Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

CEYHAN LİMAN YÖNETMELİĞİ

  CEYHAN LİMAN YÖNETMELİĞİ

  Ceyhan Liman Yönetmeliği

  Ulaştırma Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 25/11/2006 

  Resmi Gazete Sayısı : 26357

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Liman Sınırları

   Amaç ve kapsam

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Botaş (Ceyhan) Liman Başkanlığının idari sınırlarını, gemilerin yanaşma, bağlama ve demir yerlerini, ticaret eşyası ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntemleriyle yer ve zamanlarını, limanda kalabilecekleri sürelerle, çevre kirliliğinin önlenmesi ve limanda genel güvenlik ve disiplinin sağlanmasına ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

   (2) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddede sınırları belirtilen Botaş (Ceyhan) Limanının kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

   Dayanak

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak,

   (2) 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) ile 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeye (MARPOL-73/78) paralel olarak

   hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Gemi rotalama sistemi: Kaza riskini azaltmak amacıyla oluşturulmuş bir veya daha fazla rota ile trafik ayırım düzenlerini, trafik ayırım şemalarını, çift yönlü rotaları, tavsiye edilen rotaları, kaçınılacak veya demirlemeye yasak alanları, kıyıya yakın trafik bölgelerini, dönüşleri, tedbir alınacak alanları ve derin su rotalarını içeren sistemi,

   b) İdare : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

   c) Liman: Botaş (Ceyhan) Liman Başkanlığı idari sınırları içinde yer alan, liman, rıhtım, iskele, şamandıra tesisi ve benzeri kıyı tesislerini,

   ç) Liman Başkanlığı: Botaş (Ceyhan) Liman Başkanlığını

   ifade eder.

   Liman sınırları

   Madde 4 - (1) Botaş (Ceyhan) Liman Başkanlığı idari sınırı; Deliçay mevkiindeki (A) kara noktasından ( Enlemi: 36

  49' 48'' N, Boylamı: 36

  10' 00'' E ) Denizdeki (B) noktasına ( Enlemi: 36

  29' 45'' N, Boylamı: 35

  37' 24'' E), (B) noktasından Ceyhan Nehri ağzı mevkiindeki (C) kara noktasına ( Enlemi: 36

  34' 04'', Boylamı: 35

  33' 24'' E ) çizilen hatlar ve bu hatlara bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır. (EK-1)

  İKİNCİ BÖLÜM : Gemilerin Yanaşma, Bağlama ve Demir Yerleri

   Gemilerin yanaşma, bağlama ve demir yerlerinde uyulacak kurallar  

   Madde 5 - (1) Limana gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araçları aşağıdaki esaslara uyarlar.

   a) Gemiler, liman başkanlığınca verilecek yanaşma ordinosuna göre, iskele ve rıhtımlara yanaştırılır veya şamandıralara bağlanır. Askeri gemiler, öncelikle askeri rıhtımlara, uygun olmaması halinde boş olan ticari rıhtımlara yanaştırılır.

   b) Yanaşma yerleri dolu olduğu taktirde, gemiler sıra beklemek üzere demir yerlerinde kalır. Akaryakıt yüklü tankerler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli madde yüklü gemiler tehlikeli madde demir yerinde demirler. Gemiler liman başkanlığının izni olmadıkça demir yerlerini değiştiremez. Gemiler ve deniz araçları, limandaki yanaşma ve bağlama yerlerine giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemez, zorunluluk olmadıkça mendirekler içinde salma suretiyle demirde kalamaz.

   c) Boy ve su kesimleri nedeniyle ilk boşalan rıhtıma alınmasına olanak bulunmayan bir geminin yerine, boy ve su kesimi uygun olan sıradaki gemi alınır.

   ç) Limana gelen yolcu gemileri, su derinliklerinin uygun olması halinde, sıra beklemeden uygun olan rıhtıma yanaştırılır. Bu gemilerden düzenli sefer yapmayanların limana gelişleri, en az kırk sekiz saat önce liman başkanlığı ve ilgili diğer kuruluşlara, kaptan, donatan ya da acenteleri tarafından yazılı olarak bildirilir.

   d) Limanda şamandıralara bağlı veya demirli gemiler, hava şartları veya zorunlu sebeplerle yerlerini değiştirmek zorunda kalırsa, liman başkanlığının izni ile uygun görülen yere bağlanır.

