Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Ücret anlaşmazlığı - Masraf avansı ve teminat hesabının müvekkile verilmemesi

T.11.07.2003
E.2003/139
K.2003/234

Ücret anlaşmazlığı
Masraf avansı ve teminat hesabının müvekkile verilmemesi
Duruşma istemek

(Av. K. m.144, 144/1, 157/7)

Karabük Barosu Disiplin Kurulu'nun, şikayetli avukat hakkında ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? ilişkin 9.09.2002 günlü ve 2002/3 Karar sayılı kararı, TBB Disiplin Kurulu'nun 21.02.2003 günlü ve 2002/306 Esas, 2003/44 Karar sayılı kararıyla bozulmuş; ancak, sözü edilen kararımız Adalet Bakanlığı'nın 21.04.2003 tarihli ve (9191) sayılı işlemiyle onaylanmayarak bir daha görüşülmek üzere dosyasıyla birlikte geri gönderilmiştir.

Adalet Bakanlığı'nın geri gönderme kararının gerekçesinde, ?1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 144. maddesine göre, disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen hallerde, temel kuralın incelemenin evrak üzerinde yapılması olduğu, ancak incelemenin duruşmalı olarak yapılmasının şikayet edilen avukatın istemesi veya Disiplin Kurulu'nca gerek görülmesi halinde mümkün olduğu, sözü geçen avukatın bu yönde bir isteğinin bulunmadığı? bildirilmiştir.

Bakanlıkça geri gönderilen karar ve dosya, yukarıda belirtilen gerekçe de göz önünde bulundurularak tekrar görüşülmüş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Adalet Bakanlığı'nın geri gönderme kararının gerekçesini oluşturan görüşü, Avukatlık Yasası'nın 144/1 maddesinin lafzına uygundur. TBB Disiplin Kurulu da, incelemenin evrak üzerinde yapılmasının esas olduğu, şikayetlinin istemi veya Baro Disiplin Kurulu'nun gerek görmesi halinde duruşma yapılabileceği görüşündedir. Ancak, savunma hakkının gereği gibi kullanılabilmesine olanak sağlamak için, Baro Disiplin Kurulu'nun şikayetli avukata ?incelemenin duruşmalı olarak yapılmasını istemek hakkının bulunduğunu? hatırlatmasında yasaya aykırı bir yön ve herhangi bir sakınca görülmediğinden uygulama böyle bir yazılı uyarının yapılmasının yararlı olacağı yönünde geliştirilmiş ve Kurulumuzun bu husustaki kararları Adalet Bakanlığı'nın önceki muhtelif işlemlerinde de benimsenmiştir.

Bununla birlikte, her avukatın öncelikle kendi mesleki statüsünü, yani yetki, görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen ?Avukatlık Yasası?nı bilmek ve özümsemekle yükümlü olduğu düşünüldüğünde, bu tür bir hatırlatmanın yapılmasına gerek olmadığı kabul edilebilir. Bu nedenle, Adalet Bakanlığının geri göndermeye ilişkin kararında Avukatlık Yasası'nın 144/1 maddeleriyle ilgili olarak gösterilen gerekçe Kurulumuzca da yerinde görülmüş ve aynen kabul edilmiştir.

2) Bu durumda işin esasının incelenmesine geçilmiştir:

Baro Disiplin Kurulu, şikayete konu uyuşmazlığın ?ücret uyuşmazlığı niteliğinde olduğu ve ücret uyuşmazlıklarının da Baro Hakem Kurulu tarafından çözümlenmesi gerektiği? görüşü ile disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.

Oysa, şikayetin konusu yalnız ücret anlaşmazlığı olmayıp şikayetli avukata verilen masraf avansı ve teminat hesabının avukat tarafından müvekkiline verilmediğine ilişkindir. disiplin kovuşturması da şikayete konu olan bu eylemler için açılmış bulunmaktadır.

Bu durumda, öncelikle şikayetçinin iddiası doğrultusunda yaptığı ödemeler kanıtlanmalı, ihtiyati haciz ve esas takip aşamalarında yapılan giderler tespit edilmelidir. şikayetli de yazılı sözleşmesi olmayan vekalet ücretlerine ilişkin takip ettiği işleri ve buna dair belgeleri Baro Disiplin Kurulu'na tevdi etmelidir. Bu bilgi ve belgeler olmadan iddia ve savunmanın doğru olup olmadığını belirlemek mümkün bulunmadığından, Baro Disiplin Kurulu kararının bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı'nın onaylamamaya ilişkin kararında belirtilen ve Avukatlık Yasası'nın 144/1. maddesinin uygulanma usulü ile ilgili olan görüşü Kurulumuzca da yerinde bulunduğundan aynen kabulüne; ancak bu kez işin esası yönünden yapılan incelemede saptanan ve yukarıda (2) No'lu maddede açıklanan nedenlerle Baro Disiplin Kurulu'nca noksan araştırma sonucunda verilen karar isabetli bulunmadığından gerekli araştırma ve inceleme yapılarak oluşacak duruma göre bir karar verilmek üzere Karabük Barosu Disiplin Kurulu'nun ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? dair kararının bozulmasına, işin esası ile ilgili ?bozma? kararımızın da incelenebilmesi için Avukatlık Yasası'nın 157/7. maddeleri uyarınca kararın dosyası ile birlikte Bakanlığa gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100