Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET BİNALARI İŞLETME, BAKIM, ONARIM YÖNETMELİĞİ

  DEVLET BİNALARI İŞLETME, BAKIM, ONARIM YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 30/09/1971 - 7/3228

  Dayandığı Kanun Tarihi - No :

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 27/10/1971 - 13999

  I. BÖLÜM : KONU, AMAÇ, KAPSAM

  KONU

  Madde 1 - Devlet binalarının ve müştemilatının mimari, yapım yönünden bakım ve onarımlarının yapılması ve bu binaların içinde veya dışında olup bina ile ilgili tesis ve donatımın işletme, koruyucu bakımları onarımları ve temizlik işleri bu Yönetmelikteki hükümlere göre yürütülür.

  AMAÇ

  Madde 2 - Bu Yönetmeliğin amacı madde 1 deki hizmetlerin görülmesi suretile Devlet binalarının ve müştemilatının ve bunların içinde veya dışında olup bina ile ilgili tesis ve donatımın kullanma süresinden önce harap olmalarının önlenmesi ve düzenli olarak hizmete hazır bulundurulmalarıdır.

  KAPSAM

  Madde 3 - Hazine adına tapuda kayıtlı olup :

  1) İçinde resmi görev yapılan genel idare binaları,

  2) Öğretim yapılan eğitim ve öğretim binaları ve müştemilatı,

  3) Hastane, dispanser ve sağlık ocakları gibi sağlık kesimine dahil yapılar,

  4) Tiyatro, opera, kültür siteleri, halk eğitim tesisleri gibi yapılar,

  5) Memur konutları,

  6) Müzeler, sergi salonları, galeriler,

  7) Saraylar, kasırlar,

  8) Kamu hizmeti görülen diğer binalar,

  9) Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçeye dahil herhangi bir kuruluş tarafından kiralanmış yapılar (Anlaşmalarına bağlı kalmak üzere) ve bu yapıların içinde ve dışında olup yapı ile ilgili tesis ve donatım,

  10) Binaların içinde ve dışında bulunan yangın, pasif korunma, hırsızlık ve tehlikeli hallerin giderilmesi amacile yapılmış veya konmuş tesis ve donatımın koruyucu bakım ve onarımları, bu Yönetmeliğin kapsamına girer,

  Madde 4 - Sığınaklar, askeri maksatlar için kullanılan kışla, karargah, mühimmat depoları, garaj, ambar, antrepo, laboratuvar, atelye, fabrika, imalathane ve hastane gibi kendine has özellikleri bulunan binalar ile özel yönetmeliklerle idare edilen bina ve tesislerin işletme, bakım ve onarımları bu Yönetmeliğin dışında olup bu hizmetlerin görülmesi yürürlükte bulunan veya yürürlüğe girecek olan özel yönetmeliklerine göre yürütülür.

  II. BÖLÜM : İŞLETME, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİNİN TANIMLARI VE KAPSAMI

  İŞLETME

  Madde 5 - İşletme bu Yönetmelik kapsamına giren binaların, bina içinde veya dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın (hazırlanmış ve hazırlanacak talimat, izahname ve tarifnamelere uygun şekilde, nitelikleri tayin edilmiş yeter sayıda elemanların görevlendirilmesi ile) düzenli olarak hizmete hazır bulundurulmasıdır.

  BAKIM

  Madde 6 - Bakım bu Yönetmelik kapsamına giren binaların, bina içinde veya dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın temizliğinin, gerekli yağlama, boya, badana işlerinin yapılması, belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve ufak onarımlarla hizmetin aksamasının önlenmesidir.

  ONARIM

  Madde 7 - Onarım bu Yönetmelik kapsamına giren binaların, bina içinde veya dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın enaz kanuni kullanma süreleri içinde hizmete hazır bulundurulmaları amacile yapılan inceleme sonunda gerekliliği ortaya çıkan yenileme, düzeltme ve değişiklik yapma işleridir.

