Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELMEVE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELMEVE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselmeve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Maliye Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 05/05/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26159

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine, diğer kurumlardan naklen atamaları, daha önce görev yapmış olanların yeniden göreve atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı Maddelerinde sayılan unvanlara atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

  b) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

  c) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

  ç) Birim: Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen merkez teşkilatı ile vergi dairesi başkanlığı bulunan illerde vergi dairesi başkanlığını, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlık gelir birimlerini,

  d) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvan: Vergi dairesi başkanı, gelir idaresi grup müdürü, müdür, vergi dairesi müdürü, müdür yardımcısı ve vergi dairesi müdür yardımcısı unvanlarını,

  e) Hizmet grubu: Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde yer alan hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya eşit düzeyde yer alan unvanların bir araya getirilmesiyle teşekkül eden hizmet gruplarını,

  f) Alt grup: Hizmet grupları içerisinde aynı düzeyde yer alan unvanlardan teşekkül eden grubu,

  g) Hizmet süresi: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesi kapsamındaki Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, Devlet Memurları Kanununun 72 nci Maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  ğ) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlar için görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birisine Başkanlıkça yaptırılacak yazılı sınavı;

  ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılacak atamaları,

  i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılacak atamalar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak sınavı,

  j) Meslekle ilgili yüksek öğrenim: Hukuk, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, muhasebe, iş idaresi ve yönetim bilimi alanlarında önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Hizmet Grupları ve Unvan Değişikliğine Tabi Unvanlar

  Hizmet grupları

  Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Vergi Dairesi Başkanı,

  2) Gelir İdaresi Grup Müdürü,

  3) Müdür, Vergi Dairesi Müdürü,

  4) Müdür Yardımcısı, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı,

  5) Şef,

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

  1) Hukuk Müşaviri,

  c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

  1) Çözümleyici,

  ç) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Yoklama Memuru, İcra Memuru,

  2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför,

  d) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  1) Hizmetli.

  Unvan değişikliğine tabi unvanlar

  Madde 6 - (1) Unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Programcı, Mühendis, Mimar, Psikolog, İstatistikçi, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Hemşire.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Unvanlara Atanma Şartları

  Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi değildir. Ancak bu unvanlara atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Vergi Dairesi Başkanı unvanına atanabilmek için;

  1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

  2) Devlet memuriyetinde en az on yıl hizmeti bulunmak,

  3) Gelir İdaresi Grup Müdürü unvanında en az üç yıl çalışmış olmak,

  b) Gelir İdaresi Grup Müdürü unvanına atanabilmek için;

  1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az on yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin ise en az onüç yıl hizmeti bulunmak,

  2) Müdür veya Vergi Dairesi Müdürü unvanlarında en az üç yıl veya yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Vergi Denetmeni unvanında en az yedi yıl çalışmış olmak,

  3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak,

  c) Müdür, Vergi Dairesi Müdürü unvanına atanabilmek için;

  1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az sekiz yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

  2) Müdür Yardımcısı, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı veya Vergi Denetmeni unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,

  3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notlarının olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak,

  ç) Müdür Yardımcısı, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

  1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az altı yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az yedi yıl, meslekle ilgili dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler ile Mesleki Eğitim Kursu mezunlarının en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  2) Şef, Gelir Uzmanı, Vergi İstihbarat Uzmanı, veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak (Mesleki Eğitim Kursu mezunlarında Şef unvanında çalışma şartı aranmaz),

  3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notlarının olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak

  şartları aranır.

  (2) Bu Maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan unvanlara atanabilmek için, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı olmak şarttır. Bu sınavlar bu Yönetmeliğin beşinci bölümünde yer alan esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

  Görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi ile (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Hukuk Müşaviri unvanına atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Son üç yılı Başkanlıkta olmak şartıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmişaltı puan olmak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  b) Şef unvanına atanabilmek için;

  1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az dört yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az beş yıl, meslekle ilgili dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler ile Mesleki Eğitim Kursu mezunlarının en az altı yıl hizmeti bulunmak,

  2) Hizmetli, Koruma Güvenlik görevlisi ve Şoför unvanlarında bulunmamak,

  3) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  c) Çözümleyici unvanına atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2) Mühendis veya İstatistikçi unvanlarında bulunmak veya Programcı unvanında en az dört yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde en az, KPDS'den elli veya TOEFL'dan yüzaltmışdört veya IELTS'den beş puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek,

