Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BODRUM LİMAN YÖNETMELİĞİ

  BODRUM LİMAN YÖNETMELİĞİ

  Bodrum Liman Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi : 21/08/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26620

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bodrum Liman Başkanlığının idari sınırlarını, gemilerin yanaşma, bağlama ve demir yerlerini, ticaret eşyası ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntemlerini ve yer ve zamanlarını, gemilerin limanda kalabilecekleri süreler ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve limanda genel güvenlik ve disiplinin sağlanmasına ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

   (2) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddede sınırları belirtilen Bodrum Limanının kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

   Dayanak

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak,

   (2) 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) hükümleri ile 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeye (MARPOL-73/78) paralel olarak

   hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

   b) Liman tesisi: Bodrum Liman Başkanlığı idari sınırları içinde yer alan liman, rıhtım, iskele, marina, balıkçı barınağı, yat çekek yeri, tersane ve benzeri kıyı tesislerini,

   c) Liman Başkanlığı: Bodrum Liman Başkanlığını

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Liman Başkanlığı İdari Sınırları, Gemilerin Yanaşma, Bağlama ve Demir Yerleri

   Bodrum liman başkanlığı idari sınırları

   Madde 4 - (1) Bodrum Limanı, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'de gösterilen (36

  55' 36" N - 028

  01' 17" E) Koyun Burnu mevkiindeki A kara noktasından, (36

  56' 32" N - 027

  15' 48" E) deniz mevkiinde bulunan (B) noktasına, (B) noktasından (36

  59' 26" N - 027

  09' 55" E) deniz mevkiindeki (C) noktasına, (C) noktasından (37

  07' 39" N - 027

  09' 53" E) deniz mevkiindeki (D) noktasına, (D) noktasından (37

  13' 20" N - 027

  21' 13" E) deniz mevkiindeki (E) noktasına ve bu noktadan Kuzeyde Zeytinli Burnu mevkiindeki ( 37

  06' 00" N - 027

  29' 40" E) (F) kara noktasına çizilen hat ve bu hatlara bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

   Limanda uyulması gereken ortak kurallar

   Madde 5 - (1) Limana gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araçları aşağıdaki esaslara uyarlar.

   a) Gemiler, liman başkanlığınca verilecek yanaşma ordinosuna göre, iskele veya rıhtımlara yanaştırılır, şamandıralara bağlanır. Askeri gemiler, öncelikle askeri rıhtımlara, uygun olmaması halinde boş olan ticari rıhtımlara yanaştırılır. Yanaşma yerleri dolu olduğu takdirde gemiler sıra beklemek üzere demir yerlerinde kalırlar. Akaryakıt yüklü tankerler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli madde yüklü gemiler tehlikeli madde demir yerinde demirlerler. Gemiler liman başkanlığının izni olmadıkça demir yerlerini değiştiremezler. Gemiler ve deniz araçları, limandaki yanaşma ve bağlama yerlerine giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemezler, zorunluluk olmadıkça mendirekler içinde salma suretiyle demirde yatamazlar.

   b) Boy ve su kesimleri nedeniyle ilk boşalan rıhtıma alınmasına olanak bulunmayan bir geminin yerine, boy ve su kesimi uygun olan sıradaki gemi alınır.

   c) Limana gelen yolcu gemileri, su derinliklerinin uygun olması halinde, istediklerinde sıra beklemeden uygun olan rıhtıma yanaştırılırlar. Bu gemilerden düzenli sefer yapmayanların limana gelişleri, en az kırk sekiz saat önce liman başkanlığı ve ilgili diğer kuruluşlara, kaptan, donatan ya da acenteleri tarafından yazılı olarak bildirilir.

   ç) Limanda şamandıralara bağlı veya demirli gemiler, hava şartları veya zorunlu sebeplerle yerlerini değiştirmek zorunda kalırlarsa, liman başkanlığının izni ile uygun görülen yere bağlanırlar.

   d) Liman içerisinde kıçtankara olmuş teknelerin üzerine ikinci sıra oluşturacak şekilde yanaşılması ve bu şekilde barınılması yasaktır.

   e) Liman sınırları içerisindeki tüm tekneler limanda, bağlama ve yanaşma yerlerinde gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler.

   f) Liman içinde bağlamış veya yanaşmış gemiler, seyir ve hareketlerine engel olacak onarım ya da bakım işleri yapamazlar. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden liman başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılır.

   g) Limanda bağlı veya demirli gemilerde, denizde çözülebilen ve zararsız olduğu ilgili kurumlarca tescil edilmiş deterjanlarla temizlik yapılabilir.

