Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU YÖNETMELİĞİ

  BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 05/11/1982 - 8/5540

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965 - 657

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 22/02/1983 - 17967

  I. BÖLÜM : AMAÇ - YASAL DAYANAK VE KAPSAM

  AMAÇ

  Madde 1 - Belediye hizmetlerinin ve Bakanlığımızın belediyelerle ilgili hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi ve belde içi her türlü yatırımların başarı ile gerçekleştirilmesi için; harita ve imar planı uygulaması işlerinde çalışan fen elemanlarının geliştirilmesini bilgi ve becerilerinin artırılmasını ve bu suretle vatandaşa hizmetin en iyisinin götürülmesini sağlamaktır.

  YASAL DAYANAK VE KAPSAM:

  Madde 2 - Belediye fen elemanlarının geliştirilmesi amacı ile İmar ve İskan Bakanlığı tarafından açılan kısa ve uzun süreli kurslarla ilgili bütün işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. maddesine göre hazırlanan bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

  II. BÖLÜM

  KURS İLE İLGİLİ ESASLAR:

  Madde 3 - Kursun açılış zamanı, süresi, kursiyer sayısı, seçimi, katılacak - aranacak nitelikler, kimlerin katılacağı, giriş şartları ve programla il gili hususlar hakkında Genel Sekreterlik - Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca saptanan esaslar, Bakanlık Makamı oluru ile kesinlik kazanır. Durum bir genelge ile tüm belediyelere iletilmek üzere valiliklere gönderilir.

  KURSUN YÖNETİMİ

  Madde 4 - Kursun yönetiminden, programların eğitim politikası ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesinden ve gereken bütün tedbirlerin alınmasından Genel Sekreterlik - Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı sorumludur.

  KURSDA OKUTULACAK DERSLER VE YILLIK MÜFREDAT PROGRAMLARI:

  Madde 5 - Kursda okutulacak dersler ve yıllık müfredat programları, Bakanlığın yetkili uzmanlarından Bakanlık Makamı oluru ile oluşturulan bir komisyon tarafından ihtiyaçlara ve eğitimin temel ilkelerine uygunolarak hazırlanmış olup, derslerin adları, içerikleri ve haftalık ders saati sayıları Yönetmeliğe eklenmiştir.

  Müfredat programlarında yapılacak tadiller, yukarıda söz konusu edilen Komisyon tarafından yapılır.

  DERSLERİN YÜRÜTÜMÜ:

  Madde 6 - Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Ders notları çoğaltılarak kursiyerlere dağıtılır.

  KURSUN SÜRESİ

  Madde 7 - Kurs bir öğretim yılı içerisinde (750) ders saatinden az olmamak üzere iki dönem halinde devam eder.

  ARA DİNLENME TATİLİ

  Madde 8 - Kurs dönemleri arasında onbeş günlük bir dinlenme tatili verilir. Bu dinlenmenin başlayıp ve bitiş tarihleri ders programlarına göre öğretmenler kurulunca saptanır ve Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca kursiyerlere duyurulur.

  DERS SAATLERİ:

  Madde 9 - Kursun haftalık ders saati, 25 saatten az olmamak kaydıyla ve ara dinlenmeler, çalışma saatleri içinde olmak şartıyla 5. maddede belirtilen komisyonca saptanır.

  KURSA GİRİŞ ŞARTLARI

  Madde 10 - Kursa alınacak elemanlarda aranacak özellikler;

  a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) 35 yaşından yukarı olmamak,

  c) Belediyelerin fen ve imar işlerinde en az bir yıl çalışmış olmak.

  KURSA ALINACAK KURSİYER SAYISI:

  Madde 11 - Kursa alınacak kursiyer sayısı, her yıl Bakanlık imkanlarına göre saptanır. Kursa katılacak elemanlar belediyelerin müracaat sırasına göre kontenjan dahilinde kursa kabul edilirler.

  KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER:

  Madde 12 - a) Elemanın kursa katılmasına ilişkin Belediye Meclisi Kararı,

  b) Öğrenim belgesi (Aslı veya tasdikli örneği),

  c) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

  d) Vesikalık fotoğraf (altı adet),

  e) Noterce düzenlenmiş yüklenme ve kefillik senedi (Örnekleri Yönetmeliğe eklenmiştir).

  f) Hizmet belgesi.

  KURSA KATILANLARIN ÖZLÜK HAKLARI:

  Madde 13 - Kursa katılan kursiyerlerin yasal her türlü özlük hakları ve yükümlülükleri devam eder.

  III. BÖLÜM : KURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU

  YÜKÜMLÜLÜKLER:

  Madde 14 - Kursiyerler, hergün ve muntazam bir şekilde kursun bütün derslerine devam etmekle, kursun yapıldığı yerin şartlarına ve kurallarına, disiplin hükümlerine, verilecek emir ve talimatlara riayet etmekle yükümlüdürler.

  DEVAMSIZLIK:

  Madde 15 - İzinsiz ve özürsüz olarak bir derse girmeyen öğrenci yarım gün; sabah veya öğleden sonraki derslere gelmeyen öğrenci ise tam gün kursa devam etmemiş sayılır. Bu takdirde, o öğrencinin yarım günlük veya bir günlük kurs yevmiyesi kesilir.

  İzinsiz ve özürsüz devam edilmeyen günler için de kurs yevmiyesi ödemesi yapılmaz.

  Bir öğretim yılında özürsüz sekiz günden fazla devamsızlığı görülenlerin kursla ilişkileri kesilir.

  DERSLERE DEVAMIN KONTROLÜ:

  Madde 16 - Kursiyerlerin, günlük derslere zamanında ve muntazam devam edip etmedikleri ders öğretmenleri ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve yoklama cetvellerine işaretlenir.

  IV. BÖLÜM : İZİN VE HASTALIK HALLERİ

  ÖZÜR İZNİ:

  Madde 17 - Kursiyerlere yerinde görülen özürlerine binaen kurs süresince on güne kadar izin verilebilir. Bu izinler hiçbir surette on günü geçemez. Ayrıca ayda bir güne kadar olan idari izinler ilgili ders öğretmenlerinin görüşleri alınmak suretiyle ve Eğitim Merkezi Müdürünün muvafakatı ile Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı tarafından verilir.

  Bir öğrenim yılında bir aydan fazla raporlu olanların kursla ilişkileri kesilir.

  YEMEK, YATACAK YER, MUAYENE VE TEDAVİ:

  Madde 18 - Kursiyerlere imkan bulunduğu takdirde yemek, yatacak yer temin edilebilir ve Bakanlık doktorluğunca muayeneleri sağlanabilir. Kursiyerlerin muayene ve tedavileri ve gerektirdiği masraflar, mevzuat hükümlerine göre belediyelerince karşılanır.

  SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE KURSTAN AYRILMA:

  Madde 19 - Doktor raporuna dayanan rahatsızlıkları nedeniyle kursla ilişikleri kesilen kursiyerler görev yerlerine iade edilirler.

