Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY 66 - 01)

  HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY 66 - 01)

  Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66 - 01)

  Ulaştırma Bakanlığından :

  Resmi Gazete Tarihi : 16/05/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26524

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş olan bakım kuruluşlarında görev alan bakım personelinde aranacak nitelikler ile bu personele verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük tarafından onaylı bakım kuruluşlarında hava araçları bakımında görev yapan bakım personelini kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun 95 inci ve 148 inci maddeleri ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak;

   (2) 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun personel lisansları konulu bir nolu ekine ve JAA tarafından 28/11/2003 tarihli hava aracı bakım personelinin lisanslandırılması konulu JAR 66'nın değiştirilerek kabulüne esas alınan kararlara paralel olarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan,

   a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

   b) Bakım: Birlikte veya ayrı yapılmak üzere hava aracı/hava aracı komponentinin muayenesini, revizyonunu, parça değiştirmesini, onarımını, arıza veya hasar giderimini,

   c) Bakım çıkışı: Bakımı yapılan hava aracı veya parçasının onaylı bakım kuruluşu tarafından yeniden hizmete verilmesini,

   ç) Bakım çıkış sertifikası: Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisanslandırılmış hava aracı bakım personeli tarafından bakımlar sonrasında imzalanan ve söz konusu bakımın SHY-145 veya SHY-M hükümlerine uygun olarak tamamlandığını gösteren belgeyi,

   d) BEKAD: Bakım eğitimi kuruluşu açıklamalar dokümanını,

   e) BKEK : Bakım kuruluşu el kitabını,

   f) Devlet hava aracı : Devletin askerlik, güvenlik ve gümrük hizmetlerinde kullandığı hava araçlarını,

   g) JAA : Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğini,

   ğ) JAR-66:JAA tarafından 3/4/1998 tarihli hava aracı bakım personelinin lisanslandırılması konulu yayımlanmış olan kuralları,

   h) Hava aracı bakım lisansı: İçeriğinde belirtilen herhangi bir hava aracı temel kategori ve hava aracı tipi için, bilgi ve bakım deneyimi olarak bu Yönetmeliğin gereksinimlerini karşılayan personelin niteliğini gösteren belgeyi,

   ı) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

   i) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

   j) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu,

   k) Kalifiye personel: Mekanik, elektrik veya elektronik cihazların imalat, tamir, bakım, servis, kontrol veya revizyonlarını kapsayan ve SHGM tarafından kabul edilen bir eğitim sürecini başarı ile tamamlayan personeli,

   l) Modül: SHY-66 lisansına esas sınavlardan sorumlu olunan dersi,

   m) Onaylayıcı personel: Yapılan bakımın SHY-145 veya SHY-M'ye uygun olarak tamamlandığını belgelemek üzere SHY-145 veya SHY-M onaylı bakım kuruluşu tarafından yetkilendirilen personeli,

   n) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

   o) Temel eğitim kursu: Bu Yönetmelik tarafından gerekli görülen bakım deneyim süresinin azaltılmasını sağlayacak düzeyde eğitim ve deneyim vermek üzere SHY-147 onaylı bakım eğitimi kurum veya kuruluşunda verilen bakım eğitimi kursunu,

   ö) Lisanslı personel: Hava aracı üzerinde bakım yapmak üzere SHGM tarafından yetkilendirilmiş personeli,

   p) SHD-T 35: 9/6/1962 tarihli ve 11124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatını,

   r) SHD-T 35 lisansı: SHD-T 35 e göre düzenlenmiş her türlü lisansı,

   s) SHY-66: 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hava Aracı Onaylayıcı Personel Yönetmeliğini,

   ş) SHY-66 lisansı: Bu Yönetmeliğe göre düzenlenmiş olan lisansı,

   t) SHY-145: 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliğini,

   u) SHY-M: 19/8/2004 tarihli ve 25558 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Bakım Sistemi Yönetmeliğini,

   ü) SHY-147: 30/4/2006 tarihli ve 26154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliğini,

   v) Yetkilendirme belgesi: SHY-145 veya SHY-M onaylı bakım kuruluşunun SHY-66 lisansı sahibi personeli SHY-145 veya SHY-M hükümlerine uygun olarak hangi hava aracı tipi veya tiplerinde ve hangi bakım işlerinde yetkilendirdiğini gösteren belgeyi

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM :Lisans İşlemleri

   Başvuru

   Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte SHY-66 lisansı almak, lisansında değişiklik yapmak veya geçerlilik süresini uzatmak amacıyla yapılan başvurular için bu Yönetmeliğin EK-1'inde örneği bulunan SHY-66 Lisansı Başvuru Formu kullanılır.