   ğ) Liman sınırları içerisinde yer alan balıkçı barınakları ve iskelelerin her iki tarafında bulunan rıhtım kısımlarından, ticari yatlarla günü birlik sefer yapan yolcu gemilerinin yararlanma şekli liman başkanlığı tarafından düzenlenir.

   Yanaşma ve bağlama yeri

   Madde 6 - (1) Bodrum Liman Başkanlığı idari sınırları içinde bulunan yanaşma ve bağlama yerleri; Bodrum Yolcu İskelesi, Halikarnas Yat Yanaşma İskelesi, Milta Marina, Turgutreis D-Marin, Yalıkavak Port-Marin, Torba Balıkçı Barınağı, Gündoğan Balıkçı Barınağı, Türkbükü Balıkçı Barınağı, Yalıkavak Balıkçı Barınağı, Turgutreis Balıkçı Barınağı ve Akyarlar Balıkçı Barınağıdır.

   (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak liman, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri, gerekli izinlerin alınmasını müteakip yanaşma ve bağlama yeri olarak belirlenebilir.

   Demir yerleri

   Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-2'de gösterilen demir yerleri koordinatları aşağıda belirtilmiştir.

   a) Gemilerin birinci serbest demir yeri;

   1) 37

  01' 40" N - 027

  25' 42" E,

   2) 37

  01' 40" N - 027

  26' 00" E,

   3) 37

  01' 27" N - 027

  25' 36" E,

   4) 37

  01' 27" N - 027

  25' 54" E

   koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.

   b) Tehlikeli yük taşıyan gemiler ve diğer gemilerin ikinci serbest demir yeri;

   1) 37

  01' 00" N - 027

  26' 18" E,

   2) 37

  01' 00" N - 027

  26' 36" E,

   3) 37

  00' 45" N - 027

  26' 18" E,

   4) 37

  00' 45" N - 027

  26' 36" E

   koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.

   (2) Aşağıda belirtilen alanlara demirlenemez.

   a) Bardakçı Koyunda; (37

  01' 48" N - 027

  25' 17" E) mevkii ile (37

  01' 23" N - 027

  25' 12" E) mevkiinde bulunan Değirmen Burnu arasındaki hat ile sahil arasında kalan deniz sahası,

   b) Gümbet Koyunda; (37

  01' 51" N - 027

  23' 57" E) mevkii ile (37

  01' 35" N - 027

  24' 21" E) mevkii arasındaki hat ile sahil arasında kalan deniz sahası,

   c) Liman sınırları içersindeki plaj bölgelerinde kıyı otel, motel ile site, kooperatif ve benzeri dinlenme köyleri önlerinde, kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanları.

   (3) Birinci fıkrada belirlenen demir yerleri haricinde 4 üncü maddede tanımlanan liman sınırları içinde yer alan koy, körfez ve kıyılarda deniz araçları gezi ve spor amacı dışında uzun süreli demirleyemez ve yüzer evler her ne suretle olursa olsun bu koy ve körfezlerde konuşlandırılamaz. Deniz araçlarının koy ve körfezlerde demirleme süresine; deniz araçlarının pis su depolama kapasitesine, bölgedeki atık alım imkanlarının etkinliğine, başka teknelerin koyları demirleme maksatlı olarak kullanma taleplerine ve liman ya da ardışık liman sınırları içindeki yat limanı işletmelerinin mevcudiyetine göre liman başkanı karar verir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Limanda Seyir Emniyeti

   Seyir emniyetinde uyulacak kurallar

   Madde 8 - (1) Limanda bulunan bütün gemiler ve deniz araçları, uluslararası kurallarla birlikte bu Yönetmelikte yer alan kurallara, seyir, can ve mal güvenliği bakımından ilgili mevzuatta belirtilen her türlü seyir kurallarına, İdarece yapılacak uyarı ve denetimlere uymak zorundadır.

   (2) Liman sınırları içinde şamandıra ve tonoz atılması, kablo döşeme ve kaldırma, dalış ve benzeri işler liman başkanlığının izniyle yapılır. Bu gibi işlerle uğraşan araçlar, uluslararası kurallara uygun fener ve işaretleri taşırlar.

   (3) Kablo, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan deniz araçları ile bunlara benzer özel olarak kullanılan flama ve şamandıralara azami dikkat gösterilir, icra edilen faaliyet mevkiinden asgari bir gominalık mesafe korunarak bu işlere zarar vermeyecek şekilde emniyetli hızla seyredilir.

