Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 30/05/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26183

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı KHK, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Kurul: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunu,

   b) Başkanlık: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığını,

   c) Başkan: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanını,

   ç) Kurul Üyesi: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesini,

   d) Personel: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda çalışan memur ve sözleşmeli personeli,

   e) Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personelden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadro ve pozisyonlara aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

   f) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevin özelliklerine göre 75 saatten az olmamak üzere verilecek hizmet içi eğitimi,

   g) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

   ğ) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta, ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

   h) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

   ı) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

   i) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

   j) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Kurulda çalışılan süreler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleri ile ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

   k) Sözleşmeli personel: 399 sayılı KHK'nın eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışanları,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

   Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

   Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

   (2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

   a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

   1) Müdür,

   2) Müdür yardımcısı,

   3) Şef,

   b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

   1) Sistem çözümleyici.

   c) İdari Hizmetler Grubu;

   1) Bilgisayar İşletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, daktilograf, santral memuru, sekreter, şoför.

   ç) Yardımcı Hizmetler Grubu;

   1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi, garson.

   (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

   a) Mühendis, istatistikçi, kütüphaneci, programcı, mütercim, sağlık memuru, tekniker, hemşire, teknisyen.

   Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlar

   Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi personelden, görevde yükselmeye ilişkin hizmet içi eğitime katılmak ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak koşuluyla;

   a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

   2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarını taşımak ve toplam hizmet süresinin son üç yılını Kurulda müdür yardımcısı olarak geçirmiş olmak,

   3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   4) Personel ve saymanlık müdürlüğüne atanacak müdürlerde meslekleri ile ilgili alanda en az beş yıl çalışmış olmak, kitaplık müdürlüğüne atanacak müdürün lisans öğrenimini kendi alanında yapmış olmak,

   b) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

   2) Son üç yılı Kurulda şef kadrosunda geçmek üzere, sekiz yıl veya daha fazla hizmeti bulunmak,

   3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   c) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

   2) Son iki yılı Kurulda geçmek şartıyla toplam beş yıl; memur, sekreter, santral memuru, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şoför ve benzeri memuriyete giriş unvanlarında hizmeti bulunmak,

   3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   ç) Sistem çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okulların mühendislik, matematik, istatistik veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

   2) En az iki program dili bilmek,

   3) Kurulda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

   4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   d) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

   1) Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Liselerin bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okul mezunu olup, bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,

   2) Kurulda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

   3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   e) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter, santral memuru, ambar memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar, daktilograf, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

   1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

   2) Kurulda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

   3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   4) Şoförlük için ayrıca, en az 5 yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

   5) Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,

   6) Koruma ve güvenlik görevlisi için ayrıca, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

   Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacaklarda aranacak şartlar

   Madde 7 - (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Mühendis ve istatistikçi pozisyonlarına atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

   2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

   b) Kütüphaneci pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

   2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

   c) Mütercim pozisyonuna atanabilmek için;

   1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

   2) KPDS'de (B) düzeyinde başarılı olmak,

   3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   4) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

   ç) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

   2) En az iki programlama dili bilmek,

   3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

   4)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   d) Hemşire ve sağlık memuru pozisyonlarına atanabilmek için;

   1) Fakülte, yüksek okul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

   2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

   3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   e) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

   1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

   2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

   f) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

   1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren okullardan mezun olmak,

   2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

   gerekir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

   Duyuru

   Madde 8 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonların unvanı, derecesi, sayısı ve son başvuru tarihi, eğitimin başlama tarihinden en az bir ay önce; görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Başkanlıkça duyurulur.

   Görevde yükselme eğitimi

   Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme niteliğinde atamalarının yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

   (2) Bu amaçla Personel Müdürlüğü, eğitim programını hazırlar. Başkanlıkça programda yer alan konularda gerekli eğitimi vermek üzere yeterince denetim görevlisi veya birim müdürü görevlendirilir.

  Gerektiğinde Başkanlıkça, bu maksatla dışarıdan hizmet alınabilir.

   (3) Sekreterya hizmetleri Personel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

   (4) Başka kurumlarda veya Kurulun başka birimlerinde aynı görevler için benzer eğitim almış olanlardan naklen ataması yapılanların bu hakları, Başkanlıkça geçerli sayılabilir.

   Görevde yükselme eğitimine alınma

   Madde 10 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine yapılan başvurular, birim amirleri aracılığı ile Personel Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Müdürlüğü tarafından incelenir.

