Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KİK'İN 3.MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KİK'İN 3.MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK'in 3.Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yön.

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi : 15/06/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26199

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamına tabi olan yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 3 üncü maddesinin (g) bendi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

   a) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp, yürüten ve/veya uygulayan birimi,

   b) Çok kalemli alım: Gerek nitelik ve gerekse kullanım yeri bakımından farklı özelliklere sahip olan, ayrı ayrı ihale edilmesi sakıncalı olmamakla birlikte, bir arada teminleri Teşekkül yararına olacağı öngörülerek, tek bir ihale kapsamında temin edilme yoluna çıkılan birden fazla farklı mal veya hizmet alımlarını,

   c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: En düşük fiyat esasına göre veya fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenen en avantajlı teklifi,

   ç) Genel Müdür: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürünü,

   d) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

   e) Gün: Aksi belirtilmedikçe takvim gününü,

   f) Hizmet: İstisna kapsamında bulunan; bakım, onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, danışmanlık, kontrollük, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

   g) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

   ğ) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla temin edilebilen teklifler arasından seçilerek, mal veya hizmet alımının hangi istekli veya tedarikçiden yapılacağını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

   h) İhale dokümanı: İhale konusu mal ve hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

   ı) İhale tarihi ve saati: Teklif verme son gün ve saati,

   i) İhale yetkilisi: Teşekkülün, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

   j) İhtisas birimi: Mal ve hizmet alımı için talepte bulunan veya teknik şartname, idari şartname ve sözleşme taslağını hazırlayan, iş ve işlemler konusunda bilgi birikimine sahip uzmanlaşmış birimi,

   k) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçiyi, hizmet sunucusunu,

   l) İşletme: Genel Müdürlüğün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

   m) Mal: İstisna kapsamında bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

   n) Merkez teşkilatı: Daire başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dahil olmak üzere Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini,

   o) Muhasebe birimi: Merkezde; Mali İşler Dairesi Başkanlığını, taşra teşkilatında ise; muhasebe işlemleriyle görevli müdürlük veya servis düzeyindeki birimleri,

  ö) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

   p) Satınalma birimi: Merkezde; Satınalma Dairesi Başkanlığını, taşra teşkilatında ise; satın alma işlemleriyle görevli müdürlük veya servis düzeyindeki birimleri,

   r) Sipariş mektubu: İhale sonucunda, işin üzerinde kaldığı istekliye gönderilen, ihale konusu işin yerine getirilmesi isteğini belirten ve gerekli bilgileri içeren yazılı belgeyi,

   s) Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında Teşekkül ile yüklenici arasında yapılıp imzalanan yazılı anlaşmayı ve/veya firmalar tarafından imzalanıp onaylanan sipariş mektubu ve eklerini,

   ş) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik, idari esas ve usullerini gösteren belgeleri,

   t) Talep sahibi birim: Mal veya hizmetin satın alınmasını isteyen, ihtiyaç sahibi birimleri,

   u) Taşra teşkilatı: Teşekkülün merkez dışındaki işletme, maden, alım-satım, ihracat müdürlükleri ve diğer birimleri,

   ü) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

   v) (Değişik bend: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./1. md.) Teklif: Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Teşekküle sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

   y) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

   z) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Temel İlkeler, İhale Komisyonları,

  Görevleri ve İhale İşlem Dosyası

   Temel ilkeler

   Madde 5 - (1) Teşekkül, yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamu oyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

   (2) Yatırım programında ve iş programında yer alan ve ödeneği bulunan işler için ihaleye çıkılır.

   (3) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Diğer ihale usulleri Yönetmelikte belirtilen özel hallerde kullanılır.

   (4) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar ile diğer ilgili mevzuat ve ticari teamüllere uygun hareket edilir.

   (5) Satın alma usul ve esaslarının uygulanmasında, satıcının güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticari teamüller dışında külfet yüklenmemesi ve işlemlerin hızlı yürütülmesi, itibarlı bir alıcı sıfatıyla piyasada her zaman güven duyulan bir müşteri durumunun muhafazası, tesellüm ve ödeme işlemlerinin zamanında yapılması esastır.

   İhale komisyonlarının kuruluşu

   Madde 6 - (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin de mali işlerden sorumlu olması şartıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu görevlendirir. Görevlendirmede yedek üyeler de belirlenir.

  (2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

   (3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

   İhale komisyonunun görevleri

   Madde 7 - (1) İhale komisyonları, yapılan ihalelerle ilgili gelen teklifleri açmak, değerlendirmek ve karara bağlamakla görevlidir.

   (2) Çıkılan ihalede alınan teklifler, ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra, doğrudan değerlendirilir ve ihale komisyonun aldığı karar ihale yetkilisinin onayı ile yürürlüğe girer.

   (3) Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihale yetkilileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttir.