   (4) Rıhtımlara yanaşma, yükleme ve boşaltma, kılavuzluk, römorkaj ve benzeri her türlü faaliyeti düzenlemeye liman başkanlığı yetkilidir.

   (5) Bodrum Şehir Limanı Doğu Mendirek Feneri merkez olmak üzere 2 gomina yarı çaplı daire alanı içerisinde demirleme ve liman giriş-çıkış sahasını engelleyen faaliyette bulunulamaz.

   (6) Liman sınırları içinde gemilerin demirleme sahaları ile izinli yanaşma ve bağlama yerlerine giriş yolu üzerinde ve hareket alanlarında, olta ve ağ balıkçılığı yapılamaz, yelkenle ve kürekle seyredilemez, yüzülemez.

   (7) Liman sınırları içerisindeki tüm tekneler limanda, bağlama ve yanaşma yerlerinde gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler.

   (8) Liman sınırları içersindeki plaj bölgelerinde kıyı otel, motel ve site, kooperatif ve benzeri dinlenme köyleri önlerinde, kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarında seyredilemez.

   Su sporları

   Madde 9 - (1) Liman sınırları içinde sportif amaçlı yelken, kürek, yüzme ve her türlü yarış liman başkanlığının izni ile yapılır.

   (2) Su sporları yapan tekneler, aralarında en az 100 metre mesafeyi korurlar; giriş-çıkış koridorunda 3 milden fazla hız yapamazlar.

   (3) Su sporları için ayrılan kulvarlarda amaç dışı faaliyette bulunulamaz.

   (4) Akvaryum mevkiinde Küçük Ada merkez olmak üzere 3 gomina yarı çaplı daire alanı ve Ada Boğazı içinde her türlü su sporu yapılamaz.

   (5) Ağaçlı (Bitez) Koyunda; (37

  01' 30" N - 027

  22' 30" E) mevkii ile (37

  01' 15" N - 027

  22' 47" E) mevkiini birleştiren hattın içerisinde kalan alanda; jet-ski, parasailing kullanılamaz.

   (6) Gümüşlük Limanında (37

  03' 18" N - 027

  13' 42" E), (37

  02' 54" N - 027

  14' 00" E) koordinatlarını birleştiren hattın içinde kalan alanda; motorlu su sporları ve her türlü avcılık faaliyetinde bulunulamaz.

   Hız limiti

   Madde 10 - (1) (36

  59' 24" N - 027

  29' 30" E) mevkii ile (36

  58' 24" N - 027

  29' 30" E) mevkiini birleştiren hat ile (36

  59' 48" N - 027

  25' 30" E) mevkiindeki Karaada feneri ile (36

  59' 027" N - 027

  23' 06" E) mevkiindeki Görecek Adası güney ucu arasında kalan deniz sahasında seyredecek deniz araçları 10 milden fazla sürat yapamazlar. Değirmen burnu bordalandığı andan itibaren deniz araçları azami sürati 3 mili geçemez. Su sporu faaliyeti icra eden deniz araçları bu tahditten muaftır.

   (2) Bodrum merkez liman mendirekleri girişinden itibaren deniz araçlarının seyir sürati 3 mili geçemez.

   Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu

   Madde 11 - (1) Seyir emniyeti kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

   a) Kılavuzluk Hizmetleri:

   1) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşacak, şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır.

   2) 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar, limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değiştirmemek şartıyla ve yılda bir kez olmak üzere kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar, süreye bakılmaksızın limana giriş-çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

   3) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş- çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadırlar. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir. Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

   b) Römorkörcülük Hizmetleri:

   1) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan, 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör; 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör; 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör; 30000 GRT'den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör almak zorundadır.

   2) Petrol türevleri, LNG, LPG ve tehlikeli kimyasal yük taşıyan tankerler hariç olmak üzere; baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin limana gelişlerinde, itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinografik şartların yanaşılacak/ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine sakınca oluşturmadığının liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda, baş ve kıç itere sahip gemiler bir römorkör; sadece baş iteri olan gemiler en az bir römorkör almak kaydı ile birinci fıkranın (b) bendinin birinci alt bendinde belirtilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör alabilirler.

   c) Dolgu iskele ve rıhtıma yanaşan veya ayrılan 1000 GRT' den büyük gemiler, manevra sırasında iskele ve rıhtımlara 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Bu yerlere yanaşacak veya ayrılacak gemiler birinci fıkranın (b) bendinin ikinci alt bendi hükmü uygulanmaz.

