Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

  ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 24/12/2007 - 2007/13058

  Resmi Gazete Tarihi: 22/01/2008

  Resmi Gazete Sayısı: 26764

  Ekli "Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 30/11/2007 tarihli ve 532 sayılı yazısı üzerine, 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR,SORUMLULUK VE TEMEL İLKELER

  AMAÇ

  Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün, serbest rekabet yoluyla, fiyat, kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yapacağı alım, satım, kiralama ve kiraya verme ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün ihtiyacı olan işlenmiş ve işlenmemiş bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretme, işleme, değerlendirme, depolama, nakliye, pazarlama ve bu evrelerde gerekli olan her türlü mal ve hizmetlerin alımı ve alım ihaleleri, üretim artıklarının satışı ve satış ihaleleri, kiralama ve kiraya verme, satın alınacak ve satılacak her türlü malın teslim, teslim alma bedellerinin tahsil ve ödenmesi ile ilgili işlemleri kapsar.

  DAYANAK

  Madde 3- (1) Bu Yönetmelik 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Açık artırma veya eksiltme: Tekliflerin; istekliler huzurunda, yaklaşık maliyetlerden, satışlarda artırma ve alımlarda eksiltme suretiyle alındığı açık ihale usulünü,

  b) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

  c) Aday: Ön yeterlik için başvuran, gerçek ve tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

  ç) Alım-Satım ve İhale Komisyonu: Alım-satım ve ihale işlemlerini usulüne uygun olarak yürütmek, sonuçlandırmak ve karara bağlamak üzere AOÇ bünyesinde oluşturulan komisyonu,

  d) Alım: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için kendi bünyesi dışından temin edeceği, mal ve hizmetlerin uygun değer ve şartlarla zamanında satın alınmasını,

  e) Alt yüklenici: İşin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle yüklenici ile arasındaki ticari ve hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,

  f) Alternatif teklif: İhale konusu alım veya satımın, ihale dokümanlarında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını,

  g) AOÇ: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünü,

  ğ) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını,

  h) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

  ı) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliliğe katılan aday tarafından yeterliğin tespitinde kullanmak üzere sunulan belgeleri,

  i) Benzer iş: İhale konusu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer üretim usulü ve tekniği gerektiren tesis, makine, teçhizat ve diğer donanım ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

  j) ÇED raporu: Çevresel etki değerlendirme raporunu,

  k) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini AOÇ yararına kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiç bir organik bağ içinde bulunmayan, AOÇ'den danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiç bir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

  l) Danışmanlık: Teknik ve idari konularda AOÇ'yi geleceğe hazırlayacak alanlarda yapılacak danışmanlık hizmetlerini,

  m) Ekipman: Alımların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araç ve gereçleri,

  n) Hizmet: Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri ile ilgili hizmetleri, üretim, yetiştirme, ıslah ve araştırma çalışmaları ve bu konularda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik hizmetleri,

  o) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalelerinde teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

  ö) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilerek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

  p) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren, idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

  r) İhale tarihi: Tekliflerin açılacağı gün ve saati, açık artırma ve açık eksiltme ihalelerinin gün ve saatini, tatil gününe rastlayan ihalelerde, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş günü ve saatini,

  s) İhale yetkilisi: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün tespit ettiği görevlileri,

  ş) İstekli: Mal veya hizmet alım, yapım ve satım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

  t) İş: Bu Yönetmelikte yazılı her türlü alım-satım, hizmet ve gerektiğinde kiralama ihalelerinin her birisini,

  u) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve daha önce bitirdiği işleri gösteren belgeyi,

  ü) İşgünü: Resmi tatil günleri hariç diğer günleri,

  v) İşyeri: Satışta malın teslim edildiği, alımda malın teslim veya montaj edildiği yerler ile hizmetin ifa edildiği ve geçici veya sürekli olarak kullanılan yerleri,

  y) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve ihale dokümanında belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirildiği veya teslim için öngörülen zaman aralığını,

  z) Kabul: Alımlarda, muayene ve kabul komisyonunun incelemesi sonucu verilen belgeyi,

  aa) Kamu kurum ve kuruluşları: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareleri,

  bb) Kapalı teklif alma: Tekliflerin kapalı zarf içerisinde alındığı ve Komisyonca isteklilerin huzurunda

  zarfların açıldığı açık ihale usulünü,

  cc) Kısmi teklif: İhale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde ihale konusu işin tamamına veya bazı kalemlerine teklif verilmesini, ihale konusu işin tek bir kaleme ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

  çç) Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanması veya kiraya verilmesini,

  dd) Komisyon: Aksi belirtilmedikçe AOÇ Alım-Satım ve İhale Komisyonunu,

  ee) Muayene ve kabul işlemleri: AOÇ ile yüklenici arasındaki esasları, kabul edilen sözleşmede ve

  protokolde belirlenen alımın tamamının veya bir kısmının teslim alınabilmesi için gerekli işlemleri,

  ff) Müdür: Atatürk Orman Çiftliği Müdürünü,

  gg) Müşteri: İhale sonucu üzerine satış yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

  ğğ) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek ve tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

  hh) Ön yeterlilik komisyonu: İhaleye çıkış şartları, teknik ve idari şartnamede istenilenler karşısında isteklinin yeterliliğinin olup olmadığını tespit eden komisyonu,

  ıı) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

  ii) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, AOÇ'nin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü ve anlaştığı usulü,

  jj) Pilot ortak: İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesi ile pilot olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili gerçek veya tüzel kişiyi,

  kk) Protokol: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi,

  ll) Sair yükümlülükler: Taşıma, testler, tahlil, montaj, eğitim, bakım ve onarım gibi alımın teslimi dışında yerine getirilmesi gereken ve ihale dokümanında belirtilen tüm yükümlülükleri,

  mm) Satım: AOÇ tarafından üretilen bitkisel, hayvansal ürünler ve mamuller ile ihtiyaç fazlası malzemelerin uygun değer ve şartlarla zamanında satılmasını,

  nn) Sipariş mektubu: İhale kararının kesinleşmesini müteakip yükleniciye siparişin verildiğini belirten mektup ve eklerini,

  oo) Sipariş teyit mektubu: Alımlarda yüklenici tarafından sipariş mektubu şartlarının kabul edildiğini belirten ve sözleşme yerine de geçebilen onaylı belgeyi,

  öö) Sözleşme: İhale sonucu AOÇ ile yüklenici veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

  pp) Standart form: İhale işlemleri sırasında kullanılacak tutanak ve formları,

  rr) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri,

  ss) Talep sahibi: Alım ve satım ile ilgili ihalenin yapılmasını isteyen birimi,

  şş) Taşıma: Ürün, malzeme ve canlı hayvanların en uygun yol ve araçlarla bir yerden başka bir yere götürülmesi işini,

  tt) Tedarikçi: Mal alım ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişileri ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

  uu) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin AOÇ'ye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri,

  üü) Teklif verme tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,

  vv) Teknik doküman: AOÇ tarafından istekliye veya yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, üretim veya imalat bilgileri ve belgeleri ile istekli veya yüklenici tarafından sunulan ve AOÇ tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,

  yy) Teslimat: Alınan malın yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak AOÇ'ye teslimini ve satışlarda müşterinin şartnamede belirtilen süre ve programa uygun olarak malını teslim almasını,

  zz) Uygun bedel: Artırmalarda ve eksiltmelerde yaklaşık maliyetten aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini,

  aaa) Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce AOÇ tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan maliyeti,

  bbb) Yönetim Kurulu: AOÇ Yönetim Kurulunu,

  ccc) Yükleme-boşaltma: Yapılan her türlü alım-satımda malzemelerin insan gücü ve araç gereçlerle gösterilen depo, taşıt ve barınaklara konulması veya buralardan alınması işini,

  ççç) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisi ile işin üzerine ihale edildiği gerçek veya tüzel kişiyi,

  ifade eder.

  SORUMLULUK

  Madde 5- (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde görev verilen her kademedeki personel, üstlenmiş olduğu görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludur.

  TEMEL İLKELER

  Madde 6- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının, kârlılığın ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır.

  İKİNCİ BÖLÜM: İHALE ORGANLARI VE ALIM-SATIM VE İHALE KOMİSYONUNUN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

  İHALE ORGANLARI

  Madde 7- (1) Alım-satım ve ihale işleri;

  a) Alım-Satım ve İhale Komisyonu,

  b)Ticaret Müdürlüğü,

  vasıtası ile yürütülür.

  ALIM-SATIM VE İHALE KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA ESASLARI

  Madde 8- (1) Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanı, Müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı, üyeleri ise I. Hukuk Müşaviri, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü ve konu ile ilgili talep sahibi birimin müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu Komisyonun üyelerinden birinin, aynı anda talep sahibi birimin müdürü olması halinde; bu müdür, talep sahibi birimin müdürü sıfatıyla Komisyona katılır. Bu durumda boş kalan Komisyon üyeliğine; Müdür, diğer birim müdürlerinden birini görevlendirir.

  (2) Gerekli hallerde Komisyona ihtiyaç kadar konu uzmanı, Komisyonu oluşturacak kişi sayısı tek sayıda kalmak kaydıyla Müdürün onayı ile dâhil edilebilir.

  (3) Alım-Satım ve İhale Komisyonunun raportörlüğü, Ticaret Müdürlüğünce yürütülür.

  (4) Komisyon toplantılarına başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Üyelerin izinli, raporlu, geçici görevli bulunmaları halinde, asil üyelerin yerine Komisyonun teşkili aşamasında Müdür tarafından belirlenen yedek üyeler toplantıya katılır.

  (5) Başkanın bulunmaması halinde sıra ile I. Hukuk Müşaviri, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü ve ilgili birim müdürü Komisyona başkanlık eder.

  (6) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

  (7) Komisyonun başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

  (8) Karşı oy kullanan Komisyon üyeleri gerekçelerini Komisyon kararına yazarak imzalamak zorundadır.

  (9) Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar Komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

  (10) Komisyonca alınan kararlar; işin niteliği, tekliflerin ödeme süreleri ve sair unsurlar dikkate alınarak beş işgünü içerisinde onaya sunulur.

  ALIM-SATIM VE İHALE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

  Madde 9- (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

  a) Alım-satım ve ihale işleri ile ilgili teklifleri açmak, incelemek ve karara bağlamak.

  b) Tekliflerin alınmasından sonra konunun teknik komisyonda incelenmesi gerekli görüldüğü takdirde, Komisyonca oluşturulacak teknik komisyonu Müdürün onayına sunmak, teknik komisyonun çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlamasını takip etmek.

  c) Teknik komisyonca yapılan incelemenin yeterli olmaması durumunda, aynı komisyonda konunun yeniden incelenmesini sağlamak.

  ç) Teknik komisyonun çalışmaları sırasında teknik konular ile ilgili tamamlayıcı bilgiye ihtiyaç duyulduğunda; Komisyon Başkanının talebi doğrultusunda ticaret birimince yazılı olarak firmalardan alınan bilgi ve belgelerin hangi husus ve sebeple istenildiğini komisyon kararında belirtmek.

  KOMİSYON KARARLARININ YENİDEN İNCELENMESİ

  Madde 10- (1) Sorumluluklarla ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla onay makamları, Komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttir. Komisyon kararları, ilgili onay makamı tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak Komisyonca yeniden incelenir.

