Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Hazırlık Ve Düzenleme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

  Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2008 

  Resmi Gazete Sayısı : 26797

  BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonların hazırlanması, düzenlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin planlanması, koordine ve takip edilmesi ile görevli Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

  (2) Bu Yönetmelik, Hazırlık ve Düzenleme Kurulunu, Organizasyon Komitesi, ihtiyaç duyulacak alt kurullar ile oyunların yapılması için doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin sportif faaliyetlerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakan : Genel Müdürlüğün bağlı olduğu bakanı,

   b) Belediye : Organizasyonların yapıldığı ilin Büyükşehir Belediye Başkanını veya Belediye Başkanını,

  c) Daire Başkanı : Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,

  ç) Genel Koordinatör : Ülkemizde yapılacak olan gençlik ve spor organizasyonların yürütülmesinde ve bu organizasyonlara dahil alt organizasyonların genel koordinasyonundan sorumlu kişiyi,

  d) Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  e) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  f) Komite : Organizasyon Komitesini,

  g) Kurul : Hazırlık ve Düzenleme Kurulunu,

  ğ) Organizasyon : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce planlanması gereken Uluslar arası anlaşmalardan doğan ve birden fazla spor branşını kapsayan sportif faaliyet ve gençlik festivallerini,

  h) Vali : Organizasyonların yapıldığı ilin valisini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM: Kurulun Kuruluşu Görev, Yetki ve Sorumlulukları,

  Gündem ve Tutanaklar

  Kuruluş

  Madde 4 - (1) Kurul; Spordan Sorumlu Bakanın başkanlığında, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ile spor organizasyonunun yapılacağı ilin; valisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde büyükşehir belediye başkanı, diğer yerlerde ise belediye başkanı, ilde bulunan üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri bir temsilci ile ilgili organizasyonun ülkemizi temsil eden uluslar arası teşkilatın yönetim kurulu üyesinden teşekkül eder. Organizasyon birden fazla ilde gerçekleştirilecekse bu illerin valileri, belediye başkanları ve ilde bulunan üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri temsilci de Kurula üye olabilirler.

  (2) Genel Müdür aynı zamanda Kurulun başkan vekilidir. Başkanın bulunmadığı toplantılarda Kurula başkan vekili başkanlık eder.

  (3) Kurul; organizasyon komitesi ve alt çalışma grupları ile komisyonlar oluşturabilir. Bu komite, grup ve komisyonların çalışma usul ve esasları Kurul kararı ile belirlenir.

  (4) Kurulun sekreterya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

  Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları

  Madde 5 - (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

  a) Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarını düzenlemek, yürütmek ve sonuçlandırmak,

  b) Uluslararası gençlik ve spor organizasyonların yapılacağı alanları belirlemek,

  c) Yapılacak olan her türlü olimpik tesislerin projelerini değerlendirmek ve uygun görülen yapı ve tesisleri inşa ettirmek,

  ç) Mevcut tesislerin olimpik ölçülere uygun olarak modernizasyonunu sağlamak,

  d) Olimpiyat köyünün projelendirilmesi, yapımı ile her türlü ulaşım ve haberleşmeyi sağlayacak alt yapının hazırlanmasında yerel ve merkezi yönetimle işbirliği içinde çalışmak,

  e) Genel koordinatör ile çalıştırılacak yerli ve yabancı personelin sözleşme esaslarını, ücretlerini ve görev sürelerini belirlemek. Uluslararası gençlik ve spor organizasyonları için gerekli olan her türlü yerli ve yabancı personeli işe almak ve bunların ücretlerini tespit etmek,

  f) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetlerin alınmasına karar vermek,

  g) Gerekli gördüğü durumlarda alt kurullar oluşturmak,

  ğ) Her türlü bağışı kabul etmek,

  h) Bakanın vereceği diğer görevleri yapmak.

  (2) Kurul, görev ve yetkilerinden bir kısmını organizasyon komitesi ile alt kurullara veya genel koordinatöre devredebilir.

  Gündem ve toplantı

  Madde 6 - (1) Kurul; gerekli gördüğü zamanlarda toplanabileceği gibi bir veya birden fazla üyenin talebi ve Kurul Başkanının çağrısı üzerine de toplanır. Kurul toplantılarına, üyelerin dışında Genel Koordinatör de katılır. Ancak, oy hakkı yoktur. Kurul ayrıca ihtiyaç duyduğunda, görüşlerine başvurmak üzere uzman kişileri toplantılara davet edebilir.

  Tutanak ve kararlar

  Madde 7 - (1) Kurul; Genel Koordinatör tarafından hazırlanmış ve Kurul Başkanı tarafından onaylanmış gündem ile toplanır. Çoğunluk kararı ile gündeme ilaveler yapılabilir. Toplantı ve gündem en az bir hafta öncesinden üyelere bildirilir. Toplantılar üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile yapılır.

