Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BANKALARIN ÜST YÖNETİMİNE ATANACAKLARIN BİLDİRİMİ, YEMİN VE MAL BEYANINDA BULUNULMASI VE KARAR DEFTERLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  BANKALARIN ÜST YÖNETİMİNE ATANACAKLARIN BİLDİRİMİ, YEMİN VE MAL BEYANINDA BULUNULMASI VE KARAR DEFTERLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin Ve Mal Beyanında Bulunulması Ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

  Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26333

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye'de kurulu bankaların yönetim kurulu üyelikleri ile Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki yönetim merkezlerinde oluşturulan müdürler kurulu üyeliklerine ve denetim komitesi üyeliklerine seçilenlerin, genel müdür ve merkez şube müdürü ile yardımcılıklarına atanacakların ve bu görevlerden ayrılacakların Kuruma bildirilmesine, yönetim kurulu ile müdürler kurulu başkan ve üyelerinin yemin etmesine, bu kişiler ile imza yetkisine sahip mensuplarından bölge müdürleri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerinin mal beyanında bulunmasına ve yönetim kurulu, müdürler kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi kararlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 27, 28 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

  a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

  b) Finansal kuruluş: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal kuruluşu,

  c) Hakim ortak: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan hakim ortağı,

  ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

  d) Konsolidasyona tabi ortaklık: Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde banka ile konsolide edilmek suretiyle konsolide bazda sınırlama ve oranlara tabi tutulan yurtiçinde veya yurt dışında kurulu bağlı ortaklıkları, birlikte kontrol edilen ortaklıkları,

  e) Kontrol: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kontrolü,

  f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

  g) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

  ğ) Merkez şube: Yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki merkez şubesini,

  h) Nitelikli pay: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan nitelikli payı

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Bildirimler

  Yönetim kurulu ve müdürler kurulu üyelerine ilişkin bildirimler

  Madde 4- (1) Banka yönetim kurulu üyelerinin seçilmelerinden ya da herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde görevlendirilmelerinden sonra yedi iş günü içinde, ilgili banka tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde,

  a) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimlerini içeren ek-1'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek ayrıntılı özgeçmişleri ile lisans ve gerekmesi halinde lisansüstü diplomaları ve nüfus cüzdanı veya pasaportlarının noter onaylı örnekleri,

  b) (Değişik bent: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/1.md.) Müflis olmadıklarına ilişkin yerleşim yerlerinin bulunduğu ildeki asliye ticaret mahkemelerinden, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin icra mahkemelerinden alacakları belgeler ile EK-3'de yer alan örneğe uygun dolduracakları 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis veya konkordato ilân etmiş olmadıklarına ilişkin yazılı beyanları,

  c) Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda ya da tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olunmadığına veya kontrolün elinde bulundurulmadığına ilişkin ek-4'te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek yazılı beyanları ve ek-5'te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgeler,

  ç) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri ile Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri kapsamına giren suçlarla ilgili olarak haklarında açılmış ya da sonuçlanmış bir dava ve/veya soruşturma bulunup bulunmadığına ve varsa bunlara ilişkin ek-6'da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek bilgi formu,

  ile atanmalarına veya görevlendirilmelerine ilişkin genel kurul ya da yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararının noter onaylı bir örneği Kuruma gönderilir.

  (2) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki yönetim merkezlerinde oluşturulan müdürler kurulu üyelerinin seçilmelerinden veya görevlendirmelerinden sonra yedi iş günü içinde, seçilmelerine ya da görevlendirilmelerine ilişkin karar örneği ile birlikte birinci fıkrada belirtilen belgeler, ilgili şubenin bağlı bulunduğu yurt dışında kurulu bankanın yetkililerince imzalanacak bir yazı ekinde Kuruma gönderilir.

  Denetim komitesi üyelerine ilişkin bildirimler

  Madde 5- (1) Bankaların yönetim kurullarınca denetim komitesi üyeliğine seçilen üyelerin, bu göreve seçilmelerinden sonra yedi iş günü içinde, ilgili banka tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde,

  a) Kendilerinin, eş ve çocuklarının, seçilmelerinden önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;

  1) (Mülga altbent: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/2.md.)

