Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Müvekkil adına tahsilat

T.11.07.2003
E.2003/200
K.2003/239

Müvekkil adına tahsilat
Müvekkile ödeme
Tedbir mahiyetinde işten yasaklama
Sürekli tedbir

(Av.K.m. 153)

Müşteki, Eskişehir Barosu'na verdiği 19.11.2001 tarihli şikayet dilekçesinde, şikayetli avukatın vekili olduğunu, bu vekalete dayanarak Demirbank Eskişehir Şubesi'ne ait 22.11.2000 tarihli, borçlusu S.S Altındağ Konut Yapı Kooperatifi olan 6.500.000.000 TL.tutarındaki çeki tahsile verdiğini, bir süre sonra adı geçen avukatı aradığında görüşmekten kaçındığını, yaptığı araştırma sonucunda borçludan değişik zamanlarda (10.617.776.493 TL) tahsil etmesine rağmen ödemede bulunmadığını bildirerek gerekli işlemin yapılmasını talep etmiştir.

Şikayet edilen Avukat 13.09.2002 havale tarihli savunma dilekçesinde müştekiden halen 4.350 USD alacaklı olduğunu, yapılan tahsilatlardan yasal hakkını kullanarak vekalet ücreti kestiğini, müştekiye bir kısım ödemeler yaptığını ileri sürerek, haksız şikayetin reddine karar verilmesini istemiştir.

Konuyu inceleyen Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu 17.04.2002 tarihli toplantısında ?disiplin kovuşturması açılmasına? karar vermiştir.

Şikayete konu eylemlerden dolayı, Eskişehir Barosu Disiplin Kurulu, gerek önceden verilen üç ayrı belirli süreli işten çıkarma kararı, gerekse Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne 2002/231 esas sayı ile ?hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal? suçundan açılan kamu davası nedeniyle 27.01.2003 tarihinde ?üç yıl süreyle tedbir mahiyetinde işten yasaklama? kararı vermiştir.

Bu karara yapılan itiraz üzerine Kurulumuzca 07.04.2003 tarih ve 2003/55-95 sayılı karar ile ?belirli bir süre tayini suretiyle işten yasaklama kararı verilemeyeceği? gerekçesine bağlı olarak tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararının kaldırılmasına karar verilmiş ve bu karar Adalet Bakanlığının 30.04.2003 günlü ve (9763) sayılı işlemi ile onaylanmıştır.

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyada bulunan 08.05.2003 tarihli yazısında, şikayetli hakkındaki 2002/232 esas sayılı dava dosyasının 2002/231 esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği, duruşmasının 2002/231 esas sayılı dava dosyası üzerinden devam ettiği bildirilmiştir.

Eskişehir Barosu Disiplin Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun Bakanlıkça onaylanan bozma kararı üzerine dosyayı yeniden ele almış ve 23.05.2003 tarihinde ?Şikayetli hakkında meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek mahiyette bir işten kovuşturma yapıldığı? gerekçesi ile Avukatlık Yasası'nın 153/1.maddesine dayanarak tekrar ve bu kez süresiz olarak ?Tedbir mahiyetinde işten yasaklama? kararı vermiştir.

Kamu davasının açılmasına neden olan eylem (hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçu) Avukatlık Yasası'nın 136/1 ve 5 (a) maddeleri hükmüne göre ?Meslekten Çıkarma? cezasını gerektirebilecek mahiyettedir.

Olayda, Avukatlık Yasasının 153/1.maddesinde belirtilen koşullar mevcut olduğu gibi, aynı maddenin 2.fıkrası hükmünün de yerine getirildiği ve karar verilmeden önce, (13.09.2002 tarihinde) şikayetlinin çağrılarak dinlendiği anlaşılmıştır.

Ayrıca, şikayetli avukatın sicilinde mevcut çok sayıdaki disiplin cezaları da Baro Disiplin Kurulu'nun takdir hakkını avukat aleyhine kullanmasına etken olacak nitelik taşımaktadır.

Şikayetli hakkındaki kamu davasının henüz sonuçlanmamış olması Avukatlık Kanunu'nun 153.maddesinin uygulanmasına engel oluşturamaz. Yasada, meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek mahiyette bir işten dolayı kovuşturma yapılması hali tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararı verilmesi için yeterli görülmüştür.

Bu durum karşısında, Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan değerlendirmede yasaya aykırı bir yön ve hukuksal isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın reddiyle, Eskişehir Barosu Disiplin Kurulu'nun ?tedbir mahiyetinde işten yasaklama? kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100