   Lisansın düzenlenmesi

   Madde 6 - (1) SHGM, bu Yönetmelik hükümlerini sağlayan personele, bu Yönetmeliğin EK-2'sinde bir örneği bulunan SHY-66 lisansını düzenleyerek teslim eder.

   Lisans düzenleme yetkisi

   Madde 7 - (1) SHY-66 hava aracı bakım lisansı, SHGM tarafından verilir. SHGM tarafından uygun görülmesi halinde, lisansın düzenlenmesine yönelik hazırlık işlemleri konusunda SHY-145 kapsamında yetkili kurum veya kuruluşlar yetkilendirilebilir.

   Lisansın sürekliliği

   Madde 8 - (1) SHGM tarafından ilk defa düzenlenmiş veya ilave veya değişiklik uygulanmış SHY-66 hava aracı bakım lisansı, sahibi tarafından lisansındaki bilgilerin doğrulukları açısından kontrol edilerek imzalandıktan sonra geçerlilik kazanır.

   (2) SHY-66 hava aracı bakım lisansı beş yıl için düzenlenir. SHY-66 hava aracı bakım lisansının sahibi beş yıllık geçerlilik süresinin dolmasına doksan gün kala SHGM'ye lisansını yenilemek için başvurur.

    (3) Çeşitli nedenlerden dolayı lisansa ilave veya değişiklik yapılması gerektiğinde, lisansın beş yıllık geçerlilik süresi, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren beş yıl uzatılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Lisansın İmtiyazları

   Lisans kategorileri

   Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini sağlayan başvuru sahibi, SHY-66 lisansının kategorilerinden ya da alt kategorilerinden tüm şartlarını sağladığı biri veya birkaçından aşağıda belirtilen lisans ve unvanları almaya hak kazanır:

   a) Kategori A : Hat bakım mekanik teknisyeni.

   b) Kategori B1: Hava aracı bakım teknisyeni (Mekanik).

   c) Kategori B2: Hava aracı bakım teknisyeni (Aviyonik).

   ç) Kategori C : Hava aracı üs bakım mühendisi veya teknisyeni.

   Kategori A

   Madde 10 - (1) SHY-66 Kategori A lisansı, sahibine, lisansında ve yetkilendirme belgesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, sahibinin bizzat yaptığı plânlı küçük hat bakım ve basit arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir.

   (2) Kategori A kapsamındaki basit planlı hat bakımı; hava aracının A/B/C/D bakım programları veya eşdeğer kapsamda olan bakımlar dışındaki, sistemin faal olduğunun kontrolü için gerekli olan ve kokpit personeli tarafından da yapılabilen fonksiyonel testleri içeren, haftalık veya eşdeğer bakımlar dahil olmak üzere yapılan basit kontrollerdir.

   (3) Kategori A lisansı, hava aracının motor yapısına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

   a) Alt kategori A1: Türbin motorlu uçaklar.

   b) Alt kategori A2: Piston motorlu uçaklar.

   c) Alt kategori A3: Türbin motorlu helikopterler.

   ç) Alt kategori A4: Piston motorlu helikopterler.

   Kategori B1

   Madde 11 - (1) SHY-66 Kategori B1 lisansı, sahibine; hava aracının yapısı, güç ünitesi, mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde yapılmış bakım faaliyetlerinin sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Faal olup olmadığının tespit edilmesi için basit testler gerektiren uçak üzerinden sökülüp takılabilen aviyonik ünitelerin değiştirilmesi de yetkisi dahilindedir.

   (2) Kategori B1 yetkisine sahip onaylayıcı personel; aviyonik sistemlerle ilgili, sistemin faal olduğunun kontrolü, hava aracı üzerindeki sistemin donanımının testi dışında basit bir test veya taşınabilir basit bir test ünitesi ile gerçekleştirilebilen işler için de bakım çıkış belgesi düzenleyebilme yetkisine sahiptir. Ancak, aviyonik sistem arızası, bir test ünitesinin kullanımı sırasında basit bir "hizmete verilebilir veya verilemez" değerlendirmesinin dışında bir karar verme durumunu gerektirecek boyutta ise, Kategori B1 yetkisine sahip onaylayıcı personelin onaylama yetkisi yoktur.