  III. BÖLÜM : TEMEL GÖREVLER

  Madde 8 - a) Bina, bina ile ilgili tesis ve donatımın hizmete sokulmasını ve hizmete hazır tutulmasını sağlamak üzere nitelikleri belirli, yeterli bir personel kadrosunun görevlendirilmesi, bunların eğitimlerinin ve denetimlerinin yapılması,

  b) Binanın, tesis ve donatımın özellikleri gözönünde tutularak hazırlanmış ve hazırlanacak talimat, izahname ve tarifnamelere göre:

  1) Bina, bina ile ilgili tesis ve donatımın işletilmesi ve genel temizlik işlerinin yürütülmesi,

  2) Bina yapı elemanlarının, bina ile ilgili tesis ve donatımın bakım ve onarımlarının yapılması.

  3) İşletme, bakım ve onarım işleri için gerekli ödeneklerin sağlanması,

  Temel görevlerdir.

  IV. BÖLÜM: TEMEL GÖREVLERİN YÜRÜTÜLMESİ

  Madde 9 - Madde 8 de açıklanan temel görevler aşağıdaki kuruluşlarca yürütülür.

  A - Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak işler:

  a) İşletme ve bakım işlerinin gerektirdiği teknik hizmetle ilgili talimat, izahname ve tarifnamelerin hazırlanması, bunlardan hazır olanların ve hazırlanacakların kuruluşlara gönderilmesi,

  b) Kuruluşların onarım işlerinin, öncelik ve önem sırasına göre kuruluşlarla birlikte yıllık programlarının hazırlanması, projelendirilmesi, keşiflerinin yapılması, uygulamanın gerektirdiği teknik hizmetlerin sağlanması ve uygulamanın programa göre gerçekleştirilmesi,

  c) Yıllık programlarının düzenlenmesi ile birlikte işletmede görev alacak teknik personelin niteliklerinin ve gerekli kadronun ve hizmete alınmadaki esasların, hizmete alınmış personelin teknik yönden görev yetki ve sorumluluklarının tespiti, hizmet içi eğitim ve denetimlerinin sağlanması.

  B - İlgili bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarca yapılacak işler:

  a) Bayındırlık Bakanlığınca gönderilecek işletme talimatı, izahname ve tarifnamelerin ilgililere ulaştırılması ve uygulamanın sağlanması,

  b) Temizlik işlerinin yürütülmesi, tespit edilen ihtiyaca göre, işletmede görev alacak teknik personel ile temizlik işlerinde görevlendirilecek hizmetlilerin kadrolarının sağlanması ve atamalarının yapılması,

  c) Teknik elemanlarının ve diğer hizmetlilerin sevk ve idareleri ile idari denetimlerinin yapılması,

  YÜRÜTME ORGANI

  Madde 10 - Bu Yönetmelikte belirtilen görevler aşağıdaki organlarca yürütülür.

  A - Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak işler Bakanlığın görevlendireceği Merkez ve taşra örgütleri tarafından,

  B - Diğer bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarca yapılacak işler:

  - Merkezde Bakanlıkların kendi bünyelerinden seçilecek ve bu işlerle görevlendirilecek daire müdürleri;

  - İllerde valilerce görevlendirilecek idare amirleri,

  - İlçelerde kaymakamlarca görevlendirilecek idare memurları;

  - Müstakil olarak idare edilen kuruluşlarla, Bucaklarda bunların amirleri;

  Tarafından yürütülür.

  V. BÖLÜM : BAKIM VE ONARIM ZAMANLARI

  Madde 11 - Bakım işleri zaman yönünden haftalık, aylık, mevsimlik, yıllık ve gerektiğinde olmak üzere hazırlanmış ve hazırlanacak talimat, izahname ve tarifnamelerdeki teknik esaslara göre bina, tesisat ve donatıma uygulanır.

  Madde 12 - Onarım işleri acil haller dışında öncelik ve önemleri sırasına göre düzenlenecek yıllık program uyarınca yürütülür.

  Madde 13 - Temizlik işleri yürütme organlarınca düzenlenecek zamanlarda ve tesbit edilecek esaslara göre yürütülür.

  VI. BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

  Madde 14 - Devlet binalarının işletme, bakım, onarım ve temizlik işleri için lüzumlu ödenek her yıl ilgili Bakanlıklar bütçesine konulmuş ödeneklerden karşılanır.

  VII. BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  Madde 15 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı mali yılı takip eden mali yıl başından itibaren yürürlüğe girer.

  Madde 16 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100