   Yanaşma ve bağlama Yerleri

   Madde 6 - (1) Ceyhan Liman sınırları içindeki yanaşma yerleri aşağıda belirtilmiştir. (EK-2)

   a) Botaş Liman işletme sınırları ile Haydar Aliyev Deniz Terminali işletme sınırları aşağıda belirtilen (a) ve (g) koordinatları arasındaki sahil şeridi arasında kalan deniz ve kıyı alanıdır.

   a Noktası : 36

  52' 03,27'' N 35

  54' 53,14'' E

   b Noktası : 36

  51' 38,58'' N 35

  55' 19,86'' E

   c Noktası : 36

  50' 49,6'' N 35

  54' 40,13'' E

   d Noktası : 36

  50' 06,2 N 35

  55' 12,68'' E

   e Noktası : 36

  49' 59,27'' N 35

  56' 21,82'' E

   f Noktası : 36

  51' 30'' N 35

  58' 30'' E

   g Noktası : 36

  53' 25'' N 35

  56' 41'' E

   b) Botaş Dörtyol İskelesi aşağıdaki koordinatlarla sınırlı deniz alanıdır.

   a Noktası : 36

  52' 05''  N 36

  08' 13''  E

   b Noktası : 36

  51' 30''  N 36

  06' 48''  E

   c Noktası : 36

  50' 48''  N 36

  07' 36''  E

   d Noktası : 36

  51' 35''  N 36

  08' 47''  E

   c) (Değişik bent: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/1.md.) İsken Sugözü Termik Santralinin demirde tahliye operasyon sahası aşağıdaki koordinatlarla sınırlı deniz alanıdır.

   a Noktası : 36

  49' 30''  N 35

  54' 42''  E

   b Noktası : 36

  49' 30''  N 35

  55' 17''  E

   c Noktası : 36

  48' 30''  N 35

  54' 24''  E

   d Noktası : 36

  48' 30''  N 35

  53' 50''  E

   ç) Toros Gübre iskelesi.

   d) Delta Şamandırası.

   e) Aygaz Şamandırası.

   f) Milangaz Şamandırası.

   g) BP Gaz Şamandırası.

   ğ) İpragaz Şamandırası.

   h) Aytemiz Şamandırası.

   Demir yerleri

   Madde 7 - (1) Demir yerleri koordinatları aşağıda belirtilmiştir. ( Ek-3)

   a) Botaş, Haydar Aliyev Deniz Terminali ve Toros Gübre Fabrikaları Bölgesi demir yeri;

   1) 36

  52' 30'' N - 36

  02' 06'' E

   2) 36

  53' 06'' N - 36

  00' 00'' E

   3) 36

  49' 30'' N - 35

  57' 36'' E

   4) 36

  49' 00'' N - 35

  59' 42'' E

   koordinatları ile belirtilen deniz sahasıdır.

   b) Dörtyol şamandıra tesislerine gelen gemilerin demir yeri;

   1) 36

  51' 48'' N - 36

  06' 18'' E

   2) 36

  51' 48'' N - 36

  04' 48'' E

   3) 36

  50' 00'' N - 36

  05' 06'' E

   4) 36

  50' 00'' N - 36

  06' 48'' E

   koordinatları ile belirtilen deniz sahasıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Limanda Seyir Emniyeti

  Limanda uyulacak kurallar

   Madde 8 - (1) Limanda bulunan bütün gemiler ve deniz araçları, uluslararası kurallarla birlikte bu Yönetmelikte yer alan kurallara ve seyir, can ve mal güvenliği bakımından ilgili mevzuatta belirtilen her türlü seyir kurallarına, İdarece yapılacak uyarı ve denetimlere uymak zorundadır.

   (2) Rıhtımlara yanaşma, yükleme ve boşaltma, kılavuzluk, römorkaj ve benzeri her türlü faaliyeti düzenlemeye liman başkanlığı yetkilidir.