   (3) SHY-66 Kategori B1 lisansı, sahibine, doğrudan A kategorisinin imtiyazlarını kullanma yetkisi verir.

   (4) Kategori B1 lisansı, hava aracının motor yapısına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

   a) Alt kategori B1.1: Türbin motorlu uçaklar.

   b) Alt kategori B1.2: Piston motorlu uçaklar.

   c) Alt kategori B1.3: Türbin motorlu helikopterler.

   ç) Alt kategori B1.4: Piston motorlu helikopterler.

   Kategori B2

   Madde 12 - (1) SHY-66 Kategori B2 lisansı, sahibine; aviyonik ve elektrik sistemleri üzerinde yapılmış bakım faaliyetlerinin sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir.

   Kategori C

   Madde 13 - (1) SHY-66 Kategori C lisansı, sahibine, hava aracının üs bakım faaliyetlerinin sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Söz konusu yetki bir SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda hava aracının bütün sistemlerini kapsar:

   a) Kategori C yetkisi, hava aracının üs bakımlarında ilgili bütün bakım işlemlerinin tamamlanmasından sonra, tek bir bakım çıkış sertifikası düzenleyerek hava aracının bakımının onaylanmasına yetki verir.

   b) SHY-66 Kategori C lisanslı hava aracı bakım personelinin esas görevi, gerekli bütün bakım işlemlerinin tamamlanmış olduğunu ve "bakım çıkış sertifikası" düzenlenmeden önce B1 ve B2 kategorisinde lisanslı hava aracı bakım personelinin onaylarının olup olmadığını kontrol etmektir.

   c) SHY-66 hava aracı bakım lisansında ve yetkilendirme belgesinde kategori C ile beraber kategori B1 veya B2 yetkileri de var ise, üs bakım sırasında, hava aracı bakım personeli bu yetkilerini de kullanabilir.

   Kategori eklenmesi

   Madde 14 - (1) SHY-66 lisansı , tek bir kategori veya alt kategori ile sınırlı değildir. Hava aracı bakım personeli diğer SHY-66 kategori veya alt kategorileri lisansına ekleyebilir. Kategori eklenmesi ile ilgili esaslar SHGM tarafından belirlenir.

   (2) Hava aracı bakım personeli, mevcut SHY-66 lisansındaki kategoride veya alt kategoride tam yetkili olması halinde kategori eklenmesi için başvuru yapabilir.

   Yetkinin kullanılması

   Madde 15 - (1) Hava aracı bakım lisansı sahibi, aşağıdaki şartlar gerçekleşmedikçe yetkilerini kullanamaz.

   a) SHY-M veya SHY-145 kapsamında yetkili kuruluşlarınca gerekli şartları sağlaması.

   b) Son iki yıllık sürede en az altı ay süresince bakım yapması veya lisansın kendine verdiği hakları kullanması.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Lisans İçin Aranan Nitelikler

   Gerekli şartlar

   Madde 16 - (1) SHY-66 lisansına başvurabilmek için başvuru sahibinin;

   a) 18 yaşından gün almış olması,

   b) İlgili hava aracı tipinde yayımlanmış olan teknik dokümanların ve SHY-145 veya SHY-M onaylı bakım kuruluşunun bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi ile ilgili prosedürlerin yazıldığı dili veya dilleri anlayabilecek seviyede okuyabilmesi, yazabilmesi ve konuşabilmesi,

   c) Başvurusu yapılan lisans kategorisi veya alt kategorisi için bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde belirtilen modüllerin sınavlarını başarıyla tamamlamış olması,

   d) Başvurusu yapılan lisans kategorisi veya alt kategorisi için bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde belirtilen aktif hava aracı bakım deneyimini tamamlamış olması,

   zorunludur.

   Temel teorik bilgi sınavları

   Madde 17 - (1) Başvuru sahibi, alacağı lisans kategorisine veya kategorilerine uygun olarak yeterli bilgi seviyesine sahip olduğunu, SHGM veya SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşları tarafından yapılacak olan sınavlarda başarılı olarak kanıtlar.