  4) En az bir işletim sisteminin uygulanmasını ve en az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

  5) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmişaltı puan olmak,

  6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  ç) Bilgisayar İşletmeni unvanına atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  3) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

  4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmişaltı puan olmak,

  5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanına atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2) Memur, Veznedar, Tahsildar, İcra Memuru veya Yoklama Memuru unvanında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmişaltı puan olmak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  e) Memur, Veznedar, Tahsildar, İcra Memuru, Yoklama Memuru unvanına atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Şoför veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapan personelin en az üç yıl Yardımcı hizmetler grubunda görev yapan personelin en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmişaltı puan olmak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Yardımcı hizmetler grubunda sayılan unvanda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

  3) Askerliğini yapmış olmak,

  4) Yirmibir yaşını doldurmuş olmak,

  5) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

  6) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci Maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

  7) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmişaltı puan olmak,

  8) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  g) Şoför unvanına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Yardımcı hizmetler grubunda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

  3) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmişaltı puan olmak,

  5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

  şartları aranır.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Mühendis, Mimar, Psikolog, İstatistikçi, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Hemşire unvanına atanabilmek için;

  1) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

  2) Son yıl sicil notu en az yetmişaltı puan olmak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  b) Programcı unvanına atanabilmek için;

  1) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

  2) Mühendis veya İstatistikçi unvanlarında bulunmak veya Tekniker, Teknisyen ya da Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanında iki yıl çalışmış olmak,

  3) Unvan değişikliği sınavına başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde en az, KPDS'den elli veya TOEFL'dan yüzaltmışdört veya IELTS'den beş puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek,

  4) En az bir işletim sisteminin uygulanmasını ve en az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

  5) Son yıl sicil notu en az yetmişaltı puan olmak,

  6) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

  Görevde yükselme eğitiminin duyurusu ve başvuru

  Madde 10 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuruda; atama yapılacak boş kadro sayısı, başvuru tarihleri, eğitim yeri ile başlama ve bitiş tarihleri, eğitimin konuları, eğitime katılacak personelde bu Yönetmelik gereği aranılacak nitelikler yer alır.

  (2) Eğitim duyurusu, eğitimin başlama tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde merkez ve taşra birimlerine gönderilir.

  (3) Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde elden veya postayla eğitimi düzenleyen birime ulaştırırlar. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

  Görevde yükselme eğitimine katılma

  Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğin 8 inci Maddesinde unvanlar için belirtilen şartları (sınav hariç) taşımak gerekir.

  (2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanların ve Başkanlık kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez. Bunlar, Başkanlıkça düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve Başkanlıkça açılan görevde yükselme sınavına giremezler.

  (3) Aylıksız izinli olanlar ile Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, bu durumlarını sonlandırmaları halinde görevde yükselme eğitimine katılabilirler.

  (4) Duyuruda belirtilen görevde yükselme eğitimlerinden en fazla ikisine başvurulabilir. Eğitime katılmaya hak kazananlar, bunlardan yalnızca birinin eğitimine katılabilirler.

  Eğitime alınacak personelin seçimi

  Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimine başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısı, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, bunlardan eğitime alınacak personel, bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Puanların eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olan, eşitliğin yine devamı halinde ise son sicil notu yüksek olanlara öncelik tanınır. Adaylar, gerekçelerini belirtmek suretiyle değerlendirme formu sonucuna göre yapılan tespite yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, değerlendirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde eğitimi düzenleyen birime yapılır. İtirazlar ilgili birim tarafından değerlendirilir ve sonuç itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  (2) Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını aşmaması halinde, duyuruda belirtilen şartları taşıyan adaylar, doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar. Eğitime katılmaya hak kazanan personele ait liste, eğitimi düzenleyen birim tarafından, duyuruda belirtilen son başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde web sayfasında yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur. Sonuç, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimine yazılı olarak bildirilir.

  (3) Herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

  Eğitimin düzenlenme şekli ve süresi

  Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitiminin programı ile eğitime alınacaklar ve eğitim görevlilerinin tespitine ilişkin onaylar merkezde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca Başkanlıktan, taşrada ise vergi dairesi başkanlığı bulunan illerde vergi dairesi başkanlığından, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde Valilikten alınır.

