Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AFET SEBEBİYLE YAPILAN VE YAPILACAK OLAN BİNALARIN BORÇLANDIRMA BEDELLERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

  AFET SEBEBİYLE YAPILAN VE YAPILACAK OLAN BİNALARIN BORÇLANDIRMA BEDELLERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 25/03/1972 - 7/4123

  Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959 - 7269

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 08/04/1972 - 14153

  KAPSAM

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, 7269 sayılı Kanuna 1051 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü madde gereğince hazırlanmıştır.

  Madde 2 - 5663, 6409, 6610, 7010, sayılı özel afetler kanunlarına, 7269 sayılı Afetler Kanununa ve bu Kanunun bazı maddelerini tadil eden ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesini öngören 1051 sayılı Kanuna göre emanet, ihale ve evini yapana yardım yoluyla yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan binalarla 7269 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamına giren binaların borçlandırma bedellerinin yarısına kadar yapılacak indirimlerin tespiti bu yönetmelik esaslarına göre yapılır ve uygulanır.

  İSTİSNALAR

  Madde 3 - Dükkan ve fırın gibi işyerleriyle, Afetler Fon'undan yardım görmek suretiyle inşa olunan belediyelere ait binalarla, 7269 - 1051 sayılı Kanunun 31/c, d, e fıkraları uyarınca değerlendirilen konutların borçlandırma bedellerinden indirim yapılmaz.

  Madde 4 - Evini yapana yardım uygulamasına göre inşa olunan binalar için indirim borçlandırmaya esas olan miktar üzerinden yapılır.

  Yapılan onarım yardımlarından indirim yapılmaz.

  KISTASLAR

  Madde 5 - Borçlandırma bedellerinden yapılacak indirimlerde afetzede hak sahibi ailelerin geçim durumları bakmakla yükümlü bulundukları nüfus sayısı ile o mıntıkanın bina maliyetini artırıcı yöndeki özellikleri gözönünde tutulur.

  Geçim durumlarının tayin ve tespitinde afetzede hak sahiplerinin yıllık safi gelir miktarları esas alınır.

  GELİR KAYNAKLARI

  Madde 6 - Yıllık safi gelirin hesabında taşınmaz mallardan, tarım bağ, bahçe ve hayvan ürünlerinden, ticarethane ve imalathanelerden, el sanatlarından, ortaklıktan ve iştiraklerden, komisyonculuktan, serbest mesleklerin icrasından, işçilikten, taşıma iş ve araçlarından,

  maaş, ücret ve yevmiye olarak resmi veya özel kurumlardan sağlanan bütün gelirlerle paraya çevrilmesi mümkün olan her türlü haklar ve menfaatlar gözönünde tutulur.

  Gelirlerin tespitinde, duruma ve konuların mahiyetine göre resmi veya özel kayıt ve belgelerden de yararlanılır.

  YÖRESEL ÖZELLİKLER

  Madde 7 - İnşaat maliyetini artırıcı yöndeki unsurlar tespit olunurken, o yerde başlıca yapı malzemesinin ve inşaatlarla ilgili iş gücü sağlayabilme imkanları, ulaşım durumu, coğrafi ve tabii şartlara göre inşaat mevsimi süresi ve benzer hususlar gözönünde tutulur.

  GELİR TESPİT KOMİSYONU

  Madde 8 - Bu yönetmeliğe göre uygulama yapılacak illerde ilgililerin yıllık safi gelirlerini, nüfus sayılarını maliyeti artırıcı yöndeki mahalli şart ve özellikleri tespit ve takdir etmek üzere "Gelir Tespit Komisyonları" kurulur.

  Bu komisyonlar ilgili mülkiye amirinin veya görevlendireceği bir kimsenin başkanlığında tapu sicil, mal, ziraat, veteriner, toprak ve iskan, nüfus, özel idare, (Varsa) T. Emlak Kredi Bankası Müdürü veya memurları ile İmar ve İskan Bakanlığı temsilcisinden meydana gelir.

  İl ve ilçe merkezindeki çalışmalarda, belediye meclisinden bir, köylerdeki çalışmalarda ise köy ihtiyar kurulundan bir kişi komisyona üye olarak katılır.

  Komisyon başkanı, bilgi ve görgüsünden istifade edebilecek resmi ve özel diğer bazı kişilerin de istişari olarak komisyon çalışmalarına katılmalarını sağlayabilir.

  Komisyonlar safi gelirin tespitini yaparlarken ilgililerden bu tespitin yapıldığı andaki durumlarını gözönünde tutarlar.

  TOPLANTI VE KARAR NİSABI

  Madde 9 - Gelir tespit komisyonları üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve çalışır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

  MALİYET HESABI

  Madde 10 - Bir binanın inşaası için yapılan harcamalarla arsasının bedeli o binanın maliyetini teşkil eder.

  Harita alımı, kadastro yapımı, imar planı ve proje düzenlenmesi gibi işler için yapılan harcamalarla kamu tesisleri giderleri maliyet hesabına dahil edilmez.

  İLAN

  Madde 11 - Gelir Tespit Komisyonu Başkanlığınca gelirlerin tespitine başlanacağı, gün, tespitin amacı, tespit sırasında ilgililerin hazır bulunmaları gerektiği, 15 gün evvelden mahallinde uygun yerlere asılmak suretiyle ilan edilir ve durum bir tutanakla belgelendirilir.