   (2) Adayların çoktan seçmeli veya yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için, 100 tam puan üzerinden 75 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

   (3) Başvuru sahibi, SHY-66 lisansına esas modül sınavlarını beş yıl içerisinde tamamlar.

   (4) Adaylara, çoktan seçmeli sınavlarda her bir soru için ortalama yetmişbeş saniye; yazılı sınavlarda soru başına yirmi dakika sınav süresi verilir.

   (5) Herhangi bir modül sınavından başarısız olan kişi bu sınava başarısız olduğu sınavın yapıldığı tarihten itibaren doksan günden önce giremez. Ancak, SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşunda ilgili modülden kursa katılmış olması halinde bu süre otuz güne indirilir.

   (6) SHY-66 Kategori C lisansı için başvuranlardan bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bölümlerden mezun olanların bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde belirtilen modüllerden B1 veya B2 kategorilerinden herhangi biri ile ilgili temel teorik bilgi sınavlarından başarılı olması gerekir.

   Temel bilgi denkliği

   Madde 18 - (1) Uçak, uzay, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, mekatronik mühendislikleri ile havacılıkla ilgili teknik bölümlerden mezun olmuş veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yerli veya yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmuş adaylar; almış oldukları ders müfredatının bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde belirtilen modüllerin standartlarını sağladığının SHGM tarafından kabul edilmesi halinde ilgili modül sınavlarından muaf tutulur.

   (2) Devlet hava araçlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarının havacılık bölümlerinde çalışmış veya çalışmakta olanlar, almış oldukları eğitimlerin bu Yönetmeliğin şartlarını sağladığının, SHGM tarafından kabul edilmesi halinde ilgili modül sınavlarından muaf tutulur.

   Deneyim şartları

   Madde 19 - (1) Hava aracı bakım personelinin SHY-66 lisansına esas hava aracı bakım deneyimi A, B1 ve B2 kategorileri veya alt kategorileri için bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde belirtilen sürelerce hava aracı üzerinde fiilen çalışılmasına göre belirlenir.

   (2) Hava aracı bakım personelinin SHY-66 lisansına esas hava aracı bakım deneyimi C kategorisi için bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde belirtilen sürelerde; bakım işlerinde planlama, kalite güvence, kayıt tutma, onaylı yedek parça kontrolü ya da SHY-M kapsamındaki mühendislik işlerinde çalışılmasına karşılık gelir.

   Bakım deneyiminin tespiti

   Madde 20 - (1) Başvuru sahibinin aktif bakım deneyimini yazılı olarak kanıtlaması gerekir. Bu deneyim için; başvuru sahibinin SHY-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından kabul edilebilir ilgili teknik deneyimlerinin bulunduğu teknik kayıt sistemi veya kendisinin tutacağı teknik kayıt defteri esas alınır.

   Deneyimlerin geçerliliği

   Madde 21 - (1) Hava aracı bakım deneyimi; SHY-145 veya SHY-M onaylı havayolu ve hava taksi işletmeleri tarafından işletilen hava araçlarının bakım işlemlerinde çalışarak elde edilen deneyimlerdir.

   (2) Havacılıkla ilgili eğitim veren öğretim kurumlarından veya SHY-147 onaylı bakım eğitim kuruluşlarında bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen sürelerde edinilen pratik eğitimler bakım deneyimi için yeterli değildir.

   (3) SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşlarından eğitim alırken, eğitim süresi dışında SHY-145 ve SHY-M onaylı bir kuruluşta kazanılacak kayıtlı iş tecrübeleri deneyim süresine dahil edilir.

   Güncel deneyim süresi

   Madde 22 - (1) Bütün hava aracı bakım personeli lisans kategorileri için gerekli olan deneyim sürelerinin başvuru tarihi itibarıyla güncel olması zorunludur.

   a) İlk defa hava aracı bakım personel lisansı alacaklar için oniki aylık gerekli güncel deneyimlerin en az altı aylık kısmının SHY-66 lisansına başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde kazanılmış olması gerekir. Geri kalan altı aylık güncel deneyimin, başvuru tarihinden önceki yedi yıl içerisinde kazanılmış olması gerekir.

   b) Mevcut lisansına kategori veya altkategori ilavesi yapılacak olan başvuru sahibi için gerekli olan güncel deneyim süresi en az üç aydır. Gerekli olan güncel deneyimlerin en az %50 sinin kategori veya altkategori ilavesi için yapılan başvuru tarihinden önceki oniki aylık süre içerisinde kazanılmış olması gerekir. Geri kalan güncel deneyim süresinin başvuru tarihinden önceki yedi yıl içerisinde kazanılmış olması gerekir.