   Gemi rotalama sistemi

   Madde 9 - (1) İdare, İskenderun Körfezi ile bu Yönetmelikte belirtilen liman sınırları içinde seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak ve kaza riskini azaltmak amacıyla, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) ilgili kuralları ve tavsiyeleri çerçevesinde, deniz trafiğinin yönlendirilmesine yönelik olarak gemi rotalama sistemleri oluşturabilir.

   Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu

   Madde 10 - (1) Limanda seyir güvenliği kapsamında yapılan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, aşağıdaki esaslara uygun olarak yerine getirilir.

   a) Kılavuzluk Hizmetleri:

   1) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşacak, şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak, 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri ile 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadır.

   2) 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar, limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değişmemek şartıyla ve yılda bir kez olmak üzere kılavuz kaptan alır. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar, süreye bakılmaksızın limana giriş-çıkışlarında kılavuz kaptan alır.

   3) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadırlar. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir. Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

   4) Liman Başkanlığınca, deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektiği hallerde, kılavuz kaptan alma ve çıkartma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve bu uygulamalar denizcilere ve ilgililere duyurulur.

   b) Römorkörcülük Hizmetleri:

   Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan;

   1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör,

   2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

   3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki ya da 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

   4) 30000 GRT'dan büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki ya da 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör

  almak zorundadır.

   c) (Değişik bent: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/2.md.) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen römorkör adedi ve çekme gücü ile kılavuz kaptan ve römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenlemeyi yapmaya İdare yetkilidir.

   ç) (Ek bent: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/2.md.) Römorkör İndirimi: Petrol türevleri, LNG, LPG ve tehlikeli kimyasal yük taşıyan tankerler hariç olmak üzere; baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin limana gelişlerinde, donatan, acenta veya işleticileri tarafından itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinoğrafik şartların yanaşılacak/ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine bir sakınca oluşturmadığının liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda,

   1) Baş ve kıç itere sahip gemiler bir römorkör,

   2) Sadece baş iteri olan gemiler en az bir römorkör almak kaydı ile yukarıda belirtilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör,

   alabilir.

   d) (Ek bent: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/2.md.) Dolgu iskele ve rıhtıma yanaşan veya ayrılan 1000 GRT'dan büyük gemiler, manevra sırasında iskele ve rıhtımlara 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Bu yerlere yanaşacak veya ayrılacak gemilere (ç) bendi hükmü uygulanmaz.

   Kılavuz kaptan ve römorkör alma zorunluluğunun istisnaları

   Madde 11 - (1) Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına, bu Yönetmeliğin 10 uncu madde hükmü uygulanmaz. Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları, bu amaç için kullanıldıklarını liman başkanlığından belgelemek zorundadır.

   Yolcu gemilerinin yükümlülüğü 

   Madde 12 - (1) Liman içinde yolcu taşıyan gemiler, giriş yerlerinde, açıklıkla görülecek şekilde, azami yolcu sayısı ile sahip oldukları can kurtarma araç ve gereçlerinin sayı ve cinslerini belirten bir levha bulundurmak zorundadır.

   Deniz uçaklarının yükümlülüğü

   Madde 13 - (1) Deniz uçakları, 29/4/1978 tarihli ve 16273 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünde yer alan hükümlere uyarlar. İniş-kalkış amacı ile deniz sahasının kullanılması liman başkanlığının iznine bağlıdır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tehlikeli, Kirletici Maddeler ve Atıkların Taşınması

   Uyulacak kurallar

   Madde 14 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile denize dökülmeleri durumunda doğal çevre üzerinde zararlara yol açabilen petrol, atık ve benzeri maddelerin liman içerisinde yüklenip boşaltılması, taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi;

   a) 8/10/1952 tarihli ve 8227 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri ile Taşınması Hakkında Tüzük,

   b) 24/12/1973 tarihli ve 14752 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,

   c) 8/9/1975 tarihli ve 15350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik,

   ç) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği,

   d) 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) eki VI ve VII nci ayrım ile 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL) ve ekleri,

   e) 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi

   hükümleri çerçevesinde, liman başkanlığı kontrol ve denetiminde, liman işletmesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne, özel ambalaj ve konteynerlerle yapılır.