  TEKNİK KOMİSYONLAR

  Madde 11- (1) Alım-satım ve ihale işleri için temin edilen tekliflerin teknik ağırlıklı olması veya özellik arz etmesi halinde; bunların detaylı olarak incelenmesi, karşılaştırma tablosunun yapılması ve istişari mahiyette rapor hazırlanması için Alım-Satım ve İhale Komisyonunun talebi üzerine AOÇ tarafından teknik komisyon teşekkül ettirilebilir.

  (2) Teknik komisyon, ilgili birimden konuya vakıf bir başkan ve en az iki üye olmak üzere yeterli miktarda üyeden teşekkül eder. Teknik komisyona diğer idarelerden uzman çağrılabilir.

  (3) Teknik komisyon belirtilen sürede çalışmalarını tamamlayarak, raporunu Komisyona teslim eder.

  (4) Teknik komisyonca tekliflerin değerlendirilmesi sırasında; teknik verilerin birbirleriyle ve şartnameyle karşılaştırılması, mümkünse fiyatların aynı tabana çevrilmesi, kalite, teslim, teslim alma müddeti, garanti, ödeme şekli, avans verilip verilmemesi ve bunun faiz yükü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerin AOÇ için avantaj ve dezavantajları tespit edilir, bunlara ait döküm ve karşılaştırma tablosu düzenlenir.

  (5) Yurt dışı alımlarda navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konular da dikkate alınır.

  (6) Düzenlenecek raporda, karşılaştırma tablosundaki bilgiler özetlenir, tekliflerin avantaj ve dezavantajları ayrıntılı şekilde belirtilir.

  (7) Teknik komisyon, tüm teklifleri inceler ve hiç bir firmayı inceleme ve değerlendirme dışında bırakamaz.

  (8) Teknik komisyona incelenmek üzere verilen belgeler, teknik komisyon oluru ile birlikte Komisyon Başkanına teslim edilir.

  (9) Teknik komisyon, kendisine incelenmek üzere verilecek belgeleri başkasına veremez, firmalarla doğrudan doğruya ilişki kuramaz, yeniden fiyat ve tenzilat isteyemez.

  (10) Firmalardan evsaf ile ilgili konularda bazı bilgilerin alınması gerektiğinde durum, teknik komisyon başkanınca Komisyon başkanına veya Ticaret Birimine yazılı olarak bildirilir.

  ÖN YETERLİLİK KOMİSYONU

  Madde 12- (1) Alım-satım ve ihale konusu olan işin özellik arz etmesi, isteklilerin teklif alınmadan önce değerlendirilip sadece uygun olanlardan teklif alınmasının gerekli olması hallerinde, firmaların değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri incelemek ve ihaleyi yapacak makama rapor vermek üzere ön yeterlilik komisyonu kurulur.

  (2) Ön yeterlilik komisyonu; ilgili birim müdürünün teklifi ve Müdürün onayı ile bir başkan ve iki üyeden teşekkül ettirilir. Aksi gerekli görülmedikçe, birim müdürü seviyesindeki başkanın ve en az bir üyenin ilgili birimden olması esastır.

  (3) Ön yeterlilik komisyonunca, şartnamede belirtilen ve süresi içerisinde verilen belgeler incelenir ve netice rapor haline getirilir. Bu rapora istinaden ihaleye katılmaya hak kazanan firmalara Ticaret Müdürlüğünce ihaleye katılma belgesi verilir.

  YETKİ LİMİTLERİ VE ONAY MAKAMLARI

  Madde 13- (1) Alım-satım ve ihale kararı almaya ve onaylamaya yetkili makamların, yetki ve onay limitleri aşağıda gösterilmiştir;

  a) 2.500,00 YTL'den 30.000,00 YTL'ye kadar olan alım ve satımlar, ilgili birimin teklifi ve Müdür,

  b) 30.000,00 YTL'den 100.000,00 YTL'ye kadar olan alım ve satımlar, Ticaret Müdürlüğünün teklifi, Müdürün uygun görüşü ve Yönetim Kurulu,

  c) 100.000,00 YTL've üzerindeki alım ve satımlar, Ticaret Müdürlüğünün teklifi, Müdürün uygun görüşü, Yönetim Kurulu Kararı ve Bakan,

  tarafından onaylanır.

  TUTANAK TANZİMİ VE KARARLAR

  Madde 14- (1) Tutanak tanzimi ve kararlar ile ilgili esaslar şunlardır:

  a) Alım-satım tutanaklarının tanzimi sırasında ihtiyacı bildiren birimin görüşü veya gerekli görülmesi halinde teknik komisyon raporunun alınması gereklidir.

  b) Bir zorunluluk olmadıkça, karar alınmasında ve tutanak tutulmasında ek-3'te yer alan alım-satım ve ihale tutanağı ile ek-4'te yer alan Komisyon karar ve onayı formları kullanılır.

  c) Komisyon kararlarında; talepte bulunan birimin adı, karar konusu mal ve hizmetin cinsi, teklif veren istekli ve fiyatları, tekliflerin şartnameye uygunluğu, fiyatın sabit veya değişken oluşu, özel bir ödeme ve teslim şartı olup olmadığı, seçilen isteklinin diğerlerine tercih nedeni, tek bir teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun ve diğer dikkate alınmayan tekliflerin varsa sebep ve gerekçeleri, diğer açıklama ve düşünceler ile ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

  ç) Tutarı ne olursa olsun onaya sunulan kararlara idari şartname ve varsa ekleri, ihale ilanı, temin edilen teklif mektuplarının asılları veya tasdikli fotokopileri, varsa teklif karşılaştırma tablosu, teknik komisyon raporu ve kararla ilgili diğer belgeler eklenir.

  (2) Kararların suret ve fotokopileri, ihale süreci kesinleşip sonuçlandıktan sonra talep eden ilgililere verilebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ALIM-SATIM İLE İHALE ESASLARI, İHALEYE HAZIRLIK VE ŞARTNAMELER

  ALIMLARDA UYGULANACAK İLKELER

  Madde 15- (1) Alımlarda uygulanacak ilkeler şunlardır:

  a) Alımlar kural olarak birinci elden yapılır.

  b) Alımlar malzemenin kullanım miktarı, piyasada bulunabilme durumu, satın alma süresi ve şartları dikkate alınarak ihtiyaca uygun partiler halinde yapılır.

  c) Alımlar, süratle sonuçlandırılarak, süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir.

  ç) Alımlar, kârlılık prensiplerine göre yapılır. Alımlarda kârlılık, en ucuzun değil gerçek ucuzun tespiti suretiyle sağlanır.

  (2) Mal alımlarında gerçek ucuzun tespitinde; Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin fiyat dışı unsurlara yönelik hükümleri dikkate alınır.

  (3) Dış alımların FOB ve CİF şeklinde yapılması esastır.

  SATIŞLARDA UYGULANACAK İLKELER

  Madde 16- (1) AOÇ'nin ürettiği bitkisel ve hayvansal ürünlerin satışlarında uygulanacak ilkeler şunlardır:

  a) Piyasanın dalgalı ekonomik hareketleri yakından takip edilir.

  b) Satış konusu malın ithal durumları ile yurt içi tüketim gücü ve ihraç edilip edilmemesi gibi hususlar ve zamanları göz önünde tutulur.

  c) Diğer kuruluş veya kişilerin üretimleri ile fiyatları ve satışlarda uyguladıkları usul ve esaslar yakından takip edilir.

  ç) Satışın; zamanı, yeri, şekli, miktarı, ödeme şekilleri, fiyat-maliyet ilişkileri ile satışın en hesaplı şekilde yapılması için ticari bir görüşle hareket edilir.

  ALIMIN PLANLANMASI

  Madde 17- (1) AOÇ bütçesinde, alım programında satın alınması öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılış şekli, zamanı ve ilgili diğer ilkeler önceden belirlenerek bir plana bağlanır. Bu ilke ve planlar zamanında ilgili birimlere duyurulur.(2) Alımın planlanması sırasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

  a) Mali imkânlar,

  b) Azami ve asgari stok durumu ve malzemenin temin süresi,

  c) Mevsim ve piyasa durumu,

  ç) Malzemenin kullanılacağı yer ve çevredeki piyasa şartları,

  d) İkili ticari anlaşmalar ve kredi sözleşmeleri.

  (3) Alım bütçesinde müstakil kalemler halinde gösterilmeyen malzemeler ile bütçeye girmediği halde sonradan ortaya çıkan malzemeler ihtiyaç hissedildikçe, ödeneği dâhilinde satın alınır.

  İHTİYAÇLARIN BİLDİRİLMESİ

  Madde 18- (1) Ödeneksiz hiçbir ihtiyaç satın alınmaz. Alımlar, ihtiyaç sahibi birimlerce düzenlenen, gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan, ek-1'de yer alan ihtiyaç pusulası veya alım olurlarına dayanılarak alım organları tarafından ödeneği dâhilinde yapılır.

  İHTİYAÇ PUSULASININ HAZIRLANMASI

  Madde 19- (1) Her alım mutlak surette usulüne göre hazırlanmış bir ihtiyaç pusulasına dayandırılır.

  (2) İhtiyaç pusulası ihtiyacı bildiren birim tarafından ve mutlaka alımdan önce tanzim edilir.

  (3) İhtiyaç pusulası, ambar mevcudunun tespiti bakımından yetkili ambar memuru, ödeneğin tespiti bakımından ise muhasebe birimi yetkilisi tarafından incelenerek imzalanır.

  (4) İhtiyaç pusulası Müdür veya müdür yardımcısının onayı ile alım organlarına intikal ettirilir.

  İHTİYAÇ PUSULALARINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

  Madde 20- (1) İhtiyaç pusulalarında aşağıda belirtilen bilgiler bulunur;

  a) İhtiyaç pusulasının tarih ve numarası,

  b) İhtiyaç bildiren birimin adı,

  c) İhtiyaç maddesinin ismi ve evsafı, istenilenin bulunmaması halinde yerine konulacak olan maddenin ismi, evsafı ve özellikleri,

  ç) Ölçü birimi,

  d) Miktarı,

  e) İhtiyaç maddesinin kullanılma zamanı ve ne kadar süre içerisinde temin edilmesi gerektiği,

  f) Ambarın azami, asgari ve fiili stok durumu ve geçen yıl sarfiyatı,

  g) Ödenek tutarı,

  ğ) Yabancı ülkelerden getirilecek malın teknik terimlerinin yabancı dille yazılması,

  h) Gerekli görülecek diğer bilgiler.

  (2) İhtiyaç pusulasına, alınacak mal veya hizmetin özelliğine göre teknik şartname, plan, kopya, tanıtım bilgileri ve kroki ile gerekirse numune eklenir. Alımı yapılacak mal veya hizmetin özellikleri eksiksiz yazılır.

  (3) İhtiyaç pusulasında firma adı belirtilmez.

  (4) İhtiyacın en uygun şartlarla sağlanması bakımından acil durumlar hariç on günden az olmamak üzere normal araştırma zamanı bırakılır.

  (5) İhtiyaçların birleştirilip büyük partiler halinde sağlanması halinde, ihtiyaç pusulasında belirtilen araştırma zamanının uzayabileceği hesaba katılmalıdır. Alımlar, mali imkânlar ve işin niteliğine göre en uygun fiyat sağlanması mümkün olan mevsimde yapılır. İlgili birimler bu hususu göz önünde tutarak ihtiyaçlarını zamanında alım organlarına iletirler.

