40 Uzun vadeli iç mali borçlar

  MADDE 61 - (1) Bu hesap grubu, vadesi faaliyet dönemini aşan, kredi kurumlarına olan borçlara ait anapara tutarları ve kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

  (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki kısa vadeli iç mali borçlar hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.

  (3) Uzun vadeli iç mali borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  400 Banka Kredileri Hesabı

  400 Banka kredileri

  Bu hesap, banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan ve vadesi faaliyet dönemini aşan kredilere ilişkin tutarlar ile kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

  42 Faaliyet borçları

  MADDE 62 - (1) Bu hesap grubu, kurumun mal ve hizmet alımları nedeniyle ya da diğer nedenlerle ortaya çıkan ve vadesi faaliyet dönemini aşan borçlarının izlenmesi için kullanılır.

  (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

  (3) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı

  429 Diğer faaliyet borçları hesabı

  Bu hesap, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınamayan ve vadesi faaliyet dönemini aşan borçların izlenmesi için kullanılır.

  43 Diğer borçlar

  MADDE 63 - (1) Bu hesap grubu, bu ana hesap grubundaki başka bir grupta yer almayan ve vadesi faaliyet dönemini aşan diğer borçların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

  (3) Diğer borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

  430 Alınan depozito ve teminatlar hesabı

  Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen ve faaliyet dönemini takip eden dönemlerde iade edilecek olan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

  47 Borç ve gider karşılıkları

  MADDE 64 - (1) Bu hesap grubu, mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak uzun vadeli her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır.

  (2) Borç ve gider karşılıkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

  479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

  472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı

  Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

  479 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı

  Bu hesap, uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

  48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

  MADDE 65 - (1) Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan gelecek yıllara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek yıllarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

  (2) Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

  (3) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

  481 Gider Tahakkukları Hesabı

  480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı

  Bu hesap, dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

  481 Gider tahakkukları hesabı

  Bu hesap, uzun vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen, tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden yıllarda ödenebilir duruma gelecek olan borçların izlenmesi için kullanılır.

  49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

  MADDE 66 - (1) Bu hesap grubu, yukarıdaki hesap gruplarında tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Diğer Uzun vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

  499 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı

  Bu hesap grubunda yer alan ve yukarıda tanımlanan hesapların kapsamına girmeyen diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

  5 Öz kaynaklar

  MADDE 67 - (1) Bu ana hesap grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar toplamı arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır.

  (2) Öz kaynaklar ana hesap grubu; net değer, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları ve geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları ile dönem faaliyet sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

  50 Net değer

  MADDE 68 - (1) Bu hesap grubu varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki farkı ifade eden net değerin izlenmesi için kullanılır.

  (2) Net değer, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  500 Net Değer Hesabı

  500 Net değer hesabı

  Bu hesap, kurum hesaplarında kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark; ilk kuruluşta verilen varlık karşılıkları; hesaplarında kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklarından kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

  52 Yeniden değerleme farkları

  MADDE 69 - (1) Bu hesap grubu, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıkların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Yeniden değerleme farkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

  522 Yeniden değerleme farkları hesabı

  Bu hesap, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

  57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları

  MADDE 70 - (1) Bu hesap grubu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

  (2) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

  570 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı

  Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

  58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları

  MADDE 71 - (1) Bu hesap grubu, geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

  (2) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

  580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)

  Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

  59 Dönem faaliyet sonuçları

  MADDE 72 - (1) Bu hesap grubu, dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

  (2) Dönem faaliyet sonuçları, sonucun olumlu veya olumsuz olmasına göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

  591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

  590 Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı

  Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

  591 Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (-)

  Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

  6 Faaliyet hesapları

  MADDE 73 - (1) Bu ana hesap grubu, kurumun faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelir ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve faaliyet sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

  (2) Faaliyet hesapları ana hesap grubu; gelir hesapları, indirim, iade ve iskonto hesapları, gider hesapları ve faaliyet sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

  60 Gelir Hesapları

  MADDE 74 - (1) Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelirin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır.

  (2) Gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  600 Gelirler Hesabı

  600 Gelirler hesabı

  Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır.