   ç) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, yanaşılacak limanın altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak yukarıda belirtilen, kılavuz kaptan alma, römorkör adedi ve çekme gücü ile römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenleme yapmaya İdare yetkilidir.

   Kılavuz kaptan ve römorkör alma zorunluluğunun istisnaları

   Madde 12 - (1) Şehir hatlarında çalışan yolcu gemileri, yolcu motorları, gezinti tekneleri, araba vapurları ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına, 11 inci madde hükümleri uygulanmaz. Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları, bu amaç için kullanıldıklarını liman başkanlığından belgelemek zorundadırlar.

   Yolcu gemilerinin yükümlülüğü

   Madde 13 - (1) Liman içinde yolcu taşıyan gemiler, giriş yerlerinde, açıklıkla görülecek şekilde, azami yolcu sayısı ile sahip oldukları can kurtarma araç ve gereçlerinin sayı ve cinslerini belirten bir levha bulundurmak zorundadır.

   (2) Bodrum Yolcu İskelesinin uygun olmadığı durumlarda, demirde bekleyen yolcu gemileri, kendi vasıtaları yeterli donanıma sahipse yolcularını liman başkanının izni ile iskeleye çıkarabilirler.

   Deniz uçaklarının yükümlülüğü

   Madde 14 - (1) Deniz uçakları, 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünde yer alan hükümlere uyarlar. İniş-kalkış amacı ile deniz sahasının kullanılması liman başkanlığının iznine bağlıdır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tehlikeli, Kirletici Maddeler ve Atıkların Taşınması

   Uyulacak kurallar

   Madde 15 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile denize dökülmeleri durumunda doğal çevre üzerinde zararlara yol açabilen petrol, atık ve benzeri maddelerin liman içerisinde yüklenip boşaltılması, taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi;

   a) 6/4/1952 tarihli ve 3/14831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri ile Taşınması Hakkında Tüzük,

   b) 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,

   c) 6/8/1975 tarihli ve 7/10357 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik,

   ç) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği,

   d) 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği,

   e) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) eki VI ve VII nci ayrım ile Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL) ve ekleri,

   f) 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi

   hükümleri çerçevesinde, liman başkanlığı kontrol ve denetiminde, liman işletmesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne, özel ambalaj ve konteynerlerle yapılır.

   Liman başkanlığına bildirme zorunluluğu

   Madde 16 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan geminin donatanı, kaptanı veya acentesi, geminin limana varışından kırk sekiz saat önce yükün sınıfını, miktarını, istif durumunu, ambalaj şekillerini, yanıcı ise yanma derecesini, diğer limanlara boşaltılacakların miktarını, Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu (I.M.D.G. Code)'na göre düzenlenmiş bir liste ile liman başkanlığına bildirir.

   (2) Petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan 500 GT ve üzeri gemiler, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında liman başkanlığına bildirimde bulunmak zorundadır.

   (3) Kalkış limanından hareketi ile varış limanı arasındaki seyir süresi kırk sekiz saatten az olan gemiler için bu bildirim, kalkıştan hemen sonra yapılır.

   Liman işletmelerince uyulacak kurallar ve alınacak tedbirler

   Madde 17 - (1) Liman işletmeleri 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

   (2) Liman işletici kuruluşlarınca, limanlarda aşağıdaki tedbirler alınır.

   a) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepolar, liman işletmelerince belirlenir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip boşaltılması, bu iş için ayrılmış rıhtım ve iskelelerde yapılır. Ayrıca, liman işletmeleri bu maddelerin gemiler ile depolanma sahaları arasında taşıyıcılarda bekletilme süresini, liman alanına alınabilecek tehlikeli maddelerin azami miktarını belirler; gerekli yangın, çevre ve güvenlik tedbirlerini alırlar.

   b) Dökme akaryakıt yükleme-boşaltma yapacak gemiler için ayrılmış rıhtım ve iskeleler, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile tesis edilir. Limanda, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenip-boşaltılması için ayrılmış ve bu iş için gerekli donanıma sahip rıhtım-iskele mevcut değilse yükleme-boşaltma yapılamaz.

   c) Liman işletmeleri, tehlikeli maddelerin bu maddeler için ayrılmış iskele-rıhtımda boşaltıldığı liman sahasında depolanmasını temin edemiyorsa, yükün alıcısı, bu maddenin en kısa zamanda liman dışına naklini sağlar.