  KURSLA İLİŞİK KESME

  Madde 20 - Bir aydan fazla süren rahatsızlık, izinsiz ve özürsüz devamsızlık, başarısızlık, disiplin nedeni ile kursiyerlerin kursla ilişkilerinin kesilmesi, Bakanlık Makamı oluru ile tekemmül eder.

  V. BÖLÜM : DEĞERLENDİRME

  BAŞARI NOTUNUN TESBİTİ

  Madde 21 - Kursda sınav sonuçları (100) puan esasına göre değerlendirilir.

  Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için her dersten ortalama en az (45) puan alması gerekir.

  Puan değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır. Puan nota çevrildikten sonra yarım ve yarımdan büyük olan kesirler tam nota yükseltilir.

  PuanNot Not dereceleri

  ----------------- ------ -----------------

  0 - 40 10 - 9 = Pekiyi

  5 - 141 8 - 7 = İyi

  15 - 242 6 - 5 = Orta

  25 - 343 4 - 3 = Zayıf

  35 - 444 2 - 1 = Pekzayıf

  45 - 545 0  = Boş

  55 - 646

  65 - 747

  75 - 848

  85 - 949

  95 - 10010

  ARA SINAVLARI

  Madde 22 - Kursda her öğretim yılı, ders öğretmenleri tarafından takdir edilecek zamanlarda her dönemde ayrı ayrı, biri sözlü diğeri yazılı olmak üzere ikişer defa ara sınavı yapılır. Sınav sonuçları öğretmenler tarafından not defterlerine kayıt edilir ve öğrencilere duyurulur.

  KURS DÖNEMİ SONU BAŞARI TESBİTİ:

  Madde 23 - Her dersten kursiyerin aldığı 1. kanaat notu ile 2. kanaat notunun toplamı en az dokuz veya daha yukarı ise kursu başarmış sayılır. Ancak 2. kanaat notunun 5 ten aşağı olmaması gerekir.

  (Kanaat notu: Bir dersten bir sömestri döneminde alınan yazılı veya sözlü notların ortalamasıdır.

  BÜTÜNLEME SINAVLARI:

  Madde 24 - Bütünleme sınavları, kursun sona ermesini izleyen ikinci hafta içinde yapılır. Başarısız derslerden (45) ve daha yukarı puan alan kursiyer başarılı sayılır.

  ÖZÜR SINAVLARI:

  Madde 25 - Hastalıkları ve yerinde görülen özürleri sebebiyle ara veya bütünleme sınavlarına girmeyenler o dersten özür sınavına alınırlar.

  Özür sınavları raporun bitimini veya özrün ortadan kalkmasını takip eden bir hafta içerisinde yapılır.

  ÖZÜRLÜ SAYILABİLECEK HALLER:

  Madde 26 - Bir kursiyerin özürlü sayılabileceği haller şunlardır:

  a) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü veya bu kimselerin ağır hastalıkları,

  b) Aynı kişilerin tabii afetlerden birine maruz kalması,

  c) Bir mahkemece veya emniyetçe gözaltına alınması,

  d) Askerlik veya sivil savunma ile ilgili bir göreve çağırılması,

  e) Resmi tabip raporu ile doğrulanan rahatsızlıklar,

  f) İdarece yerinde görülen diğer özürler.

  SINAV NOTLARININ İDAREYE VERİLMESİ:

  Madde 27 - Bütün sınav notlarının; dönemlerin sonlarında ve sınavların bitiminde öğretmenler tarafından Eğitim Merkezi Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.

  SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

  Madde 28 - Yapılan sınavların sonuçlarına maddi hata yönünden Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı nezdinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazın öğretmenler kurulunca incelenmesi sağlanır. İtirazı inceleyen Öğretmenler kurulunun kararı kesindir.

  BAŞARISIZLIK

  Madde 29 - Kursiyerin bir dersten yıl sonunda başarılı sayılması için, o derse ait 2. kanaat dönemi notunun en az (5) ve iki kanaat dönemi notu ortalamasının da en az (5) olması gerekir.

  Bir dersin ikinci kanaat dönemi notunun en az (7) olması halinde, birinci kanaat notu ne olursa olsun kursiyer o dersten başarılı olur.

  Bütünleme sınavlarının yazılı veya sözlü olacağına öğretmenler kurulunun görüşü alınarak Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca karar verilir ve sınav tarihi de aynı Başkanlık tarafından tespit ve ilan edilir.

  BAŞARISIZLIK HALİNDE YAPILACAK İŞLEM

  Madde 30 - Kursda başarısız oldukları ve kursa devamlarında bir yarar bulunmadığı öğretmenler kurulunca saptananların, kursun sona ermesi beklenmeksizin kursla ilişikleri kesilir ve yerlerine iade edilirler.

  KURS SONU BELGELERİ

  Madde 31 - Kursu başarı ile bitirenlere verilecek belgelerde kursun süresi, kursiyerin başarı derecesi belirtilecek, başarı belgesi tarih ve sayılı olacaktır. Adı geçen belge Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı, Genel Sekreter, İmar ve İskan Bakanı ya da Bakanlık Müsteşarı tarafından imzalanacak ve soğuk damga ile mühürlenecektir.

  BELGENİN KAYIP EDİLMESİ

  Madde 32 - Kurs başarı belgesini kaybedenler bir gazeteye verecekleri kayıp ilanı ile birlikte İmar ve İskan Bakanlığına bir dilekçe ile başvurduklarında kendilerine Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı tarafından kaybedilen belgenin yerine geçecek bir açıklama yazısı verilir.

  KURS SONU YAPILACAK İŞLEMLER

  Madde 33 - Kursu başarı ile bitiren kursiyerler görev yerlerine iade edilirler.

  VI. BÖLÜM : ÖĞRETİM ÜYELERİ

  ÖĞRETMENLERİN SEÇİMİ:

  Madde 34 - İlgili birimlerle mutabık kalınmak suretiyle Genel Sekreterlikçe tespit ve teklif edilen Bakanlık mensupları, Bakanlık Makamınca öğretmen olarak görevlendirilir.

  ÖĞRETMENLERİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

  Madde 35 - a) Kursun başlamasını takibeden 2. hafta sonuna kadar okutacağı dersin planını Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına vermek,

  b) Derslere vaktinde ve muntazam olarak girmek,

  c) Dersleri müfredat programının amaçları doğrultusunda ve hiçbir aksaklığa meydan vermeksizin yürütmek,

  d) Ders notlarının teksir edilerek kursiyerlere dağıtımını sağlamak,

  e) Müfredat programında belirtilen konuların tümünün okutulup, okutulmadığını; okutulmamış ise sebeplerini kurs bitimini takip eden hafta içerisinde rapor halinde Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına sunmak,

  f) Programda yapılması gerekli gördükleri değişiklikleri bir rapor halinde ilgili Grup Başkanlığına sunmak,

  ÖĞRETMENLER KURULU

  Madde 36 - Öğretmenler kurulu, kurslarda bilfiil öğretmenlik yapanlarla Eğitim Merkezi Müdürü ve Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığından teşekkül eder. Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı Öğretmenler Kurulunun tabii başkanıdır.