   Liman başkanlığına bildirme zorunluluğu

   Madde 15 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan geminin donatanı, kaptanı veya acentesi, geminin limana varışından kırk sekiz saat önce yükün sınıfını, miktarını, istif durumunu, ambalaj şekillerini, yanıcı ise yanma derecesini, diğer limanlara boşaltılacakların miktarını, Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu (I.M.D.G. Code)'na göre düzenlenmiş bir liste ile liman başkanlığına bildirir.

   (2) Petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan 500 GT ve üzeri gemiler, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında liman başkanlığına bildirimde bulunmak zorundadır.

   (3) Kalkış limanından hareketi ile varış limanı arasındaki seyir süresi kırk sekiz saatten az olan gemiler için bu bildirim, kalkıştan hemen sonra yapılır.

   Liman işletmelerince alınacak tedbirler

   Madde 16 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepolar, liman işletmelerince belirlenir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip boşaltılması, bu iş için ayrılmış rıhtım ve iskelede yapılır. Ayrıca liman işletmeleri bu maddelerin gemiler ile depolanma sahaları arasında taşıyıcılarda bekletilme süresini, liman alanına alınabilecek tehlikeli maddelerin azami miktarını belirler; gerekli yangın, çevre ve güvenlik tedbirlerini alır.

   (2) Dökme akaryakıt yükleme-boşaltma yapacak gemiler için ayrılmış rıhtım ve iskeleler, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile tesis edilir. Limanda, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenip-boşaltılması için ayrılmış ve bu iş için gerekli donanıma sahip rıhtım-iskele mevcut değilse yükleme-boşaltma yapılamaz.

   (3) Liman işletmeleri, tehlikeli maddelerin bu maddeler için ayrılmış iskele-rıhtımda boşaltıldığı liman sahasında depolanmasını temin edemiyorsa, yükün alıcısı, bu maddenin en kısa zamanda liman dışına naklini sağlar.  

   (4) Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler için ayrı bir demir yeri belirlenir, demir yeri diğer gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, liman başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen sahalar dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtımlara yanaşamaz.

   (5) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır. Parlama ve patlama noktası 60

  C' nin altında bulunan tehlikeli maddeler ancak kendilerine ayrılmış liman sahalarında yüklenip boşaltılır.

   (6) Yanaşmış durumdaki dökme akaryakıt yükleyecek veya boşaltacak gemiler, yangına karşı gerekli önlemleri ve can, mal ve çevre güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak şartıyla, işlerine gece de devam edebilirler.

   (7) Konteynerler içerisinde limanlarda yükletilip boşaltılan tehlikeli maddeler için liman işletmeleri tarafından ayrılmış konteyner istif sahası temin edilir. Bu istif sahasına tehlikeli madde dışında diğer konteynerler istiflenmez. İstif sahasında yangın, çevre emniyeti ve benzeri gerekli emniyet tedbirleri alınır.

   (8) Tehlikeli maddelerin gemilere yüklenip-boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Yanıcı maddeler, kıvılcım yaratıcı kaynaklardan uzak tutulur ve limanda belirlenecek tehlikeli alan içinde kıvılcım yaratıcı araç, alet çalıştırılmaz.

   (9) Tehlikeli maddeler, yeterli şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur.

   (10) Tehlikeli madde ile ilgili olan liman işletme ve gemiadamları elleçleme ve depolama esnasında koruyucu elbise giyerler.

   (11) Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.

   (12) Liman işletmeleri bu hususları, önceden hazırladıkları ve liman başkanlığınca onaylanmış bir talimatla ilgililere duyurur.