   ç) Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler için ayrı bir demir yeri belirlenir, demir yeri diğer gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, liman başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtımlara yanaşamazlar.

   d) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır. Parlama ve patlama noktası 60 0C'nin altında bulunan tehlikeli maddeler kendilerine ayrılmış liman sahalarında, gündüz süresinde yüklenip boşaltılır.

   e) Yanaşmış durumdaki dökme akaryakıt yükleyecek veya boşaltacak gemiler, yangına karşı gerekli önlemleri ve can, mal ve çevre güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak şartıyla işlerine gece devam edebilirler.

   f) Konteynerler içerisinde limanlarda yükletilip boşaltılan tehlikeli maddeler için liman işletmeleri tarafından ayrılmış konteyner istif sahası temin edilir. Bu istif sahasına tehlikeli madde dışında diğer konteynerler istiflenmez. İstif sahasında yangın, çevre emniyeti ve benzeri gerekli emniyet tedbirleri alınır.

   g) Tehlikeli maddelerin gemilere yüklenip-boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Yanıcı maddeler kıvılcım yaratıcı kaynaklardan uzak tutulur ve limanda belirlenecek tehlikeli alan içinde kıvılcım yaratıcı araç veya alet çalıştırılmaz.

   ğ) Tehlikeli maddeler, yeterli şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur.

   h) Tehlikeli madde ile ilgili olan liman işletme ve gemi adamları, yükleme-boşaltma ve depolama esnasında koruyucu elbise giyerler.

   ı) Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.

   i) Liman işletmeleri yukarıda belirtilen hususları liman başkanlığınca onaylanmış bir talimatla ilgililere duyurur.

   j) Liman sınırları içerisinde faaliyet gösteren liman işletmeleri ve balıkçı kooperatifleri, yangın güvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

   k) Liman işletmelerince, deniz araçlarının acil durumlarda limandan tahliye edilmesine yönelik bir acil tahliye planı hazırlanarak liman başkanlığının onayına sunulacaktır.

   Tehlikeli madde taşıyan gemilerin yükümlülüğü

   Madde 18 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, gündüz B (Burak) flaması çekmek ve geceleyin her yönden 360 derece görülebilen bir kırmızı fener göstermek zorundadır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Limanda Disiplin

   Uyulacak kurallar

   Madde 19 - (1) Limandaki gemiler, aşağıdaki esaslara uyarlar.

   a) Gemi ve deniz araçlarının, liman içindeki iskele ve rıhtımlara yanaşmaları, şamandıralara bağlamaları ya da buralardan ayrılmaları liman başkanlığının iznine bağlıdır.

   b) İskele ve rıhtımlarda işlerini bitiren gemiler, bulundukları yeri gecikmeksizin terk ederler.

   c) Yirmi dört saat içinde yeniden sefer almayacak yolcu gemileri, yolcularını çıkardıktan sonra demir yerlerine giderler ya da yolcu alacaklarsa kendilerine ayrılan rıhtım ya da şamandıralara bağlarlar. Rıhtımlarda yirmi dört saatten fazla kalacak programlı yolcu gemileri için liman başkanlığından önceden izin alınması zorunludur.

   ç) Limanda bulunan makineli/makinesiz gemilerle tüm deniz araçları Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümlerine uyarlar.

   d) Limana girmekte olan gemiler, limandan çıkmakta olan gemiye yol vermek zorundadırlar.

   e) Limanda demir yerinde ve yanaşma-bağlama yerlerinde bulunan gemiler, uluslararası çağırma ve emniyet VHF devresi; Kanal-16 (156.8 Mhz) ile DSC Kanal 70 (156.525 Mhz)'de sürekli dinlemede olurlar.

   f) Limandaki gemilerde kısa mesafe konuşmak amacıyla yapılmış sadece (VHF) telsizler kullanılır.

   g) Liman sınırları içerisinde, yanaşma, bağlama ve demirleme yerlerindeki gemiler, tersane ve onarım yerleri hariç sessizliği bozucu işler ve yüksek sesle müzik yayını yapamazlar, zorunluluk olmadıkça düdük çalamazlar.

   ğ) Liman sınırları içinde hiç bir madde denize atılamaz.

   h) Limanda bağlı veya demirli gemilerde, denizde çözülebilen ve zararsız olduğu ilgili kurumlarca tescil edilmiş deterjanlarla temizlik yapılabilir.