  ÖĞRETMENLER KURULUNUN GÖREVLERİ

  Madde 37 - Öğretmenler Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Eğitim ve öğretimin verimli olmasını mümkün kılacak tedbirleri görüşmek ve Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına tavsiyelerde bulunmak; kursdan beklenilen gayenin temini için gerekli kararları almak; ders ve müfredat programları üzerinde lüzumlu görülecek değişiklikleri Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına teklif etmek,

  b) Kurs süresi sonunda öğrencilerin not ve sınıf geçme durumlarını incelemek; son kanaat ders öğretmenine ait olmak üzere gerekli değişiklikleri yapmak,

  c) Bütünleme ve mazeret sınav komisyonlarını seçmek ve bütünleme sınavlarının tarihlerini tespit etmek,

  d) Disiplin kurulu üyelerini seçmek,

  e) Kursa devamında yarar bulunmayan başarısız öğrencilerin kursla ilişiklerinin kesilmesi için Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına teklifte bulunmak,

  ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI

  Madde 38 - a) Kursun başlamasını takip eden ilk hafta içerisinde ve kurs bitimine bir hafta kala program, kapsam, yöntem, uygulama ve benzeri hususları gözden geçirmek üzere zorunlu olarak toplanır.

  b) Kursun devam ettiği süre içerisinde, gerek duyulduğu takdirde Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı veya iki kurul üyesinin daveti üzerine de kurul toplanır.

  DERSLERİN BOŞ GEÇMEMESİ:

  Madde 39 - Hastalık ve sair nedenlerle dersine gelemeyecek olan öğretmen, Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına da haber vermek suretiyle derslerin boş geçmemesi için kendi yerine o dersi yürütebilecek bir başka elemanın görevlendirilmesini sağlar. Bakanlık Makamından bu durum geçici ise sözlü; sürekli ise yazılı izin alınır.

  VII. BÖLÜM : DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

  DİSİPLİN KURULU:

  Madde 40 - Disiplin kurulu öğretmenler kurulu tarafından seçilecek üç öğretici üye ile Eğitim Merkezi Müdüründen teşekkül eder. Kurul kendi arasından seçeceği bir başkan tarafından yönetilir.

  Disiplin Kurulu, Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca görülen lüzum üzerine başkan tarafından toplantıya çağırılır. Disiplin kurulunda müşahit olarak kursiyerlerden bir temsilcinin de hazır bulundurulmasına Kurulca karar verilebilir.

  DİSİPLİN KURULUNA SEVK

  Madde 41 - Bir kursiyerin disiplin kuruluna sevki, Eğitim Merkezi Müdürünün yazılı isteği, Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanının teklifi üzerine Bakanlık Makamının onayı ile yapılır.

  DİSİPLİN CEZALARI

  Madde 42 - Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursuna devam edenlere, eğitim ve öğretim gördükleri yerlerdeki tutum ve davranışları sebebiyle aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır.

  a) Dikkati çekme,

  b) Kusur bildirme,

  c) Geçici uzaklaştırma (2 - 10 gün),

  d) Süresiz uzaklaştırma,

  Eğitim Merkezi Müdürünün dikkati çekme, Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanının da kusur bildirme cezasını re'sen takdirde yetkileri vardır. Geçici ve süresiz uzaklaştırmalar için Bakanlık Makamı tarafından onaylanmış Disiplin Kurulu Kararı aranır.

  DİKKATİ ÇEKME

  Madde 43 - Dikkati çekme cezasının verilebileceği haller şunlardır:

  a) Arkadaşları ile geçimsizlik çıkarmak,

  b) Derslerin sükunetle yapılmasını engelleyen hareket ve davranışlarda bulunmak,

  c) Yasaklanan yerlerde sigara içmek,

  d) Ortalığı kirletmek ve eşyaların yerlerini değiştirmek,

  e) Su, elektrik, gaz ve benzeri tüketim maddelerini israf edercesine kullanmak,

  f) Yasaklanan yerlere girmek veya girilmesini teşvik etmek,

  g) Vakit cetvellerine uymamak,

  h) Hoş görülmesi mümkün olmayan benzeri davranış ve hareketlerde bulunmak,

  ı) Derslere geç gelmeyi itiyat edinmek,

  i) Bir ay içerisinde izinsiz ve özürsüz dört derse girmemek.

  KUSUR BİLDİRME

  Madde 44 - Kusur bildirme cezasının verilebileceği haller şunlardır:

  a) Arkadaşları ile kavga etmek ve galiz sözler sarfetmek,

  b) Umumun rahat ve sükunetini bozucu hareketlerde bulunmak,

  c) Devlete ve şahıslara ait taşınmaz ve taşınabilir mal ve eşyaya zarar vermek,

  d) Öğretmenlerine ve idare personeline saygısızlıkta bulunmak,

  e) Duvar, pano ve benzeri yerlere izinsiz afiş, resim, ilan ve benzeri şeyler asmak,

  f) Verilen sözlü ve yazılı emir ve talimatlara uymamak,

  g) İkinci kez dikkati çekme cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak,

  h) Hizmetlileri özel işlerde kullanmak,

  ı) Bir ay içerisinde izinsiz ve özürsüz iki gün kursa gelmemek.

  GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA

  Madde 45 - Geçici uzaklaştırma cezasının verilebileceği haller şunlardır:

  a) Ders görülen veya barınılan Devlete ait binalarda içki içmek veya kurslara içki getirmek, uyuşturucu madde kullanmak,

  b) Öğretmenlere veya idare personeline hakaret etmek,

  c) İdareye veya öğretmenlere karşı toplu hareketlere katılmak,

  d) Kumar oynamak veya oynatmak,

  e) Öğrencileri disiplinsiz hareketlere teşvik etmek,

  f) İkinci kez kusur bildirme cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak,

  SÜRESİZ UZAKLAŞTIRMA

  Madde 46 - Süresiz uzaklaştırma cezasını gerektiren haller şunlardır:

  a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere, öğretmen veya idareye karşı toplu hareketleri teşvik etmek, hazırlamak ve planlamak,

  b) İffete aykırı hareketlerde bulunmak,

  c) Öğretmen, idareci veya hizmetlilere fiili tecavüzde bulunmak,

  d) Yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymek,

  e) Memurlar için yasak edilmiş olan siyasi faaliyetlerde bulunmak veya siyasi faaliyetlere katılmak,

  f) İçki ve kumarı alışkanlık haline getirmek,

  g) Kesici, delici, patlayıcı silah kullanmak,

  h) İkinci kez geçici uzaklaştırmayı gerektiren bir davranış veya harekette bulunmak.

  DİSİPLİN KURULU KARARLARININ DUYURULMASI:

  Madde 47 - Disiplin Kurulu Kararları Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca ilgililere yazı ile duyurulur.

  Disiplin Kurulu Kararlarına Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, en geç 5 gün içinde kurulca incelenir ve sonuç ilgililere yazılı olarak duyurulur. Bu ikinci incelemeden sonra verilen kararlar kesindir.