   Tehlikeli madde taşıyan gemilerin yükümlülüğü

   Madde 17 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, gündüz B (Burak) flaması çekmek ve geceleyin her yönden 360 derece görülebilen bir kırmızı fener göstermek zorundadır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Limanda Disiplin

   Limanda uyulacak kurallar 

   Madde 18 - (1) Limandaki gemiler, aşağıdaki esaslara uyarlar.

   a) Gemi ve deniz araçlarının, liman içindeki iskele ve rıhtımlara yanaşmaları, şamandıralara bağlamaları ya da buralardan ayrılmaları, liman başkanlığının iznine bağlıdır.

   b) İskele ve rıhtımlarda işlerini bitiren gemiler bulundukları yeri derhal terk ederler.

  c)Yirmi dört saat içinde yeniden sefer almayacak yolcu gemileri, yolcularını çıkardıktan sonra demir yerlerine giderler ya da yolcu alacaklarsa kendilerine ayrılan rıhtım ya da şamandıralara bağlarlar. Rıhtımlarda yirmi dört saatten fazla kalacak programlı yolcu gemileri için liman başkanlığından önceden izin alınması zorunludur.

   ç) Limanda bulunan makineli/makinesiz gemilerle tüm deniz araçları, 29/4/1978 tarihli ve 16273 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümlerine uyar.

   d) Limana girmekte olan gemiler, limandan çıkmakta olan gemiye yol vermek zorundadır.

   e) Limanda demir yerinde ve yanaşma-bağlama yerlerinde bulunan gemiler, uluslararası çağırma ve emniyet VHF devresi; Kanal-16 (156.8 Mhz) ile DSC Kanal 70 (156.525 Mhz)de sürekli dinlemede olacaklardır.

   Dalyanlarda alınacak önlemler  

   Madde 19 - (1) Dalyanların denizden tarafa olan sınırının uygun yerlerine gece süresince beyaz fener takılır.  

   Yasak işler

   Madde 20 - (1) Limanda aşağıda sayılan işlerin yapılması yasaktır.

   a) Liman sınırları içinde, gemilerin demirleme sahaları ile yanaşma ve bağlama yerlerine giriş yolu üzerinde ve hareket alanlarında, olta ve ağ balıkçılığı yapmak, yelkenle ve kürekle seyretmek, yüzmek yasaktır. Ancak, sportif amaçlı yelken, kürek ve yüzme yarışları, liman başkanlığının izni ile yapılır. 

  b) Liman başkanlığı sorumluluk sınırları içinde su sporları yapan makineli tekneler sahile 200 metreden fazla yaklaşamaz; aralarında en az 100 metre mesafeyi korur; giriş-çıkış koridorunda 3 milden fazla hız yapamaz. Spor, gezinti ve diğer tekneler limanda bağlama ve yanaşma yerlerinde gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemez.

   c) Liman sınırları içinde her türlü maddeyi denize atmak yasaktır.

   ç) Limanda bağlı veya demirli gemilerde, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlik yapılamaz.

   d) Limandaki gemilerde kısa mesafe konuşmak amacıyla yapılmış telsizler dışında telsiz kullanılamaz.

   e) Limanda yanaşma ve bağlama yerlerindeki gemiler tersane ve onarım yerleri hariç sessizliği bozucu işler yapamaz, zorunluluk olmadıkça düdük çalamaz. Liman içinde seyreden motorlu araçların susturucu ile donatılmış bulunmaları zorunludur.

   f) Demirli, iskele ve rıhtımlara aborda olmuş ya da şamandıraya bağlanmış gemilerin bordalarına üst üste ikiden çok araç yanaşamaz.

   g) Liman içinde bağlamış veya yanaşmış gemiler, seyir ve hareketlerine engel olacak onarım ya da bakım işleri yapamaz. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden liman başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılır.

   Gemilerden atıkların alınması ve bertaraf edilmesi

   Madde 21 - (1) Limana gelen gemiler, katı ve sıvı atıklarını katı ve sıvı atık kabul tesislerine verir. Bu atıklar, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilir.

   Liman başkanlığının iznine bağlı işler

   Madde 22 - (1) Liman içinde liman başkanlığının izni alınmadıkça düzenli ya da düzensiz yük ve yolcu taşımacılığı yapılamaz.

   (2) Limanda limbo yapılması liman başkanlığının iznine bağlıdır. Şamandıra atılması, kablo döşenmesi ve kaldırılması, dalış ve benzeri işler liman başkanlığının izniyle yapılır. Bu gibi işlerle uğraşan araçlar, uluslararası kurallara uygun fener ve işaretleri taşır.