  (2) Görevde yükselme eğitimi; merkezde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca, taşrada ise vergi dairesi başkanlığı bulunan illerde vergi dairesi başkanlığınca, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklarca, Başkanlıkça eğitimin bölgesel düzenlenmesine karar verilmesi halinde ise belirlenecek vergi dairesi başkanlıklarınca yapılır.

  (3) Görevde yükselme eğitimi; bu Yönetmeliğin 14 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan ortak ders konularından en az otuz saat, (f) bendinde yer alan görev alanına giren mevzuat ve/veya atanılacak görev ile ilgili diğer konulardan en az doksan saat olmak üzere toplam en az yüzyirmi saat olarak düzenlenir. Günlük ders süresi yedi saati aşamaz. Eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programına devam etmeleri şarttır. Ancak zorunlu hallerde eğitimi yürüten birim tarafından eğitim süresince en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,

  e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  f) Atanılacak unvanın alanı ve niteliği ile ilgili konular.

  (2) Düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde yetmişbeştir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Sınav Esasları

  Sınavın şekli

  Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır ve/veya yaptırılır.

  a) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlar için;

  1) Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara atanacakları belirlemek için yazılı ve sözlü olmak üzere sınav yapılır.

  2) Sınava katılacak adayların, bu Yönetmeliğin 7 nci Maddesinde belirtilen şartları ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekir.

  3) Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınır. Sözlü sınav yazılı sınav sonucunu izleyen en geç yirmi gün içinde başlatılır.

  4) Sözlü sınavda başarılı olanlar, atamaları yapılmadan önce ayrıca eğitime tabi tutulabilir veya bunlara tez veya araştırma raporu hazırlattırılabilir.

  5) Görevden uzaklaştırılanların, Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanların ve Başkanlık kadrosunda bulunmayanların sınava başvuruları kabul edilmez. Bunlar, Başkanlıkça açılacak sınavlara katılamazlar.

  6) Aylıksız izinli olanlar ile Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, bu durumlarını sonlandırmaları halinde sınava katılabilirler.

  b) Görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlar için;

  1) Görevde yükselme sınavı, gerekli koordinasyon İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca sağlanmak suretiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yazılı olarak yaptırılır.

  2) Görevde yükselme sınavına mazereti nedeniyle katılamayanlardan mazeretlerine ilişkin belgeleri sınav tarihinden itibaren bir ay içinde görevli olduğu birime ibraz etmeyenler, mazeretsiz olarak sınava katılmamış sayılırlar.

  3) Görevde yükselme sınav sonucu atamaya hak kazananların atamaları, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren üç ay içinde yapılır.

  (2) Sınav sonuçları, yalnızca sınav açılan unvan için müteakip sınava kadar geçerlidir.

  Sınav kurullarının oluşumu

  Madde 16 - (1) Sınav kurulları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

  a) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlar için sınav kurulu;

  1) Gelir idaresi grup müdürü unvanına yapılacak atamalar için; Başkan veya görevlendireceği gelir idaresi başkan yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Daire Başkanın da katılımı ile gelir idaresi daire başkanlarından ve/veya vergi dairesi başkanlarından toplam beş kişiden,

  2) Müdür, vergi dairesi müdürü, müdür yardımcısı ile vergi dairesi müdür yardımcısı unvanlarına yapılacak atamalar için; İnsan Kaynakları Daire Başkanının başkanlığında, en az gelir idaresi grup başkanı düzeyinde toplam beş kişiden,

  b) Görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlar için sınav kurulu;

  1) Merkez teşkilatında; Hukuk hizmetleri grubunda bulanan hukuk müşaviri unvanına atanacaklara ilişkin sınav kurulu; İnsan Kaynakları Daire Başkanının başkanlığında 1. Hukuk Müşavirinin de katılımıyla beş kişiden, Yönetim hizmetleri grubunda bulunan şef unvanına atanacaklara ilişkin sınav kurulu; İnsan Kaynakları Daire Başkanının başkanlığında, en az gelir idaresi grup başkanı düzeyinde beş kişiden, Bilgi işlem hizmetleri grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulu; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında görevli gelir idaresi grup başkanının başkanlığında, Uygulama ve Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığından görevlendirilecek dört üyenin katılımıyla beş kişiden, İdari hizmetler grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulu; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında görevli gelir idaresi grup başkanının başkanlığında toplam beş kişiden,