  DİSİPLİN MÜEYYİDESİ TATBİKİ SONUCU TAZMİNAT KOVUŞTURMASI:

  Madde 48 - Kurstan süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırılmış olanlar hakkında, belediyelerince kanuni kovuşturma açılır, kendilerine yapılmış olan masrafların, yüklenme ve kefillik senetlerindeki esaslar dahilinde, tahsili cihetine gidilir.

  VIII. BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

  KURS YEVMİYESİ YOLLUK:

  Madde 49 - Kursiyerlere Genel Bütçe ve Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca kursun devam ettiği süre zarfında gündelikleri, mensubu bulundukları belediyelerin İller Bankası Genel Müdürlüğündeki hisselerinden karşılanır. Gündelikler hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram günleri ile ara dinlenme tatil günleri için de verilir. Kursiyerlerin kursiyerine gidiş dönüş yollukları da ilgili belediyelerince karşılanır.

  DERS GÖREVİ ÜCRETİ

  Madde 50 - Kurslarda bilfiil öğretmenlik yapanlara ders görev ücreti verilir. Bu ücretler, Devlet Memurları ve Genel Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit edilir.

  SEBEP OLAN HASARIN TAZMİNATI

  Madde 51 - Kursiyerler kursun yapıldığı yerde veya uygulama alanlarında herhangi bir suretle kaybına veya hasarına sebebiyet verdikleri alet, araç, malzeme ve sair demirbaş eşyanın bedelini Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre tazmin etmekle mükelleftirler.

  IX. BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

  MECBURİ HİZMET :

  Madde 52 - Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler belediyelerine karşı kurs süresi kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.

  TAAHHÜDÜN İHLALİ

  Madde 53 - Kursda, hastalık sebebi dışında diğer sebep ve suretlerle başarı gösteremeyenler, izinsiz ve özürsüz devamsızlık, terk veya disiplin nedeni ile kursla ilişiği kesilenler veya kursu bitirdikten sonra taahhütnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında belediyelerince tazminat kovuşturmasına geçilir.

  ÖNCEKİ YÖNETMELİK

  Madde 54 - 24/11/1980 gün ve 17170 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İmar ve İskan Bakanlığı Fen Elemanları Yetiştirme ve Fen Elemanlarını Geliştirme Kursları Yönetmeliği, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği arihten itibaren yürürlükten kalkar.

  YÜRÜRLÜK:

  Madde 55 - Bu yönetmelik, 1981-1982 öğretim yılı başlangıcından geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 56 - Bu yönetmeliği, İmar ve İskan Bakanı yürütür.

  Ek: (1) - Kursta Okutulan Derslerin Adları ve Haftalık Ders Saati Sayıları

  Ek: (2-10) Derslerin Müfredat Programları

  Ek: (11-12) Yüklenme ve Kefillik Senetlerinin Örnekleri

  KURSTA OKUTULAN DERSLERİN ADLARI VE HAFTALIK DERS SAATİ SAYILARI :

  I. VE II. YARIYIL PROGRAMI :

  Dersin AdıDers Saati Sayısı

  _________________________________ ______________

  Ölçme Bilgisi ve Uygulaması5

  Yapı Bilgisi ve Yapı İşletmesi4

  Teknik Resim 2

  Alt Yapı Tesisleri 2

  İmar Planlaması Bilgisi3

  Aplikasyon, Arsa ve Arazi Düzenlemesi3

  Mevzuat2

  Türkçe2

  Atatürkçülük 2

  ________

  25 Saat

  NOT : 750 saat süreli teorik derslerin tamamlanmasından sonra (4 hafta müddetle) arazide Ölçme Bilgisi ve Aplikasyon Arsa ve Arazi Düzenlemesi derslerinin uygulama çalışmaları yapılır.

  MEVZUAT

  1 - İmar ve iskan Bakanlığı'nın Görev ve Yetkileri.

  2 - Afetler ve Gecekondu Kanunu

  3 - Belediyeler Kanunu

  4 - Hukukun tarifi

  4. 1 - Hukuk kaideleri

  4. 2 - Hukukun kaynakları

  4. 3 - Kanun, tüzük ve yönetmelikler

  4. 4 - Hukukun bölümleri

  4. 5 - Ayni Haklar

  4. 6 - Müruru zaman

  4. 7 - Şufa, İştira, Vefa, İrtifak, İntifa ve Sükna hakları

  4. 8 - Zilyetlik

  4. 9 - Kat Mülkiyeti Kanunu

  5 - İMAR KANUNU

  5. 1 - Birinci Bölüm (Yapı ve ruhsat işleri)

  5. 2 - İkinci Bölüm (Halihazır harita, imar ve yol istikamet planı)

  5. 3 - Üçüncü Bölüm (Tevhit ve ifraz işleri)

  5. 4 - Dördüncü Bölüm (Umumi hükümler)

  5. 5 - 6785 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler

  5. 6 - İmar planı bulunmayan yerlerde uygulanacak imar yönetmeliği

  5. 7 - İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik

  5. 8 - Otoparklarla ilgili yönetmelik

  5. 9 - 18/01/1975 ve 04/11/1975 tarihlerinde yayımlanan ek 7 ve 8. maddelerin uygulanmasına ilişkin yönetmelik

  5. 10 - İmar Kanununun 14. maddesine göre yayımlanan yönetmelikler

  5. 11 - Diğer yönetmelikler

  6 - TAPU KANUNU

  6. 1 - Gayrimenkullerin tescili

  6. 2 - Tapu sicilinde hakim prensipler

  6. 3 - Tapu siciline kaydedilecek haklar

  6. 4 - Tapu siciline yapılan kayıtların nevileri

  6. 5 - Tapu sicilini teşkil eden unsurlar

  6. 6 - Tescilin hükmü

  7 - TAPULAMA KANUNU

  7. 1 - Birinci Bölüm (Umumi hükümler)

  7. 2 - İkinci Bölüm (İdari teşkilat)

  7. 3 - Üçüncü Bölüm (Tapulama bölgelerinin tayini ve ilanı)

  7. 4 - Dördüncü Bölüm (Tespit işleri)

  7. 5 - Beşinci Bölüm (Mülkiyet hakkının tespitindeki esaslar)

  7. 6 - Altıncı Bölüm (Uyuşmazlıkların çözülmesi)

  7. 7 - Yedinci Bölüm (Mali hükümler)

  7. 8 - Sekizinci Bölüm (Mülki amirlerin görevleri)

  7. 9 - Dokuzuncu Bölüm (Cezai hükümler)

  7. 10 - Onuncu Bölüm (Son maddeler)

  8 - KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ

  8. 1 - Genel tarifler

  8. 2 - Birinci Fasıl (teşkilat)

  8. 3 - İkinci Fasıl (tahdit)

  8. 4 - Üçüncü Fasıl (Tasarruf tetkikleri)

  8. 5 - Dördüncü Fasıl (İhtilafların halli)

  8. 6 - Beşinci Fasıl (tahrir)

  8. 7 - Altıncı Fasıl (Kadastro ve tahrir resmi)

  8. 8 - Yedinci Fasıl (Müteferrik maddeler)

  Ek: 3

  APLİKASYON - ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

  Genel Bilgiler :

   Halihazır harita, imar ve yol istikamet planları, aplikasyon tanımı.

