Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAVA NAKLİYATINI KOLAYLAŞTIRMA KOMİTESİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  HAVA NAKLİYATINI KOLAYLAŞTIRMA KOMİTESİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 10/09/1982 - 8/5329

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 05/06/1945 - 4749

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 25/10/1982 - 17849

  Madde 1 - Bu Yönetmelik 05/06/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 37'nci maddesine ve Avrupa dahilindeki hava nakliyatının kolaylaştırılması maksadı ile 26-30 Mayıs 1953 tarihlerinde Cannes şehrinde akdedilen toplantı ile Avrupa dahilindeki hava nakliyatının koordinasyonu konusunda 21 Nisan - 10 Mayıs 1954 tarihlerinde Strazburg şehrinde toplanan konferans kararlarına uyularak ülkemizde de ulusal bir "Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi" kurulması, görevlerinin belirlenmesi ve çalışmaların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hava nakliyatını kolaylaştırmak üzere bir Komite'nin kurulması ve bu Komite'nin faaliyetlerini yürütmesinde uygulanacak esasları kapsar.

  Madde 3 - Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi aşağıdaki kuruluşların tayin edecekleri en az Daire Başkanı seviyesinde yetkili temsilcilerinden oluşur.

  a. Genelkurmay Başkanlığı,

  b. İçişleri Bakanlığı,

  c. Dışişleri Bakanlığı,

  d. Ticaret Bakanlığı,

  e. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,

  f. Gümrük ve Tekel Bakanlığı,

  g. Ulaştırma Bakanlığı,

  h. Tarım ve Orman Bakanlığı,

  i. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

  j. Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

  k. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,

  l. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

  m. Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü.

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Komite üyesi bakanlıklar ve kuruluşlar kendileri ile ilgili hususların yerine getirilmesinden sorumludurlar.

  Madde 5 - a. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 9 numaralı Ek'i olan "Hava Nakliyatının Kolaylaştırılması" adlı dokümanın Türkiye'de uygulanma konularını incelemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.

  b. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 9 numaralı Ek'i ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere bağlı olarak gerekli önlemleri saptamak.

  c. Hava Nakliyatı'nın kolaylaştırılması ve koordinasyonu konusunda yapılacak tüm ICAO toplantı ve konferansları ile ilgili olarak:

  (1) Ortak görüşü saptamak.

  (2) Katılma gereğini tayin etmek.

  (3) Konferans ve toplantının konusuna göre katılacak kuruluşları önermek.

  (4) Toplantı ve konferansa katılacak delegasyonu gerekli bilgi ve talimatla teçhiz etmek.

  d. ICAO toplantı ve konferanslarının hava nakliyatını kolaylaştırmayla ilgili tavsiye kararlarının yerine getirilmesi yolunda, imkanlar arayarak gerekli teklif ve teşebbüslerde bulunmak.

  e. Gerektiğinde, hava nakliyatının kolaylaştırılması konusundaki komite kararlarının uygulama şeklini mahallinde incelemek.

  Madde 6 - a. Komite, kuruluş ve görevleri bakımından devamlılık taşır ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü veya yardımcılarından birinin başkanlığında ayda bir defa toplanır. Başkan aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığının da temsilcisidir.

  Toplantının açılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının mevcut olması şarttır. Her toplantıda gelecek toplantının tarihi ve gündemi saptanır.

  b. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde komite o toplantı için üyeler arasından geçici başkan seçer.

  c. Komitenin sekreterya hizmetleri, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılır.

  d. Komite, gerektiğinde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar temsilcilerini komite çalışmalarına istişari mahiyette katılmaları için davet edebilir.

  e. Komite gerektiğinde belirli görevler için alt komisyonlar kurabilir. Bu alt komisyonun çalışmaları daha sonra komitede incelenir ve karara bağlanır.

  f. Komite aylık toplantılar dışında Başkan veya temsilcilerin teklifi üzerine olağanüstü toplantılar düzenleyebilir. Bu olağanüstü toplantının gündemi ve tarihi, üç gün önceden Başkan tarafından ilgililere duyurulur.

  g. Komitenin daimi toplantı yeri, Ulaştırma Bakanlığıdır. Ancak konu ile ilgili olarak toplantı yeri değiştirilebilir.

  h. Komitede alınacak kararlar için yapılacak oylamalarda, her üye kuruluş bir oy hakkına sahiptir. Kararlar mevcut üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile alınır ve kararlarda karşı oy'a yer verilir.

  i. Komitenin aldığı kararlar Ulaştırma Bakanlığınca ilgili kuruluşlara duyurulur.

  j. Komite üyeleri ile komite çalışmalarına davet edilen kurum ve kuruluş temsilcilerine harcırahları kendi kurum ve kuruluşlarınca ödenir.

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 8 - Bu Yönetmelik Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100