  (6) Yukarıda belirtilen bilgileri eksik bulunan ihtiyaç pusulaları, alımdan önce alım organları tarafından, ihtiyacı bildiren birimlere tamamlattırılır.

  (7) İhtiyaç pusulasına yalnız aynı stok grubuna dâhil ihtiyaç maddeleri yazılabilir. Ayrı stok grubuna dâhil ve birbirleriyle ilgisiz ihtiyaç maddeleri, aynı ihtiyaç pusulasına yazılamaz.

  YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ

  Madde 21- (1) Yaklaşık maliyet, ilgili birimce tespit edilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Yaklaşık maliyet, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde yetkili organlarca soruşturulur. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

  (2) Gerekli durumlarda bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif almak usulüyle ihale yapılabilir.

  ŞARTNAMELER

  Madde 22- (1) Alım-satım ve ihale konusu işlerin özelliğine göre;

  a) Teknik şartname,

  b) İdari şartname,

  olmak üzere iki tip şartname düzenlenir.

  (2) Şartnameler düzenlendikleri konuda hiç bir boşluk bırakmayacak, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek ve yoruma ihtiyaç bırakmayacak biçimde hazırlanır.

  (3) Şartnameler ticaret biriminin koordinasyonunda, geçmiş yıllardan elde edilen deneyimler ve yeni gelişmeler doğrultusunda uzman birimlerinin görüşleri de alınarak, talep sahibi birimlerin işbirliği ile sürekli olarak güncelleştirilir.

  (4) Şartnameler, ihaleye çıkış onayı alındıktan sonra veya ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik komisyon ve Komisyon tarafından değiştirilemez.

  (5) Dış alımlarla ilgili idari ve teknik şartnameler Türkçe olarak düzenlenir.

  (6) İhale konusu olmayan küçük alım ve satımlarda, malzeme özellikleri ve alım-satım şartları belirtilen kısa şartnameler hazırlanır. Bu şekilde hazırlanan şartname ek-2'de yer alan teklif isteme mektubuna kaydedilir veya ayrı bir metin şeklinde mektuba eklenir.

  TEKNİK ŞARTNAMELER

  Madde 23- (1) Teknik şartnameler; ihale konusu işi, talep sahibi, Komisyon ve istekliler arasında hiç bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde tam ve açık olarak tanımlayan teknik kıstasları içeren belgelerdir.

  (2) Belirlenecek teknik özellikler, rekabeti engelleyici hususlar içermemeli, bütün istekliler için fırsat eşitliği, verimlilik ve fonksiyonellik sağlamaya yönelik olmalıdır.

  (3) Teknik şartnamelerde yer alacak hususların, ihtiyacı tam ve doğru olarak tanımlayacak şekil ve miktarda belirlenmesi ve tanımlarının yapılması esastır.

  (4) Teknik şartnameler ihtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, özellikle malzemenin cins ve karakteristiği, varsa kod numarası ile Türk ve dünya standartları ve normlarını kapsayacak şekilde ihtiyaç bildiren birim tarafından, ilgili diğer birimlerle iş birliği yapılmak suretiyle hazırlanarak ticaret birimine gönderilir.

  (5) Teknik şartnameler, teknik zorunluluklar nedeniyle belli bir marka makine yedeklerinin alımı ile imal edilen bir makinede belli bir marka olarak kullanılması zorunluluğunun bulunması gibi haller hariç, rekabeti ortadan kaldıracak şekilde belli bir marka, sistem ve patenti hedef tutacak şekilde hazırlanamaz. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir.

  (6) Teknik şartnamelere idari şartnamelerde yer alması gereken hükümler konulmaz.

  (7) Teknik şartnameler, ihtiyaç sahibi birim tarafından konunun uzmanı en az üç kişiden oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanır, her sayfası parafe edilir ve müdür yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de bu usul aynen uygulanır.

  TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALACAK HUSUSLAR

  Madde 24- (1) Teknik şartnamelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

  a) İhtiyacın türü, evsafı, miktar ve kullanım yerini belirten tanımı,

  b) İhtiyacın kaliteye ilişkin verileri, TSE veya ISO 9000 serisi ve benzeri kalite belgesi numarası, dünya standartları, uluslararası ölçü veya işaretleri,

  c) Fiziksel, kimyasal ve benzeri teknik özellikleri, bunların tespitinde kullanılacak numunelerin alınması ve uygulanacak analiz yöntemleri,

  ç) Tarım makinesi, iş makinesi, nakliye araçları ve benzer ihtiyaçların işletme bakım ve onarım giderlerinin en az olmasını sağlayacak hükümler,

  d) Cezalı kabul ve ret sınırları,

  e) Malzeme normlarının belirtilmesi, resimlerin eksiksiz ve imzalı olması kaydıyla; teknik resim, kroki, plan veya imalat resimleri ve özel imalat bilgileri, yazılım, kopya ve belgeler,

  f) Katalog, seri parça ve tanımlayıcı kod numaraları, bakım talimatları,

  g) Nakliyede dikkat edilecek hususlar,

  ğ) Tehlikeli maddeler ise sınıfı,

  h) Ambalaj şekli,

  ı) Nakil öncesinde teknik muayene, ölçüm ve denemenin gerekli olup olmadığı, olması halinde; bunun nerede, hangi aşamada ve gümrük muamelelerinin tamamlanmasını müteakip kullanım alanında yapılacağı konusundaki diğer detaylar,

  i) İşin niteliğine göre diğer bilgiler.

  İDARİ ŞARTNAME

  Madde 25- (1) İdari şartnameler; ihalenin yapılış şeklini, alım-satım ve ihale işlemlerinin teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dâhilinde yapılması için tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali, hukuki yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen belgelerdir.

  (2) İdari şartnameler tip olarak AOÇ bünyesinde kullanılmak üzere ticaret birimince, hukuk müşavirliği ve ilgili birimlerin görüşleri alınarak hazırlanır.

  (3) İdari ve teknik konular ayırt edilmeksizin, kısa ve işin özelliğine göre tek bir malın alımı ve satımı için ticaret birimince özel şartnameler hazırlanabilir.

  İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALACAK HUSUSLAR

  Madde 26- (1) İdari şartnamelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

  a) Alım-satım/hizmet konusu işin tanımı, niteliği, ismi, miktarı, özelliği ve mevcut ise TSE Kalite Belgesi/uluslararası normu, hizmetlerde işin tanımı,

  b) Satışlarda ihale konusu işin yaklaşık maliyeti,

  c) AOÇ'nin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

  ç) Geçici ve kesin teminat miktar veya oranları, teminatların kabul, iade şekli ve şartları,

  d) İhale usulü, tarihi ve saati, ihalenin nerede yapılacağı ve tekliflerin nereye verileceği,

  e) İsteklilerde aranan şartlar, istenen belgeler, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin temsil belgeleri,

  f) Gereken konularda ilgili yeterlik belgeleri, ihaleye katılma belgesi gerekip gerekmediği, gerekiyorsa şekil ve şartları,

  g) Sabit, güncellenmiş fiyat, FOB, CF, CIF ve benzeri fiyat esasları,

  ğ) Tekliflerin geçerlik süresi,

  h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilemeyeceği, alternatif teklif verilmesi halinde bunun nasıl değerlendirileceği,

  ı) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacağı, sözleşme giderinin kimin tarafından ödeneceği,

  i) İşe başlama ve işi tamamlama tarihleri veya malın teslim tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar ve süre uzatımı tanınabilecek haller ile erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

  j) İşin ve hizmetin yapılma yeri, teslim, teslim alma şartları, yükleme ve boşaltmanın kime ait olacağı, denetim ve kabul işlemleri,

  k) Sevk ve sigorta işleri,

  l) Verilen süre içerisinde kesin teminatın yatırılmaması veya geçici teminatın kesin teminata çevrilmemesi ve sözleşmenin akdedilmemesi halinde geçici teminatın gelir kaydedileceği ve ayrıca zarar ziyanın karşılanmasının istenebileceği,

  m) Tebligatın ne zaman ve nasıl yapılacağı,

  n) Gerektiğinde yükleniciden istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli,

  o) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

  ö) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar,

  p) Teklife eklenecek ve verilmemesi halinde teklifin reddine sebep olacak belgeler,

  r) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar,

  s) İhalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığı,

  ş) İhale saatinden önce veya teklif zarflarının açılmasından sonra ihalenin iptal edilmesinde AOÇ'nin serbest olduğu,

  t) Tarafların sözleşmenin akdinden sonra tek taraflı olarak sözleşmeyi değiştiremeyeceği,

  u) İhale konusu işin miktarının artış ve eksiliş yüzdesi ile artış ve eksilişlerin yapılış zamanı ve şekli,

  ü) Gerektiğinde yapılacak muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, muayene sırasında meydana gelen noksanlıkların giderilmesi için verilecek sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı,

  v) Geçici ve kesin kabul şartları,

  y) Devir, temlik ve temsilcilik esasları,

  z) Satın alma ihalelerinde; ihalenin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi gereğince, istisna kapsamında yapıldığı, "ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç" olmak üzere 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığı, AOÇ'nin ihaleyi yapıp yapmamakta veya AOÇ menfaatlerini göz önünde tutarak en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu,

  aa) Satış ihalelerinde; AOÇ'nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu,

  bb) Mücbir sebep halleri ve uygulanacak esaslar,

  cc) Anlaşmazlık halinde hangi mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağı,

  çç) İhaleye iştirak edenlerin şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılacakları,

  dd) Yurt dışı alım ve satımlarda yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimi yönetmelikleri ile uluslararası ticaret anlaşmaları,

  ee) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilebileceği olasılığı dikkate alınarak AOÇ tarafından belirlenecek fiyat dışı unsurlar.

  (2) İhale kesinleştikten sonra şartname, taraflar arasında akdedilecek sözleşmeye esas teşkil eder.

  ŞARTNAMENİN İSTEKLİLERE VERİLMESİ

  Madde 27- (1) Şartnameler bedelsiz olarak veya doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde ilgili birimlerce tespit edilen bedel karşılığında isteyenlere verilir.

  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

  Madde 28- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

  İHALELERE KATILACAK FİRMALARDAN İSTENİLECEK BELGELER

  Madde 29- (1) İhalelerde firmalardan istenilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir:

  a) Kanuni ikametgâh belgesi.

  b) Geçici teminat belgesi.

  c) Ticaret odası, sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

  ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişilerin de imza sirküleri ibraz etmesi.

  d) Üretimi veya satışı özel izne bağlı malların veya hizmetlerin alımlarında ilgili kurumlardan alınmış ruhsatname, üretim/dağıtım izin belgesi veya diğer ilgili belgeler.

  e) Türk standardı bulunan konularda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen TSE "Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi", Türk standardı bulunmayan konularda ise TSEK "Kalite Uygunluk Belgesi" .

  f) İsteklinin, ihale konusu mal ve hizmet alımı işlerinde; son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

  g) İhaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair, ihale tarihi itibarıyla alınmış belgeler.

  ğ) Dış ihalelerde, yabancı firmalar adına teklif verecek olan temsilcilerin, temsilci olduklarını gösterir belge.

  (2) İhalenin mahiyetine, özelliğine ve büyüklüğüne göre ihalelere katılacak firmalardan istenilecek diğer belgeler şartnamelerde belirtilir.