   Nokta, doğru, açı ve eğrilerin aplikasyonu,

   Kurbların aplikasyonu,

   Koordinat dönüştürülmesi,

  Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İşleri :

   Tatbikat planları, tatbikat haritaları, uygulama işlerinde kullanılan poligonların aranması, ihyası ve çoğalması,

   Ada uygulama krokisi, adaların aplikasyonu, röleve işleri,

   Adaların köşe koordinatlarının hesabı, prizmatik ölçülere dönüştürülmesi,

   Parselasyon haritalarının hazırlanması, yol profillerinin çıkarılması,

   Uygulama sınırı, kadastro ayırma çapı, yeni imar adaları ve imar adaları alan hesapları,

   Özet cetveli düzenlemesi,

   Düzenleme ortaklık payı ve hesabı,

   İmar parsellerinin oluşturulması, ada röleve krokilerinin düzenlenmesi,

   Ada dağıtım cetvelinin düzenlenmesi,

  Kadastrosu yapılmamış yerlerde düzenleme işleri,

  Uygulama, işleri,

   İmar planı uygulamaları, yol genişletme, yol açma, yolun kaldırılması,

   Yapı ruhsatiyesi, parsel aplikasyonu, yapı yerinin gösterilmesi,

   Temel vizesi, yapı kullanma izni,

   Dört yıllık imar programı, düzenleme, kamulaştırma ödenekleri,

  Ek: 4

  ÖLÇME BİLGİSİ VE UYGULAMASI

  1 - HARİTA VE PLANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ:

  a) Kullanıldığı yerler, kavramlar,

  b) İmar ve kadastro planları,

  c) Ölçek ve ölçek hesapları,

  2 - ÖLÇÜ İŞLERİNDE KULLANILAN ALETLERİN TANITILMASI (çelik şerit metre, şakül, mira, jalon, jalon sehpası, prizma, mapa, teodolit, takeometre, nivo v. s. ).

  3 - BASİT ÖLÇME ALETLERİNİN KULLANILMA ŞEKİLLERİ:

  a) Jalonun sehpası ile bir nokta üzerine kurulması ve şakül yardımı ile dikliğinin sağlanması,

  b) Çelik şerit metreyle uzunluk ölçüsü,

  c) Prizma ile bir doğruya dışındaki bir noktadan dik düşmek,

  d) Prizma ile bir doğruya üzerindeki bir noktadan dik çıkmak.

  4 - AÇI ÖLÇÜMÜ SİSTEMLERİ VE ARAÇLARI :

  a) Teodolit ve takeometre hakkında genel bilgi ve bu aletlerdeki önemli parçalar.

  b) Teodolit ve takeometrelerde merkezlendirme, tatbik ve açı okuma düzenleri,

  c) Teodolit ve takeometrelerde düzeç hataları, kolimasyon hataları,

  d) Yatay ve düşey açıların ölçülmesi ve ölçü şekilleri.

  5 - UZUNLUK ÖLÇÜLERİ :

  a) Düz ve meyilli arazide doğruların şeritle ölçülmesi,

  b) Birbirini görmeyen iki nokta arasında doğruların ölçülmesi,

  c) Birbirini görmesine rağmen aralarında engel bulunan iki nokta arasındaki doğruların ölçülmesi,

  d) Uzunluk ölçülerinde dikkat edilecek hususlar ve giderilmesi gereken düzeltmeler,

  e) Optik kenar ölçüsü ve hesabı,

  6 - PARSELLERİN ÖLÇÜLMESİ :

  a) Üçgenlere ayırma metodu,

  b) Dik koordinat metodu,

  b. 1) Dik koordinat metodu ile bir parselin ölçüsü ve ölçü krokisinin tanzimi,

  b. 2) Dik koordinat metodu ile bir adanın ölçüsü ve ölçü krokisinin tanzimi,

  b. 3) Dik koordinat metodu ile ölçülecek unsurlar.

  c) Kutupsal koordinat (takeometrik) metodu:

  c. 1) Kutupsal koordinat metodu ile bir arazi parçasının ölçümü,

  c. 2) Ölçü krokisinin tanzimi,

  c. 3) Kutupsal koordinat metodu ile ölçülecek unsurlar,

  c. 4) Yatay mesafe ve yükseklik hesabının pons ve reger cetvelleri yardımıyla yapılması,

  7 - YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜMÜ :

  a) Nivelman Ölçü aletleri ve Önemli parçaları, miralar,

  b) Nivelman aletinin kullanılışı, kontrol ve ayarı,

  c) Nokta nivelmanı ve kot hesabı,

  d) Trigonometrik nivelman ve araçları,

  e) Trigonometrik nivelman hesabı,

  f) Yükseklik hesabı misalleri.

  8 - POLİGONLAR VE HESAPLAR :

  a) Genel bilgi,

  b) Poligon çeşitleri, kullanıldığı yerler,

  c) İstikşaf,

  d) Tesis ve numaralama,

  e) Kanavalar, güzergahlar,

  f) Röper krokileri,

  g) Kenarların ölçüsü,

  h) Açıların ölçümü, ortalama hesabı, açılardan yararlanma,

  i) Açık, kapalı, dayalı poligon hesapları,

  j) Kapanma hataları, tecviz hesabı, dağıtımı,

  k) Kaba açı ve kenar hatalarının bulunması.

  9 - DİK KOORDİNAT HESAPLARI :

  a) Dik koordinat sistemi,

  b) Küçük açı logaritmaları,

  c) Küçük açıların sin ve tg logaritmalarının bulunması,

  d) Dik koordinat sistemi ve koordinat hesapları konusunda dört temel ödev.

  10 - NİRENGİ İŞLERİ:

  a) Genel bilgi,

  b) Nirengi iştikşafı,

  c) Noktaların yer üstü ve yer altı tesisleri,

  d) Nirengi şebekeleri, nirengi kanavası,

  e) Ana, ara yardımcı nirengi hakkında genel bilgi,

  f) Röper krokileri,

  g) Bazın tarifi ölçü ve hesabı hakkında genel bilgi,

  h) Baz yeri ve baz büyütmeleri,

  i) Nirengi açıları, ölçümü, hesabının yapılması, açılardan yararlanılması.

  11 - NİRENGİ HESAPLARI:

  a) Üçgenlerde kenar hesabı,

  b) İlerden kestirme hakkında genel bilgi ve hesabı,

  c) Geriden kestirme hakkında genel bilgi ve hesabı,

  d) Yere indirme hesabı,

  e) Nirengilerde abrisler.

  12 - YÜZÖLÇÜMÜ HESAPLARI VE ARAÇLARI:

  a) Harita ve arazi işlerinde alan birimleri,

  b) Tabii değerlerle alan hesabı,

  c) Harita üzerinde geometrik şekillerle bölme suretiyle alan hesabı,

  d) Şeffaf kareli kağıtlar yardımıyla alan hesabı,

  e) Planimetre ile alan hesabı,

  f) Planimetrenin parçaları, kullanılması, kontrolü,

  g) Planimetrede katsayı dönüşümü,

  h) Katsayı cetveli bulunmayan planimetreden faydalanma,

  i) Parsel alanlarının ada alanı ile kontrolü, kabul edilebilecek hata miktarı, kesin alan hesabı.