  CETVEL DÜZENLENMESİ

  Madde 12 - Gelir tespit komisyonları safi gelirlerin tespitine esas olacak bilgi ve belgeleri topladıktan sonra, indirimden yararlanacakların yıllık safi gelirlerini bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları nüfus sayılarını, maliyeti artırıcı unsurların toplam ve tesir derecesini, bir cetvelle tesbit ederler. Bu cetveller Komisyon Başkan ve üyeleri tarafından imza edilir.

  İTİRAZ

  Madde 13 - 12. maddede sözü edilen cetveller Komisyon Başkanlığınca mahallinde uygun yerlere 7 gün süre ile asılarak ilan olunur ve durum bir tutanakla belgelendirilir.

  Bu süre içinde veya bu sürenin bitiminden itibaren 5 gün içinde ilgillerce yazılı olarak yapılacak itirazlar Komisyonca incelenerek en geç 10 gün içinde karara bağlanır.

  TUTANAK

  Madde 14 - İtiraz süresinin bitiminden veya itiraz yapılmamışsa incelenerek karara bağlanmasından sonra durum bir tutanakla belgelendirilir.

  Cetvellerle tutanaklardan üçer nüsha İmar ve İskan Bakanlığınca yapılacak işleme esas olmak üzere, ilgili valiliklerce merkeze gönderilir.

  SAFİ GELİRLERE GÖRE İNDİRİM

  Madde 15 - İmar ve İskan Bakanlığınca, mahallinden gelen cetveller üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, afetzede hak sahibi ailelerin yıllık safi gelirlerine göre borçlandırma bedellerinden yapılacak indirim miktarları aşağıda belirtilen oranlar dairesinde tespit olunur.

  Yapılacak indirimlerin miktarı maliyet ve borçlandırma bedelinin % 50 sini geçemez.

  Yıllık safi gelirler (TL.)  İndirim oranları

  3000 e kadar  Borçlandırma bedelinin  % 50 si

  3001  - 4000 "  "  % 45 i

  4001  - 5000  "  "  % 40 ı

  5001  - 6000  "  "  % 35 i

  6001  - 7000  "  "  % 30 u

  7001  - 8000  "  "  % 25 i

  8001  - 9000  "  "  % 20 si

  9001  - 10000  "  "  % 15 i

  10001  - 11000  "  "  % 10 u

  11001  - 12000  "  "  % 5 i

  12001  - daha fazla  İndirim yok.

  İNDİRİMİN DİĞER HUSUSLARI

  Madde 16 - 15. maddede belirtilen ölçülere göre tespit olunan indirimler dışında İmar ve İskan Bakanlığınca ayrıca,

  a) İlgililerin (Eşler hariç) kanunen bakmakla yükümlü bulundukları beher nüfus için borçlandırma bedelinin % 2 si oranında,

  b) 7. maddede belirtilen o yerde inşaat maliyetini artırıcı yöndeki unsurların toplam tesir derecesine göre borçlandırma bedelinin % 10 una kadar,

  İndirimler yapılarak bu indirimler toplamı sözü geçen maddede durumlarına karşılık olarak indirim oranlarına eklenir.

  Bu şekilde yapılan eklemelerle birlikte toplam indirim oranı borçlandırma bedelinin % 50 sini aşarsa % 50 den fazla olan kısım dikkate alınmaz.

  Madde 17 - 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen esaslara göre borçlandırma bedellerinden yapılacak indirim miktarları tespit ve takdir edildikten sonra, İmar ve İskan Bakanlığınca Bakanlar Kurulundan bu konuda gerekli kararnamenin alınması sağlanır.

  İPOTEK

  Madde 18 - Bu yönetmelik hükümlerinden yararlanacak afetzede hak sahiplerinin (Gerek evini yapana yardım metoduna göre gerekse toplu inşaatlarda) borçlandırma işlemleri yapılmadan indirim konusunda bir çalışma yapılmaz.

  Borçlandırılması yapılan afetzedenin indirim miktarı ipotek veya borçlandırma bedelinden düşülerek kayıtlar tashih edilir.

  HİSSELİ BİNALAR

  Madde 19 - Hisseli olarak veya müşterek mülk halinde inşa olunan binalarda indirim miktarları, hissedarın borçlandırıldığı miktar esas alınmak suretiyle ayrı ayrı tespit olunur,

  MUAMELAT İŞLERİ

  Madde 20 - Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili her türlü yazışma haberleşme ve muamelat işleri, İmar ve İskan Bakanlığı il imar müdürlükleri ve afet işleri amirlikleri ile il imar şefliklerince yürütülür.

  Madde 21 - 8. maddede belirtilen gelir tespit komisyonu üyeleri, bu yönetmelikte yer alan görevlerde çalışmak üzere bulundukları mahal dışına çıkarlarsa 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenir. Bu yolluklar, İmar ve İskan Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

  Ancak, komisyon çalışmalarına iştirak eden belediye meclisi Üyesiyle, köy ihtiyar kurulu üyesine yolluk ödenmez.

  YÜRÜRLÜKTEN KALKAN HÜKÜMLER

  Madde 22 - 28/08/1968 gün ve 12988 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Maliyet ve Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkındaki eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

  Madde 23 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 24 - Bu yönetmeliği, Bakanlar Kurulu yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100