   Ticari yat personeli kılık ve kıyafeti

   Madde 20 - (1) Ticari yatlarda çalışan kaptanlar ile liman seferinde çalışan günü birlik tur teknelerinin kaptanlarının 21/3/1956 tarihli ve 4/7003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliğine uygun şekilde giyinmeleri ile diğer gemi adamlarının bağlı oldukları tekne, şirket, acente, kooperatif gibi isim ya da logolarını da gösteren tek tip kıyafet giymeleri zorunludur.

   Yüzme alanlarının tespiti

   Madde 21 - (1) Liman sınırları içersindeki plaj bölgelerinde kıyı otel, motel, tatil köyleri, site önlerinde, kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz sahalarında, yüzme alan sınırlarını belirlemek maksadıyla kullanılacak olan yüzer elemanlar, ilgililerce tespit edilerek her yıl 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında eksiksiz olarak hazırlanır ve muhafazası sağlanır.

   Gemilerden atıkların alınması ve bertaraf edilmesi

   Madde 22 - (1) Limanda bulunan gemiler ve deniz araçları, katı ve sıvı atıklarını Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı katı ve sıvı atık kabul tesislerine veya teknelerine verirler ve belgelendirirler. Atıklar, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilir.

   Günlük tur tekneleri çalışma saatleri

   Madde 23 - (1) Liman sınırları içinde ticari faaliyet gösteren günübirlik tur teknelerinin çalışma saatleri gündoğumunda başlayıp günbatımında sona erer. Bu sürenin dışında faaliyette bulunmaları, liman başkanlığının iznine tâbidir.

   (2) Liman sınırları içinde seyreden günübirlik tur tekneleri su sporları faaliyetinde bulunamazlar.

   (3) Liman sınırları içerisinde barınan ve günlük tur faaliyeti icra eden tekneler, en az bronz bröveli can kurtarma personeli bulundurmakla yükümlüdür.

   Liman başkanlığının iznine bağlı işler

   Madde 24 - (1) Liman içinde liman başkanlığının izni alınmadıkça düzenli ya da düzensiz yük ve yolcu taşımacılığı yapılamaz.

   (2) Limanda limbo yapılması, liman başkanlığının iznine bağlıdır. Şamandıra ve tonoz atılması, kablo döşenmesi ve kaldırılması, dalış ve benzeri işler liman başkanlığının izniyle yapılır ve bu gibi işlerle uğraşan araçlar, uluslararası kurallara uygun fener ve işaretleri taşırlar.

   Demir yerinin bildirilmesi ve demirleme düzeni

   Madde 25 - (1) Kaptan, donatan ya da acenteler, gemilerin demirledikleri yeri ve saati, en kısa zamanda liman başkanlığına bildirir.

   (2) Gemiler, demir yerlerine o alandaki rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin manevralarına engel olmayacak biçimde demirler. Demir kestiren gemiler, bu yere derhal bir şamandıra atarak mevkiini bir rapor ile liman başkanlığına bildirirler.

   (3) Gemiler, şamandıraların yakınlarına ve şamandıra çizgileri arasına demirleyemezler. Zorunlu hallerde demirlediği taktirde, şamandıra ve zincirlerinde bir hasar meydana gelirse gemi kaptanı durumu liman başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadır.

   Usulsüz demirleme, yanaşma ve bağlama durumu

   Madde 26 - (1) Gerekli izni almaksızın rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, demir yerlerine veya liman sınırları içindeki koy ve körfezlere demirleyen gemiler, liman başkanlığınca kaldırtılır ve bu iş için yapılan giderler ilgili geminin donatanı, işleteni ya da acentesinden tahsil edilir.

   Hareket zorunluluğu

   Madde 27 - (1) Liman sınırları içinde bulunan gemiler ve diğer deniz araçları, liman başkanlığı tarafından yapılan bildirimi aldıktan sonra limanda demirleyen gemiler en geç dört saat içinde, limanda yanaşmış ve bağlamış gemiler ise en geç iki saat içinde hareket edebilecek durumda bulunurlar.

   Yükleme ve boşaltma hizmetleri

   Madde 28 - (1) Liman başkanlığınca verilen yanaşma ordinosuna göre limandaki şamandıralara, iskele ve rıhtımlara bağlanmış gemiler ile demir yerlerindeki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri, liman işletmesince düzenlenir.

   Limanda gemilere yakıt ikmali

   Madde 29 - (1) Limanda bulunan gemilere yakıt ikmali liman başkanlığınca uygun görülen iskele, rıhtım ve demir yerlerinde yapılır.

   (2) Yakıt ikmali esnasında gemilerde, iskele ve rıhtımlarda yangına müdahale personeli hazır bulundurulur. Yangına ve yakıt taşması-dökülmesi sonucu deniz kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirler alınır.