   (4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

   İhale işlem dosyası

   Madde 8 - (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada talep sahibi birimin istek yazısı ve ekindeki yaklaşık maliyet tablosu ile varsa tedarikçi listesi, ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki ihale dokümanları, ödeneğe ilişkin belgeler, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler ve diğer belgeler, alımın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanacağı söz konusu olan durumlarda, talep sahibi birimce hazırlanmış gerekçeli yazı, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhale İşleri

   Yaklaşık maliyetin belirlenmesi

   Madde 9 - (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce Teşekkülce, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve belirlenen maliyet; dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilerek, hazırlayanlar tarafından imza altına alınır. Yaklaşık maliyet ihale ilanlarında belirtilmez, üçüncü kişilere açıklanmaz.

   (2) Yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarih ile ihale tarihi arasında geçen sürede, ihale konusu işin fiyatlarını etkileyen olayların yaşanması durumunda yaklaşık maliyet ilgili birim veya ihale komisyonu tarafından güncellenebilir.

   (3) (Değişik fıkra: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./2. md.) Tekliflerin, yaklaşık maliyetin üzerinde çıkması halinde, ihale komisyonu tarafından; yaklaşık maliyetin doğru tespit edilip edilmediğinin, güncelleme yapılmışsa doğru yapılıp yapılmadığının, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığının kontrolü ve mukayesesi yapılır.

   (4) (Değişik fıkra: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./2. md.) Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde ek ödeneğin bulunması veya mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak değerlendirilebilir.

   Şartname hazırlanması

   Madde 10 - (1) İç ve dış piyasalardan temin edilecek, mal ve hizmet alımlarında işin özelliğine göre teknik ve idari şartname olmak üzere iki tip şartname hazırlanır.

   a) Teknik şartnameler;

  1) Satın alınmasına ihtiyaç duyulan mal veya hizmeti, ihaleyi yürüten birim ve teklif verecek taraflar arasında hiçbir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde, tam ve açık olarak tanımlayan, teknik özelliklerini içeren, ihtiyaç sahibi birim tarafından hazırlanan ve ihale dosyası içinde yer alan belgelerdir.

   2) Teknik şartnamelerde yer alacak nitelikler; ihtiyaç sahibi birimler ile konuyla ilgili birimlerin işbirliğinde belirlenerek, gerçek ihtiyaca cevap verecek şekilde ve hazırlayanlar tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir.

   3) Teknik şartnameler, mal veya hizmetin özelliği nedeniyle Teşekkülce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Teşekkül dışında konunun uzmanı kişi ya da kuruluşlara da hazırlatılabilir.

   4) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde düzenlenir.

   5) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Makine-ekipman alımı için hazırlanan teknik şartnamelerde istenen mekanik performans ve gerektiği hallerde asgari proses performans değerleri belirtilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

   b) İdari şartnameler;

   1) Temin edilecek mal veya hizmetin, teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dahilinde temin edilebilmeleri için, düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak ve tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali ve hukuki yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen belgedir.

   2) Mevcut idari, ticari, mali ve hukuki mevzuat doğrultusunda ve daha önce yapılmış uygulamalar çerçevesinde elde edilen deneyimler ve teknik şartlar göz önünde bulundurularak talep sahibi ve gerekmesi halinde hukuk biriminin de görüşü alınarak satınalma birimlerince mal veya hizmet alımı işinin özelliğine göre idari şartname hazırlanır.

   Teknik şartnamelerde bulunması gereken hususlar

   Madde 11 - (1) Yurt içi veya yurt dışı piyasalardan satın alınacak makine-ekipman ve malzemeler ile hizmet alımları için hazırlanacak teknik şartnamelerde; aşağıda belirtilen hususlardan uygun olanlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgiler yer alır.

   a) İhtiyacın türü, cinsi, niteliği, miktarı ve kullanım yerini belirten tanımı ile ulusal veya uluslar arası teknik standartların belirtilmesi veya doğrudan teknik standardının bulunmaması, teknik özelliklerinin belirlenememesi hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve modeli,

   b) Kaliteye ilişkin belgelerin neler olacağı,

   c) Makine-ekipmandan beklenen mekanik performans ve asgari proses performans değerlerinin; proses verimliliği, kalite, kapasite ve randımanın ne olacağı,

   ç) FOB, FOT, CFR, depo teslimi, sabit, eskalasyonlu ve benzeri, fiyat ve teslim esasları,

   d) Ödeme yeri ve şartları ile avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde verileceği,

   e) İşin veya hizmetin süresi veya malın teslim süresi ve yeri, varsa performans termini, bu süre ve terminlere uyulmaması halinde, uygulanacak gecikme cezaları,

  f) Muayene ve tesellüm şartları, mekanik ve istenecek ise proses performans testlerinin azami süreleri,

   g) Numune istenmesi halinde, teslim edileceği yer ve zamanı,

   ğ) Fiziksel, kimyasal ve benzeri teknik özellikler ile bunların tespitinde kullanılacak numunelerin alınması ve uygulanacak analiz yöntemleri,

   h) Cezalı kabul ve ret sınırları,

   ı) Teknik resim, kroki, plan ve/veya imalat resimleri ve özel imalat bilgileri,

   i) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanacak alımlarda, katalog, seri, parça ve benzeri tanımlayıcı kod numaraları,

   j) Nakliyede dikkat edilecek hususlar,

   k) Tehlikeli malzeme ise sınıfı,

   l) Ambalaj şekli,

   m) Garantiye ilişkin hükümler,

   n) Diğer özel hükümler.