  13- PANTOGRAF HAKKINDA GENEL BİLGİ,

  14- BELEDİYELERDEKİ HESAP CİLTLERİ VE DİĞER VESİKALAR:

  a) Hesap ciltleri ve bunlardan yararlanma,

  b) Nirengi, nivelman, poligon röperlerine göre noktaların arazide bulunması veya bu noktaların yeniden ihya edilmesi.

  15 - BELEDİYELERİN HARİTA İŞLERİ:

  a) Şehir haritalarının müstakilen veya eski haritaya ilave olarak yapılmasında tahdit krokisinin tanzimi ve keşif bedelinin bulunması.

  16 - SENE SONU ARAZİ TATBİKATI: Seçilecek bir arazi parçasının topoğrafik halihazır haritasının alımı ve tanzimi. (ekip çalışması)

  Ek: 5

  YAPI BİLGİSİ VE YAPI İŞLETMESİ

  I - Yapı malzemesi

  1 - Taşlar,

  2 - Kumlar,

  3 - Tuğlalar ve biriketler,

  a) Pişmiş tuğla,

  b) Pişmemiş tuğla,

  c) Beton biriket,

  d) Kiremitler.

  4 - Birleştirici malzemeler

  a) Kireç - Alçı,

  b) Çimento,

  c) Harç ve beton.

  5 - Madenler

  a) Demir,

  b) Çinko,

  c) Bakır,

  d) Kurşun,

  e) Pirinç.

  6 - Ahşap

  7 - Kaplama malzemeleri

  a) İzolasyon,

  b) Döşeme ve duvar kaplaması:

  1 - Çimento karolar,

  2 - Mozaik,

  3 - Kil karolar,

  4 - Karo fayanslar.

  II - Şantiyede yapılacak işler

  a) Şantiye kurulması,

  b) Aplikasyon işleri,

  c) İp iskelesi,

  d) Kazı işlemleri,

  e) Tahkimat işleri.

  III - Yapı elemanları

  1 - Temeller,

  2 - Duvarlar,

  3 - Lentolar, hatillar,

  4 - Betonarme kalıpları,

  5 - Betonarme döşemeler,

  6 - Betonarme kirişler,

  7 - Betonarme kolonlar,

  8 - Blokaj, drenaj işleri,

  9 - İzolasyon işleri,

  10 - Merdivenler,

  11 - Çatılar,

  12 - Bacalar,

  13 - İskeleler,

  14 - Doğrama işleri,

  15 - Cam işleri,

  16 - Kaplama işleri,

  17 - Sıvalar,

  18 - Badanalar.

  Ek: 6

  TEKNİK RESİM

  1 - GENEL BİLGİ

  2 - ÇİZİM ALTLIKLARI

  Resim Kağıtları, resim kartonları, bezli yada alüminyumlu kağıtlar,

  Sentetik kağıtlar,

  Saydam kağıtlar,

  Termo - plastik levhalar.

  3 - KÜÇÜK ÇİZİM ARAÇLARI

  Çelik cetvel,

  Gönyeler, kontrolları ve kullanımları,

  Eğri cetvelleri (Pistoleler),

  Ölçekler ve ölçek cetvelleri,

  Trilinler ve kullanılmaları,

  Grafos,

  Ropidoğraf,

  Pergel, sıfır pergeli ve ölçü pergeli.

  4 - PAFTALARIN AÇILMASI

  Pafta korelajının çizimi,

  Kareplak,

  Koordinatoğraf.

  5 - KURŞUN KALEM ÇİZİMİ

  Nirengi ve poligon noktalarının çizimi,

  Prizmatik ölçülerin çizimi,

  Takrometrik ölçülerin çizimi,

  Grafik hata dağıtımı,

  Eşyükselti eğrilerinin çizimi,

  Yazı normları, yazılar ve yazı şablonları,

  Planların büyültülüp küçültülmesi.

  Ek: 7

  ALT YAPI TESİSLERİ

  1 - Alt yapının genel tanıtımı,

  2 - Suyun fiziksel özellikleri,

  3 - Suyun kimyasal özellikleri,

  4 - Kaptajlar,

  5 - Su depoları,

  6 - Borular (Font, Asbestli, PVC, Çelik. . . . ).

  7 - Basit Hidrolik hesaplar,

  8 - Su şebekeleri (Her cins boru ve özel aksom ile),

  9 - Su arıtma tesisleri ve suyun klorlanması,

  10 - Terfi tesisleri,

  11 - Motopomplar.

  KANALİZASYON

  1 - Kanalizasyon sistemleri,

  2 - Kanalizasyon sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri,

  3 - Kanalizasyonda kullanılan borular,

  4 - Kanalizasyon sinai tesisleri (bacalar, yağmur giriş ağızlıkları. . . ),

  5 - Kanalizasyon arıtma tesisleri.

  YOL

  1 - Yolların genel tanıtımı,

  2 - Yol geçgileri,

  3 - Basit yol hesapları.

  Ek : 8

  İMAR PLANLAMASI BİLGİSİ

  1. İLK BÖLÜM

  1. 1. Genel konular

  "Plan" kavramı planlar dizisi (plan türleri),

  Plan stratejisi, plan hedefleri, planlama politikası, program-plan,

  "İmar planı" ve gerekliliği,

  "Kentleşme", hızlı-kentleşme, düzenli-düzensiz gelişme,

  Kent ve kasaba ölçeğinde nüfus, nüfus yoğunlukları,

  Kentsel kullanma alanları-standartları,

  Kentsel gelişmede doğal, toplumsal, ekonomik, yönetimsel ve yasal olanaklar ve sınırlamalar,

  Geniş kapsamlı ve çok yönlü "dinamik" "planlama"-süresi" ve planın uygulanabilirliği,

  Plan kararları, planın zorlayıcı gücü, koruma planlaması.

  1. 2. Plan okuma ve çizim bilgisine ilk yaklaşım,

  Farklı nitelik ve ölçeklerdeki planların tanınması, "plan ölçeği", ölçeklendirme ve algılama; yerleşme-koruma ve alan kullanımı kararlarının anlatım biçimleri (örnek planlar ve özel işaretler).

  1. 3. İmar planlarının düzenlenme biçimi (Bu konuda özgün yönetmelik üzerinde çalışma),

  Planların amaç, kapsam ve özellikleri ile elde ediliş biçimleri.

  1. 4. İmar planlaması için yapılması gerekli ön çalışma-araştırma ve değerlendirmeler.