   (3) Denize akaryakıt dökülmesi halinde bunu sınırlandırma, toplama, gerektiğinde kimyasal yolla ortadan kaldırma konusunda liman işletmeleri gerekli tedbirleri alır.

   (4) Kaza nedeni ile yangın tehlikesinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmadan su ortamına dağılmış petrolün dibe çöktürülemez veya kimyasal dispersant kullanılarak seyreltilemez.

   Hizmet araçlarının çevresinde seyreden gemiler

   Madde 30 - (1) Limanda şamandıra atan, kablo döşeyen-toplayan, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan araçların ve çalışmakta olan yüzer vinçlerin yakınından geçen gemiler, bu araçların işlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadırlar.

   Şamandıra çevresinden geçiş

   Madde 31 - (1) Şamandıraya bağlamak üzere gelen ya da şamandıradan ayrılan gemiler ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları dışındaki gemiler, şamandıralar ve şamandıra hatları arasında geçiş yapamazlar.

   Hastalık, yaralanma ve ölüm olaylarının bildirimi

   Madde 32 - (1) Liman sınırları içinde demirli ya da seyir halinde bulunan gemilerin kaptanları, gemilerde baş gösterebilecek her türlü hastalığı derhal sahil sağlık denetleme merkezine, ölüm ve yaralanma gibi olayları da adli birimler ile sahil sağlık denetleme merkezine duyurulmak üzere liman başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

   Gümrüklü yolcu ve gemiadamları

   Madde 33 - (1) Yabancı limanlara gidecek ya da yabancı limanlardan gelecek gemiler ile iskele, rıhtım ve demir yerinde bulunan gemiler içindeki yolcu ve gemiadamları, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine uygun olarak gümrük kapılarından giriş-çıkış yapmak zorundadırlar.

   Gümrük denetimine tabi gemiler ile gümrük hizmet noktaları arasında taşıma

   Madde 34 - (1) Gümrük hizmet noktaları ile gümrük denetimine tabi gemiler arasında hizmet verecek deniz araçları, liman başkanlığı ile gümrük idaresince birlikte belirlenen yerlerden gemilere hareket ederler.

   Yolcularla görüşme

   Madde 35 - (1) Yolcuları uğurlayanlar, gümrük ve emniyet denetiminden sonra, karşılayanlar ise bu denetimden önce yolcularla görüşemezler.

   Kaza, arıza ve suç bildirimi

   Madde 36 - (1) Limana gelen gemilerin kaptanları, donatanları, acenteleri ve liman işletici kuruluşların yetkilileri seyir sırasında ve limanda meydana gelen deniz kazalarını, önemli makine arızalarını, genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları, gereken işlem için ilgili idarelere duyurulmak üzere, liman başkanlığına mümkün olduğu taktirde önce telsizle, limana varıştan itibaren en geç altı saat içerisinde bir ön raporla ve yirmi dört saat içinde de düşüncelerini kapsayan açıklamalı bir raporla bildirmek ve suç kanıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdürler. Kılavuz kaptan, gemi kaptanı ve gemi adamları, bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere, ilgili idarelerce yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soruları cevaplandırmak zorundadır.

   (2) Deniz kazasına karışan ya da neden olan bir geminin kaptanı, limana gelişinden itibaren en geç dört saat içinde geminin sefer belgelerini liman başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.

   Kılavuz kaptanların yükümlülüğü

   Madde 37 - (1) Kılavuz kaptanlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerin seyir teçhizatında gördükleri eksiklik ve aksaklıkları, deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri hususları yazılı bir raporla derhal liman başkanlığına bildirirler.

   (2) Liman içindeki her türlü deniz kirliliğini ve yanlış seyreden ya da kurallara uymayan gemileri gören kılavuz kaptanlar, bu gemileri liman başkanlığına bildirir ve bunu izleyen yirmi dört saat içinde yazılı bir rapor verirler. Liman başkanlığı duruma derhal el koyarak bu gemiler ve kaptanları hakkında yasal işlemlerin yapılmasını sağlar.

   Liman başkanlığınca yapılacak bildirimlere uyma yükümlülüğü

   Madde 38 - (1) Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal ile çevre güvenliği bakımdan alınması gerekli önlemler hakkında liman başkanlığınca verilen talimatları, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer gecikmeksizin yerine getirirler.