   (2) Teknik şartnamelerde yer alacak özelliklerin ihtiyacı tam ve doğru olarak tanımlayacak biçim ve miktarda belirlenmesi ve tanımlarının yapılması esastır.

   İdari şartnamelerde bulunması gereken hususlar

   Madde 12 - (1) İdari şartnamelerin; talep edilen mal veya hizmetin istenen özelliklerde ve zamanında temin edilebilmesini sağlayacak şekilde gerekli idari, mali, ticari ve hukuki şartları ihtiva etmesi esastır.

   (2) İdari şartnamelerde;

   a) (Değişik bend: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./3. md.) İşin adı, niteliği, türü, miktarı, hizmetlerde iş tanımı ve alınacak geçici, kesin ve varsa diğer teminatların şekli ve oranı,

   b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

   c) İşin veya hizmetin süresi veya malın teslim termini ve makine-ekipmanların performans terminleri ve performans teminatı kesinti oranları ile bu süre ve terminlere uyulmaması halinde, uygulanacak gecikme cezaları,

   ç) FOB, FOT, CFR, depo teslimi, sabit, eskalasyonlu ve benzeri, fiyat ve teslim esasları,

   d) Ödeme yeri ve şartları ile avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde verileceği,

   e) Teslim yeri,

   f) Aranan garantiler ve teminatlar ile bunların hangi şartlarla iade edileceği,

   g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği,

   ğ) Muayene ve tesellüm şartları,

   h) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

   ı) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar,

  i) Mevzuatlar çerçevesinde isteklilerde aranılan şartlar ve istenilecek belgeler,

  j) Derhal teslimin, sipariş teyidini müteakip kaç gün içinde yapılması gerektiği,

   k) Teslimatın kısmen veya tamamen isteğe uygun olmadığı takdirde problemin kaynağına bağlı olarak satıcının yerine getirmesi gereken sorumlulukları,

   l) İhtilafların halledileceği mahkemenin adı ve yeri,

   m) Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri diğer giderlerden hangilerinin istekliye ait olacağı,

   n) Sevk ve sigorta işleri,

   o) Malın, hizmetin özelliğine göre belirtilecek diğer hususlar,

   ö) Tekliflerin geçerlilik süresi,

   p) Numune istenmesi halinde, teslim edileceği yer ve zamanı,

   r) İhale saatinden önce veya sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu hususu,

   s) Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, bu Yönetmelik kapsamında Teşekkülün yapacağı ihalelerde Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı hususu,

   ş) Diğer özel hükümler

   yer alır.

   İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

   Madde 13 - (1) Şartnameler, ihaleye çıkış onayı alındıktan ve/veya ihale ilanı yapıldıktan sonra ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya ihale komisyonu tarafından değiştirilemez. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Teşekkülce tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bunun da Teşekkülce uygun görülmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılır. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

   İhaleye katılamayacak olanlar

   Madde 14 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

   a) (Değişik bend: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./4. md.) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince, geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

   b) Teşekkülün ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

   c) Teşekkül, ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

   ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

   d) (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri; bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç,

   e) Teşekkül bünyesinde bulunan veya Teşekkül ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,

   f) 2/11/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi kapsamına girenler,

   g) (Değişik bend: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./4. md.) İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketler ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler için de geçerlidir,

   ğ) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

   (2) Bu maddenin birinci fıkrasının bentlerinde belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa kesin ve varsa ek kesin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

   (3) Ayrıca, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, Teşekküle yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Teşekkül tarafından ispat edilenler ihale dışı bırakılır.

   Yasak fiil veya davranışlar

   Madde 15 - (1) İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır;

   a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

   b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

   c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

   ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

   d) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının bentlerinde belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olup, buna rağmen ihaleye katılmak.

   Yasaklar ve ceza sorumluluğu

   Madde 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında, Kamu İhale Kanununun "Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu"na ilişkin hükümleri uygulanır.

   İhale ilan süreleri ve kuralları

   Madde 17 - (1) İlan yapılmasındaki ana amaç; isteklinin emniyet ve güvenini, Teşekkülün menfaatleri ve ticari itibarı doğrultusunda koruyarak, işle ilgilenecek istekli adedini artırmak ve rekabet ortamını sağlamak, böylece işi en ekonomik ve şartnamesine uygun bir biçimde gerçekleştirecek yüklenicinin seçilmesini sağlamaktır.

   (2) İlanın nerede yayımlanacağı, yayımlanma süresi ve varsa doküman bedeli ihale onayında belirtilir.

   (3) İlanların, ihale gününden asgari onbeş gün önce yayımlanması esastır. Ancak, acil durumlarda gerekçeleri ihale onayında belirtilmek suretiyle bu süre yedi güne kadar indirilebilir.