  2) Bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini yapan veya derecelendirme, değerleme ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmadığı ya da bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetim, derecelendirme veya değerleme sürecinde yer almadığına,

  3) Bankaya ve bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarına danışmanlık veya destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmadığı ya da bu hizmeti veren kişilerden olmadığına,

  4) Bankada ve konsolidasyona tabi ortaklıklarda nitelikli paylarının bulunmadığına,

  b) Hakim ortağın veya banka genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımı olmadığına, aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın denetim komitesinde görev yapmadığına, ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bankadan ve bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarından, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir elde etmediğine,

  c) Eş ve çocuklarının bankada veya bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmadığına,

  ç) Son iki yılda kendisine icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birimin bağlı bulunmadığına

  d) (Değişik bent: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/2.md.) İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, mali kontrol ve muhasebe birimleri hariç olmak üzere bankanın ve bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarının personeli olmadığına

  dair ek-7'de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyecekleri beyanları ve seçilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği Kuruma gönderilir.

  (2) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki yönetim merkezlerinde oluşturulan müdürler kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek üyenin görevlendirilmesinden sonra yedi iş günü içinde, merkez şube müdürü ve yardımcısı tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde,

  a) Kendisinin, eş ve çocuklarının görevlendirildikleri tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;

  1) Bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini yapan veya derecelendirme, değerleme ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmadığı ya da bağımsız denetim, derecelendirme veya değerleme sürecinde yer almadığına,

  2) Bankaya ve konsolidasyona tabi ortaklıklara danışmanlık ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli ya da bu hizmeti veren kişilerden olmadığına,

  3) Bankada icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bağlı bulunan müdürler kurulu üyesi, merkez şubesi müdürü, merkez şube müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmadığına,

  b) Aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın denetim komitesinde görev yapmadığına, ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bankadan ve konsolidasyona tabi ortaklıklardan, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir elde etmediğine,

  dair ek-8'de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyeceği beyanı ve görevlendirmeye ilişkin müdürler kurulu kararının noter onaylı bir örneği Kuruma gönderilir.

  Genel müdür ve yardımcılarına ilişkin bildirimler

  Madde 6- (1) Banka genel müdürlüğüne veya merkez şube müdürlüğüne ve genel müdür yardımcılığı veya merkez şube müdür yardımcılığına atanacaklar için 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin atanmalarından önce ilgili banka tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde gönderilmesi zorunludur.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen evrakların Kuruma intikalini izleyen yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir.

  (3) Yabancı uyruklu kişiler tarafından birinci fıkra uyarınca verilecek belgeler için 7 nci madde uygulanır.

  (4) Genel müdür veya merkez şube müdürü ya da genel müdür yardımcısı veya merkez şube müdürü yardımcısı olarak görev yapanların herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde ilgili bankaca ve görevden ayrılan kişi tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ile görevden ayrılma nedenlerinin ayrılış tarihinden itibaren yedi iş günü içinde bildirilmesi zorunludur.

  (5) Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, genel müdürün bulunmadığı hallerde genel müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla yönetim kurulu toplantılarına genel müdür vekili olarak katılacak genel müdür yardımcıları ve hangi hallerde katılacakları bankaların yönetim kurullarınca belirlenir.

  Yurt dışından temin edilecek belgeler

  Madde 7- (1) Bu Yönetmelikte yer alan bildirimlerle ilgili olarak yabancı uyruklu kişiler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeleri hem Türkiye'de ilgili mercilerden hem de kendi ülkelerinin yetkili mercilerinden temin etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda yurt dışından temin edilecek belgeler için Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 15 14 üncüinci maddesi uygulanır.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin temin edileceği kayıtların tutulduğu mercilerin bulunmadığı ülkelerin vatandaşlığına sahip olunması ya da aynı maddenin bahse konu fıkrasında öngörülen süre içinde belirtilen belgelerin tevsik edilememesi hallerinde ilgili yönetim kurulu veya müdürler kurulu başkan ve üyelerince ek-9'da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek yazılı bir beyan verilir. Ancak, mezkur hallerde, 9 uncu maddede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yeminin yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde, durumu tevsik eden belgelerin Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 15 14 üncüinci maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kuruma gönderilmesi zorunludur.