   Bildirim yükümlülüğü

   Madde 39 - (1) Kabotaj hattında çalışan 150 GRT ve daha küçük Türk Bayraklı gemiler dışında, limana gelecek ya da limandan hareket edecek gemilerle transit gemilerin donatan, kaptan ya da acenteleri, gemilerin gelişlerinden yirmi dört saat önce bildirimlerini liman başkanlığı, sahil sağlık denetleme merkezi, emniyet, gümrük kuruluşları ve liman işletmesi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü birimlerine verirler. Gemilerin geliş gün ve saatlerindeki değişiklikleri derhal liman başkanlığına bildirirler.

   (2) Limana gelen gemilerin yanaşma yeri, limana varış sırasına göre liman başkanlığınca saptanır.

   Tankerlerin onarıma alınma koşulu

   Madde 40 - (1) Tankerler yetkili kuruluşlarca verilmiş gaz temizliği yapıldığını ve çıkan atık maddelerin belirli bir alma tesisine boşaltıldığını belirten belgeleri liman başkanlığına vermedikçe onarıma alınmazlar.

   (2) Gaz temizliği işlemi, liman başkanlığının belirleyeceği bölgede veya bölgelerde, liman başkanlığının izni alınmak sureti ile yapılır.

   Fare ve haşere mücadelesi

   Madde 41 - (1) Gemilerde fare ve haşere mücadelesi, sahil sağlık denetleme merkezinin gözetim ve denetiminde, liman başkanlığının göstereceği yerde yapılır.

   Yanaşma alanlarının güvenliği

   Madde 42 - (1) Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken görevli olmayanlar yanaşma alanlarını işgal edemezler, yanaşan gemilerin yolcuları tamamen çıkmadan gemilere giremezler. İlgililer, bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdürler.

   Eksik belgeli gemiler

   Madde 43 - (1) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin gerektirdiği belgeleri bulunmayan ya da durumları ile donatımları belgelerine uymayan gemilerin limandan hareketine izin verilmez.

   Vardiya zorunluluğu

   Madde 44 - (1) Limanda ve demirde bulunan gemilerde güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur.

   (2) Bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemilerin kaptanı ve donatanları sorumludur.

   Bayrak çekme zorunluluğu

   Madde 45 - (1) Limanda bulunan yabancı gemiler güneşin doğuşundan batışına kadar ulusal bayrağı ile Türk Bayrağı, Türk ticaret gemileri ise Türk bayrağı çekmek zorundadır.

  ALTINCI BÖLÜM : Denetim ve Cezai Hükümler

   Denetim

   Madde 46 - (1) Sahil sağlık denetleme merkezi, emniyet, gümrük idareleri ve liman başkanlığı tarafından limanda bulunan gemilerde gerektiğinde ve günün her saatinde denetim yapılabilir.

   (2) Denetim sırasında durumları ulusal mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine uygun olmadığı, belgeleri bulunmadığı anlaşılan, kamu malına veya üçüncü şahıslara zarar verdiği mahkemece tespit olunan gemiler, seferden alıkonur, kaptan ve donatanları hakkında yasal işlem yapılır.

   Tarımsal karantina ve hayvan sağlığı

   Madde 47 - (1) Tarımsal karantina, hayvan sağlığı ve su ürünleri bakımından yapılacak denetimler ilgili mevzuatına tabidir.

   Emniyet ve gümrük denetimleri

   Madde 48 - (1) Gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri, kılavuz kaptan alma yerlerinde, gemiye çıkacak görevliler tarafından geminin gideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir yerlerinde yapılır.

   (2) Yabancı gemilere giriş ve çıkışlar emniyet ve gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.

   Sağlık denetimleri

   Madde 49 - (1) Sağlık denetimleri, sahil sağlık denetleme merkezi ile liman başkanlığının birlikte belirleyeceği yerlerde yapılır.

   (2) Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinimlerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle limana gelen gemiler, limandaki yerlerinde, sahil sağlık denetleme merkezinin sıhhi gözetimi altında, pratika almaksızın kırk sekiz saat kalabilirler. Bu süreden fazla limanda kalmak isteyen gemiler, pratika almak zorundadır.

   İdari cezalar

   Madde 50 - (1) Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı saptanan geminin donatanı, kaptan ve görevli gemiadamları ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 618 sayılı Limanlar Kanununun 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri; 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f), (ı), (j), (k), (n), (t), (u), (v) ve (y) bentleri ile 25 ve 28 inci maddeleri; 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri ile 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun 5 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 9, 11, 13 ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 51 - (1) 27/9/1979 tarihli ve 16767 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bodrum Liman Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 52 - (1) Bu Yönetmelik 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 53 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100