   (4) İç ve dış piyasadan yapılacak mal veya hizmet alımı işleri tutarının, Genel Müdürün harcama yetkisinin yüzde onunu aşması halinde, Resmî Gazete ve internet yoluyla ilan yapılması zorunludur. Merkez ve taşra teşkilatınca yapılacak Genel Müdürün harcama yetkisinin yüzde onunun altında kalan iç alım konusu işlerde, Resmî Gazete ve internet yoluyla veya mahalli gazete ve belediyeler vasıtasıyla da ilan yapılabilir. Ayrıca, her iki durumda yapılan ilanların yanı sıra, ihale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara ilan tarihi itibarıyla adreslerine faks, elektronik posta ve mektup ile duyuru yapılabilir.

   İhale ilanında ve ön yeterlik ilanında bulunması gereken hususlar

   Madde 18 - (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânında ve ön yeterlilik ilanında;

   a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası,

   b) İhale konusu işin adı, niteliği, yeri ve miktarı,

   c) Geçici teminatı,

   ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi şartlarla alınacağı,

   d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usul ile yapılacağı,

   e) Tekliflerin ön yeterlik başvurusunun hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği,

   f) Numune istenecekse hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

   g) İsteklilerde aranan şartlar ve belgelerin neler olduğu,

   ğ) Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, bu Yönetmelik kapsamında Teşekkülün yapacağı ihalelerde Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, Teşekkülün ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu,

   hususlarının belirtilmesi zorunludur.

   İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

   Madde 19 - (1) Teşekkülün gerek gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların tespit edilmesi halinde, ihale yetkilisinin onayını müteakip, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

   (2) İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Teşekkülden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

   (3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulleri

   İhale usulleri

   Madde 20 - (1) İhale ve satın alma işlemleri aşağıda belirtilen usullerden birisine göre yapılır:

   a) Açık ihale usulü,

   b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

   c) Pazarlık usulü,

  ç) Doğrudan temin.

   (2) Mal veya hizmet alımında öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, ihale onayında gerekçeleri açık olarak belirtilmek suretiyle, alınacak mal ve hizmetin türü, niteliği, uzmanlık gerektirmesi ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

   Açık ihale usulü

   Madde 21 - (1) Açık ihale usulü; bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Süresi içerisinde gelen teklifler, teklif sayısı gözetilmeksizin değerlendirilir.

   (2) Bu usulde ilan yapılması zorunludur. Ancak, ilanın yanı sıra alım konusuyla ilgili yeterliliği bilinen kişi ya da firmalara ilan tarihi itibarıyla davet mektubu gönderilebilir.

   Belli istekliler arasında ihale usulü

   Madde 22 - (1) İşin özelliğinin uzmanlık gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ihalesi bu usule göre yapılabilir.

   (2) Bu usulde ihale, ön yeterlik ilanı ve Teşekkülce bilinen firmalara duyuru yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. Ön yeterlik ilanları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ilan süreleri dikkate alınarak yapılır. Ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre, başvuran firmaların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan firmalara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. Yeterlik alan firmalara, tekliflerini sunmaları için ihale komisyonunca onbeş günden az olmamak üzere bir süre verilir.

   (3) İhaleye teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir. Bu durumda ihale dokümanı yeniden gözden geçirilerek, varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, aynı usulde veya pazarlık usulü ile yeniden ihaleye çıkılır.

   Pazarlık usulü

   Madde 23 - (1) Mal veya hizmet alımının pazarlık usulü ihale ile yapılabilmesi için;

   a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif temin edilememesi,

   b) Teşekkül tarafından önceden öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

   c) İhalenin araştırma-geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

   ç) İhale konusu mal ya da hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

   gibi nedenlerden en az birinin bulunması gerekir.

   (2) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; ihtiyaç konusu alanda faaliyet gösteren istekliler, ihale dokümanı gönderilerek teknik ve ticari detaylar ile gerçekleştirme yöntemleri görüşülmek üzere davet edilir. İhale komisyonu ihtiyaçları en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine herbir istekli ile görüşür. Teknik ve ticari görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, fiyat içeren son tekliflerini vermeleri istenir.

   (3) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, geçici teminat alınması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile sözleşme düzenlenmesi ihale yetkilisinin kararı ile belirlenir.

   Doğrudan temin

   Madde 24 - (1) Aşağıda belirtilen durumlarda; ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasadan fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar doğrudan temin edilir.

   a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

   b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç konusu ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

   c) (Değişik bend: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./5. md.) Mevcut mal, makine, tesis, teçhizat, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan makine, orijinal yedek parça, ek malzeme veya bakım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi,

   ç) Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımları için belirlenen limit dahilindeki alımlar,

   d) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, üniversiteler ve/veya bu üniversitelerin öğretim görevlileri ve bunlara bağlı döner sermaye işletmeleri ile araştırma kuruluşları, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler doğrudan bu kuruluşlardan temin edilebilir. Bu durumda teminat alınmadan ve komisyon kurulmaksızın bu kuruluşlarla fiyat ve diğer şartlarda karşılıklı alım şartları oluşturularak ihale yetkilisinin onayı ile doğrudan alım yapılabilir.