   Demir yerinin bildirilmesi ve demirleme düzeni

   Madde 23 - (1) Kaptan, donatan ya da acenteler, gemilerin demirledikleri yeri ve saati, en kısa zamanda liman başkanlığına bildirir.

   (2) Gemiler, demir yerlerine o alandaki rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin manevralarına engel olmayacak biçimde demir. Demir kestiren gemiler, bu yere hemen bir şamandıra atarak mevkiini bir rapor ile liman başkanlığına bildirir.

   (3) Gemiler şamandıraların yakınlarına ve şamandıra çizgileri arasına demirleyemez. Zorunlu hallerde demirlediği taktirde, şamandıra ve zincirlerinde bir hasar meydana gelirse gemi kaptanı durumu liman başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadır.

   Usulsüz demirleme, yanaşma ve bağlama durumu

   Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, gerekli izni almaksızın rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, demir yerlerine demirleyen gemiler, liman başkanlığınca kaldırtılır ve bu iş için yapılan giderler ilgili geminin donatanı ya da acentesinden tahsil edilir.

   Hareket zorunluluğu

   Madde 25 - (1) Liman başkanlığı tarafından yapılan bildirimi aldıktan sonra limanda demirleyen gemiler en geç dört saat içinde, limanda yanaşmış ve bağlamış gemiler ise en geç iki saat içinde hareket edebilecek durumda bulunur.

   Yükleme ve boşaltma hizmetleri

   Madde 26 - (1) Liman başkanlığınca verilen yanaşma ordinosuna göre limandaki şamandıralara, iskele ve rıhtımlara bağlanmış gemiler ile demir yerlerindeki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri, liman işletmesince düzenlenir.

   Limanda gemilere yakıt ikmali

   Madde 27 - (1) Limanda bulunan gemilere yakıt ikmali liman başkanlığınca uygun görülen iskele, rıhtım ve demir yerlerinde yapılır.

  (2) Yakıt ikmali esnasında gemilerde, iskele ve rıhtımlarda yangına müdahale personeli hazır bulundurulur. Yangına ve yakıt taşması-dökülmesi sonucu deniz kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirler alınır.

   (3) Denize akaryakıt dökülmesi halinde bunu sınırlandırma, toplama, gerektiğinde kimyasal yolla ortadan kaldırma konusunda liman işletmeleri gerekli tedbirleri alır.

   (4) Kaza nedeni ile yangın tehlikesinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmadan su ortamına dağılmış yakıtın dibe çöktürülmesi veya kimyasal dispersant kullanılarak seyreltilmesi yasaktır.

   Hizmet araçlarının çevresinde seyreden gemiler

   Madde 28 - (1) Limanda şamandıra atan, kablo döşeyen-toplayan, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan araçların ve çalışmakta olan yüzer vinçlerin yakınından geçen gemiler, bu araçların işlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadır.

   Şamandıra çevresinden geçiş

   Madde 29 - (1) Şamandıraya bağlamak üzere gelen ya da şamandıradan ayrılan gemiler ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları dışındaki gemiler, şamandıralar ve şamandıra hatları arasında geçiş yapamaz.

   Hastalık, yaralanma ve ölüm olaylarının bildirimi  

   Madde 30 - (1) Liman sınırları içinde demirli ya da seyir halinde bulunan gemilerin kaptanları, gemilerde baş gösterebilecek her türlü hastalığı derhal sahil sağlık denetleme merkezine, ölüm ve yaralanma gibi olayları da adli makamlar ile sahil sağlık denetleme merkezine duyurulmak üzere liman başkanlığına bildirmek zorundadır.

   Gümrüklü yolcu ve gemiadamları

   Madde 31 - (1) Yabancı limanlara gidecek ya da yabancı limanlardan gelecek gemiler ile iskele, rıhtım ve demir yerinde bulunan gemilerin içindeki yolcu ve gemiadamları, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine uygun olarak gümrük kapılarından giriş-çıkış yapmak zorundadır.