  1. 5. "Nazım" imar planları

  "Nazım-plan" kavramı amacı-ölçekleri,

  Geniş kapsamlı "nazım" planlar "çevre düzeni planlaması",

  Nazım planlarla alan kullanımının denetimi sorunu,

  Yerleşme-koruma-kullanma kararları,

  1. 6. "Nazım" plan örnekleri üzerinde plan okuma-anlama çalışmaları,

  Sınırlar, yerleşme-koruma-alan kullanımı kararları ile ilgili özel işaretler,

  Kentsel nüfus ve yapı yoğunluğu, kullanma katsayıları ve kentsel alan kullanma standartları,

  Kentsel gelişmede, yükselme-yoğunlaşma ve yaygınlaşma ikilisi,

  Kentsel yoğunluk artışı ile-kişi başına kentsel altyapı ve donanım gereksinmesi arasındaki ilişki.

  1. 7. Nazım plan çizimi.

  2. İKİNCİ BÖLÜM

  2. 1. "İmar planlaması ve uygulaması" ile ilgili sorunlar.

  2. 2. "İmar-uygulama" planları

  İmar uygulama planlarının amacı ve belirgin özellikleri,

  Nazım plan-uygulama planı farklılığı,

  Plan ölçekleri,

  Alan kullanımının biçim ve ölçüsü ve yapı-düzeni kararları.

  2. 3. İmar uygulama planı örnekleri üzerinde planı okuma-anlama çalışmaları, yerleşme-koruma ve kullanma türlerini ayrıntıları ile belirleyen özel-işaretler.

  2. 4. Uygulama-planı çizimi

  2. 5. Plan uygulamasında çok karşılaşılan sorunlar (1)

  (Sorunlar ve çözüm yolları-seçenekler-üzerinde tartışma)

  Özellikle, alan kullanımının biçimi-ölçüsü ve kullanma katsayıları-seçenekleri-arasında değerlendirme, kentleşmenin maliyeti. Uygulamalı "oyun" teknikleri.

  2. 6. "Yol - istikamet" planları ve ne durumda düzenlenebileceği, gerekliliği.

  2. 7. Yerel (mevzii) imar planları

  Planların yenilenmesi (revizyon) ve "plan değişiklik" süreci,

  "Dinamik planlama" olgusu gereği, planların eskimesi-yenilenmesi,

  Yerel planlar ve plan değişiklik süreci, tanımı, amaçları, kapsamı ve sınırlılıkları; uygulamaya dönük özellikler,

  "Yerel plan" ve "Plan değişiklik" düzenleme biçimleri, yöntemleri;gerekçeli açıklama raporu düzenlenmesi.

  2. 8. Yerel plan ve plan değişiklik gerekçe düzenleme çalışması ve çizimi.

  2. 9. Plan uygulamasında çok karşılaşılan sorunlar (2) (sorunlar ve çözüm yolları-seçenekleri-üzerinde tartışma) Özellikle, alan kullanmanın biçim ve ölçüsünün değiştirilmesi, istemin doğuşu, nedeni ve gereği.

  3. FARKLI ÖLÇEK VE NİTELİKTEKİ ÇEŞİTLİ PLAN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE OKUMA-YORUMLAMA VE ÇİZİM ÇALIŞMALARI

  EK : 9

  TÜRKÇE DERSİ MÜFREDAT PROGRAMI

  (Haftada 2 saat)

  1 - DİL NEDİR? DİLLERİN DOĞUŞU-YERYÜZÜNDEKİ DİLLER-DİLDE DEĞİŞİKLİK

  2 - KONUŞMA DİLİ-YAZI DİLİ-AĞIZ-LEHÇE

  3 - TÜRKÇE'NİN ZENGİNLİĞİ-MİLLİ DİLİN ÖZELLİKLERİ

  4 - BÜYÜK VE KÜÇÜK SES UYUMU KURALI

  5 - SÖYLEYİŞ (İfade) SANATI (Vurgu, Tonlama, Ritim)

  6 - ŞEKİL VE KELİME BİLGİSİ (Morphologie)

  7 - RESMİ YAZILAR-BAŞLIK-TARİH-SAYI-ÖZET

  8 - RESMİ YAZILARDA ŞEKİL-HİTAP ŞEKLİ-AÇIKLIK VE SADELİK

  9 - İSİMLER-HALLERİ-İSİM TAKIMLARI-BİLEŞİK İSİMLER

  10 - SIFATLAR-SIFAT TAKIMI-TÜRLERİ

  11 - HALK EDEBİYATI

  a) Koşma, Destan, Mani türüne ait birer örnek

  12 - ZAMİRLER-TÜRLERİ

  13 - FİİL-KİPLER-BASİT VE BİLEŞİK ZAMANLI FİİLLER

  14 - CÜMLE BİLGİSİ (SYNTAYE)

  15 - CÜMLELERİN TEMEL ÖĞELERİ

  16 - YÜKLEMİNE-YAPISINA-FİİL ÇATISINA GÖRE CÜMLELER

  17 - ARASÖZLER (PARANTEZ CÜMLELERİ)

  18 - EKSİLTİLİ CÜMLELER

  19 - DİLEKÇE-MEKTUP-TEBRİK YAZMA

  20 - RESMİ YAZILARDA DOSYALAMA VE ARŞİV

  21 - KOMPOZİSYON TEMRİNLERİ (Her ay bir yazılı uygulama)

  22 - NOT ALMA USULLERİ

  EK : 10

  ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

  MÜFREDAT PROGRAMI

  (Haftada 2 Saat)

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Birinci Dünya Savaşı

  1 - Birinci Dünya Savaşına Genel Bakış.

  2 - Savaşta Osmanlı Devleti (Özellikle Çanakkale Muharebeleri üzerinde durulması).

  3 - Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri.

  4 - Savaşın Bitişi ve Andlaşmalar (Versailles, Saint Germain, Neuilley, Trinoon).

  5 - Mondros Ateşkes Anlaşması.

  İKİNCİ BÖLÜM

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (1881 - 1919)

  I. Eğitimi ve Öğrenimi.

  II. Çevresi (Sosyal, Politik).

  III. Bulunduğu Görevler:

   1 - Suriye ve Makedonya'daki Çalışmaları, Trablusgarp ve Balkan Savaşlarındaki Hizmetleri.

   2 - I. Dünya Savaşı'ndaki Hizmetleri.

  IV. Kişiliği.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Kurtuluş Savaşı

  I. Hazırlık Dönemi:

   A) Memleketin İç Durumu ve Kurulan Cemiyetler.

   B) Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Çalışmaları:

   1 - Amasya Genelgesi.

   2 - Erzurum Kongresi.

   3 - Sivas Kongresi.

   C) Milli Mücadele Karşısında İstanbul Hükümetlerinin Tutumu, Amasya Görüşmeleri ve Protokolü.

   D) Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da Toplanması ve Misak-ı Milli'yi Kabul Etmesi.

   E) İstanbul'un İngilizler Tarafından İşgali ve Buna Karşı Mustafa Kemal Tepkisi.

   F) Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da Toplanması.

   G) Ankara Hükümetine karşı Tepkiler (ayaklanmalar).

   H) Büyük Devletlerin Politikaları, Serves Andlaşması, İçteki Etkileri.

  II. Savaş Dönemi:

   A) Milli Ordunun Kuruluşu.