  61 İndirim, iade ve iskonto hesapları

  MADDE 75 - (1) Bu hesap grubu, gelir olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır.

  (2) İndirim, iade ve iskonto hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı

  610 İndirim, iade ve iskontolar hesabı

  Bu hesap, gelir olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır.

  63 Gider hesapları

  MADDE 76 - (1) Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen her türlü giderin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır.

  (2) Gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  630 Giderler Hesabı

  630 Giderler hesabı

  Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır.

  69 Faaliyet sonuçları

  MADDE 77 - (1) Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap grupları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan dönem faaliyet sonucunun üretilmesi için kullanılır.

  (2) Faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

  690 Faaliyet sonuçları hesabı

  Bu hesap, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap grupları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi için kullanılır.

  8 Bütçe hesapları

  MADDE 78 - (1) Bu ana hesap grubu, kurumun bütçe gelir ve bütçe giderlerinin bütçelerinde yer alan ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

  (2) Bütçe hesapları ana hesap grubu; bütçe gelir hesapları, bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, bütçe gider hesapları ve bütçe uygulama sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

  80 Bütçe gelir hesapları

  MADDE 79 - (1) Bu hesap grubu, kurum tarafından nakden veya mahsuben tahsil edilen bütçe gelirlerinin izlenmesi için kullanılır.

  (2) Bütçe gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  800 Bütçe Gelirleri Hesabı

  805 Gelir Yansıtma Hesabı

  800 Bütçe gelirleri hesabı

  Bu hesap, kurum bütçesi veya özel kanunları gereğince bütçe geliri olarak tanımlanan nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilatın izlenmesi için kullanılır.

  805 Gelir yansıtma hesabı

  Bu hesap, faaliyet hesapları veya bilanço hesaplarına kaydedilen tutarların ilgisine göre bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına yansıtılması için kullanılır.

  81 Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları

  MADDE 80 - (1) Bu hesap grubu, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.

  (2) Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

  810 Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı

  Bu hesap, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.

  83 Bütçe gider hesapları

  MADDE 81 - (1) Bu hesap grubu, nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

  (2) Bütçe gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  830 Bütçe Giderleri Hesabı

  834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

  835 Gider Yansıtma Hesabı

  830 Bütçe giderleri hesabı

  Bu hesap, kurumun bütçesi veya diğer mevzuatın verdiği yetkiye dayanılarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

  834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı

  Bu hesap, mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerden bütçe giderine dönüşenlerin izlenmesi için kullanılır.

  835 Gider yansıtma hesabı

  Bu hesap, faaliyet hesapları veya bilanço hesaplarına kaydedilen tutarların, ilgisine göre bütçe giderleri hesabı ve geçen yıl bütçe mahsupları hesabına yansıtılması için kullanılır.

  89 Bütçe uygulama sonuçları

  MADDE 82 - (1) Bu hesap grubu, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

  (2) Bütçe uygulama sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

  895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

  895 Bütçe uygulama sonuçları hesabı

  Bu hesap, bütçe yılına ait bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan bütçe uygulama sonuçlarının elde edilmesi için kullanılır.

  9 Nazım hesaplar

  MADDE 83 - (1) Bu ana hesap grubu, varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile kurumun muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükleri kapsar. İleride yükümlülük doğurabilecek işlemler ile kurumun her türlü taahhütleri bu grupta açılacak hesaplara kaydedilir ve raporlanır.

  (2) Nazım hesaplar ana hesap grubu; niteliklerine göre ödenek hesapları, nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları ve taahhüt hesapları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

  90 Ödenek hesapları

  MADDE 84 - (1) Bu hesap grubu, bütçe ödeneklerinin, muhasebe birimine gelen ödeneklerin, bunlardan yapılan kullanım ve tenkisler ile mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Ödenek hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

  901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

  905 Ödenekli Giderler Hesabı

  906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

  907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı

  900 Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı

  Bu hesap; kurum bütçesinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, mali yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar ile bu ödeneklerden; kullanılanlar ve tenkis veya iptal edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

  901 Bütçe ödenekleri hesabı

  Bu hesap, kurum bütçesinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, mali yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar ile bu ödeneklerden tenkis veya iptal edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

