Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor





BÜYÜK VE ORTA ELÇİLERİN REİSİCUMHUR HAZRETLERİ TARAFINDAN SURETİ KABULLERİ VE SAİR TEŞRİFAT USULLERİ HAKKINDAKİ TALİMATNAME

  BÜYÜK VE ORTA ELÇİLERİN REİSİCUMHUR HAZRETLERİ TARAFINDAN SURETİ KABULLERİ VE SAİR TEŞRİFAT USULLERİ HAKKINDAKİ TALİMATNAME

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 17/01/1926 - 3020

  Dayandığı Kanun Tarihi - No :

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

  Madde 1 - İlk Ziyaret

  Büyük ve orta elçiler Merkezi Hükümete vasıl olur olmaz sefaret katiplerinden birini Hariciye Vekaletine bilizam vürutlarını ihbar ve ilk ziyaretlerinin hangi saatte vuku bulabileceğini istifsar ederler.

  Büyük ve orta elçiler bu suretle vuku bulacak ilk ziyaretleri esnasında Reisicumhur Hazretlerinin huzuruna kabullerini talep ve hamil oldukları itimatnamelerle bunların hini takdiminde irat edecekleri nutkun birer suretini tevdi eyliyeceklerdir.

  Hariciye Vekili itimatnamelerin usulüne muvafık olduğunu badetkik Teşrifat Müdürü Umumisi vasıtasiyle resmi kabulün gün ve saatı hakkında Reisicumhur Hazretlerinin emirlerini telakki ve teşrifati muavini delaletiyle süferaya tebliğ edecektir.

  Madde 2 - Büyükelçilerin Sureti Kabülleri Merasimi

  Yevmi muayenede teşrifati muavini refakatinde bir teşrifat memuru bulunduğu halde sefiri isal etmek için münasip miktarda Riyaseti Cumhur otomobilleriyle sefarethaneye azimet eder. Sefiri kebir, soluna teşrifati muavini alarak rükubuna tahsis edilen otomobile rakip olur. Sefirin maiyeti munhasıran sefaret müsteşarı ile ataşamiliter, ataşanaval, havai ataşeden ve katiplerle ataşelerden mürekkep olacak ve maiyeti mezküre erkanı icabettiği miktarda gönderilecek olan sair otomobillere rakip olacaklardır. Teşrifat memuru bu otomobillerin birincisinde ve sol tarafta ahzı mevki eder. Bu veçhile teşekkül edecek heyet hakkında Riyaseti Cumhur dairesi önünde Muhafız Taburundan bir bölük tarafından merasimi ihtiramkarı ifa olunur. Ve mızıka tarafından sefiri kebirin mensup bulunduğu memleketin milli marşı terennüm edilir.

  (Değişik fıkra: 11/05/1926 - 3579 K.) Büyükelçiler methalde Riyaseti Cumhur seryaveri ile diğer yaveran tarafından ve mütaakiben süfera salonunun methalinde Riyaseticumhur Kalemi Mahsus Müdürü ve Muhafız Kıtaatı Kumandanı ile Teşrifat Müdürü Umumisi tarafından istikbal edilir.

  Büyükelçilerin resmi kabulünde musarrah olan surette itimatnamelerin takdiminden sonra vakı olacak müsaadei Riyasetpenahi üzere sefir heyeti sefareti bizzat takdim eder.

  Reisicumhur Hazretleri bir kaç dakika sureti hususiyede sefir ile görüştükten sonra müsül nihayet bulur ve sefir süfera salonuna geçirilip Riyaseti Cumhur maiyet erkanı refakatinde istirahat ettirilir.

  İşbu merasim esnasında Teşrifat Müdürü Umumisi Riyaseti Cumhur Başkatibi ve seryaveri hazır bulunurlar.Sefir ile heyetin avdeti azimetindeki merasim dairesinde vuku bulur.İtimatnamelerin takdimi için vukubulan merasimi kabuliye esnasında büyük üniforma yahut beyaz yelek ile frak iktisa olunur.

  Madde 4 - Ziyaretler

  İtimatnamelerin takdimini müteakip Büyük Millet Meclisi Reisi ile Başvekil ve Hariciye Vekiline ilk ziyaret aynı gün bizzat süfera tarafından vakı olur ve zevatı müşarünileyhim yine aynı günde iadei ziyaret ederler.

  Sefiri kebirlere ilk ziyareti Heyeti Vekile erkanı ve Heyeti Vekile erkanına ilk ziyareti orta elçiler eda ederler. İşbu ziyaretlerde redingot ve olamadığı takdirde jaket atay iktisa edilir.

  Madde 5 - Sureti Hususiyede Şeref Müsül Talepleri ve Vedaname Takdimi

  Sureti hususiyede şeref müsül talepleri Hariciye Vekaleti vesatatiyle vuku bulur. Vekaleti müşarünileyha dahi Reisicumhur Hazretlerinden bilistizan resmi kabulün yevm ve saatini süferaya tebliğ eder.Arzı veda etmek ve vedaname takdim eylemek için icra kılınacak resmi kabuller sureti hususiyede şerefi müsüle nailiyet dairesinde vukubulur.

  (Değişik fıkra: 03/03/1926 - 3266 K.) Sureti hususiyede Reisicumhur Hazretlerinin huzuruna çıkan zevat, redingot veya jaket atay iktisa ederler.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam Alanı







Zirve100