Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATMA KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

  ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATMA KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

  Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Satma Kiraya Verme Yönetmeliği

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü)'ndan:

  Resmi Gazete Tarihi : 17/08/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26616

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün elinde bulunan her türlü atıl malzeme, ekipman, araç, gereç ile bina ve arazilerin satılması veya kiraya verilmesi ve İdare tarafından üretilen bilgi, belge, doküman ile mal ve hizmetlerin satılması işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili esasları düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, İdarenin merkezi ile merkez dışındaki Hidrometrik Etüt Merkezleri ve Sondaj Kamplarını kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

   a) İdare: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

   b) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla satma, kiraya verme işlerinin, istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

   c) İhale yetkilisi: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürünü,

   ç) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

   d) Yüklenici: İhale üzerinde kalan veya ihale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

   ifade eder.

   İlkeler

   Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, amacı doğrultusunda en uygun şartlarda satış ve kiraya verme işlerinin yapılması, ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

  İKİNCİ BÖLÜM : İhaleye Katılım Şartları ve Şartnameler

  İhaleye katılabilme şartları

   Madde 6 - (1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

   a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,

   b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

   1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge veya ikametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

   2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

   c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza Sirküleri;

   1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

   2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

   ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

   d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

   İhaleye katılamayacak olanlar

   Madde 7 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

   a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/2/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

   b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

   c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

   ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

   d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

   e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

   f) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri,

   g) İhale konusu hizmetin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ve bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri,

   ğ) İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketleri.

   (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

   Yasak fiil ve davranışlar

   Madde 8 - (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

   a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

   b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

   c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

   ç) Alternatif teklif verebilmek halleri dışında ihalelerde istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

   d) 7 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

   (2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar İdarenin ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

   (3) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında da yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

   (4) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler İdare tarafından o ihaleye iştirak ettirilmez. Ayrıca yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar İdare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de katılamazlar.

   Şartnameler

   Madde 9 - (1) Şartname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz veya İdarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartname ve ekleri bedelsiz görülebilir. Bu şartnamelerde, işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

   a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

   b)Tapu kayıtlarına göre taşınmazların yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve mevcut durumları ile taşıt, ekipman, araç, gereç gibi taşınır malların mevcut durumları,

   c) Tahmini bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

   ç) Teslim etme teslim alma şekil ve şartları,

   d) Gecikme halinde alınacak cezalar,

   e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

   f) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde İdarenin serbest olduğu,

   g) İhale kararının, karar tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ihale yetkilisince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

   ğ) Vergi, resim, harç ve sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

   h) Ödeme yeri ve şartları,

   ı) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

   i) İhtilafların çözüm şekli.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhale İşlemleri

  Tahmini bedelin tespiti

   Madde 10 - (1) Tahmini bedel, İdare tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel, gerektiğinde ihale komisyonlarınca incelettirilir.

   İhale onay belgesi

   Madde 11 - (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacak geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığında verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir. Bu belge ihale yetkilisi tarafından imzalanır.

   İhale komisyonları

   Madde 12 - (1) İhale yetkilisi, ihale komisyonunu biri başkan olmak üzere ilgili İdare personelinden en az üç ve daha fazla kişiden oluşturulması durumunda tek sayıda kişiden oluşacak şekilde yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

   Komisyonların çalışması

   Madde 13 - (1) İhale komisyonları eksiksiz toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkanı ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

   İhale işlem dosyası

   Madde 14 - (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmini bedele ait hesap tutanağı, şartname ve ekleri, ilana dair belge ve gazete nüshaları, sözleşme taslağı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

   İhale ilanı

   Madde 15 - (1) İhale konusu işler ihale tarihinden en az 15 gün evvel aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yolu ile duyurulur.

   a) İlanlar, işin önem ve özelliğine göre yurt içinde veya yurt dışında çıkan gazetelerde ve/veya İdarenin internet sayfasında yayımlanır.

   b) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi mecburidir.

   1) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

   2) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, İdarede bedelsiz görülebileceği,

   3) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

   4) İdarece lüzumlu görülmesi halinde tahmini bedel ve geçici teminat miktarı,

   5) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

   6) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

   7) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu ve ihale iptali nedeniyle isteklilerin her hangi bir hak talebinde bulunamayacağı.

   İlanın uygun olmaması

   Madde 16 - (1) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki hükümlere uygun olmayan ilanlar İhale tarihinden 7 gün önce düzeltme ilanı yapılmazsa geçersizdir. Bu durumda, yeniden düzeltilmiş ihale ilanı yapılmadıkça ihale yapılamaz.

   İhale dokümanında değişiklik yapılması

   Madde 17 - (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale tarihinden on gün öncesine kadar zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

   (2) Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yolu ile gönderilir veya imza karşılığı elden verilir.