   Gümrük denetimine tabi gemiler ile gümrük hizmet noktaları arasında taşıma

   Madde 32 - (1) Gümrük hizmet noktaları ile gümrük denetimine tabi gemiler arasında hizmet verecek deniz araçları, liman başkanlığı ile gümrük idaresince birlikte belirlenen yerlerden gemilere hareket eder.

   Yolcularla görüşme

   Madde 33 - (1) Yolcuları uğurlayanlar, gümrük ve emniyet denetiminden sonra, karşılayanlar ise, bu denetimden önce yolcularla görüşemez.

   Kaza, arıza ve suç bildirimi

   Madde 34 - (1) Limana gelen gemilerin kaptanları, donatanları, acenteleri ve liman işletici kuruluşların yetkilileri seyir sırasında ve limanda meydana gelen deniz kazalarını, önemli makine arızalarını, genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları gereken işlem için ilgili makamlara duyurulmak üzere liman başkanlığına mümkün olduğu taktirde önce telsizle, limana varıştan itibaren en geç altı saat içerisinde bir ön raporla ve yirmi dört saat içinde de düşüncelerini kapsayan açıklamalı bir raporla bildirmek ve suç kanıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdür. Kılavuz kaptan, gemi kaptanı ve gemi adamları, bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere liman makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soruları cevaplandırmak zorundadır.

   (2) Deniz kazasına karışan ya da neden olan bir geminin kaptanı, limana gelişinden itibaren en geç dört saat içinde geminin sefer belgelerini liman başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.

   Kılavuz kaptanların yükümlülüğü

   Madde 35 - (1) Kılavuz kaptanlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerin seyir teçhizatında gördükleri eksiklik ve aksaklıkları, deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri hususları yazılı bir raporla derhal liman başkanlığına bildirir.

   (2) Liman içindeki her türlü deniz kirliliğini ve yanlış seyreden ya da kurallara uymayan gemileri gören kılavuz kaptanlar, bu gemileri liman başkanlığına bildirir ve bunu izleyen yirmi dört saat içinde yazılı bir rapor verir. Liman Başkanlığı, duruma derhal el koyarak bu gemiler ve kaptanları hakkında yasal işlemlerin yapılmasını sağlar.

   Liman başkanlığınca yapılacak bildirimlere uyma yükümlülüğü

   Madde 36 - (1) Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal ile çevre güvenliği bakımdan alınması gerekli önlemler hakkında liman başkanlığınca verilen talimatları, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer derhal yerine getirir.

   Bildirim yükümlülüğü

   Madde 37 - (1) Kabotaj hattında çalışan 150 GRT ve daha küçük Türk Bayraklı gemiler dışında, limana gelecek ya da limandan hareket edecek gemilerle transit gemilerin donatan, kaptan ya da acenteleri, gemilerin gelişlerinden yirmi dört saat önce bildirimlerini liman başkanlığı, sahil sağlık denetleme merkezi, emniyet, gümrük kuruluşları ve liman işletmesi ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesine verirler. Gemilerin geliş gün ve saatlerindeki değişiklikleri derhal liman başkanlığına bildirirler.

   (2) Limana gelen gemilerin yanaşma yeri, limana varış sırasına göre liman başkanlığınca saptanır.

   Tankerlerin onarıma alınma koşulu

   Madde 38 - (1) Tankerler ile yakıt ve servis tanklarında sıcak/soğuk işlemle bakım ve onarım yapılmak üzere ordino talebinde bulunan gemiler, yetkili kuruluşlarca verilmiş gaz temizliği (gasfree) ve firefree yapıldığını ve çıkan atık maddelerin belirli bir alma tesisine boşaltıldığını belirten belgeler liman başkanlığına verilmedikçe onarıma alınmaz, havuz ve kızaklama işlemleri yapılmaz.

   (2) Gasfree belgesinde, tankların muayene ve temizlik amacıyla insan girmesine müsait olduğu veya tankerde sıcak çalışmaya müsaade edilip edilmeyeceği belirtilir.