  2) Taşra teşkilatında; Vergi dairesi başkanlıklarında, vergi dairesi başkanının veya insan kaynaklarından sorumlu gelir idaresi grup müdürünün başkanlığında, insan kaynaklarından sorumlu müdürün de katılımıyla; vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde ise defterdar veya defterdar yardımcısının başkanlığında, personel müdürü ile vergi dairesi müdürü ve/veya müdürün de katılımıyla toplam beş kişiden

  oluşur.

  (2) Sınav kurulları başkan ve üyeleri; boşanmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Görev aldıkları tespit edilmesi halinde, bunlar sınav kurullarından çıkartılır ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

  (3) Sınav kurullarına yeteri kadar yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

  (4) Sınav kurullarını oluşturan üyeler, sınavlara alınacak personelden, öğrenim ve kazanmış oldukları unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar ve merkezde en az Gelir İdaresi Grup Başkanı, taşrada en az müdür düzeyindeki personel arasından seçilirler.

  (5) Sınav kurullarına Başkanlık dışından başkan ve üye görevlendirilemez.

  (6) Sınav kurulları yeteri kadar yedek üye olacak şekilde merkezde Başkanlık, taşrada ise vergi dairesi başkanlığı bulunan illerde vergi dairesi başkanlığı, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde Valilik onayı ile oluşturulur.

  Sınav kurullarının görevleri

  Madde 17 - (1) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

  (2) Sınav kurulları; soruların hazırlanmasından, sınavın yapılmasından, başarı listesinin düzenlenmesinden, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden, itirazların sonuçlandırılmasından ve sınavla ilgili diğer işlemlerden sorumludur.

  (3) Görevde yükselme sınav sorularının, sınavı yapan kurum ve sınavı düzenleyen birimlerin işbirliği ile hazırlanması esastır. Soruların hazırlanmasında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı koordinasyonla görevlidir.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 18 - (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanan personelinin atanmaları, bu bölümde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Bu sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

  (2) Unvan değişikliği sınavları, birimlerce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Unvan değişikliği sınav kurulları

  Madde 19 - (1) Unvan değişikliği sınav kurulları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

  a) Merkez teşkilatında; gelir idaresi grup başkanının başkanlığında beş kişiden,

  b) Taşra teşkilatında; vergi dairesi başkanlıklarında, vergi dairesi başkanı veya görevlendireceği gelir idaresi grup müdürünün başkanlığında, insan kaynaklarından sorumlu müdürün de katılımıyla; vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde, defterdar veya defterdar yardımcısının başkanlığında, personel müdürünün de katılımıyla beş kişiden

  oluşur.

  (2) Kurul üyeleri, en az müdür düzeyindeki personel arasından seçilir. Sınav kurullarına Başkanlık dışında başkan ve üye görevlendirilemez. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili birimin talebi ve Başkanlığın uygun görüşü ile Bakanlık merkezinden veya diğer kurumlardan sınavı yapılan unvana ilişkin teknik bilgiyi haiz olanlar arasından üye alınabilir.

  (3) Sınav sorularının, sınavı yapan kurum ve sınavı düzenleyen birimlerin işbirliği ile hazırlanması esastır. Soruların hazırlanmasında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı koordinasyonla görevlidir.

  (4) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Görev aldığı tespit edilenler sınav kurulundan çıkartılır ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

  (5) Sınav kurullarına yeteri kadar yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

  Sınav duyurusu ve başvuru

  Madde 20 - (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı ve birimi, atama yapılacak boş kadro sayısı, atama yapılacak yerler, atanılacak unvanın alanı ve niteliği ile ilgili sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi gibi konular İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca ilan edilir. Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara yapılacak atamalar için eğitime tabi tutulma, tez veya araştırma raporu istenmesi halinde bu husus duyuruda ayrıca belirtilir.

  (2) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az kırkbeş gün önce ilan edilecek şekilde merkez ve taşra birimlerine gönderilir.