  (3) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare ihale tarihini, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir.

   (4) Şartnamelerde zeyilname ile düzeltilemeyecek hususlar var ise ihale, ilan edilmek suretiyle iptal edilir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden ilan yolu ile ihaleye çıkılır.

   İhalenin tatil gününe rastlaması

   Madde 18 - (1) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın, tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

   Tekliflerin açılma zamanı

   Madde 19 - (1) Tekliflerin açılma zamanı, İdarenin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teminatlar

  Geçici teminat

   Madde 20 - (1) İsteklilerden; kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Ancak, açık teklif usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat miktarı İdarece belirlenir.

   (2) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci en yüksek teklifi veren isteklinin geçici teminatları tutulur, diğerleri iade edilir.

   (3) Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminatlar iade edilir.

   Kesin teminat

   Madde 21 - (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmadan önce, ihale üzerinde kalan istekliden, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

   (2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen mecburiyete uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın varsa geçici teminat İdare adına gelir kaydedilir. Bu durumda ya ihale iptal edilir ya da İdare uygun bulursa ikinci en yüksek teklif veren istekliye ihale yapılabilir. İkinci en yüksek teklifi veren isteklinin de birinci fıkrada belirtilen mecburiyete uymaması durumunda aynı işlem yapılır ve ihale iptal edilir.

   (3) Kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

   (4) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra kesin teminat geri verilir.

   (5) Sözleşme yapılmayan ihalelerle ilgili olarak 42 nci maddeye göre yapılan işlemlerde kesin teminat alınmayabilir.

   Teminat olarak kabul edilecek değerler, teslim yeri ve niteliği

   Madde 22 - (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

   a) Tedavüldeki Türk Parası,

  b) Hazine Müsteşarlığınca belirlenen banka ve katılım bankaları kuruluşlarınca verilen süresiz teminat mektupları,

   c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

   (2) Banka ve katılım bankaları kuruluşlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların, istekliler tarafından İdarenin Mali Hizmetler Birimine yatırılması zorunlu olup bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra Mali Hizmetler Birimine teslim edilir.

   (3) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Uygun Bedel, İhale Kararları ve İhale Usulleri

  Uygun bedel

   Madde 23 - (1) İhalelerde uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak kaydıyla, teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Uygun bedelin tespitinde İdare serbesttir.

   İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

   Madde 24 - (1) İdare, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi iptal etmesi durumunda isteklilere karşı hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Bu durumda varsa geçici teminatlar isteklilere iade edilir.

   Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar

   Madde 25 - (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar; komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerinde, hangi gerekçelerle kaldığı, ihale yapılmamış ise sebepleri belirtilir.

   İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi

   Madde 26 - (1) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince, karar tarihinden itibaren en geç beş işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

   Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

   Madde 27 - (1) İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, ihale üzerinde kalana veya vekiline ve diğer katılanlara imza karşılığı elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın tebliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum bütün isteklilere aynı şekilde bildirilir.

  İhalede hazır bulunmayan istekliler

   Madde 28 - (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

   İhale usulleri

   Madde 29 - (1) Uygulanacak ihale usulleri:

  a) Kapalı teklif usulü,

   b) Açık teklif usulü (Açık artırma),

   (2) İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda İdarece belirlenir ve ihale yetkilisinin onayı ile kesinleşir.

   (3) İdare isterse, bazı durumlarda işin özelliği nedeniyle kapalı ve açık teklif usullerini bir arada kullanabilir. Bu durumda ilk teklifler kapalı zarfla alındıktan sonra bu tekliflerin en yükseği üzerinden açık artırma yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM : Kapalı Teklif Usulü

  Tekliflerin sunulma şekli

   Madde 30 - (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere, ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenecek veya kaşelenecektir.

  (2) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

  (3) Teklifler, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale dokümanında belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

  (4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

  Teklif mektubunun şekli ve içeriği

   Madde 31 - (1) Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur.

   (2) Teklif mektubunda;

   a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

   b) Teklif edilen bedelin, rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

   c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

   ç) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerin imzalarının bulunması,

  zorunludur.

  Teklif zarflarının açılması ve son tekliflerin alınması

   Madde 32 - (1) İhale komisyonunca, ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

   (2) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede; zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

   (3) Zarflar, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

   (4) Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

   (5) Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

   (6) Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

   İhalenin karara bağlanması

   Madde 33 - (1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

   (2) İhale komisyonu, gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.

   İhalenin yapılamaması

   Madde 34 - (1) İhaleye istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel ihale komisyonunca uygun görülmediği takdirde ihale iptal edilir. Bu durumda yeniden aynı usulle ihale açılır veya İdare yararı görüldüğü takdirde başka bir usulle ihale yapılabilir.