   (3) Tankerlerin tanklarında veya her türlü geminin yakıt ve servis tanklarında ateşli işler yapıldığı sürece çıkması muhtemel yangına karşı söndürme teçhizatı ile donatılmış görevli bulundurulur ve gemilerde yapılacak işin mahiyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle saatlik, yarım günlük, günlük veya günaşırı gaz ölçümleri gemi ve tersane yetkililerince yaptırılır. Liman başkanlığı tarafından yapılacak denetimlerde bu belgeler gösterilmek üzere hazır olarak bulundurulur.

   (4) Gaz temizliği işlemi liman başkanlığının izni ile gasfree demir yerinde yapılır.

   Fare ve haşere mücadelesi

   Madde 39 - (1) Gemilerde fare ve haşere mücadelesi, sahil sağlık denetleme merkezinin gözetim ve denetiminde, liman başkanlığının göstereceği uygun yerde yapılır.

   Yanaşma alanlarının güvenliği

   Madde 40 - (1) Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken görevli olmayanlar yanaşma alanlarını işgal edemezler, yanaşan gemilerin yolcuları tamamen çıkmadan gemilere giremez.

   (2) İlgililer, bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

   Eksik belgeli gemiler 

   Madde 41 - (1) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin gerektirdiği belgeleri bulunmayan ya da durumları ile donatımları belgelerine uymayan gemilerin limandan hareketine izin verilmez.

   Vardiya zorunluluğu 

   Madde 42 - (1) Limanda ve demirde bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur.

   (2) Bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemilerin kaptanı ve donatanları sorumludur.

   Bayrak çekme zorunluluğu

   Madde 43 - (1) Limanda bulunan yabancı gemiler, güneşin doğuşundan batışına kadar ulusal bayrağı ile Türk bayrağı, Türk ticaret gemileri ise Türk bayrağı çekmek zorundadır.

  ALTINCI BÖLÜM : Denetim ve Cezai Hükümler

   Denetim

   Madde 44 - (1) Sahil sağlık denetleme merkezi, emniyet, gümrük idareleri ve liman başkanlığı tarafından, limanda bulunan gemilerde, gerektiğinde ve günün her saatinde denetim yapılabilir.

   (2) Denetim sırasında durumları mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, belgeleri bulunmadığı anlaşılan, kamu malına veya üçüncü şahıslara zarar verdiği mahkemece tespit olunan gemiler, seferden alıkonur, kaptan ve donatanları hakkında yasal işlem yapılır.

   Tarımsal karantina ve hayvan sağlığı

   Madde 45 - (1) Tarımsal karantina, hayvan sağlığı ve su ürünleri bakımından yapılacak denetimler özel mevzuatına tabidir.

   Emniyet ve gümrük denetimleri

   Madde 46 - (1) Gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri, kılavuz kaptan alma yerlerinde, gemiye çıkacak görevliler tarafından geminin gideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir yerlerinde yapılır.

   (2) Yabancı gemilere giriş ve çıkışlar emniyet ve gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.

   Sağlık denetimleri

   Madde 47 - (1) Sağlık denetimleri, sahil sağlık denetleme merkezi ile liman başkanlığının birlikte belirleyeceği yerlerde yapılır.

   (2) Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinimlerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle limana gelen gemiler, limandaki yerlerinde, sahil sağlık denetleme merkezinin sıhhî gözetimi altında, pratika almaksızın kırk sekiz saat kalabilir. Bu süreden fazla limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadır.

   İdari cezalar

   Madde 48 - (1) Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı saptanan geminin donatanı, kaptan ve görevli gemiadamları ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında, eylemleri aşağıda sayılan Kanunlarda tanımlanan eylemlere uyduğu taktirde, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f), (ı), (j), (k), (t), (u), (v) ve (y) bentleri ile 25 ve 28 inci maddeleri; 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri ile 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun 5 inci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları, 8 inci maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkraları ile 9, 11, 13 ve 23 üncü maddeleri uyarınca işlem yapılır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yeni yapılacak kıyı tesisleri

   Madde 49 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Botaş (Ceyhan) Liman sınırları içinde yapılacak liman, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 50 - (1) 11/3/1977 tarihli ve 15875 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Botaş (Ceyhan) Limanı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 51 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme 

   Madde 52 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  Ekleri görmek için Resmi Gazete'ye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100