   Deneyimlerin denkliği

   Madde 23 - (1) SHY-145 veya SHY-M onaylı bakım kuruluşunun dışında kazanılan hava aracı bakım deneyimleri, bakımların bu Yönetmeliğin ön gördüğü koşullara denkliği SHGM tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilir.

   (2) Devlet hava araçlarının bakımında, hava aracı üzerinde fiilen görev yapmış başvuru sahibinin, Kategori A lisansı için bu Yönetmeliğin EK-4'ünde belirtilen deneyim şartlarına ek olarak altı aylık ek sivil hava aracı bakım deneyimine; Kategori B1 veya B2 lisansı için bu Yönetmeliğin EK-4 ünde belirtilen deneyim şartlarına ek olarak oniki aylık ek sivil hava aracı bakım deneyimine sahip olması zorunludur.

   (3) Ancak Devlet hava araçlarının bakımında, hava aracı üzerinde fiilen görev yapmış başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde belirtilen şartlara ek olarak SHY-66 Kategori A lisansı için, SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda sivil hava aracı bakımında ve hava aracı üzerinde en az altı ay, SHY-66 Kategori B1 veya B2 lisansı için ise en az oniki ay görev yapmış olanlarda ikinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Tip ve Bakım İşlemleri Uygulamaları

   Tip ve bakım işlemleri eğitimi

   Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş SHY-66 Kategori A lisansı sahibinin belirli bir hava aracı tipi üzerinde bakım yapabilmesi ve onaylayabilmesi için SHY-147 veya SHY-145 onaylı bakım kurum veya kuruluşları tarafından verilen ilgili hava aracı tipine ait Kategori A bakım işlemleri eğitimini tamamlamış olması gerekir.

   (2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş SHY-66 Kategori B1 veya B2 lisansı sahibinin belirli bir hava aracı tipi üzerinde bakım yapabilmesi ve onaylayabilmesi için; SHY-147 onaylı bakım eğitimi kurum veya kuruluşları tarafından verilen ilgili hava aracı tipine ait Kategori B1 veya B2 tip eğitimini tamamlamış olması gerekir.

   (3) SHY-66 Kategori C lisansı sahibinin belirli bir hava aracı tipi üzerinde yapılan bakımlar sonrasında düzenlenen bakım çıkış sertifikasını onaylayabilmesi için; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bölümlerden mezun olmuş ve SHY-66 Kategori C lisansı almış kişiler için SHY-147 onaylı kurum veya kuruluşlardan alacakları ilgili hava aracı tipine ait ilk tip eğitimi Kategori B1 veya B2 seviyesinde olmalıdır.

   İşbaşı eğitimi

   Madde 25 - (1) SHY-147 ve SHY-145 onaylı kurum veya kuruluşlardan işbaşı eğitimi gereksinimini sağlayan bir İş Başı Eğitimi programı SHGM tarafından uygun görülecek şekilde hazırlanarak BKEK veya BEKAD'da belirtilir.

   (2) SHY-66 Kategori A, B1, B2 lisansı için tip veya bakım işlemleri eğitimi sonrasında işbaşı eğitiminin alınması zorunludur. Kategori C lisansı için işbaşı eğitimi bölümünün alınması zorunluluğu yoktur.

   (3) İş başı eğitimi; herhangi bir onaylı SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda veya hava aracı imalatçısında veya her ikisinde birlikte verilebilir.

   Tip eğitimi sınavları

   Madde 26 - (1) Tip eğitiminin başarısı, SHY-145 veya SHY-147 onaylı kuruluş tarafından eğitim sonunda yapılacak bir teorik sınav veya işbaşı eğitimi değerlendirmesi ile ölçülür.

   (2) Bakım işlemi eğitiminin başarısı, SHY-145 veya SHY-147 onaylı kuruluş tarafından eğitim sonunda yapılacak işbaşı eğitimi değerlendirmesi ile ölçülür.

   (3) Kategori B1 veya B2 veya C'ye yönelik hava aracı tip sınavları SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilen SHY-147 kapsamında yetkili bakım eğitimi kuruluşları tarafından yapılır.