   B) Muharebeler ve Siyasal Sonuçları:

   1 - Ermeni Sorunu ve Ermeniler'le Yapılan Savaşlar:

   2 - Fransızlar'la Yapılan Muharebeler.

   3 - Yunanlılar'la Yapılan Muharebeler:

   a) Birinci İnönü Muharebesi, Londra, Konferansı.

   b) İkinci İnönü Muharebesi.

  4 - Ruslar'la İlişki ve Moskova Andlaşması.

   C) Sakarya Meydan Muharebesi ve Siyasal Sonuçları.

   D) Büyük Taarruz, Başkumandan Meydan Muharebesi ve Zafer.

  III. Barış:

   A) Mudanya Ateşkes Anlaşması.

   B) Lozan Konferansı:

   1 - Konferansa Hazırlık.

   2 - Konferansın Toplanması, Görüşmeler ve Konferansın Kesintiye Uğraması.

   3 - Konferansın İkinci Dönemi ve Barışın İmzalanması.

   4 - Lozan Barışı'nın Önemi.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Atatürk İnkılabı

  I. Atatürk İnkılabı ve Hedefleri.

  II. Siyasal Alanda İnkılap Hareketleri:

   A) Saltanatın Kaldırılması.

   B) Cumhuriyetin İlanı.

   C) Halifeliğin Kaldırılması.

   D) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Esasları:

   1 - 1921 Anayasası ve Özellikleri.

   2 - 1923 de Cumhuriyetin İlanıyla Yapılan Değişiklik ve 1924 Anayasası.

   3 - 1928, 1934 ve 1937 Anayasa Değişikleri.

   E) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri, İnkılaba Karşı Tepkiler.

  III. Hukuk Alanında İnkılap Hareketleri.

  IV. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri.

  V. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi.

  VI. Ekonomik Alanda Gelişmeler.

  VII. Sağlık Hizmetleri.

  VIII. Türk Ordusu ve Milli Savunma.

  IX. Dış Siyaset:

   1 - Atatürk'ün Dış Siyaseti.

   2 - Musul Sorunu ve Sonucu.

   3 - Boğazlar Sorunu ve Montreau Sözleşmesi.

   4 - Türk - Yunan İlişkileri.

   5 - Balkan Antantı ve Sadabat Paktı.

   6 - Hatay Sorunu ve Sonucu.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Atatürkçülük-Türk İnkılabının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılabının Nitelikleri

  I. Temel İlkeler.

   A) Cumhuriyetçilik.

   B) Milliyetçilik.

   C) Halkçılık.

   D) Laiklik.

   E) Devletçilik.

   F) İnkılapçılık.

  II. Bütünleyici İlkeler.

  III. Türk İnkılabının Nitelikleri.

  ALTINCI BÖLÜM

  Atatürk'ten Sonraki Dönem

  I. Atatürk'ün Ölümünün Yurt içindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları.

  II. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Tutumu.

  III. İkinci Dünya Savaşı'ndan Sonra Türkiye:

   1 - Çok Partili Döneme Geçiş.

   2 - İç Siyaset.

   3 - Dış Siyaset.

   4 - Ekonomik Durum.

   5 - Sosyal Gelişmeler.

   6 - Eğitim ve Kültür Alanında Gelişmeler.

  IV. Demokratik Hayatta Olumlu ve Olumsuz Gelişmeler.

  NOT: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 25 Mayıs 1981 tarih ve 2087 Sayılı Tebliğler Dergisinden alınmıştır.

  Ek: 11

  TAAHHÜTNAME

  İmar ve İskan Bakanlığınca düzenlenen, katılmış bulunduğum "Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu"nu tamamladıktan sonra mensubu bulunduğum belediye tarafından tensip olunacak mahal ve görevde

  kurs gördüğüm süre kadar mecburi hizmet ifasını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

  1 - Kendi isteğimle kursu terk eylediğim veya kursda başarı sağlayamadığım,

  2 - Kursu bitirdikten sonra:

  a) Yukarıda yazılı taahhüdü ifadan kaçınarak gösterilen yer veya tayin edildiğim vazifeyi kabul etmediğim,

  b) Mecburi hizmet müddetimi doldurmadan mazeretsiz veya izinsiz olarak görevimi terk eylediğim,

  c) Mecburi hizmet müddetim sona ermeden idari, inzibati veya cezai bir kararla meslekten, devlet memuriyetinden veya görevimden çıkarıldığım,

  d) Şahsıma atfı mümkün bir kusurumdan dolayı hizmete kabul olunmadığım takdirde, belediyece namına tahakkuk ettirilecek tazminatı ve hesap edilecek kanuni faiz miktarını ayrıca hüküm istihsaline hacet kalmaksızın belediye emrine ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

  3 - Ayrıca:

  a) Kurs süresince verilecek kurs yevmiyesinin Bütçe Kanunu ile tespit olunmasına ve keza yevmiye miktarında çeşitli sebeplerle yapılacak değişikliklere itiraz etmemeyi,

  b) Kursa alınan elemanlar için İmar ve İskan Bakanlığınca konulmuş ve konulacak yönetmelikler hükümlerine, usul ve nizamlara riayet etmeyi,

  c) Kursun bitiminden sonra en kısa zamanda belediyeye müracaatla görev istemeyi ve tayin edildiğim mahalde işe başlamayı,

  d) İşbu taahhütnamede derpiş edilen hususlara aykırı hareket ettiğim takdirde icap eden müeyyidelerin uygulanmasını kabul ettiğimi, zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatın faiz başlangıcının akdin ihlali tarihi olacağını,

  Bu taahhütnamede yazılı hususlardan doğacak ihtilafların hallinde belediyenin bulunduğu ilin Mahkeme ve İcra Dairelerinin selahiyetli bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

  İşbu taahhütname. . . . . . . . . . . . . . . Belediye Başkanlığına verilmiştir.

  ADI SOYADI :

  AÇIK ADRESİ :Pul, Tarih, İmza

  KEFALET SENEDİ

  İmar ve İskan Bakanlığınca düzenlenen "Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu"na kayıt ve kabul olunan. . . . . . . . . . . . . . . . . . 'nın bu maksatla sözü edilen . . . . . . . . . . . . . . . Belediye Başkanlığına

  verdiği taahhütname hükümlerinin adı geçen tarafından ihlali halinde tazminat olarak . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . . . . ) liraya kadar tahakkuk ettirilecek meblağı faizi ile birlikte ayrıca bir hüküm istihsaline

  hacet kalmaksızın . . . . . . . . . . . . Belediye Başkanlığı emrine ödemeyi, müşterek borçlu ve müşterek müteselsil kefil sıfatıyla şimdiden kabul ve tekeffül ederiz.

   Pul, Tarih, İmza

  I. KefilinII. Kefilin

  Adı Soyadı :

  Açık Adresi:

  NOT:  1. Taahhüt ve Kefalet senetleri noterlikçe düzenlenecektir.

   2. Kefillerin durumları, kefaletin icaplarını yerine getirmeğe müsait olacaktır.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100