  (3) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre onbeş günden az olamaz. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde elden veya postayla sınavı düzenleyen birime ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

  (4) Bir unvanın görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, yalnızca eğitimi düzenleyen birime ait aynı unvana dair açılacak görevde yükselme sınavına katılabilirler. Görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan, ancak bu sınava katılmayan veya katılıp başarısız olanlar bu Yönetmeliğe göre yapılacak görevde yükselme eğitimini tamamlamadıkça müteakip görevde yükselme sınavına katılamazlar.

  (5) Sınav başvuruları, sınava katılacak personelin görev yaptığı birime yapılır. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

  Başarı notu

  Madde 21 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanabilmek için yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden en az yetmiş, görevde yükselme sınavına tabi unvanlar için ise yazılı sınavında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

  (2) Görevde yükselme sınavı sonucunda aynı puanı alan birden fazla adayın bulunması halinde, bunlardan ataması yapılacak personel, bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Puanların eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olan, eşitliğin yine devamı halinde ise son sicil notu yüksek olanlara öncelik tanınır.

  Sınav sonuçlarının duyurulması

  Madde 22 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlar için yapılan yazılı sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınav bitim tarihini izleyen yirmi iş günü içinde web sayfasında yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur.

  (2) Görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlar için yapılan yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından bildirildiği tarihi takip eden beş gün içinde web sayfasında yayımlanır ve başarı listesinin düzenlenmesi amacıyla sınavı düzenleyen birimlere gönderilir. Sınavı düzenleyen birim, puan sıralamasına göre başarılı olan adaylar listesini, sınav sonuçlarının ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren en geç üç gün içinde web sayfasında yayımlar veya ilan panosunda duyurur.

  (3) Görevde yükselme sınav sonucu aynı puanı alan adaylar hakkındaki değerlendirme işlemi, on iş günü içinde yapılır ve değerlendirme sonucu, atanma hakkını kazanamayanların puanlarını da kapsayacak şekilde duyurulur.

  (4) Sınav sonuçları, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

  Sınavın geçersiz sayılması

  Madde 23 - (1) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilir ve bunların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum birimlerine bildirilir.

  (2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 24 - (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere yazılı olarak tebliğini takip eden en geç yedi gün içinde sınavı düzenleyen birime yapılır.

  (2) İtiraz, sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç yirmi iş günü içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 25 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

  Sınavda başarılı olanların atanması

  Madde 26 - (1) Sınavlarda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre sınav ilanında belirtilen yerlere yapılır.

  (2) Eğitime tabi tutulanlar ile tez veya araştırma raporu hazırlamaları istenen adayların atamaları; müteakip sınav tarihinden önce olmak kaydıyla, eğitimde başarılı olunması, tez veya araştırma raporunun sınav kurullarınca kabul edilmesinden sonra yapılır.

  (3) Sınavlarda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavları kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

  (4) Ataması yapılıp da süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir.

  (5) Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlara ataması yapılanlar ile görevde yükselme sınavı sonucu ataması yapılanlar atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların atamaları, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri halinde mümkündür. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar. Özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  (6) Görevde yükselme sınav sonucu ataması yapılanlardan atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılması üzerine ataması iptal edilenler, ataması yapılıp süresi içinde göreve başlamamaları nedeniyle müstafi sayılanlar ile atama onaylarının iptalini talep etmek suretiyle feragat edenlerin yerlerine, müteakip sınavdan önce yetmiş ve daha yukarı puan alan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır. Ancak, ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine atama yapılmaz.

  (7) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Gruplar arası geçişler

  Madde 27 - (1) Gruplar arası geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın atanılacak unvanın gerektirdiği özelikleri taşımak şartıyla diğer unvanlara atama yapılabilir.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak hizmet gruplarındaki personelin isteği halinde, daha önce bulundukları unvanlara veya hizmet grubundaki daha alt gruplara ait unvanlara sınavsız atamaları yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi unvanlar ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınav sonucuna göre yapılır.