   YEDİNCİ BÖLÜM : Açık Teklif Usulü

  Tekliflerin sunulma şekli ve katılma şartları

   Madde 35 - (1) Bu usule göre ihaleler; isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şartıyla, 30 ve 31 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

   İhalenin yapılması

   Madde 36 - (1) İlanda belirtilen ihale saati gelince komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Verilen teklifler, ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kağıdına yazılmasını sağlar. Buradaki en yüksek teklif üzerinden artırmaya devam eder. Bundan sonra istekliler, sıra ile tekliflerini sunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları, ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde bu durum artırma kağıdına yazılır. İhaleden çekilenler ihale yerinden çıkarılır. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden, komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

   İhale sonucunun karara bağlanması

   Madde 37 - (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale, 33 üncü madde hükmüne göre karara bağlanır.

   İhalenin yapılamaması

   Madde 38 - (1) İhaleye hiç istekli çıkmaması, açık artırmaya katılmak üzere hazır bulunan istekli sayısının üçten az olması, isteklilerin belgeleri veya son tekliflerinin İdarece uygun görülmemesi durumlarında ihale iptal edilir. Bu durumda yeniden aynı usulle ihale açılır veya İdare yararı görüldüğü takdirde başka bir usulle ihale yapılabilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Sözleşme, Görev ve Sorumluluklar

   Sözleşme yapılması şartları

   Madde 39 - (1) Kiraya verme ihaleleri dışında İdarenin gerçekleştireceği diğer ihalelerde sözleşme yapılması şartı bulunmamaktadır. Ancak İdare isterse bazı durumlarda, işin özelliği nedeniyle diğer ihalelerle ilgili olarak da sözleşme yapabilir.

   (2) Sözleşme metni ihale evrakları ile birlikte isteklilere verilir.

   Sözleşmenin yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

   Madde 40 - (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde yüklenici, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren yedi iş günü içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak ve İdareye vermek zorundadır. Ön görülen süre içerisinde bu mecburiyete uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın varsa yüklenicinin geçici teminatı İdare adına gelir kaydedilir ve mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan yüklenici hakkında altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar İdarenin ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. İkinci en yüksek teklifi veren istekliye ihalenin bırakılmasına karar verilmesi durumunda da bu isteklinin yukarıda belirtilen mecburiyete uymaması halinde bu istekliye de aynı işlemler uygulanır ve ihale iptal edilir.

   (2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar hakkında da yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek ve tüzel kişiler olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

   Mücbir sebep

   Madde 41 - (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.

   a) Doğal afetler,

   b) Kanuni grev,

   c) Genel salgın hastalık,

   ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

   (2) Yukarıda belirtilen hallerin İdare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; bu hallerin yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

   Sözleşme yapılmayan ihalelerde uygulanacak işlemler

   Madde 42 - (1) İdare, sözleşme yapılmayan ihalelerde, ihale konusuna göre aşağıdaki hususları uygulamaya geçirir.

   a) Taşınmazların (Bina ve arazi) satışlarında, kesinleşen ihale kararının yükleniciye bildirimini izleyen yedi iş günü içerisinde yüklenici, ihale bedelini Mali Hizmetler Birimine, ihale konusuna göre kendisine ait vergi, resim, harç gibi giderleri de ilgili yerlere yatırmak zorundadır. Bu zorunluluğa uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı İdare adına gelir kaydedilir. Yukarıda belirtilen yedi iş günü içerisindeki sorumluluğunu yerine getiren yüklenici, bundan sonraki bir ay içerisinde de taşınmaz ile ilgili diğer tüm işlemleri gerçekleştirerek taşınmazı devir almak zorundadır.

   b) Araç satış ihalesinde ihale sonucunun, ihale üzerinde kalanın kendisine bildirimini izleyen yedi iş günü içerisinde yüklenici, araca ait satış bedelini Mali Hizmetler Birimine, diğer masrafları da ilgili yerlere yatırmak suretiyle en geç bir ay içerisinde aracı, tescil ettirmek istediği Trafik Şube Müdürlüğüne kendi adına tescil ettirmek ve aracı bulunduğu yerden teslim almak zorundadır.

   c) Atıl malzeme, ekipman ve diğer malzemelerin satış ihalesinde ihale sonucunun ihaleyi kazananın kendisine bildirimini izleyen yedi iş günü içerisinde yüklenici, ihaleye ait satış bedelini Mali Hizmetler Birimine diğer masrafları da ilgili yerlere yatırmak suretiyle en geç onbeş iş günü içerisinde de ihale konusu malzemeyi İdareden teslim almak zorundadır.