  (3) Gerekli görülmesi halinde, tarımsal çalışma ve hizmet alımlarında bazı belgeler istenmeyebilir.

  İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

  Madde 30- (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

  a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

  b) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca evvelce sözleşme yapan yüklenicilerden taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için haklarında ihale yasağı kararı alınanlar.

  c) Yetkili makamlarca hileli iflas ettiğine karar verilenler.

  ç) İhale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olan ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

  d) (ç) bendinde belirtilen şahısların eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları.

  e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.

  f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

  g) Sermaye paylarına bakılmaksızın AOÇ'nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.

  (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı takdirde AOÇ aleyhine meydana gelecek zararın hükmen tahsili yoluna gidilir.

  Madde 30- (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

  a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

  b) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca evvelce sözleşme yapan yüklenicilerden taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için haklarında ihale yasağı kararı alınanlar.

  c) Yetkili makamlarca hileli iflas ettiğine karar verilenler.

  ç) İhale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olan ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

  d) (ç) bendinde belirtilen şahısların eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları.

  e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.

  f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

  g) Sermaye paylarına bakılmaksızın AOÇ'nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.

  (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı takdirde AOÇ aleyhine meydana gelecek zararın hükmen tahsili yoluna gidilir.

  YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

  Madde 31- (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

  a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

  b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

  c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

  ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

  d) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

  İHALELERE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA

  Madde 32- (1) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasağı gerekliliği Komisyonca karara bağlanır ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince katılma yasağı alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

  (2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

  (3) İhale sırasında veya sonrasında yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler, Komisyon tarafından o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

  (4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  CEZAİ SORUMLULUK

  Madde 33- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ihalelere ilişkin yasak fiil ve davranışta bulunanlar hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci, 59 uncu, 60 ıncı ve 61 inci madde hükümleri uygulanır.

  İHALEYE HAZIRLIK

  Madde 34- (1) Talep sahibi birim tarafından satın alınacak mal veya hizmet için bu Yönetmeliğin 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde belirtilen ihtiyaç pusulası hazırlanarak ticaret birimine intikal ettirilir.

   (2) İhalesi yapılacak her iş için ticaret birimince hazırlanacak ihale dosyasında; ihale konusu işin türü, niteliği, miktarı, kullanılacağı yer ve benzeri bilgileri kapsayan tanımı, yaklaşık maliyeti, ödeneğin nereden karşılanacağı ve miktarı, ihalede uygulanacak usul ve yapılacaksa ilanın şekli ve sayısı belirtilerek, gerekiyorsa teknik şartnamesi, idari şartnamesi, varsa özel şartnamesi ile birlikte yetki limitlerine göre ihale onayı alınır.

  (3) İhale onayı alınmadan ihale işlemleri başlatılamaz.

  İLAN

  Madde 35- (1) Duyuru yapılmasındaki ana amaç; satıcının veya alıcının emniyet ve güvenini AOÇ'nin menfaatleri ve ticari itibarı doğrultusunda koruyarak, işle ilgilenecek istekli adedini artırmak ve rekabet ortamını sağlamak, böylece işin en ekonomik, en kârlı ve şartnamesine uygun bir biçimde gerçekleştirecek yüklenicinin veya müşterinin seçilmesini sağlamaktır.

  İLAN USUL VE ESASLARI

  Madde 36- (1) İhaleye konulacak işin her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü ilanı gerektiriyorsa; ihale Resmî Gazete veya diğer gazeteler ile mahalli yayın araçlarının bir veya birkaçında en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

  (2) İhalelere katılımın artırılması amacıyla ihale konusu işi yapabilecek veya teklif verebilecek firma veya kuruluşlara yazılı bilgi verilebilir ve bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile ihale, duyurulabilir.

  (3) İlanla ihale tarihleri arasındaki süre on günden aşağı olamaz. Zaruri hallerde bu süre onay makamının onayı ile beş güne indirilebilir. İlanın birden fazla yapılması halinde ilk ilan ile ihale günü arasındaki süre on gün, son ilan ile ihale günü arasındaki süre üç günden az olamaz. Uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

  (4) Yurt dışı ihalelerde AOÇ tarafından yarar görüldüğü takdirde, yeterli rekabeti sağlamak amacı ile yabancı ülkelerde de ilan verilebilir. Bu durumda ilan, ihale gününden en az otuz gün önce yapılır. Ayrıca, ihale şartları ticaret müşavirlikleri aracılığı ile veya AOÇ tarafından yazılı olarak faks ile de firmalara duyurulabilir.

  (5) Belirli firmaların tekelinde olan işlerde ilgili bütün firmalar yazılı veya sözlü olarak haberdar edilmek ve bu hususun belgelendirilmesi kaydıyla ilana çıkılmayabilir.

  (6) Satın alınacak mal ve/veya hizmet alımlarının belirli bir ülke veya tröst tekelinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle tek üretici firmadan temini gerekiyorsa, ilan yapılmaksızın yalnız bunlardan teklif alınır ve bu hususu zorunlu kılan sebepler alım kararında belirtilir.

  (7) Pazarlık usulü ile yapılacak alım-satım işlerinde AOÇ ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

  İHALE İLANLARINDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR

  Madde 37- (1) İhale ilanlarında aşağıdaki hususlar bulunur;

  a) AOÇ'nin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

  b) İhale konusu işin cinsi, miktarı, yapılış şekli ve zamanı, varsa yaklaşık maliyeti,

  c) İhale dokümanının nerede görülebileceği veya hangi bedelle nereden alınacağı, proje ve diğer belgeler ile varsa numunenin bedelli veya bedelsiz nereden sağlanacağı,

  ç) Uygulanacak ihale usulü,

  d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

  e) Teklif mektuplarının hangi tarih ve saatte nereye verileceği,

  f) Geçici ve kesin teminat miktarları,

  g) İhalenin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi gereğince istisna kapsamında olduğu ve AOÇ'nin ihaleyi yapıp yapmamakta veya AOÇ menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit etmede serbest olduğu,

  ğ) AOÇ tarafından gerekli görülen diğer hususlar.

  (2) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ihale ilanında yer verilmez.

  DÜZELTME İLANI

  Madde 38- (1) İlan yapıldıktan ve şartnameler isteklilere verilmeye başlandıktan sonra şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olursa ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı aynı yollarla duyurulur.

  TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK KIYMETLER

  Madde 39- (1) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir;

  a) Tedavüldeki Türk Parası,

  b) Karşılığı bloke edilmiş çekler,

  c) Geçerlilik süresi şartnamelerde ve sözleşmelerde öngörülen süreye uygun olacak şekilde bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

  ç) Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve özel kanunlarla teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler,

  d) Yazılı değerine faiz dâhil edilerek ihraç edilen ve anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilen Devlet iç borçlanma senetleri ile bu senetlerin yerine düzenlenen belgeler,

  e) İhale günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para alım kuruna göre YTL teminat tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde Yeni Türk Lirasına çevrilmek şartıyla, yabancı para,

  f) İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzer kredi kuruluşlarının karşı garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları.

  (2) Teminat mektubu dışındaki teminatlar Komisyonca teslim alınmaz. Bu teminatların mali işler birimine yatırılması zorunludur.

  (3) Her ne surette olursa olsun AOÇ tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  GEÇİCİ TEMİNAT

  Madde 40- (1) İhaleye gireceklerden şartnamede gösterilen miktar ve oranda geçici teminat alınır.

  (2) Şartnamede gösterilen geçici teminat miktarları veya yüzde oranları, ihalenin tahmin edilen tutarının yüzde üçünden az olmamak üzere işin hacim ve önemine göre belirtilir. İhalede yaklaşık maliyet belirtilmemiş ise teminat tespitinde teklif tutarı dikkate alınır.

  (3) Geçici teminat mektuplarında, tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla süre belirtilir. Teklifin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

  (4) İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenen teminat mektupları kabul edilmez.

  (5) Dış alımlarda teminat mektubu karşı garantili olmalıdır.

  (6) Derhal veya çok kısa zamanda gerçekleşecek işlerde geçici teminat alınmamasına ihale kararlarını onaylamaya yetkili makam karar verebilir.

  (7) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlarda teminat şartı aranmayabilir.

  (8) Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları en geç ödeme süresi sonunda iade edilir.

  KESİN TEMİNAT

  Madde 41- (1) Taahhüdün sözleşme ve şartnamenin hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla sözleşmenin imzalanmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden kesin teminat alınır.

  (2) Kesin teminat; geçici teminat için tespit edilen nispetin ihale bedeli üzerinden iki katıdır. AOÇ ihale konusu işe bağlı olarak, ihale şartnamesinde önceden belirtmek kaydıyla kesin teminat miktarını artırabilir.

  (3) Sözleşme akdetmek üzere istekliye verilen süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmesi halinde kesin teminat alınmayabilir.

  (4) Geçici teminat şartının aranmayacağı belirtilen durumlarda kesin teminatın da alınmamasına onay makamı karar verir.

  (5) İstekli ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren belirtilen süre içerisinde kesin teminatını vermeye ve ihale ile ilgili vergi ve giderleri yatırmaya mecburdur.

  (6) Kesin teminat alındıktan sonra geçici teminat iade edilir.

  (7) Sözleşmenin dışında kalmış, yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle değişken fiyat

  esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek ek bedel oranında arttırılır.

  (8) Yeni Türk Lirası cinsinden belirlenen kesin teminat karşılığı döviz verilmesi halinde; belirtilen yabancı paranın alındığı günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para alış kuru üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek kayda alınır ve Yeni Türk Lirası olarak işlem görür.

  (9) Yüklenici veya müşterinin yukarıdaki hususları yerine getirmemesi halinde, protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir ve geçici teminat cezai şart olarak gelir kaydedilir. Geçici teminat, borca mahsup edilmez, varsa AOÇ zararı hükmen tahsil edilir.

  AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI

  Madde 42- (1) Şartnamelerde öngörülmek kaydıyla avans verilebilir. Avans tutarı toplam sipariş tutarının yüzde yirmibeşini aşamaz. Verilebilecek avansın maliyeti tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

  (2) İç ve dış satın almalarda avans, avansın tutarı kadar verilecek avans teminat mektubu karşılığında verilir.

  (3) Dış alımlarda avans teminat mektubu karşı garantili olmalıdır.

  (4) Avans ödenmesi ve avansın tahsili, şartnamelerde belirtilen hükümlere göre yapılır.

  KESİN TEMİNATIN DEĞİŞTİRİLMESİ

  Madde 43- (1) Kesin teminat, verildikten sonra yüklenici veya müşterinin isteği üzerine, Müdürün muvafakati ile teminat olarak kabul edilecek kıymetlerden biri ile değiştirilebilir.

  KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

  Madde 44- (1) İhale konusu işin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı AOÇ'ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, taahhüt konusu işin niteliği ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi üzerine kesin teminat yükleniciye iade edilir.

  (2) Yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmüş ise, kesin teminat garanti süresince tutulur veya sözleşmede belirtilmek kaydı ile garanti süresi kadar garanti teminatı veya garanti teminatı yerine geçebilecek taahhütname alındıktan sonra iade edilir.

  (3) Kesin teminat Müdürün onayını müteakip iade edilir.