   (2) Olağanüstü haller, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine, hayati önem arz eden mal veya hizmet alımına ilişkin ihtiyaçların ivedi olarak karşılanmasının zorunlu olduğu durumlarda, komisyon kurulmadan ve teminat istenmeden, merkez teşkilatında; yetki limitleri dikkate alınmaksızın ve gerekçeleri açıkça belirtilmek kaydıyla Genel Müdürün onayı ile, taşra teşkilatında; yetki limitinin aşılmaması halinde işletme müdürünün onayı ile yetki limitinin aşılması halinde ise bilahare Genel Müdürün bilgisine sunulmak kaydıyla işletme müdürünün onayı ile doğrudan alım yapılabilir.

   (3) Ani, beklenmeyen veya Teşekkül tarafından önceden öngörülemeyen durumların ortaya çıkması halinde;

   a) İhale sonucu yapılacak alımların başlamasına kadar geçecek süre içerisinde, süreklilik arz eden ihtiyaçların temininin kesintiye uğramaması için yapılacak alımlar ile,

   b) Süreklilik arz etmemekle birlikte bir defada ihtiyacın karşılanmasının zorunlu olduğu alımlar,alım konusu iş ile iştigal eden firmalardan kapalı zarf teklif istemek veya Teşekkülce görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasa araştırması yapmak suretiyle ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte ihale komisyon kararına eklenmesi kaydıyla, merkezde yetki limitleri dikkate alınmaksızın Genel Müdürün onayı ile, taşra teşkilatında ise yetki limitinin aşılmaması durumunda işletme müdürünün onayı, yetki limitinin aşılması halinde işletme müdürünün uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile alım yapılır.

   (4) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinin uygulanmasına ilişkin teknik birimlerce hazırlanan gerekçelerin ihale onay belgesinde belirtilmesi zorunludur. Ancak, ihtiyacın niteliğine göre, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi hususu ihale yetkilisinin takdirindedir.

   (5) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki mal ve hizmet alımında ise buna ilişkin teknik gerekçelerin ihale onay belgesinde belirtilmesinin yanı sıra ihale komisyonunun kurulması zorunludur. Ancak, teminat alınması ve sözleşme yapılması hususu, merkezde Genel Müdürün, taşra teşkilatında ise ihale yetkilisinin takdirindedir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM :Tekliflerin Sunulması, Değerlendirilmesi, Sözleşme ve Sipariş Mektupları

   Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

   Madde 25 - (1) Teklifler, yazılı ve gizlilik kurallarına uygun olarak verilir. İsteklilerce, fiyat teklifi ve istenilen diğer ihale belgeleri ile geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubunun kapalı zarfla verilmesi zorunludur.

   (2) Teklif zarfının üzerine, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

   (3) Teklif mektubunda, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun; ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

   (4) Mal alımı ihalelerinde ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

   (5) Teklifler ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Teşekkül sorumlu değildir.

   Tekliflerin geçerlilik süresi

   Madde 26 - (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.

   Tekliflerin açılması ve incelenmesi

   Madde 27 - (1) Tekliflerin açılması ve incelenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

   a) (Değişik bend: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./6. md.) Teklifler ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar verilir. Gelen teklifler muhaberat kayıt sırası dikkate alınarak ihale komisyonunca istekliler huzurunda açılır ve teklif fiyatları açıklanır. Teklifler paraf edilerek, zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenir ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

   b) Teminat mektupları, satınalma veya ilgili birimlerce, muhafaza altına alınmak üzere muhasebe birimine gönderilir.

   c) Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Teklif verme süresinin bitiminden sonra teklif kabul edilmez. Zarfların, ihale komisyonu huzurunda açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri kabul edilemez. Ancak, en düşük teklifi veren birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde yalnız bu isteklilerden olmak üzere veya ihale komisyonunca gerekçeleri belirtilmek kaydıyla fiyatların yüksek olduğu kanaatine varılır ise ya ikinci bir kapalı zarf ile indirimli teklif istenir ya da komisyonca görüşmelere ara verilmeksizin aynı anda en düşük fiyat üzerinden açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

   Tekliflerin değerlendirilmesinde uyulacak esaslar

   Madde 28 - (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur;

   a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenir. Ancak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda Teşekkül, ihale konusu mal ve hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer ile kullanım ömrü ve amortismanı, garanti süresi, işletmecilik birim sarfları, bakım-onarım masrafları ve periyotları gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

   b) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarda, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak, bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılamaz.

   c) Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen teklif esaslarını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

   Bu aşamada; isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli, düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin, düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

   ç) İndirim istenmiş teklifler dahil, tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale komisyonu; öncelikle yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, verilen tekliflerin piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını yeniden inceler. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi ve ödeneğinin mevcut olması halinde teklifler Teşekkül yararı ve ihtiyacın gerekleri de dikkate alınarak değerlendirmeye alınabilir.