   (2) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı olan işlemler gerçekleşmediği takdirde ise protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı İdare adına gelir kaydedilir. İhale için yatırmış olduğu bedelin %3'ü kendisinden kesilir, kalan parası, ilk müracaatında kendisine ödenir.

   Yüklenicinin, süresi içinde taşınır veya taşınmazları teslim almaması

   Madde 43 - (1) Bedeli ve kendisine ait vergi, resim, harç ve diğer tüm masrafları ödemiş olmak şartı ile yüklenici, sözleşme veya şartnamede yazılı teslim alma suresi içerisinde taşınır veya taşınmazları, namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde yüklenici; vukua gelecek hasar, zarar ve diğer sebeplerden dolayı İdareden herhangi bir talepte bulunamaz.

   Yüklenicinin, sözleşmenin bozulmasına neden olması

   Madde 44 - (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine İdarenin, en az yedi iş günü sureli ve gerekçeleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde; ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirmeyen yüklenici hakkında bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar İdarenin ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

   (2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında da yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

   Yüklenicinin ölümü

   Madde 45 - (1) Yüklenicinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak İdare; varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren otuz takvim günü içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

   Yüklenicinin iflas etmesi

   Madde 46 - (1) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

   Yüklenicinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkumiyet halleri

   Madde 47 - (1) Yüklenici; sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren yirmi iş günü içinde, ilgili mevzuatına göre tayin edilmiş vekilini İdareye bildirmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. Eğer yirmi iş günü içinde bir vekil tayin edilmemişse 44 ncü maddeye göre işlem yapılır.

   İdarenin görev ve sorumluluğu

   Madde 48 - (1) İdare; 40 ıncı maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yerine getirmek ve taşınmazların satımında ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları yükleniciye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yüklenici; teslim süresinin bitmesinden itibaren en çok yedi iş günü içinde, beş iş günü süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat ve varsa İdareye yapılmış ödemeler iade edilir. Ayrıca yüklenici, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : İdare Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetler

  Satış usulü, işlemler ve satış bedeli tespiti

   Madde 49 - (1) İdarenin ürettiği mal ve hizmetlerin satışında, 29 ncu maddede belirtilen ihale usullerinin uygulanması zorunlu değildir.

   a) Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında, İdare amaçları doğrultusunda ve toplum bilincini arttırmak yönünde yürütülen çalışmalar neticesinde üretilen her türlü makine, ekipman, prototip, güneş ocağı, güneş pili, soba gibi ürünler; üretimlerinde kullanılan malzemelerin bedeli karşılığı hesaplanan parasal tutardan (KDV hariç) fiyatlandırılmak suretiyle, istek sahibi gerçek veya tüzel kişilere satılır. Üretim yılından sonraki her yıl için bu fiyatlar güncellenir.

   b) İdarece hazırlanan baraj ve hidroelektrik santrallerine ait proje raporları ile hidroloji, jeoloji, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında üretilen veri, yayın ile test, deney gibi hizmetler; İdarece çıkartılan bir genelgeyle belirtilen satış esasları ve fiyatlarıyla (KDV hariç) isteklilere satılır. Fiyatlar her yıl güncellenir.

   c) Jeoloji ve Sondaj, Hidrolik Etütler, Enerji Kaynakları Etüt ve Proje Daireleri'nin ürettiği diğer mühendislik hizmetlerinin satışında aşağıdaki esaslar uygulanır.

   1) Jeoloji, Jeoteknik, Hidroloji, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Hidroelektrik Santralleri kapsamında gelen istek doğrultusunda ilgili birimin yapacağı ön değerlendirme sonucunda işin İdaremiz imkanlarıyla yapılıp yapılamayacağı hususunda gerekçeli bir karar alınır. Yapılması doğrultusunda karar alınması halinde 2 ve 3 üncü alt bentlerde belirtilen işlemler yürütülür.

   2) İstenen hizmetin niteliği, miktarı, süresi, yapılacağı yeri, arazi koşulları, istasyon ya da geçici işyeri açılması, personel giderleri, enerji giderleri ve malzeme giderleri göz önüne alınarak birim ya da toplam fiyatı belirlenir. Bu tutarın üzerine işin özelliğine göre belirlenecek bir oranda kar koyularak oluşan fiyat (KDV hariç) ihale yetkilisinin onayına sunulur.

   3) Onaylanmış fiyat istek sahibine bildirilir. İdare ve istekli arasında mutabakat sağlandıktan sonra diğer detayların da yer aldığı bir protokol metni hazırlanır. İdare ve istekli tarafından imzalanan protokol metni doğrultusunda hizmet yürütülerek satışı gerçekleştirilir. Ödemeler İdaremiz Mali Hizmetler Birimine yapılır.

  ONUNCU BÖLÜM : Son Hükümler

   Yürürlük

   Madde 50 - (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 51 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100