   (4) Hava aracı tip veya bakım işlemleriyle ilgili eğitimlerin sonundaki sınavlarda % 75 başarı gösterilmesi zorunludur.

   Tip ilavesi

   Madde 27 - (1) Hava aracı tip ilavesi için müracaat edenlerde aşağıdaki şartlar aranır:

   a) Hava aracı sistemlerinin çalışmaları ve bakımları hakkında yeterli bilgi sahibi olması ve yapılacak sınavda geçerli not alması,

   b) Hat bakımının ve kontrollerin; bakım kitapları ve ilgili uygulama yönetmeliklerine göre rutin işlerin, arıza bulma, tamirler, sökme, takma işlemleri, ayarlar ve gerektiğinde motor çalıştırma gibi hava aracı tipine göre uygun bakım işlemlerinin fonksiyonel kontrollerini, güvenilir ve emniyetli bir şekilde yerine getirip onaylaması,

   c) Hava aracı ile ilgili bütün teknik dokümantasyonu doğru olarak kullanması.

   (2) Hava aracı bakım personelinin lisansına işlenen hava aracı veya motor tiplerinin listesi, normal olarak SHY-145 onaylı bakım kuruluşunun yetki belgesinde belirtilen ve tip eğitim kurslarında tanımlandığı şekilde olmalıdır.

   (3) Farklı hava aracı tipleri, imalat ve işletme açısından gövde, motor ve aviyonik sistemleri olarak benzer teknolojiye sahip iseler aynı sınıfta değerlendirilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Sorumluluklar ve İdari Yaptırımlar

   Lisansın geçerliliği

   Madde 28 - (1) SHGM, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sebeplerden dolayı hava aracı bakım personeline düzenlenen SHY-66 hava aracı bakım lisansının feshine, askıya alınmasına veya yenileme başvurusunun reddine karar verebilir.

   (2) SHY-66 hava aracı bakım lisansına sahip personel ve çalıştığı bakım kuruluşu, SHGM'ne sunulan şahsi bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yalan beyanın tespit edilmesi halinde SHY-66 hava aracı bakım lisansı ve SHY-145 yetki belgesi geçersiz sayılır.

   (3) Aşağıda sayılan eylemlerden bir veya birden fazlasını gerçekleştirmiş veya bunlara karışmış olduğu tespit edilenlerin lisansı iptal edilir:

   a) SHY-66 hava aracı bakım lisansını veya SHY-145 onaylama yetkisini belgelerde tahrifat yaparak veya sahte belge ibraz ederek almış olmak.

   b) Bakımı talep eden kuruluşa yapılması gereken bakımların yapılmadığını yazılı olarak bildirmemek.

   c) Şahsi tetkikler sonucu belirlediği hava aracı bakım gereklerini işleme almayıp, bakımın yapılması hususunda yetki alınan kuruluşa rapor etmemek.

   ç) İhmalkâr/sorumsuz bakım yapmak.

   d) Bakım kayıtlarında tahrifat yapmak.

   e) Bakım çıkış sertifikasında belirtilen bakımların yapılmadığını bilerek veya yapıldığını doğrulamadan bakım çıkış sertifikası düzenlemek.

   f) Bakım işlemlerini veya bakım çıkış sertifikası düzenlenmesini alkol ve/veya ilaç ve benzeri maddelerin olumsuz etkileri altında uygulamak.

   (4) Lisansın tekrar geçerli olabilmesi için güncel hava aracı bakım deneyimi veya bazı sınavların tekrar edilmesi istenebilir.

   Denetim ve idari yaptırım

   Madde 29 - (1) Bakım kuruluşlarına periyodik olarak yapılan denetlemelerin dışında SHGM her zaman denetleme ve inceleme yapmaya yetkilidir. Lisans sahibi bakım personeli kendisinden istenmesi halinde, lisansını en geç yirmidört saat içinde SHGM yetkililerine gösterir. 

   (2) SHY-145 veya SHY-M yetkili bakım kuruluşuna lisans sahibinin onaylama yetkilerini iptal etme veya askıya alma veya sınırlandırma doğrultusunda talimat verebilir.