  ç) Bu Yönetmeliğe tabi personel kendi istekleri halinde, daha önce bulundukları unvanlara veya daha alt unvanlara sınavsız atanabilirler.

  d) Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara en az on yıl hizmeti bulunan maliye müfettişi, hesap uzmanı ve gelirler kontrolörleri ile gelir idaresi grup başkanı ve daha üst görevlerde bulunanlar kendi istekleri ile sınava tabi tutulmadan atanabilirler.

  e) Devlet gelir uzmanlığı unvanına atanmış olup, yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra bu unvanda beş yıl hizmeti bulunanlar sınava tabi tutulmadan müdür olarak atanabilirler.

  Zorunlu unvan değişimi

  Madde 28 - (1) Adli veya idari soruşturma sonucu ya da sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar, daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabilirler. Bu şekilde atananlar daha önce görev yaptıkları unvanın sınavına katılamazlar.

  Naklen atamalar

  Madde 29 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daire tabibi, hemşire, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, psikolog, mühendis, mimar, istatistikçi, tekniker, teknisyen, mütercim, çözümleyici, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur veya koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında görev yapanlar; Başkanlık iznine istinaden aynı unvanla aşağıdaki şartları taşımaları kaydıyla Başkanlık teşkilatına naklen atanabilirler.

  a) Daire tabibi unvanına atanabilmek için;

  1) Devlet memuriyetinde en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

  2) Kırk yaşını geçmemiş olmak,

  3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak,

  4) Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

  b) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için;

  1) Devlet memuriyetinde en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

  2) Otuzbeş yaşını geçmemiş olmak,

  3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak,

  4) Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre

  ceza almamış olmak,

  5) Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

  6) Bu unvanı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumları tarafından yapılmış görevde yükselme sınavında başarılı olması sonucu kazanmış olmak,

  c) Memur olarak atanabilmek için;

  1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

  2) Devlet memuriyetinde en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

  3) Otuz beş yaşını geçmemiş olmak,

  4) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak,

  5) Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre

  ceza almamış olmak,

  ç) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Askerliğini komando olarak yapmış olmak,

  3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

  4) Devlet memuriyetinde en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

  5) Otuz yaşını geçmemiş olmak,

  6) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak,

  7) Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

  d) Mütercim olarak atanabilmek için;

  1) Devlet memuriyetinde en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

  2) Otuz yaşını geçmemiş olmak,

  3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak,

  4) Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

  5) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu yabancı dillere ilişkin yükseköğretim kurumlarının Mütercim-Tercümanlık, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat veya Öğretmenlik lisans programlarından mezun olmak,

  6) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) yüz üzerinden en az doksan puan almış olmak,

  e) Diğer unvanlara atanabilmek için;

  1) Devlet memuriyetinde en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

  2) Otuzbeş yaşını geçmemiş olmak,

  3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak,

  4) Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak

  şartları aranır.

  (2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında müşavir hazine avukatı veya hazine avukatı ile hakim, savcı veya kamuda avukat unvanlarında en az on yıl hizmeti bulunan ve sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak şartıyla hukuk müşaviri kadrosuna naklen atanabilirler.

  (3) Bakanlık birimleri ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, hizmetli ve şoför unvanında bulunanlardan, son üç yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az yetmişaltı puan ve son sicilinin olumlu olması, Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak şartıyla aynı unvanla Başkanlığa naklen atanabilirler.

  Yeniden atanma talebi

  Madde 30 - (1) İstifa ederek görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanlar istifa etmeden önceki son üç yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az yetmişaltı puan, son sicilinin olumlu olması ve memur olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla istifa tarihinden itibaren geçen sürenin en az bir, en fazla beş yıl olması şartıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık iznine istinaden yeniden atanabilirler.

  Kazanılmış haklar

  Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  Özürlülerin eğitim ve sınavı

  Madde 32 - (1) Başkanlık bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 33 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi unvanlar için bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde 1 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi unvanlar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, diğer şartları taşımaları halinde dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilir.

  Geçici Madde 2 - (1) 31/12/2007 tarihine kadar yapılacak müdürlük sınavına, diğer şartları taşımaları kaydıyla, kaldırılan Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında veya Başkanlık merkez teşkilatında şef unvanında en az üç yıl görev yapanlar da katılabilir.

  Geçici Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a), bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara 16/5/2008 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü Maddeleri hükümlerine göre atama yapılır.

  Yürürlük

  Madde 34 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 35 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

  Ek - 1'i Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100