  905 Ödenekli giderler hesabı

  Bu hesap, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile ödeneğine iade edilmesi bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

  906 Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı

  Bu hesap, mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı halde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklanan ödenekler ile bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

  907 Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı

  Bu hesap, mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı halde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklanan ödenekler ile bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

  91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları

  MADDE 85 - (1) Bu hesap grubu, teminat veya depozito olarak alınan banka teminat mektupları ve menkul kıymetler ile kişi malı olarak muhasebe birimine teslim edilen menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

  (2) Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  910 Teminat Mektupları Hesabı

  911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

  912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

  913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

  910 Teminat mektupları hesabı

  Bu hesap, muhasebe birimine teminat ve depozito olarak teslim edilen banka teminat mektupları ve bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır.

  911 Teminat mektupları emanetleri hesabı

  Bu hesaba, teminat mektupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

  912 Kişilere ait menkul kıymetler hesabı

  Bu hesap, muhasebe birimine kişi malı olarak teslim edilen menkul kıymetler ile bunlardan paraya çevrilenler, başka birimlere gönderilenler ve ilgililerine geri verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

  913 Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabı

  Bu hesaba, kişilere ait menkul kıymetler hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

  92 Taahhüt hesapları

  MADDE 86 - (1) Bu hesap grubu, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.

  (2) Taahhüt hesapları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

  920 Gider Taahhütleri Hesabı

  921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

  920 Gider taahhütleri hesabı

  Bu hesap, ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarları ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin izlenmesi için kullanılır.

  921 Gider taahhütleri karşılığı hesabı

  Bu hesaba, gider taahhütleri hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Mali Raporlama

  Mali raporlama

  MADDE 87 - (1) Mali tablolar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin mali raporlama bölümünde belirlenen ilkelere, standartlara ve yapılan açıklamalar doğrultusunda belirlenen şekle uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.

  Mizanlar

  MADDE 88 - (1) Kurumca, detaylı hesap planlarında yer alan hesaplardan aylık mizan ve yıllık olarak geçici ve kesin mizanlar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen şekle uygun olarak düzenlenir.

  (2) Mizan cetveli, yevmiye defteri ile yardımcı hesap defterlerinden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve ana hesap bazında her ayın sonu itibarıyla düzenlenir. Cetvelde; her hesabın borç ve alacak sütunlarındaki tutarların, yevmiye ve yardımcı hesap defterlerindeki borç ve alacak toplamlarına ve borç sütunu toplamı ile alacak sütunu toplamının birbirine eşit olması gerekir.

  Düzenlenecek temel mali tablolar

  MADDE 89 - (1) Kurumca, içeriği ve şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenmiş olan aşağıdaki mali tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgili yerlere gönderilmekle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulur.

  a) Bilanço,

  b) Faaliyet Sonuçları Tablosu,

  c) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu,

  ç) Nakit Akım Tablosu,

  d) Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu,

  e) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

  f) Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu,

  g) Giderlerin Fonksinoyel Sınıflandırılması Tablosu,

  ğ) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

  h) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

  ı) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu,

  i) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu,

  j) Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu,

  k) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

  l) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu,

  (2) Kurumca üretilen mizanlar, yukarıda sayılan mali tablolarla birlikte belirlenen sürelerde Maliye Bakanlığına gönderilir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Sigorta

  MADDE 90 - (1) Kurumun mal varlığından Kurul tarafından gerekli görülenlerin sigortaları yaptırılır.

  Kurum içi denetim

  MADDE 91 - (1) Kurumun mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususları, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilecek yetkili veya yetkililer tarafından denetlenir.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  MADDE 92 - (1) Hesapların niteliği ve işleyişleri hariç olmak üzere hesaba ilişkin işlemler, değerlerin alınıp verilmesi ve kaydedilmesinde kullanılacak alındı, defter ve belge örnekleri, dönem sonu ve yönetim dönemi işlemleri, değerlerin yıl sonu sayımları, muhasebe yetkilileri ve veznedarlar arasındaki devir işlemleri gibi hususlarda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 93 - (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 94 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100