   d) İsteklilerden ve ilgili kurumlardan bilgi ve belgelerin yazılı olarak istenmesi ve alınacak cevabın da yazılı olması esastır.

   e) Çok kalemli alımlara ilişkin tekliflerin, ilgili ihtisas birimleri veya ihale komisyonlarınca değerlendirilmesi sırasında; her bir firmanın teklifindeki ucuz kalemlerin toplam tutarları ile genel toplamda en ucuz teklifi veren firmanın söz konusu kalemlere ait fiyat toplamları arasındaki fark, Genel Müdürün harcama yetkisinin, binde beşini geçtiği tespit edilen durumlarda, alımların en uygun fiyatı teklif eden firmalardan bölünerek tedarik edilmesi esastır. Ancak, belirtilen oranların geçilmemesi veya malzemelerin özelliği itibarıyla bölünmesinde sakınca görülen hallerde öncelikle Teşekkülün itibarı ve dosyanın bölünmesinden doğacak ek masraflar da göz önünde bulundurularak, firmaların tekliflerindeki ucuz kalemler arasındaki fiyat farkı dikkate alınmaksızın ve sipariş firmalara bölünmeden, genel toplamda en ucuz teklifi veren bir tek firmadan alım kararı verilebilir veya ihtiyacın uygun birim fiyat teklif eden firmalardan bölünerek tedarik edilmesine karar verilebilir.

   f) İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

   İhale kararının bildirilmesi ve sözleşmeye davet

   Madde 29 - (1) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip firmaların verdikleri teklif geçerlilik süreleri dikkate alınmak kaydı ile istekliye kesin teminatın verilerek sözleşmenin akdedilmesi gerektiği iadeli-taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle veya imza karşılığı tebliğ edilerek, siparişin yapılması ve gerekiyorsa sözleşmenin imzalanması sağlanır.

   (2) İhale üzerinde kalan firma ile teklifi uygun bulunan ikinci teklif sahibi firmaya ait geçici teminatları muhafaza edilerek, diğer firmalara ait geçici teminatlar iade edilir. İhale üzerinde kalan firma ile sözleşme imzalandıktan sonra ikinci teklif sahibine ait geçici teminat iade edilir. İhaleyi kazanan firmanın sözleşme yapmaması halinde geçici teminatı gelir kaydedilerek ikinci avantajlı teklif sahibi istekli ile ihale yetkilisinin onayı ile sözleşme yapılabilir. İkinci isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek, ihale iptal edilir. Sözleşmeden imtina eden istekliler hakkında bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

  (3) İhale sonucu, ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlere tebligat yazısı posta veya imzası alınmak suretiyle veya yazı aslı daha sonra gönderilmek kaydıyla faks yoluyla bildirilir.

   Sözleşme ve sipariş mektupları

   Madde 30 - (1) Sözleşmeler ve sipariş mektupları; satın alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre, malın veya işin; fiyatı, teslim süresi ve şartları, cinsi ve nitelikleri, ödeme şartları ve benzeri bilgiler, teknik ve idari şartname ile alım kararında belirtilen hususları da kapsayacak biçimde düzenlenir.

   (2) İş miktarında değişiklik olması halinde bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasına göre sürenin uzatılabileceği veya kısaltılabileceği hususuna sözleşmelerde yer verilir.

   (3) Sözleşmeler; bir tarafta yüklenici veya kanuni temsilcisi, diğer tarafta Teşekkül adına yetki limitleri dahilinde sözleşme imzalamaya yetkili iki personel ile birlikte imza edilir.

   (4) Sözleşmenin noter huzurunda imza edilip edilmeyeceği hususunda idari şartnamede yer alacak hükme göre hareket edilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Teminatlar, Ödemeler ve Avans

    Teminatlar

   Madde 31 - (Değişik madde: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./8. md.)

  (1) Teminatlar; teminat mektubu veya nakit teminat şeklinde alınır.

   (2) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

   a) Tedavüldeki Türk Parası,

   b) Türk bankaları ve Türk katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

   c) İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

   ç) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

   d) Yabancı para birimi cinsinden teklif verilebilecek ihalelerde, teklif edilen para birimi cinsinden verilen yabancı ülke parası veya teminat mektupları.

   (3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

   Geçici teminat

   Madde 32 - (1) Geçici teminat; tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, teklif bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az yüzde üç oranında geçici teminat alınır. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş geçici teminat mektupları kabul edilmez.

   (2) (Mülga fıkra: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./9. md.)

   Kesin teminat ve ek kesin teminat

   Madde 33 - (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan isteklilerden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

   (2) (Değişik fıkra: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./10. md.) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, iş miktarındaki artış nedeniyle sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının yüzde altısı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.

  (3) (Değişik fıkra: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./10. md.) Kesin teminat mektupları süreli olarak verilir. Teminatın süresi; sözleşmede öngörülen iş bitimi, malın teslim ve garanti süreleri dikkate alınarak ihaleyi yapan birimce belirlenir. İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş kesin teminat mektupları kabul edilmez.

