Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

  DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 15/01/1974 - 7/7753

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965 - 657

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 31/01/1974 - 14785

  BÖLÜM I : KONU VE KAPSAM

  KONU:

  Madde 1 - 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek 1 ve 8 sayılı Kanun hükmünde kararname ile değiştirilen ek 2 nci maddelerde öngörülen "Geçici Süreli Görevlendirme" ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  KAPSAM:

  Madde 2 - Devlet Memurları, 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilirler.

  BÖLÜM II : GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME

  GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME HALLERİ:

  Madde 3 - a) 7 ve daha yukarı bir dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması,

  b) Kurum içinden bu görevi yürütecek elemanın kısa sürede sağlanamaması,

  c) Görevin, yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması,

  hallerinde geçici süreli görevlendirme mümkündür.

  GEÇİCİ SÜRELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELE İLİŞKİN ŞARTLAR:

  Madde 4 - Memur:

  a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması,

  b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi,

  c) Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması, hallerinde geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

  BÖLÜM III : GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMEDE USUL

  DUYURMA:

  Madde 5 - Kurum 3 üncü maddede sayılan şartların varolması halinde; geçici süreli olarak görevlendirilecek elemanları sağlamak amacıyla durumu, Resmi Gazete ile duyurur.

  Madde 6 - Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine, ilgili bakanlıklar ile Maliye Bakanlığınca birlikte kararlaştırılır.

  BÖLÜM IV : GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRİLEN MEMURUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  KADRO İLE İLİŞKİ:

  Madde 7 - Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kadrosu ile ilişkisi devam eder. Geçici görevde geçirdiği süre asıl kadrosunda dikkate alınır.

  BU İŞLEMLER MEMURUN ASIL KURUMUNCA YÜRÜTÜLÜR.

  Madde 8 - (Mülga madde: 23/05/1975 - 7/9956 K.)

  AYLIK VE DİĞER HAKLAR:

  Madde 9 - Geçici süreli olarak görevlendirilen memur, görevlendirildiği kadronun aylığını alır ve bu kadronun diğer mali ve sosyal haklarından yararlandırılır.

  MEVZUATA UYMA:

  Madde 10 - Geçici süreli olarak görevlendirilen memur asıl sınıf ve mesleğinin ve geçici süreli olarak görevlendirildiği işin tabi olduğu yasalara uymakla yükümlüdür.

  SİCİL RAPORLARI:

  Madde 11 - Altı ay ve daha uzun süreyle geçici süreli olarak görevlendirilen memurun sicili gittiği kurumda yaptığı görevin gereğine göre yetkili sicil amirince düzenlenir ve asıl kurumuna bildirilir.

  AMİR DURUMUNDA OLMA HALİ:

  Madde 12 - Geçici süreyle görevlendirilen memur, emrindeki memurların sicilini, sicil amiri olarak yürürlükteki hükümlere göre düzenler.

  BÖLÜM V : GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMENİN SONA ERMESİ

  SONA ERME:

  Madde 13 - Geçici süreli olarak görevlendirmede sürenin bitimi ilgili kuruma ve memura bildirilir. Memur asıl görevine döner.

  Ancak öngörülen süre bitmeden, atamadaki usulüne göre eski görevine dönebilir.

  Şu kadar ki bu halde dahi memur, "Devlet Memurlarının çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Yönetmeliği"ne uymakla yükümlüdür.

  SÜRE:

  Madde 14 - Geçici süreli görevlendirme 2 yılı geçemez.

  BÖLÜM VI : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

  Madde 15 - Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kurumundaki kadrosuna, bir diğer memur geçici süreli olarak görevlendirilemez.

  Ek Madde 1 - (Ek madde: 20/05/1976 - 7/11994 K.)

  Dışişleri Bakanlığının dış kuruluşlarına güvenlik görevlisi olarak atanacaklar hakkında bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendi ile 5 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

  Ek Madde 2 - (Ek madde: 20/05/1976 - 7/11994 K.)

  Güvenlik görevlilerinin aylık ve yolluklarının tesbitinde Dışişleri Bakanlığı İdari memurlarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

  YÜRÜRLÜK:

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME:

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100