  (4) Yüklenicinin bu iş nedeniyle AOÇ veya Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı paraya çevrilerek yüklenicinin borçlarına karşılık tutulur, varsa kalan meblağ yükleniciye geri verilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ALIM-SATIM VE İHALE USULLERİ, SÖZLEŞME VE SORUMLULUKLAR

  ALIM-SATIM VE İHALE USULLERİ

  Madde 45- (1) Bu Yönetmelik konusu alım-satım ve ihale işleri aşağıda belirtilen usullerden biri ile yapılır.

  a) Alım usulleri şunlardır;

  1) Alım memurları aracılığı ile alım,

  2) Teklif isteme şekliyle alım.

  b) İhale usulleri şunlardır;

  1) Açık ihale usulleri;

  (a) Kapalı teklif alma,

  (b) Açık artırma veya eksiltme.

  2) Pazarlık usulü.

  (2) Bu Yönetmelikte hangi usulün uygulanacağı açıkça belirtilmeyen işlerde hangi alım-satım ve ihale usulünün uygulanacağına alım-satım ve ihaleyi onaylayan makam karar verir.

  (3) Bu maddede belirtilen usullerle yapılan tüm ihale ve alım-satım sonuçlarının, teklif bedelleri ile sözleşme bedelini de içerecek şekilde AOÇ ve Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurusu yapılır.

  ALIM MEMURLARI ARACILIĞI İLE ALIM

  Madde 46- (1) 2.500,00 YTL'ye kadar olan alımlar AOÇ yetkililerce görevlendirilen satın alma memurları vasıtasıyla piyasa soruşturması yapılmak kaydıyla, bir şekle bağlı olmaksızın yapılır. Bu tip alımlarda memurlar ile birlikte bağlı olduğu amirler de sorumludur.

  TEKLİF İSTEME

  Madde 47- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen miktarı aşan ve 30.000,00 YTL'ye kadar olan alımlarda en az üç firmadan yazılı ve kapalı teklif alınır. Bu durumda firmalardan yazıyla teklif istenilebilir veya görevlendirilecek memurlar vasıtasıyla piyasadan teklif toplattırılabilir.

  (2) Bu usulde alınan teklifler Ticaret Müdürlüğünde toplanır ve son teklif verme saatinden sonra Komisyon tarafından açılır.

  (3) İşin niteliği ve piyasanın durumuna göre gerekli görülmesi halinde 30.000,00 YTL'ye kadar alımlarda yazılı teklif talep edilmesi yanında ilana da çıkılabilir.

  (4) Rekabeti ve en uygun fiyatı sağlamak amacıyla mümkün olduğu kadar fazla teklif temin edilmesine çalışılır.

  (5) Genel evrak servislerine gelen teklifler açılmaksızın zarfın üzerine tarih ve numara konulmak suretiyle kayda alınır. İstenilmesi halinde ilgiliye teklif mektubunun alındığına dair belge verilir.

  AÇIK İHALE USULÜ

  Madde 48- (1) Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde belirtilen miktarı aşan ihaleler; açık ihale usulü olarak kapalı teklif alma ve açık artırma veya eksiltme usullerinden biri ile yapılır.

    (2) Açık ihale bütün isteklilerin teklif verebildiği, ihale konusu mal ve hizmetin şartnamesindeki esaslar dâhilinde en uygun teklifte bulunan istekliden alındığı usuldür.

  (3) Açık ihale usulünde duyuru; 36 ncı ve 37 nci maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde ilan edilmek suretiyle yapılır.

  (4) İlanın yanında bilinen firmalara ayrıca duyuru yapılabilir.

  KAPALI TEKLİF ALMA

  Madde 49- (1) Kapalı teklif alma; tekliflerin kapalı zarflar içerisinde alındığı açık ihale usulüdür.

  (2) Kapalı teklif alma usulünde; teklif dışında başka belgelerin de istenildiği durumlarda teklif mektubu iç bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminatla ilgili belge veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir dış zarfa konularak kapatılır.

  (3) Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun açıkça yazılması şarttır.

  (4) Teklif mektuplarında varsa şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğine dair ibarenin bulunması zorunludur. Karşı şartlı veya alternatif teklif ihtiva eden teklif mektuplarının kabul edilip edilmeyeceği konusu şartnamede açıkça belirtilir. Şartnamede açıklanan hükümlere uymayan teklif mektupları kabul edilmez.

  (5) Teklif edilen fiyatın hem yazıyla, hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Yazı ve rakam arasında tutarsızlık olması halinde yazılı teklife itibar edilir.

  TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ

  Madde 50- (1) Teklif mektupları ilanda bildirilen gün ve saate kadar makbuz karşılığında genel evrak servisine verilir. Posta ile gönderilen teklif mektuplarının da belirtilen saate kadar genel evrak servisine ulaşmış olması şarttır. Bu saatten sonra verilen tekliflerle, postada geciken teklifler kabul edilmez.

  (2) Genel evrak servisine ulaşan teklif mektupları açılmaksızın zarfın üzerine tarih ve sayı konulmak suretiyle kayda alınır ve Ticaret Müdürlüğüne teslim edilir.

  (3) Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz veya değiştirilemez.

  (4) Genel evrak servisince, üzerinde teklif zarfı olduğunu gösteren bir kayıt bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konur. Zarfın yapıştırıldığı kısım, genel evrak şefi tarafından imzalanarak Ticaret Müdürlüğüne verilir.

  ZARFLARIN AÇILMASI

  Madde 51- (1) Komisyonlar, öncelikle belirtilen gün ve saate kadar kaç teklif mektubunun verildiğini, zarfların açılıp açılmadığını ve tekliflerin kimlere ait olduğunu, evrak kayıt numarasını da belirterek bir tutanakla tespit ederler.

  (2) Dış zarflar, Komisyon Başkanı ve üyelerinin huzurunda birer birer açılarak şartname gereğince geçici teminatın ve istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı, aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği incelenerek, hangi teklif mektuplarının kabul edildiği tespit edilir. Kabul edilmeyen teklif mektuplarının fiyatla ilgili kapalı iç zarfı açılmaksızın muhafaza edilir. İstekliler, açılmayan bu iç zarfların içinde teminat mektubu gibi kendilerine geri verilmesi gerekli belge bulunduğunu yazı ile bildirirlerse, bu zarflar ihale yapıldıktan ve kesinleştikten sonra açılır ve teminat mektubu istekliye verilir. Fakat teklif mektupları kendilerine geri verilmez.

  (3) Belge ve teminatları olmayan, ilan ve şartnameye uymayan teklifler dikkate alınmaz. Ancak, ihale evrakında pul, imza sirküleri, adres, ticaret odası belgesi gibi esası etkilemeyen noksanlık bulunan firma teklifleri, noksanlıkların anında Komisyon huzurunda tamamlanması şartıyla dikkate alınır.

  (4) Kabul edilen teklif mektuplarının bulunduğu iç zarflar açılarak okunur, isteklileri ile fiyatları açıklanır. Teklif mektupları Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

  (5) Bu işlemlere ait hazırlanan tutanak Komisyon Başkanı ve üyeler tarafından imzalanır.

 

  Madde 52- (1) Komisyonlar teklif mektuplarını inceledikten sonra, en uygun teklifi yapmış olana ihalenin yapılmasını veya ihalenin yapılmayacağını onay ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla karara bağlar. Gerektiğinde teknik konuların incelenmesi ve değerlendirmelerin yapılması için karar başka bir güne bırakılır.

  (2) İhaleyi kazanamayan teklif sahiplerine ihalenin hangi fiyatla sonuçlandığı ve hangi firmaya verildiği de bildirilir.

  TEKLİFLERDE ARTIRMA VEYA EKSİLTME YAPILMASI

  Madde 53- (1) İhale yapıldıktan sonra artırma ve eksiltme teklifleri kabul edilmez.

  TEKLİFLERİN AYNI OLMASI

  Madde 54- (1) Birkaç istekli tarafından aynı fiyatla teklif yapılması halinde, idari şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde ihale sonuçlandırılır.

  AÇIK ARTIRMA VEYA EKSİLTME USULÜ

  Madde 55- (1) Açık artırma veya eksiltme usulü; tekliflerin Komisyon huzurunda sözlü olarak alındığı ve tüm isteklilerin teklif verebildiği açık ihale usulüdür.

  (2) Açık artırma veya eksiltme usulünün uygulanmasında ve duyurulmasında açık ihale usulünde belirtilen esaslara uyulur.

  (3) Açık artırma veya eksiltme, alım-satım ve ihale konusu olan işin, önceden bildirilen esaslara ve şartnamesinde yazılı vasıflara uygun şahıslar arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir.

  (4) Açık artırma veya eksiltme usulüne göre ihaleler, isteklilerin Komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

  (5) Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, kapalı teklif alma usul ve hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

  (6) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

  (7) Aşağıda belirtilen işler açık artırma veya eksiltme usulü ile yapılabilir:

  a) Kararı onaylayacak makamca işin nitelikleri nedeniyle açık artırma veya eksiltme usulünün uygulanmasında AOÇ yararına olacağına kanaat getirilen işler.

  b) Kapalı teklif veya sınırlı teklif alma usulleri ile yapılan ihalelerde teklifin kabul edilmeyecek düzeyde olması, tekliflerin birbirine çok yakın veya eşit olması, ihalenin herhangi bir nedenle sonuçlandırılamaması, Komisyonca açık artırma veya eksiltme yapılmasına gerek duyulması.

  AÇIK ARTIRMA VEYA EKSİLTME USULÜNDE İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ

  Madde 56- (1) İlanda belirtilen ihale saatinde Komisyon Başkanı, posta ve faksla ihaleye katılanlar da dâhil isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini isteklilere bildirir.

  (2) İhaleye katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

  (3) Tutanağın tamamlanmasından sonra ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.

  (4) Diğer istekliler önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma veya eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu surette tespit edildikten sonra Komisyon Başkanı, posta ve faksla gelen teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait arttırma ve eksiltme tutanağına yazılmasını sağlar.

  (5) Bundan sonra, istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma veya eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İsteklinin imza atmaktan çekinmesi halinde durum ayrıca bu belgede belirtilir.

  (6) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar ve ihale mahallini terk ederler.

  (7) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırma veya indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden Komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

  İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI

  İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI

  Madde 57- (1) Son tekliflerin alınmasından sonra ihalenin yapılacağı, daha sonra değerlendirileceği veya yapılamayacağı hususları onay ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla Komisyon tarafından karara bağlanır.

  (2) Açık artırma veya eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya yarar görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren uygun bir süre içinde iş pazarlıkla yaptırılabilir.

  PAZARLIK USULÜ

  Madde 58- (1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde sözlü veya yazılı teklif alınması esastır. İhaleler, yetkili organ veya komisyonlar tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif alma ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

  (2) Pazarlık sonucunda anlaşmaya varılan fiyat ve gerek görülecek diğer hususlar yazılı teklife bağlanır veya tutanakla tespit edilir.

  (3) Alım ve satımın pazarlık usulü ile yapılma gerekçesinin, pazarlığın ne şekilde yapıldığının, ne gibi fiyatlar teklif olduğunun, işlem yapılan firma veya kimsenin niçin tercih edildiğinin pazarlık kararında belirtilmesi zorunludur.

  (4) Pazarlık kararları yetki limitlerine göre ilgili organlarca onaylandıktan sonra kesinleşir.

  PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK İŞLER

  Madde 59- (1) Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılır.

  a) Kapalı teklif alma, açık artırma veya eksiltme usulleriyle yapılan ihalelerde istekli çıkmaması veya tekliflerin aşırı düzeyde düşük ve yüksek olması hallerinde.

  b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı teklif alma veya açık artırma veya eksiltme usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler.

  c) İhalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili işler.

  ç) Şartname ve sözleşmesinde bulunan hüküm gereğince, sözleşme feshedilmeden de yüklenici nam ve hesabına AOÇ'nin dilediğine yaptırabileceği işler.

  d) Çabuk bozulan veya elde bulundurulması masraflı veya tehlikeli olan malların satım işleri.

  e) AOÇ aktifinde kayıtlı taşınır malların trampası.

  İHALESİZ SATIŞ

  Madde 60- (1) AOÇ tarafından üretilen bitkisel ve hayvansal ürünler ile tohumluk ve damızlıklar, ilgili birimlerce belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan esaslar ve fiyatlarla ihale yapılmaksızın satılabilir.

  İHALENİN İPTAL EDİLMESİ

  Madde 61- (1) AOÇ, aşağıda belirtilen şekilde ihaleleri iptal etmekte serbesttir.

  a) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi:

  1) AOÇ, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan, düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların var olduğunun tespit edildiği hallerde ihaleyi ihale saatinden önce iptal edebilir. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

  2) İhalenin iptal edilmesi halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

  b) Teklif zarfları açıldıktan sonra ihalenin iptal edilmesi:

  1) Komisyon kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

  (2) İhalenin iptal edilmesi durumunda AOÇ herhangi bir yükümlülük altına girmez ve ihalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce AOÇ'den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak, talepte bulunulması halinde ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden isteklilere bildirilir.

  (3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

  İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI

  Madde 62- (1) İhale kararı, onaydan sonra ihalenin yapıldığı yüklenici veya müşteriye 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Yüklenici veya müşteri belirtilen süre içinde sözleşme akdetmeye veya siparişi teyide ve kesin teminatı yatırmaya çağrılır. Bu süre onbeş günü geçemez.

  (2) Peşin satışlarda, birinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak ihale bedelinin de ödenmesi istenir.

  (3) Yüklenici veya müşteri bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye veya karar almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

  SÖZLEŞME AKDETME ESASLARI

  Madde 63- (1) 100.000,00 YTL'nin üzerindeki tüm alım ve satımlarda sözleşme yapılması zorunludur.

  (2) Yüklenici veya müşteri kesin teminat verme veya sözleşme yapma süresi içerisinde taahhüdünü tamamen yerine getirdiği takdirde, AOÇ kesin teminat alıp almamakta ve sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir.

  (3) Sözleşmeler, AOÇ imza sirkülerinde belirtilen yetki esaslarına göre imzalanır.

  (4) AOÇ gerekli gördüğünde sözleşmelerin notere tasdik ettirilmesini isteyebilir.

  (5) Sözleşmenin akdedilmesinden sonra geçici teminat iade edilir.

  YÜKLENİCİ VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN FESHİNE NEDEN OLMASI

  Madde 64- (1) Sözleşme yapıldıktan sonra, yüklenici veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü yapılan en fazla on gün süreli yazılı ihtara rağmen şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, ayrıca protesto çekmeye veya karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı ceza olarak gelir kaydedilir, sözleşme hükümlerine göre ayrıca zarar talebinde bulunulacaksa kanuni yollara başvurulur.

  (2) Gelir kaydedilen teminat, yüklenici veya müşterinin borcuna mahsup edilmez, borcu varsa ayrıca tahsili yoluna gidilir.

  SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN İŞİN ARTIŞ VEYA EKSİLİŞİ

  Madde 65- (1) Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle , sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye artan veya eksilen iş yaptırılabilir. Yüklenici veya müşteri şartnamede belirtilen artış veya eksilişi kabul etmek mecburiyetindedir. Artış halinde işin teslim süresi makul miktarda artırılır.

  TAŞINMAZ MALLARIN MÜŞTERİ TARAFINDAN ADINA TESCİL ETTİRİLMESİ

  Madde 66- (1) Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödenmiş olmak şartıyla müşteri, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları adına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle AOÇ'den bir talepte bulunamaz.

  MÜŞTERİNİN SÜRESİ İÇİNDE TAŞINIR MALLARI TESLİM ALMAMASI

  Madde 67- (1) Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise AOÇ bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Süresi içinde teslim alınmayan malların ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar ve varsa AOÇ'nin diğer alacakları ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra geri kalan kısmı müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli AOÇ'nin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa farkı müşteriden tahsil edilir.

  (2) Sözleşme akdedilmiş ise feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

  SÖZLEŞMENİN DEVRİ

  Madde 68- (1) Sözleşme, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen yetkili organların yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, sözleşmeyi devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme feshedilir ve yüklenici veya müşteri hakkında 64 üncü madde hükümleri uygulanır.

  YÜKLENİCİ VEYA MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ

  Madde 69- (1) Yüklenici veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, AOÇ varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

 

  Madde 70- (1) Yüklenici veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilir. AOÇ'nin bundan bir zararı doğarsa 64 üncü maddeye göre işlem yapılır.

  YÜKLENİCİ VEYA MÜŞTERİNİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYETİ HALİ

  Madde 71- (1) Yüklenici veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren otuz gün içinde AOÇ'nin kabul edeceği bir şahsı vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

  (2) Eğer yüklenici veya müşteri kendi serbest iradesi ile yasal temsilci tayin etmek imkânından mahrum ise yerine AOÇ tarafından aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir.

  (3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 64 üncü maddede belirtilen esasa göre işlem yapılır.

  YÜKLENİCİ VEYA MÜŞTERİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİ

  Madde 72- (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından ortak yapılan taahhütlerde, yüklenicilerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

  (2) Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenicilerden biri AOÇ'ye muhatap ortak olarak bildirilmiş ise gerçek veya tüzel kişi olan muhatap ortağın ölüm, iflas ve ortaklığın dağılması hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak diğer yüklenicilerin teklifi ve AOÇ'nin uygun görmesi halinde, sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

  (3) Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dâhil firmalardan herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması hallerinde muhatap ortak ve grubun diğer ortakları, işin o ortağa yüklediği sorumlulukları teminat dâhil üzerine alarak işi bitirirler.

  GÖREVLİLERİN SORUMLULUĞU

  Madde 73- (1) 4734 sayılı Kanunun ceza ile ilgili hükümlerine ilaveten; Komisyon, teknik komisyon, muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer bu Yönetmelik hükümlerine göre görevlerini tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının, firmalara gereksiz masraf yüklediklerinin, zorluk çıkardıklarının, teslim ve teslim alma işlerini zamanında sonuçlandırmadıklarının, alacak ve ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet verdiklerinin tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi fiil ve davranışlarının özelliğine göre kanuni yollara da başvurulur. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar da kendilerine ödettirilir.

  AOÇ'NİN SORUMLULUĞU

  Madde 74- (1) AOÇ, 62 nci maddede belirtilen süre içerisinde;

  a) Sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla,

  b) Taşınmaz malların satımında ferağa ait işleri tamamlamakla,

  c) Şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmekle,

  yükümlüdür.

  (2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, yüklenici veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok onbeş gün içinde, on gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Tebligatın, sözleşmenin ve diğer yükümlülüklerin süreleri içerisinde yapılmamasından dolayı AOÇ'nin zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

  MÜCBİR SEBEPLER

  Madde 75- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller ve uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir.

  a) Yangın, su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,

  b) Kanuni grev,

  c) Genel salgın hastalık,

  ç) Kısmi ve genel seferberlik ilanı,

  d) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,

  e) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden doğan imkânsızlıklar, hükümet kararları.

  (2) Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

  a) Yüklenici veya müşteriden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

  b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

  c) Yüklenicinin veya müşterinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

  ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yedi gün içinde yüklenicinin AOÇ'ye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili mercilerce onaylanan belgelerin ibraz edilmesi,

  zorunludur.

  (3) Mücbir sebebin AOÇ tarafından kabulü halinde, mücbir sebep halinin sözleşmenin ifasını imkânsız kılması halinde sözleşme feshedilir. Sözleşmenin ifasını geciktirmesi halinde uygun bir ek süre verilir.

  (4) Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

  (5) Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici veya müşteri, mücbir sebeplerin etkisinden kaç gün içinde kurtulacağını AOÇ'ye bildirmek zorundadır.

  (6) AOÇ tarafından süre uzatımı talebinin kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir.

  (7) Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti gösterirler.

  AOÇ'DEN KAYNAKLANAN SEBEPLER

  Madde 76- (1) AOÇ'nin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi, bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, işin süresinde bitirilememesi halinde bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde; yüklenicinin AOÇ'ye yazılı olarak bildirimde bulunması ve AOÇ tarafından incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde, işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

  GECİKME CEZASI

  Madde 77- (1) İhale konusu iş zamanında bitirilmediği, mal teslim edilmediği veya satın alınan mal gerekli işlemler yerine getirilerek teslim alınmadığı takdirde, geçen her takvim günü için yükleniciye veya müşteriye, geç teslim edilen veya alınan malzeme ve hizmet bedel üzerinden binde iki oranında ve ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezası kesilir.

  (2) Bu gecikme; sözleşmede teslim süresi otuz takvim gününe kadar olanlarda on takvim gününü, otuz takvim gününden fazla süresi olanlarda ise; teslim süresinin üçte birini aşamaz. Ancak, yüklenicinin veya müşterinin talebi üzerine AOÇ tarafından uygun görülmesi halinde cezalı süre uzatılabilir.

  (3) Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.

  (4) Verilen ek süreler, mücbir sebeplerden veya AOÇ'den kaynaklanan sebeplerden dolayı verilir ise

  cezasız, diğer hallerde cezalı uzatılır.

  (5) Gecikme cezası, yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

  (6) Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malın/işin teslim edilmemesi veya teslim alınmaması halinde sözleşmenin feshi hükümleri yürürlüğe konulur.

  BEŞİNCİ BÖLÜM: MUAYENE, TESLİM, TESLİM ALMA VE ÖDEME

  MUAYENE, TESLİM VE TESLİM ALMA

  Madde 78- (1) Satın alınacak veya satılacak malların teslim yerleri, malın niteliği, satıcı veya alıcı firmanın durumu ve ticari teamüllere göre belirlenir. Teslim yerleri ve şekilleri şartnamelerde veya teklif isteme mektuplarında açıkça belirtilir. Teslim yerleri; AOÇ ambarları, montaj veya çalışma yeri, firma işyeri veya deposu, nakliyeci firmanın depo, ambar veya vasıtası, ithal veya ihraç limanları, demiryolları, denizyolları, posta idaresi ve gümrük depo veya antrepoları olabilir. Hizmet alımlarında teslim ve teslim alma yeri bu işlerin fiilen yapıldığı yerlerdir.