   (4) (Mülga fıkra: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./10. md.)

   Performans teminatı

   Madde 34 - (Değişik madde: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./11. md.)

  (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak performansların teknik şartnamede belirtilmesi halinde, sözleşme bedelinin en az yüzde onu (%10) kadar, nakit ya da teminat mektubu olarak performans teminatı alınır.

   (2) İşin niteliğine göre, performans teminatı hak ediş bedelleri üzerinden kesinti yapılarak alınabilir.

   (3) Tesellüm esnasında yapılacak performans testlerinde istenilen değerlere ulaşılmasını müteakip, performans teminatları iade edilir.

   Avans teminat mektubu

  Madde 35 - (Değişik madde: 12/01/2008 - 26754 S.R.G Yön./11. md.)

  (1) Şartnamelerde öngörülmesi ve verilecek avans tutarı kadar süreli, avans teminat mektubu alınması kaydıyla, avans verilebilir. Avans tutarı toplam sipariş tutarının yüzde yirmi beşini aşamaz. Hak edişli ödemelerde; hak edişin tutarından avans oranı kadar kesinti yapılarak son hak edişte avans tahsilatı tamamlanır.

   (2) Avans teminat mektubunun süresi; işin bitimi, malın teslim ve garanti süreleri dikkate alınarak ihaleyi yapan birimce belirlenir.

   Teminatın geri verilmesi

   Madde 36 - (1) Teklifi uygun bulunan birinci ve ikinci teklif sahibi firmaya ait geçici teminatlar muhafaza edilerek, diğer firmalara ait geçici teminatlar iade edilir. Birinci firma ile sözleşme veya sipariş mektubu imzalanması halinde, yükleniciye ve ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

   (2) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı Teşekküle herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesini ve varsa garanti süresinin bitimini müteakip yükleniciye iade edilir.

   (3) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

   (4) Teminatlar ile ilgili diğer hususlar şartnamelerde ve/veya sözleşmelerde belirtilir.

   Ödemeler

   Madde 37 - (1) Yurt içi ve yurt dışı siparişlerde ve hakedişlerde yapılacak ödemelerde aşağıdaki esaslar uygulanır.

   a) Yurt içi siparişlerde ödemeler; sipariş anlaşmalarında veya sözleşmelerinde öngörülen şartlara uygun olarak tesellüm edildiğine ya da yerine getirildiğine dair ihtiyaç sahibi birimin yazısını müteakip satınalma biriminin talebi üzerine muhasebe birimince yapılır.

   b) Yurt dışı siparişlerde ödemeler; sipariş anlaşmalarında öngörülen şartlara uygun olarak satınalma biriminin talebi üzerine muhasebe birimince yapılır.

   c) Hakedişli ödemeler; yurt içi ve yurt dışı siparişlerde ihtisas birimi tarafından tanzim edilen hakedişlerin sözleşmelerinde yazılı teknik, idari ve mali şartlar bakımından uygun olduğuna ilişkin, kendi uzmanlık ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak üzere ilgili ihtisas sahibi birimlerin, birinin en az birinci derece imza yetkisine sahip personelce yapılacak kontrolünden sonra, varsa performans kesintisi ve avans ödenmişse her hakedişin tutarından avans oranı kadar kesinti yapılarak ödeme yazısı ile birlikte muhasebe birimince mali mevzuat yönünden kontrolü yapıldıktan sonra ödeme yapılır. Son hakedişle birlikte avansın tahsilatı tamamlanır. Tesellümün problemsiz gerçekleşmesi akabinde yapılmış olan performans kesintileri yükleniciye iade edilir.

   (2) Ödemelerle ilgili diğer hususlar şartnamelerde ve/veya sözleşmelerde belirtilir.

  (3) Muhasebe birimi, ödemeyle ilgili işlemlerin her safhasında, ilgili birimi bilgilendirir.

   Avans ve ödemelerde istisna

   Madde 38 - (1) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kuruluşlar tarafından talep edilen avans ya da peşin olarak ödeme yapılabilmesi için ihale yetkilisinin onayı alınır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi

   Sözleşmede değişiklik yapılması

   Madde 39 - (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve sözleşmenin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumlu kılınan merci ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması ve bu anlaşmanın ihale yetkilisinin onayını müteakip, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir;

   a) İşin yapılma veya teslim yeri,

   b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

   Sözleşmenin devri

   Madde 40 - (1) Zorunlu hallerde sözleşme, devirle ilgili yüklenicinin yazılı talebi, sözleşmenin yürütülmesinden sorumlu ve yetkili kılınan mercinin uygun görüşü, ihale yetkilisinin yazılı izni alınarak sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı, bir başkasına devredilebilir.

   (2) Sözleşmeyi devralacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.