   (3) SHGM tarafından, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bir davranışın tespit edilmesi halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

   a) SHGM, SHY-66 hava aracı bakım lisansını iptal etme veya sınırlandırma veya SHY-145 onaylı bakım kuruluşunu bu yönde harekete geçirmeden, ilgili taraf veya taraflara en az 28 gün önceden yazılı bildirimde bulunur. Bu bildirimde öngörülen görüşler ve yapılması gerekenler nedenleri ile birlikte belirtilir ve ilgili taraf veya taraflara yazılı olarak açıklama yapmaları için süre verilir.

   b) SHGM tarafından hava aracının emniyetli operasyonunu olumsuz yönde etkileyecek bir durum belirlenmiş ise, SHGM bu fıkranın (a) bendindeki uygulamalara ilave olarak SHY-66 hava aracı bakım lisansını şartlı olarak ve önceden uyarı vermeden askıya alır ve bu fıkranın (a) bendinde öngörülen yöntemler tamamlanıncaya kadar bu uygulamasını sürdürür.

   c) Bu maddenin dışında kalan aykırı davranışlar için; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda belirtilen idari para cezası uygulanır.

   Tıbbi uygunluk

   Madde 30 - (1) Hava aracı bakım personeli aşağıdaki durumlar ile kendisinde fiziksel veya zihinsel bir yetersizlik olduğunu biliyor veya hissediyor olması durumunda sorumluluğu altındaki onaylama yetkilerini kullanamaz:

   a) Personelin kanında her hangi bir ölçüde alkol ve/veya ilaç ve benzeri maddelerin olması ile karar verme kabiliyetinin etkileneceğinin tıbbi açıdan belgelenmesi.

   b) Gerekli olan durumlarda renk ayırma kabiliyetinin kaybolması veya görme yeterliliğinin kaybolduğunun tıbbi açıdan belgelenmesi.

   c) Zihinsel olarak işlevsel davranışları veya ilgili kişilik faktörleri açısından psikolojik bütünlük veya uyumluluk sağlanmadığının tıbbi açıdan belgelenmesi.

   (2) Hava aracı bakım kuruluşu da çalıştırdığı teknik personelinin çalıştıkları işe engel olmayacak şekilde sağlık yeterliliğini sağlamasından sorumludur.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Teknik düzenlemeler

   Madde 31 - (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik konular ile bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin açıklamalar ve ICAO ve JAA tarafından bu konulara ilişkin olarak yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

   Madde 32 - (1) 9/6/1962 tarihli ve 11124 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatı (SHD-T-35) ile 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Aracı Onaylayıcı Personel Yönetmeliği (SHY-66) yürürlükten kaldırılmıştır.

   Mevcut lisanstaki kazanılmış haklar

   Geçici Madde 1 - (1) SHY-66 Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 31/12/2005 tarihinden önce SHD-T-35 lisansının verdiği haklar kategori sertifikası ile sınırlı kalmak kaydıyla saklıdır.

   (2) 31/12/2005 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar düzenlenen SHD-T-35 lisansları, 5700 kg altındaki uçaklarda ve tek motorlu helikopterlerde kendi lisans kategorisi ile sınırlı kalmak kaydıyla bakım yapmaya yetkilidir.

   (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen niteliklere sahip lisans sahibi için ek bir sınav gerekmeksizin bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen kategori veya alt kategorilerde SHY-66 hava aracı bakım lisansı düzenlenir.

   (4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, mevcut lisansına tip ilavesi işlemleri başlamış ancak tamamlanmamış personel için SHD-T-35 hükümlerine göre işlem yapılır.

   Fark sınavları

   Geçici Madde 2 - (1) Hava aracı bakım personelinin bu Yönetmeliğin hükümlerinden dolayı ortaya çıkan yetki farkını ortadan kaldırmak istemesi halinde bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde belirtilen modül konularından fark sınavlarına girmesi gerekir.  

   Lisanslandırma süreci başlamış olanlar

   Geçici Madde 3 - (1) SHY-66'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce temel eğitimlerini bitirmiş havacılık yüksekokulu mezunu olup lisansa esas sınav süreci başlamış olanlara SHD-T-35 kapsamında işlem yapılır.

   Mevcut lisanslı personelin yetki süresi

   Geçici Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bir SHD-T-35 lisansına sahip olan kişiler, söz konusu lisanslarının geçerliliğini sağladıkları sürece 1/6/2008 tarihine kadar SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda onaylayıcı personel olarak yetkilendirilebilir.

   Yürürlük

   Madde 33 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

  Ekleri pdf formatında görmek için R.G'ye bakanız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100