  MAL ALIMLARINDA MUAYENE KOMİSYONLARI

  Madde 79- (1) Mal alımlarında muayene komisyonları aşağıdaki şekilde oluşturulur:

  a) AOÇ'nin ihtiyacı olarak alınan ve malzeme deposuna teslim edilen malzemelerin muayeneleri için oluşturulacak komisyon; ihtiyacı bildiren birimin müdürü başkanlığında, Ticaret Müdürlüğünden bir şef, ihtiyacı bildiren birimin ilgili elemanı, ambar memuru ve gerekli hallerde konuyla ilgili diğer bir elemanın üye olarak alınması ile teşekkül eder.

  b) AOÇ'nin ihtiyacı olarak alınan ve muayene yeri ilgili birim ambarı dışında herhangi bir yer olan malzemelerin muayenesi için, ilgili birimin teklifi ve AOÇ Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve AOÇ Müdürünün onayı ile muayene komisyonu kurulur. Komisyon ihtiyacı bildiren birimin müdürü veya görevlendirilecek başka bir elemanın başkanlığında, Ticaret Müdürlüğünden bir şef veya görevlendirilecek başka bir eleman, ihtiyacı bildiren birimden konu ile ilgili bir teknik eleman ve gerekli hallerde konu ile ilgili diğer bir teknik elemanın üye olarak alınması ile teşekkül eder.

  c) AOÇ ambarında teslim edilen malzemelerin muayenesi için muayene komisyonu; ihtiyacı bildiren birimin şefi başkanlığında, ticaret şefi veya yerine görevlendirilecek başka bir eleman, ilgili birimin teknik elemanı, ambar memuru ve gerekli hallerde konuyla ilgili diğer bir elemanın üye olarak alınması ile teşekkül eder. Komisyon kararını Müdür veya Müdür Yardımcısı onaylar.

  (2) Muayene komisyonu üyelerinin izin, görev ve rapor gibi nedenlerle bulunmamaları halinde yerlerine vekâlet edenler komisyona katılırlar.

  (3) Üyelik için belirtilen unvanda eleman bulunmayan birimlerde o unvana ait işleri fiilen yürüten eleman veya birim müdürünün uygun göreceği başka bir eleman komisyona üye olur.

  (4) Yurt dışından yapılacak alımlarla ilgili muayene ve teslim alımlar AOÇ Müdürlüğünce tespit edilecek heyetler tarafından yapılır.

  MAL ALIMLARINDA MUAYENE ESASLARI

  Madde 80- (1) Alımlarda muayene; şartname, sözleşme, resim, kroki, numune, mahalli veya uluslararası usullere göre yapılır.

  (2) Satıcı firmanın başvurusu halinde, muayenenin nerede, hangi gün ve saatte başlayacağı yazıyla, acele hallerde ise sözlü olarak kendisine bildirilir. Sözlü bildirimler daha sonra firmaya yazılı olarak teyit ettirilir.

  (3) Gerekli görülmesi halinde malzemenin ilgili laboratuvar veya uzman bir kuruluşta tahlili veya muayenesi yaptırılabilir. Bu hususun başlangıçta şartnameye konulması gerekir. Bu kuruluş veya laboratuarlardan alınan raporlar muayenelere esas olur ve teslim alma pusulasına eklenir.

  (4) Gerektiğinde tahlil ve muayene için numune, ilgili muayene komisyonu tarafından firma yetkililerinin de iştiraki ile alınır.

  (5) İstenmesi halinde belirtilen muayeneler sırasında ilgili firma yetkilileri de bulunabilir. Hazırlanan muayene tutanağı yetkililerce de imzalanır. Ancak, herhangi bir ihtilaf nedeniyle tutanağın firma yetkililerince imzalanmaması halinde durum tutanakta belirtilerek mümkünse hariçten tarafsız bir veya daha çok tanığa imza ettirilir.

  (6) Dış piyasalardan yapılacak alımların muayeneleri, gerek görüldüğü takdirde, tanınmış uluslararası muayene bürolarından veya denetim şirketlerinden biri vasıtası ile AOÇ tarafından verilecek talimata göre ve masrafları AOÇ'ye veya firmaya ait olmak üzere yaptırılır.

  (7) AOÇ tarafından alınan mallara ait muayenenin neticesi AOÇ ambar kayıtlarına girilerek ilgililerce imzalanır.

  (8) Muayenenin olumlu olması halinde malzeme teslim edilmiş olacağından ilgili pusula işleme konur.

  (9) AOÇ tarafından satın alınan malzemeler için tanzim edilen muayene ve kesin teslim alma pusulasının ilgili nüshası en geç beş gün içerisinde Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü'ne gönderilir.

  (10) Muayenenin olumsuz olması halinde malzeme ayıplı işlere tabi tutulur ve gerekli işlemler yapılır.

  (11) AOÇ tarafından alınan, muayene ve kabul işlemleri yapılan malların muayene tutanağı, herhangi bir şekle bağlı olmaksızın gerektiği şekilde hazırlanır ve imza edilir. Tutanağın aslı Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne verilir.

  MUAYENE SÜRELERİ VE AYIPLI İŞLER

  Madde 81- (1) Muayeneler bu Yönetmeliğin 80 inci maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. Ayıplı işler aşağıda belirtilen süreler içerisinde satıcıya bildirilir ve gerekli işlemler yapılır.

  a) Sözleşme veya şartnamesinde süre tespit edilmişse bu süre içerisinde,

  b) Sözleşme veya şartnamesi olmayan işlerle, sözleşme veya şartnamesi olup da muayene süresi belirtilmeyen işlerde;

  1) Alınan malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise iki gün içinde,

  2) Açıkça belli olmayıp bir analiz, muayene ve uzman inceleme raporu sonucu anlaşılacak ayıplarda, mallar teslim alındıktan sonra 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sekiz gün içinde,

  3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde tespit olunamayıp, daha sonra çıkan ayıplar derhal,

  satıcıya ihbar edilmelidir. Aksi takdirde mal ayıbı ile kabul edilmiş sayılır. Bunun gibi gizli ayıplarda süre, malın tesliminden itibaren altı ayı geçemez.

  (2) Alınan malzemelerin, geçici muayene ve teslim alımı sırasında; hasar, noksanlık evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi hallerin görülmesi durumunda, bu hususlar, muayene ve teslim alma tutanağında belirtilir. Gerek görüldüğünde, muayene ve teslim alma heyeti ayrıca bu konuda bir rapor hazırlar.

  (3) Düzenlenen muayene ve teslim alma tutanağı görevliler tarafından, malı teslim eden satıcı firma veya temsilcisine ve varsa nakliyecisine imzalattırılır. Satıcı firma veya temsilcisi, teslim alma tutanağını imzadan kaçınırsa veya kararlaştırılan gün ve saatte muayene ve teslim alma için hazır bulunmazsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir ve malın tesliminden itibaren yukarıdaki süreler içerisinde en seri haberleşme vasıtasıyla, ayıplı işlerin sebebi de belirtilerek alım organınca firmaya bildirilir.

  (4) Ayıplı işlerin olması halinde, mal teslim alınmaz ve söz konusu malın satıcıya hemen iadesinin mümkün olmadığı durumlarda emaneten muhafaza edilir.

  (5) Yurt içinden temin edilerek, AOÇ tarafından ihtiyaç mahallerine nakledilen malzemenin nakliyesi sırasında görebileceği muhtemel hasar, noksanlık ve evsaf bozukluğundan doğacak zararları karşılamak amacıyla gerekli sigorta işlemleri yapılır veya yaptırılır.

  (6) Alınan malzemeler, kısmen reddedilmiş ise bu kısımlar hakkında kısmen kabul veya ret hükümleri uygulanır.

  İHTİLAFLI MALZEMENİN SAKLANMASI

  Madde 82- (1) İhtilaflı malzeme, ihtilafın halline kadar ambar kayıtlarına geçirilmeyip, emaneten muhafaza edilir.

  MUAYENEYE İTİRAZ VE İKİNCİ MUAYENE

  Madde 83- (1) Satıcı firmalar veya bu firmaları temsil eden kişiler, muayenede hazır bulunsun veya bulunmasın, muayene sonuçlarına itiraz edebilir ve ikinci bir muayene yapılmasını isteyebilirler.

  (2) Bu durumda, aşağıda belirtilen muayene şekillerinden biri uygulanır.

  a) Şartname, sözleşme veya teamüllere göre yapılacak muayene,

  b) Teslim alımın yapıldığı yerde birlikte yapılacak muayene,

  c) Taraflardan birinin isteği halinde yurt içi ve resmi laboratuarlardan birinde yapılacak muayene.

  (3) Muayeneye fesat karıştırıldığının anlaşılması halinde, muayene geçerli sayılmaz.

  (4) İkinci muayenenin sonuçları kesin sayılarak, muayenesi yapılan malzemeler kabul veya ret olunur.

  (5) İkinci muayene masrafları talep edence karşılanır.

  MALZEME ALIMLARINDA TESLİM ALMA

  Madde 84- (1) Satın alınan malların muayenesinden uygun sonucun alınmasını müteakip geçici ve kesin teslim alma işlemleri Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

  HİZMET ALIMLARINDA MUAYENE VE TESLİM ALMA

  Madde 85- (1) Hizmet alımlarında işin muayenesi ve teslim alımı ilgili mevzuata ve işin özelliğine göre şartnamesinde belirtilen esaslara göre yürütülür ve sonuçta tutanak, rapor veya hakediş tanzim edilir.

  GÜMRÜK İŞLEMLERİ

  Madde 86- (1) Her türlü gümrükleme hizmetlerinde, AOÇ açısından gümrük mevzuatının en elverişli hükümlerine göre geçici ve transit tarife uygulaması işlemi yapılması ile özel muafiyet hükümlerinin takip ve uygulanması sağlanır.

  (2) Gümrüklere gelen malların, ardiyelerde uzun süre kalmasını önlemek için her türlü gümrük işlemleri en kısa zamanda tamamlanır ve gümrüklenmiş malların nakliyesi yapılır.

  (3) İthal edilen malların gümrüklenmesi sırasında mevzuat gereğince yatırılması gereken teminat ve depozitoların ilgili yerlere yatırılması ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu teminat veya depozitoların geri alınması işlemi alım organınca yapılır.

  ÖDEME İŞLEMLERİ

  Madde 87- (1) Ödeme işlemlerine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

  a) Alımlarda;

  1) Malzeme alımlarında, malzemenin muayene ve teslim alımından sonra,

  2) Hizmet alımlarında, hizmetin şartnameye uygun bir şekilde tamamlandığının belgelenmesinden sonra,

  fatura veya 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince fatura yerine geçen belgeler karşılığında yapılır. Ancak, fatura ile belgelendirilmesi mümkün olmayan hizmetler dolayısıyla fatura olmadan görülen iş ve hizmetler ile, yapılan küçük alımlarda, alım organları tarafından düzenlenerek imza olunacak gider pusulası veya müstahsil makbuzuna istinaden ödeme yapılır.

  b) Dış Alımlarda; ithalat rejimi kararlarına, 31/12/2005 tarihli ve 22510 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalat Yönetmeliğine ve akreditif şartlarına göre ödeme yapılır.

  c) Özel hallerde; ihtiyaç maddelerinin, resmi kuruluşlardan veya AOÇ iştiraklerinden alınması, tek elde bulunması, piyasadan derhal kalkacağının ve alımın yapılamayacağının anlaşılması hallerinde peşin ödeme yapılabilir.

  ç) Alım işleri için ödemeler, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak muhasebe birimince yapılır.

  d) Muhasebe birimlerine gönderilecek ödeme belgelerine;

  1) Fatura veya fatura yerine geçen belgenin aslı,

  2) Muayene ve kati kabul pusulası veya kati kabulü belgeleyen sair evraklar,

  3) İhale kararının onaylı sureti, karar alınmayan küçük alımlarda ise ihtiyaç pusulası sureti, eklenir.