   Sözleşmenin fesih edileceği haller

   Madde 41 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde Teşekkül sözleşmeyi fesheder:

   a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, idarenin belirleyeceği sürede ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

   b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlere fesat karıştırması, sahte belge kullanması, sözleşme konusu işlerin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanması, eksik hatalı veya kusurlu imalat yapması, taahhüdünü yerine getirirken Teşekküle zarar vermesi, bilgi ve deneyimini Teşekkülün zararına kullanması, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi, Teşekkülün izni olmadan sözleşmenin devredilmesi,hallerinde, sözleşmenin yerine getirilmesinden sorumlu merciin teklifi ve ihale yetkilisinin onayını müteakip, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

   Sözleşmenin feshi halinde uygulanacak hükümler

   Madde 42 - (1) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitiminde ve (b) bendinde belirtilen hususların tespit edildiği tarih itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Fesih kararı, on gün içinde yükleniciye bildirilir.

   (2) Sözleşmenin feshiyle birlikte kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Ayrıca sözleşmenin feshi nedeniyle yüklenicinin hesabı ile ilgili genel hükümlere göre işlem yapılır.

   (3) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

   (4) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümlerine uygun olarak sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.

   Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

   Madde 43 - (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Mücbir sebepler

   Madde 44 - (1) Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

   a) İthalat veya ihracatın yetkili makamlarca kısıtlanması,

   b) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler,

   c) Kısmi veya genel seferberlik hali,

   ç) Grev,

   d) Genel salgın hastalıklar,

   e) Ambargo konulması, 

   f) Önceden bilinemeyen ve giderilemeyecek ölçekte olağanüstü bir durumun ortaya çıktığının belirlenmesi ve bunun Teşekkülce de mücbir sebep olarak kabul edilmesi.

   (2) Mücbir sebeplerden bir veya birkaçının meydana gelmesi halinde, tarafların sözleşmede belirtilen hususları yerine getirememesi nedeniyle, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi için bu hallerin bitimine kadar süre tanınır. Bu haller bir aydan fazla sürerse taraflardan biri sözleşmeden dönme hakkına sahiptir ve bu durumda taraflardan hiç biri meydana gelebilecek zararı karşı taraftan isteme yoluna gidemez.

   (3) Sözleşme şartlarını yerine getiremeyecek olan taraf birinci fıkranın (f) bendi hariç olağanüstü hallerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinden veya Ticaret Odasından alınacak resmi belgelerle birlikte, karşı tarafa durumu derhal bildirir.

   Fiyat farkı verilebilmesi

   Madde 45 - (1) İhale dokümanlarında belirtilmek kaydıyla, Teşekkülce belirlenecek veya 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal ve/veya Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde fiyat farkı verilebilir.

   Muayene ve tesellüm

   Madde 46 - (1) Teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe, teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve tesellüm işlemleri, Teşekkülce kurulacak ikisi konunun uzmanı en az üç kişilik muayene ve tesellüm komisyonu tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Teşekküle teslim edilmedikçe muayene ve tesellüm işlemleri yapılamaz. Ancak, sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; muayene ve tesellüm komisyonunun yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla imalat sürecini gerektiren işlerin ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, belirli aşamalarda Teşekkül tarafından yerinde denetim yapılabilir.

   (2) Satın alınan mal veya hizmetin ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunun kontrolü dahil, tüm tesellüm işlemleri, talep sahibi birimlerce gerçekleştirilir.

   İş miktarında değişiklik

  Madde 47 - (1) İhale edilen herhangi mal veya hizmet alımı işinin, bu işe ait sözleşme ve şartnamesinde, söz konusu işin toplam bedeli veya miktarının yüzde yirmisi (%20) kadar iş artışını veya yüzde yirmisi (%20) kadar iş eksilişini aşmayacak şekilde yer alması ve sözleşmede öngörülen işin miktar ve kalite itibarıyla yüklenici tarafından tamamlanmasından sonra veya işin devamı esnasında, Teşekkülün istemesi halinde aynı sözleşme koşulları ile iş artışı ya da iş eksilişi yapılabilir. İşin süresi iş artışı nedeniyle uzatılabilir.

   Konteyner kiralama ile gözetim ve enspektörlük hizmetleri

   Madde 48 - (1) Teşekkül faaliyetlerinin duraklamasına neden olabilecek ve önceden alınacak mal veya hizmetin miktar ve tutarının kesinlik arz etmediği hallerde, ihracat işlemlerinin kesintisiz sürdürülebilmesini teminen yurt içi ve yurt dışı piyasalardan temin edilecek konteyner kiralama hizmetleri ile gözetim ve enspektörlük hizmetlerinin alımı, bu işle görevlendirilen birimler tarafından, piyasa araştırmasını müteakip ihale yetkilisinin onayı ile yürütülür.

   Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

   Madde 49 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu İhale Kanunu ile Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 50 - (1) 18/11/2003 tarihli ve 25293 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, işlemi başlamış olan ihalelerde; ihale işleminin tamamlanıp, mal veya hizmet alımının sonuçlanarak dosyasının kapatılmasına kadar, 18/11/2003 tarih ve 25293 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

   Yürürlük

   Madde 51 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 52 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100