  Bilgilerin güncellenmesi

  Madde 8- (1) 4, 5 ve 6 ncı maddeler uyarınca gönderilen beyanlarda değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bilgi verilmesinin sağlanması, anılan maddeler kapsamında beyanda bulunan ilgili üst yöneticilerin sorumluluğundadır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yemin, Mal Beyanı ve Karar Defteri

  Yemin

  Madde 9- (1) Banka yönetim kurulu ve müdürler kurulu başkan ve üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra ve görevlerine başlamadan önce yemin etmek zorundadır. Yönetim kurulunun tabii üyesi olan genel müdür ile genel müdürlüğe vekalet edecek kişilerin yemin etmiş olması şarttır.

  (2) Yemin, bankanın merkezinin veya yurt dışında kurulu bankanın Türkiye'deki merkez şubesinin bulunduğu ildeki ticaret mahkemesi huzurunda "

  Bankasındaki görevimi tam bir dikkat ve dürüstlük içinde yapacağıma, mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmeyeceğime ve ettirmeyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim." denilmek suretiyle icra edilir.

  (3) Mahkemece düzenlenen belgenin bir örneği banka tarafından en geç yedi iş günü içinde Kuruma gönderilir.

  (4) Yemin etmiş olan kişilerin aynı bankada yemine tabi bir göreve tekrar seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etmeleri gerekmez.

  Mal beyanı

  Madde 10- (1) Bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ve imza yetkisine sahip mensuplarından bölge müdürleri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslar dahilinde ve aşağıda belirtilen şekilde mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdürler.

  a) (Değişik bent: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/3.md.) Mal beyanları üzerine "gizlidir" şerhi konulmuş kapalı zarf içerisinde ve tek nüsha olarak göreve başlama ve ayrılma tarihinden itibaren bir ay içinde banka genel müdürlüklerine verilir. Ek mal beyanı ve mal beyanının yenilenmesine ilişkin olarak 3628 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslar uygulanır. Bu bildirimlerden, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürler kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına ait olanlardan 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte belirtilen mercilere gönderilenler haricinde kalanlar veriliş tarihini izleyen ayın sonunda bir liste ekinde topluca Kuruma gönderilir. Diğer görevlilere ait mal bildirimleri, ilgili bankanın personelin özlük işleri ile ilgili birimlerinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ve talep halinde Kuruma iletilmek üzere muhafaza edilir.

  b) Yükümlülerin mal beyanlarını süresi içinde vermemeleri halinde, gerekli işlemlerin tesisi amacıyla, verilmesi gereken tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde bankalarca keyfiyet ve ilgilinin bilinen adresleri Kuruma bildirilir.

  Karar defterinin tutulması

  Madde 11- (1) Banka yönetim kurulu, müdürler kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi kararları, aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla tarih ve numara sırasıyla 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış müteselsil sayfa numaralı ayrı birer deftere metnin doğruluğundan şüpheye yer vermeyecek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı, üyeler tarafından karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde imza olunur. Üyeler katılmadıkları kararları, muhalif kalma gerekçelerini belirtmek suretiyle imzalarlar.

  (2) Karar defterlerinin Türkçe tutulması zorunludur.

  (3) Birinci fıkrada belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek ve imzalanacak kararlar, önceden notere tasdik ettirilmiş müteselsil sıra numaralı yapraklara yazıldıktan sonra ayrı bir kalamozada saklanabilir. Ancak, bu şekilde tutulan kararlara ilişkin yaprakların, yılın son günü alınan kararların da yazılı olduğu yaprakları kapsayacak şekilde en geç izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar ciltlettirilmesi zorunludur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

  Ekleri html olarak görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100