  (2) Belirtilen evrakların haricindeki tüm belge ve evraklar ticaret biriminde muhafaza edilir ve hiçbir şekilde muhasebe birimine gönderilmez.

  (3) Hüküm bulunmayan hallerde 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kıyasen uygulanır.

  ALTINCI BÖLÜM: FİRMALARI TANIMA, PİYASA VE FİYAT HAREKETLERİNİ İZLEME VE FİRMALARLA İLİŞKİ

  İÇ FİRMALARI TANIMA

  Madde 88- (1) İhale organları, alım ve satım işlemlerini en iyi, en uygun şartlarla gerçekleştirmek ve firmaları yakından tanımak için gerek görülen hallerde; mümkün olduğu kadar alım-satım konularıyla uğraşan imalatçı, üretici, toptancı, ithalatçı, ihracatçı, temsilci ve dağıtıcıları ile bunların ilişkide bulundukları kredi müesseseleriyle piyasadaki itibarlarını, sermaye durumlarını, iş kabiliyetlerini, ticari ahlakları ve taahhütlerine sadakatlerini tespite çalışır.

  DIŞ FİRMALARI TANIMA

  Madde 89- (1) Ticaret Müdürlüğü, dış piyasalardan alınması gereken ihtiyaç maddelerinin, ilk ellerden alınması amacıyla hükümetçe akdolunan ticaret anlaşmalarını, yabancı ülkelerdeki piyasa ve firmaları, ticaret anlaşmalarına göre doğrudan doğruya ilişki kurmanın şekli ve şartlarını, en ekonomik alım şartlarının ne şekilde uygulanacağını, çalışma konuları ile ilgili firmaların kanuni temsilci ve vekillerinin mevcut olup olmadığını, varsa kimlerin olduğunu araştırır ve gerekli hallerde ticaret odaları ve ticaret ataşelikleri ile haberleşerek, firmalarla doğrudan ilişki kurmaya çalışır.

  REPERTUAR HAZIRLAMA

  Madde 90- (1) Alım-satım organları, ilişki kurulmasında fayda görülen iç ve dış firmalar için uğraşı konularına göre sınıflama yaparak bir repertuar hazırlar.

  PİYASA VE FİYAT HAREKETLERİNİN İZLENMESİ

  Madde 91- (1) Alım-satım organları, alım ve satım konusu olan maddeler ile bunların fiyatlarını yakından izleyebilmek için; iç ve dış piyasa gelişmelerini, özellikle toplu alım ve satımlardaki fiyat dalgalanmalarının sebeplerini, alım ve satım tekliflerindeki fiyatların piyasa rayiçlerine uygunluk derecelerini, Devlet ticari ve iktisadi yayınlarını, banka ve borsa bültenlerini, günlük gazete ve dergilerin piyasalara ait yayınlarını, dış piyasalara ait ticari, iktisadi üretimleri tanıtıcı kitapçık ile fiyat hareketlerini, ticaret ve sanayi odaları yayınlarını araştırır ve inceler.

  SATIŞ FİYATLARININ TESPİTİ

  Madde 92- (1) İhtiyaç duyulduğunda, fiyatı AOÇ tarafından tespit edilmek kaydıyla ürün ve üretimlerin serbestçe satışı yapılabilir.

  (2) Fiyat tespit çalışmalarında, mahalli borsa fiyatları, iç ve dış piyasa fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi satış fiyatları, ürün ve üretimlerin kalitesi, bulunduğu bölge ve piyasa şartları, arz ve talep durumları, yıllık üretim miktarları, maliyet analizleri ve geçmiş yıl fiyatları gibi faktörler dikkate alınır.

  FİRMALARLA OLAN İLİŞKİLERDE GÖZETİLECEK HUSUSLAR

  Madde 93- (1) AOÇ'nin piyasada aranılan ve güvenilen müşteri durumunu muhafaza edebilmesi için, iş ilişkilerinde firmalara gereksiz masraf yüklememek, zorluk çıkarmamak, alımlarla ilgili teklif zarflarının geciktirilmeden açılmasını sağlamak, teslim ve teslim alma işlerini süratle sonuçlandırmak, firmalara yapılacak ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet vermemek esastır.

  FİRMALARLA KİMLERİN İLİŞKİ KURACAĞI

  Madde 94- (1) Müdürün izni olmadıkça alım-satımın sonucu kendilerini ilgilendirse bile alım-satım yetkisi bulunanlar ile özel alım-satım yetkisi verilenler dışında hiç kimse, hiçbir şekilde alıcı ve satıcı firmalarla ilişki kuramaz ve alım-satım yapamaz.

  (2) Teknik komisyona havale edilen tekliflerin incelenmesi sırasında açıklığa kavuşması gereken teknik hususlar bulunduğunda; alım-satımın işlem sırasını, emniyetini, prensiplerini ve AOÇ'nin saygınlığını bozmamak kaydıyla, alım-satım organları kanalıyla firmalardan tamamlayıcı yazılı bilgi alınabilir.

  FİRMALARLA TİCARİ İLİŞKİLERİN KESİLMESİ

  Madde 95- (1) Taahhüdünü yerine getirmeyen ya da geç getirmeyi alışkanlık haline getiren piyasa fiyat dalgalanmalarından kendi lehine faydalanmak amacıyla sipariş hükümlerini yerine getirmemekte ısrar eden, alım-satım işlerine hile ve fesat karıştıran, taahhüdünü yerine getirmemesinden dolayı teminatı nakde çevrilen ve gelir kaydedilen firmalarla olan ticari ilişkiler Yönetim Kurulu onayı ile kesilir.

  (2) Keyfiyet ilgiliye iadeli-taahhütlü bir yazı ile veya noter kanalıyla tebliğ edilir.

  (3) Bu karar alım organları tarafından birimlere yazılı olarak duyurulur.

  (4) Ticari ilişkileri kesilen firmalarla bunların kuruluş, temsilcilik ve vekilliğini üstlenenler ihaleye katılamaz ve teklif veremezler.

  DOSYALAMA İŞLEMLERİ

  Madde 96- (1) Alım-satım organlarınca alım ve satım konularına göre kod numarası verilmek suretiyle fihrist düzenlenir.

  (2) Her alım-satım ve ihale için ayrı bir dosya açılır. Açılan bu dosyalar fihristteki kod numarasına göre numaralandırılır.

  (3) Dosyalama; alım ve satımla ilgili talep yazısı veya oluru, varsa idari ve teknik şartnameler, duyurma ile ilgili belgeler, teklif mektupları, komisyon tutanağı ve mütalaaları, varsa teklif karşılaştırma tablosu, yönetim kurulu kararları, makam olurları, sözleşme veya sözleşme yerine geçen belgeler, varsa muayene ile ilgili analiz raporları, muayene ve teslim alma protokolü veya tutanakları, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin suretleri, alım ve satımın mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler tarih sırasına göre tasnif edilerek saklanır. İşlemleri tamamlanmış olan dosyaların kontrolü yapıldıktan sonra "kaydı kapatılmıştır." damgası vurularak arşive kaldırılır.

  YEDİNCİ BÖLÜM: KİRALAMA VE KİRAYA VERME ESASLARI

  KİRA BAREMİ

  Madde 97- (1) Aletler, makineler ve sair menkuller AOÇ tarafından hazırlanan kira barem fiyatlarına göre kiraya verilir.

  KİRALAMA VE KİRAYA VERME ESASLARI

  Madde 98- (1) Kuruluş amaç ve faaliyet konularının gerçekleşmesini temin için taşınmazların kiralanması ve kiraya verilmesi hususlarında karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

  (2) AOÇ bütçesinde mevcut ödenek ve yetki limitleri dâhilinde onay makamı esaslarına göre, üretimin lüzumlu ve zaruri kıldığı hallerde Yönetim Kurulu kararına bağlı kalarak bina, dükkân, tarla, arazi, atölye, fabrika, depo ve emsali taşınmazlar ile zirai, sınaî ve ticari faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır malları kiralayabilir.

  (3) İhtiyacın özelliği ve niteliği yönünden Yönetim Kurulunun alacağı kararların yanı sıra kiralanan taşınmaz sahibince öne sürülecek özel hükümlerin de dikkate alınması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

  (4) Kiralama ve kiraya verme iş ve işlemleri ile ihalelerinde, bu Yönetmelikte yer alan ilgili hükümler uygulanır.

  KİRAYA VERME

  Madde 99- (1) AOÇ mülkiyeti altında bulunan ev, dükkân, arsa, tarla, imalathane, fabrika ve işletme niteliği taşıyan taşınmazlar ile zirai, sınaî ve ticari taşınırlardan Müdürlüğün ihtiyacı dışında kalanlar bu Yönetmelikte belirtilen şartlarla kiraya verilebilir.

  (2) AOÇ mülkiyeti altında bulunan, tarım veya başka bir gaye ile tasarruf edilmeyen sahalarda, halkımızın faydalanması amacıyla çim, çiçek ve mevsimlik sebze ekimi yapılmak üzere aşağıda belirtilen şartlarla bahçeler kurdurulabilir.

  (a) Bahçeler 200 metrekare olarak tesis edilir.

  (b) Kullanım süresi dört yıldır.

  (c) Yönetim Kurulunca belirlenecek yıllık üyelik aidat bedeli alınır.

  (ç) Bahçeler, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenen şahıslara kullandırılır.

  DEVLET KURUM VE KURULUŞLARINA KİRAYA VERME

  Madde 100- (1) Münferit ve küçük parçalar halinde olup AOÇ tarafından değerlendirilmesi ekonomik bakımdan faydalı bulunmayan taşınmazlar mutabık kalınacak şartlarda kiraya verilebilir.

  (2) Şartların tespiti ve uygulanması Yönetim Kurulunca belirlenir.

  (3) Kiraya verme süresi onbeş yılı geçemez ve onbeş yılın sonunda AOÇ kiraya verilen taşınmazların kira süresini uzatıp uzatmamakta serbesttir. AOÇ tarafından sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde şartlar yeniden tespit edilir.

  (4) Kiraya verme işlemleri için sözleşme yapılması şarttır.

  GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE KİRAYA VERME

  Madde 101- (1) Münferit ve küçük parçalar halinde olup AOÇ tarafından değerlendirilmesi ekonomik bakımdan faydalı bulunmayan taşınmazlar mutabık kalınacak şartlarda kiraya verilebilir.

  (2) Şartların tespiti ve uygulanması Yönetim Kurulunca belirlenir.

  (3) Kiraya verme süresi onbeş yılı geçemez ve onbeş yılın sonunda AOÇ yeniden ihaleye çıkmak suretiyle aynı taşınmazı kiraya verebilir.

  (4) Kiraya verme işlemleri bu Yönetmelikteki ihale usulü, yetki limitleri ve onay makamı esaslarına göre ihale edilerek yapılır.

  (5) Kiraya verme işlemleri için sözleşme yapılması şarttır.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

  PARASAL LİMİTLER

  Madde 102- (1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde geçen alım-satım ve ihalelerle ilgili parasal limitler, her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile belirlenir.

  (2) Herhangi bir sebeple yetki limitlerinin onaylanmaması veya gecikmesi halinde hâlihazırdaki limitler geçerlidir.

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

  Madde 103- (1) 30/7/1998 tarihli ve 23418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atatürk Orman Çiftliği Satınalma-Satma, Yapma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 104- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 105- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Ekleri görebilmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100