   (2) Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro ve pozisyon sayısının üç katını geçemez. Başvuruların sayısı, boş kadro ve pozisyon sayısının üç katını geçtiği takdirde; sınav kurulu tarafından bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan Değerlendirme Formuna uygun olarak puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlanmak üzere boş kadro ve pozisyon sayısının üç katına indirilir.

   (3) Puanların eşitliği halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

   (4) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

   (5) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilip uygun görüş verilmesi halinde, anılan Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa görevde yükselme eğitimi de düzenlenebilir.

   Görevde yükselme eğitiminin konuları

   Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

   a) T.C. Anayasası;

   1) Genel esaslar,

   2) Temel hak ve ödevler,

   3) Devletin temel organları.

   b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik.

   c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

   d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

   e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

   f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

   g) 399 sayılı KHK ile Kurulun yapısı ve görevleri hakkında genel bilgiler;

   1) Kurulun kuruluş Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,

   2) Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular ve mesleki etik ilkeleri.

   (2) Kurulda yapılan görevde yükselme eğitimi programında, bu maddenin (g) bendinde belirtilen eğitimin ağırlığı yüzde yetmişbeştir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

   Sınav şartı

   Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.

   Görevde yükselme sınavı

   Madde 13 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  (2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

   (3) Sınavın yapılacağı yer ve tarihi, Başkanlıkça sınavdan en az 15 gün önce ilan edilir.

   (4) Bu sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

   Unvan değişikliği sınavı

   Madde 14 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın, yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

   (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kuruluşlara yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde hizmet yapma şartı aranmaz

   (3) Sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, sınavların yapılacağı yer ve tarih Başkanlıkça sınavdan en az 15 gün önce ilan edilir.

   Sınav kurulu

   Madde 15 - (1) Sınav kurulu Başkan tarafından oluşturulur.

   (2) Sınav kurulu; bir üyenin başkanlığında, genel sekreter, hukuk danışmanı ile bir başdenetçi ve personel müdürü olmak üzere beş asil üyeden oluşur.

   (3) Sınav kurulu başkan ve üyelerinden her hangi bir nedenle kurula katılamayacakların yerine görevlendirilmek üzere yeteri kadar yedek üye belirlenir.

   (4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

   (5) Sınav kurulu, başkan ve üyelerinin eksiksiz katılımı ile toplanır. Değerlendirme ve kararlarda oy çokluğu bulunması zorunludur.

   (6) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar. Bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

   Sınav kurulunun görevleri

   Madde 16 - (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

   a) Eğitim programına katılacakları seçmek,

   b) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

   c) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

   d) Yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların bilgi kaynaklarını hazırlamak,

   e) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

   f) Yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve sınava ilişkin diğer işleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının duyurulması

   Madde 17 - (1) Sınav sonuçları Başkanlıkça, sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç on beş gün içerisinde ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.

   Sınav sonuçlarına itiraz

   Madde 18 - (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının yazılı olarak tebliğinden itibaren yazılı olarak 10 gün içinde Başkanlığa itirazda bulunabilirler. Bu itirazlar 10 gün içinde sınav kurulunca incelenir ve karar ilgiliye on gün içinde yazılı olarak bildirilir. İtiraz sonucu verilen karar kesindir.

   Sınav kazananların atanması

   Madde 19 - (1) Yapılan sınav sonunda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro ve pozisyon sayısı kadar atama yapılır.

   (2) Puanların eşitliği halinde sırasına göre, hizmet süresi fazla ve sicil notu yüksek olanlar tercih edilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

   BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Özürlülerin eğitim ve sınavları

   Madde 20 - (1) Başkanlık, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

   Görev grupları arasında geçişler

   Madde 21 - (1) Görev grupları arasındaki geçişler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

   a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro ve pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

   b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Kurulda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlere aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

   c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

   Naklen atama

   Madde 22 - (1) Kurumlar arası nakil yoluyla, ancak eşdeğer ve aynı unvanlara atama yapılabilir.

   (2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında, diğer personel kanunlarına tabi olanların Kurula atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

   (3) Sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında adaylıkları onaylanmış bulunanlar açıktan atama usul ve kurallarına uyulmak şartıyla sınava tabi tutulmaksızın aynı veya eşdeğer görevlere atanabilirler.

   Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

   Madde 23 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

   Özelleştirilecek kuruluşlardan atama

   Madde 24 - (1) Çalıştığı kuruluşta ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun ve diğer ilgili mevzuata göre Devlet Personel Başkanlığınca Kurula yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

   Kazanılmış haklar

   Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 26 - (1) 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Geçici Madde 1 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğretim görenler diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilir.

   (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen tarihte Kurulda bulunan personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

   Yürürlük

   Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

  Html

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100