  (2) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılarda alınan kararlarla ilgili Genel Koordinatör tarafından tutanak tutulur ve aynı gün karar defterine geçirilir. Kararlar toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karar metninde toplantıya katılanlar ile katılmayanların isimleri belirtilir ve karara katılmayanların karşı görüşleri yazılır. Karar defterinin her sayfası Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

  (3) Alınan kararlar gereği işin ilgili birimlere gönderilir.

  (4) Ancak, acil görülen hallerde Kurul Başkanı veya üyelerden herhangi birisinin belirli hususlara ilişkin teklifleri hakkında üyelerin yazılı onaylarının alınması suretiyle de karar verilmesi mümkündür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Genel Koordinatörün Görev, Yetki ve

  Sorumlulukları ve Personel

  Genel koordinatörün görev, yetki ve sorumlulukları

  Madde 8 - (1) Genel Koordinatör, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir.

  (2) Genel koordinatör, Kurula karşı sorumludur. Genel koordinatör, Genel Müdürlük ile koordineli çalışır.

  (3) Genel koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Organizasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  b) Organizasyonda görevlendirilecek sözleşmeli personel ihtiyacını belirleyip Kurula teklif etmek,

  c) İlgili uluslararası veya ulusal federasyonlar ile kamu kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışmaları yapmak,

  ç) Organizasyonun tüm iş ve işlemleri için her türlü tedbiri almak,

  d) Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının hazırlık ve düzenlenmesiyle ilgili her türlü naklen yayın, ulaşım, reklam, sponsor, pazarlama işlemlerini takip etmek,

  e) Kurul veya komite tarafından alınan kararları uygulamak.

  Personel

  Madde 9 - (1) Kurul tarafından verilen görevleri yapmak üzere organizasyon süresince özel hukuk hükümlerine göre yerli ve yabancı tam zamanlı veya yarı zamanlı personel çalıştırılabilir.

  (2) Personele ödenecek ücret, çalışma süresi, izin ve sair hakları personel ile yapılacak sözleşmede belirtilir. Personelin mevzuata aykırı iş ve işlemlerinin tespiti halinde, Kurul kararı ile iş akitleri feshedilir. İdarece belirlenen kurallara aykırı davranan personel hakkında genel koordinatörün talebi, Genel Müdürün onayı ile inceleme yapılır. Koordinatör incelemeyi bizzat yapabileceği gibi, hakkında inceleme yapılacak personelden üstün veya aynı seviyedeki bir görevliye de yaptırabilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Organizasyon Komitesinin Oluşumu, Görev Yetki ve Sorumlulukları ve Belgelerin Muhafazası

  Organizasyon komitesinin oluşumu

  Madde 10 - (1) Organizasyon komitesi;

  a) Genel Koordinatör,

   b) Vali Yardımcısı,

   c) İl Özel İdare Genel Sekreteri,

   d) Belediye Başkan Yardımcısı,

   ç) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün İlgili Daire Başkanları,

   e) Gençlik ve Spor İl Müdürü,

   f) İl Emniyet Müdürü Yardımcısı,

   g) Rektör Yardımcısı,

   h) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı veya görevlendireceği bir temsilciden,

   i) İlgili Federasyonun Genel Sekreterinden

   oluşur.

   Organizasyon Komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları

   Madde 11 - (1) Organizasyon Komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

   a) Oyunların organizasyonu için kurul kararlarına uygun olmak kaydıyla her türlü kararları almak,

   b) Oyunlar ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, kiralamak, trampa suretiyle veya emaneten temin etmek veya ettirmek, sponsorluk ve bağış ilişkileri kurmak veya kullanım hakkı tesis etmek veya ettirmek,

   c) Kurul tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ve kendisine devir edilecek yetkileri kullanmak ve tasfiyeye ilişkin işlemleri tamamlamak,

   (2) Organizasyon Komitesi, görev ve yetkilerinin bir kısmını Komiteyi temsil ve ilzama yetkili kişilerden birisine ve/veya Genel Koordinatöre devredebilir,

   (3) Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörün başkanlığında Genel Koordinatörün uygun göreceği yer ve zamanda toplanır. Gerekli görülmesi halinde üye olmayan kişiler de, Komite başkanı tarafından toplantıya çağırılabilir. Genel Koordinatörün toplantıya katılmaması durumda görevlendireceği bir üye komiteye başkanlık eder,

   (4) Organizasyon Komitesi, genel koordinatör tarafından belirtilen gündem ile toplanır. Komite toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır,

   (5) Genel Koordinatör veya üyelerden birinin teklifi ve toplantıda hazır bulunan üyelerin kararı ile gündemde her zaman değişiklik yapılabilir.

   Belgelerin muhafazası

   Madde 12 - (1) Oyunların yapılması ve tasfiyenin tamamlanmasından sonra kurula ait her türlü defter, tutanak, kayıt ve sair evrak Daire Başkanlığınca muhafaza edilir.

   Talimatlar

   Madde 13 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlar Kurul tarafından çıkarılacak talimatla belirlenir.

   Yürürlük

   Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100