Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUN EK 5 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN ÖZEL HESABIN OLUŞTURULMASI, KULLANIMI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

  2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUN EK 5 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN ÖZEL HESABIN OLUŞTURULMASI, KULLANIMI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

  2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 İnci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı Ve Denetimine Dair Yönetmelik

  Maliye Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 26/08/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26271

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen Özel Hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Bilkent Üniversitesinin ve bu Üniversitenin 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen illerdeki kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden kesilecek gelir vergilerinin özel bir hesaba aktarılması yoluyla oluşan kaynağın kullanımı ve denetimini kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Kanun: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununu,

  b) Kampüs: Kanunun Ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen illerdeki kampüslerini,

  c) Özel Hesap: Bilkent Üniversitesi adına Türkiye'de kurulu bankalar nezdinde açılan ve Kanunun Ek 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen gelirlerin toplandığı hesapları,

  ç) Özel Hesap Harcama Yetkilisi: Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı veya yetkilendirdiği diğer Üniversite yöneticisi ve/veya yöneticilerini,

  d) Rektör: Bilkent Üniversitesi Rektörünü,

  e) Üniversite: Bilkent Üniversitesini

  ifade eder.

  İKİNCİ BOLÜM : Özel Hesabın Açılması, Gelirleri, İdaresi ve Denetimi

  Özel hesabın açılması

  Madde 5 - (1) Bilkent Üniversitesi adına Özel Hesap gelirlerin toplanmasını teminen Türkiye'de kurulu bankalarda ihtiyaca göre bir ya da birden fazla hesap açılır.

  Özel hesabın gelirleri

  Madde 6 - (1) Üniversite ve kampüslerinde bulunan okulların tüm personeline ödenen ücretlerden 1/3/2006 tarihinden itibaren yirmi beş yıl süreyle kesilen gelir vergisi tutarları ile bu hesabın Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere nemalandırılmasından elde edilen gelirler Özel Hesabın kaynaklarını teşkil eder.

  Gelirlerin tahsili

  Madde 7 - (1) Vergi daireleri, Üniversite tarafından 6 ncı maddede belirtilen ücretlere ilişkin muhtasar beyanname ile beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarını, tahsil ettikleri tarihi takip eden beş iş günü içerisinde Özel Hesaba aktarırlar.

  Özel hesabın idaresi

  Madde 8 - (1) Özel Hesabın amacına uygun olarak idaresi, uluslararası kalitede eğitim sağlama amacına hizmet etmek üzere Üniversitenin ilgili yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde Özel Hesap harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir.

  (2) Kaynakların özel hesaba aktarılması, nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, Üniversitenin kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkan sağlanacak şekilde tutulur.

  Özel hesabın kullanılması

  Madde 9 - (1) Üniversite özel hesapta toplanan gelirlerden bir yıl içinde yapmayı planladığı yatırım ve işletme giderlerini gösteren yatırım ve işletme programını ilgili yılın Ocak ayı içinde Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarına sunar.

  (2) Özel hesapta toplanan gelirler, Özel Hesap harcama yetkilisi tarafından Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda, Kanunun Ek 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında bulunan illerdeki kampüslerde eğitim ve araştırma birimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesi ile ilgili, ücretler dahil her türlü giderler ile okullarda burslu olarak okuyacak öğrencilere sağlanacak burslar için harcanır.

  (3) Özel Hesapta toplanan gelirler Kanunun Ek 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan illerin birinden başlayarak, uygulama ve eğitimde kazanılan deneyimlerle kademeli olarak diğer illere de yaygınlaştırılarak kullanılır.

  Özel hesap muhasebe yetkilisinin atanması ve görevleri

  Madde 10 - (1) Özel hesaba ilişkin muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere Rektör tarafından bir Özel Hesap muhasebe yetkilisi atanır.

  (2) Muhasebe yetkilisinin görevleri şunlardır:

  a) Özel Hesaba ilişkin her türlü muhasebe kayıtlarını ve defterlerini tutmak,

  b) Özel Hesabın tüm gelirlerini tahsil etmek,

  c) Harcama yetkilisinin talimatlarına uygun olarak ödemeleri ve her türlü göndermeleri yapmak,

  ç) Yılın bitimini izleyen Şubat ayı sonuna kadar Özel Hesabın gelir-gider tablolarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

  d) Özel Hesaba ilişkin her türlü kayıt defter ve belgeleri muhafaza etmek ve gerektiğinde denetime hazır halde bulundurmak.

  Denetim

  Madde 11 - (1) Özel Hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Üniversite tarafından belirlenecek birer üyeden oluşan üç kişilik komisyon tarafından denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Üniversite Rektörlüğüne sunulur.

  (2) Özel Hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler ayrıca bir Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenir. Denetim sonunda düzenlenecek raporlar izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar yukarıda belirtilen denetim komisyonuna sunulur.

  (3) Denetimlerde, Özel Hesapta toplanan kaynağın; Kanuna uygun olarak toplandığına, Kanunda belirtilen illerde ve Kanunun amacına uygun kullanıldığına bakılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tahakkuk eden gelirler

  Geçici Madde 1 - (1) Kanunun Ek 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve 1/3/2006 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar tahakkuk ettirilerek tahsil edilen paralar, Üniversite tarafından yapılacak talebi takip eden 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesi tarafından Özel Hesaba aktarılır.

  Yürürlük

  Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik 1/3/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Milli Eğitim Bakanları ile Bilkent Üniversitesi Rektörü birlikte yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100