Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

  FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 27/06/1984 - 84/8277

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 08/09/1983 - 2886

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 03/08/1984 - 18478

  BİRİNCİ KISIM : GENEL ESASLAR

  AMAÇ VE KAPSAM

  Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyelere bağlı olup özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikte yazılı hükümlere göre yapılır.

  İLKELER

  Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

  İHALE YETKİLİSİ

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte yazılı işler ve usuller için kimlerin ne miktara kadar ihaleye çıkarmaya, komisyonları kurmaya, ihale kararlarını onaylamaya ve sözleşme yapmaya yetkili oldukları fonların bağlı oldukları idarelerin birinci derece ita amirleri tarafından belirlenir.

  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermek, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek mecburidir.

  İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

  Madde 5 - Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

  1. İhaleyi yapan fon ile bağlı olduğu idarenin,

  a) İta amirleri,

  b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

  c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

  d) (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen şahısların ortakları: (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

  2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

  ŞARTNAMELER

  Madde 6 - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri kuruluşlarca hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz veya kuruluşlarca takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartname ve ekleri kuruluşlarda bedelsiz görülebilir.

  Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi mecburidir.

  a) İşin niteliği, nev'i ve miktarı,

  b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,

  c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

  d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

  e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

  f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

  g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte kuruluşun serbest olduğu,

  h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde İhale yetkilisince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

  i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

  j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

  k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

  l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

  m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen yapım işlerinde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

  n) İhtilafların çözüm şekli,

  İKİNCİ KISIM : İHALE İŞLEMLERİ

  BİRİNCİ BÖLÜM : İHALEYE HAZIRLIK

  TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESBİTİ

  Madde 7 - Tahmin edilen bedel, kuruluşlarca tesbit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.

  Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tesbit edilmiş birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır.

  Sınai ve teknolojik mecburiyetlerin gerektirdiği durumlarda fonun ilgili olduğu idarenin birinci derece ita amirinin onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulüyle ihale yapılabilir.

  ONAY BELGESİ

  Madde 8 - İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nev'i, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir Ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı belirtilir.

  Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

  Bu belge ihale yetkilisi tarafından imzalanır.

  İHALE KOMİSYONLARI

  Madde 9 - İhale yetkilisi, kuruluş memurlarından birinin başkanlığında, kuruluştan, yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi ile sayman veya tevkil edeceği kişinin katılmasıyla kurulacak en az üç kişilik komisyonu görevlendirir.

  Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir.

  KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI

  Madde 10 - İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon Kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

  İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ

  Madde 11 - İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana dair belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

  Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı taktirde, komisyonlar, kuruluşa şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve 15 inci maddenin son fıkrası gereğince yapılacak ilana göre yürütülür.

  İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER

  Madde 12 - Kuruluşca ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tesbite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir.

  İHALENİN İLANI

  Madde 13 - İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

  1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:

  a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden biri ile ihale gününden en az 7 gün önce olmak üzere en az bir defa duyurulur.

  b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süre içinde ilgili kuruluşun binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.

  2. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:

  Tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince her yıl genel bütçe kanunu ile tesbit edilecek miktarın iki katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 7 gün önce bir defa da Resmi Gazete' de ilan edilir.

  3. Kuruluşlar, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayımlatabilirler.

  4. Mutemet eliyle alım usulünde ilan yapılmasına gerek olmayıp, pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için kuruluşlar ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.

  İLANLARDA BULUNMASI MECBURİ HUSUSLAR

  Madde 14 - İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi mecburidir.

  a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

  b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı; kuruluşta bedelsiz görülebileceği,

  c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saate ve hangi usulle yapılacağı,

  d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

  e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

  f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

  İLANIN UYGUN OLMAMASI

  Madde 15 - 13 ve 14 üncü maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

  İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde öncelik ve ihalede kuruluşun yararı varsa, ihale ve sözleşme kuruluşun ilgili olduğu idarenin birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.

  İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.

  İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması halinde, bunu gerektiren sebep ve mecburiyetler bir tutanakla tesbit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

  YABANCI ÜLKELERDE İLAN

  Madde 16 - Kuruluşlarca yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için yeterli rekabeti sağlayacak şekilde yabancı ülkelerde ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az 45 gün önce yapılır.

  İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI

  Madde 17 - İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

  TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI

  Madde 18 - Tekliflerin açılma zamanı kuruluşların çalışma saati içinde olmak üzere tesbit edilir. Açılma zamanı için, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

  GEÇİCİ TEMİNAT

  Madde 19 - İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3 ünden az olamaz.

  Mutemet eliyle alım ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta kuruluşlar serbesttir.

  TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

  Madde 20 - Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

  a) Tedavüldeki Türk Parası,

  b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

  c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller.

  Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından saymanlığa yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra saymanlığa teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

  Her ne suretle olursa olsun kuruluşca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  TEMİNAT MEKTUPLARI

  Madde 21 - Bankaların bu Yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat mektuplarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27 nci maddesindeki şekil ve şartlar aranır.

  İKİNCİ BÖLÜM : TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KARARLARI

  UYGUN BEDELİN TESBİTİ

  Madde 22 - Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

  Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

  Bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde uygun bedel teklif edilen bedellerden tercihe layık görülenidir. Ancak, bu takdirde ihale bağlı olunan idarenin birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılır.

  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 2990 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca her yıl tesbit olunarak Resmi Gazete'de yayımlanan uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar ve oranları fonlar ihalelerinde de uygulanır.

  KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI

  Madde 23 - Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

  KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  Madde 24 - İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

  Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

  İHALE KARARLARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ

  Madde 25 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir.

  İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

  KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ

  Madde 26 - İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren engeç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

  İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

  ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ

  Madde 27 - Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.

  İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER

  Madde 28 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İHALE USULLERİ

  İHALE USULLERİNİN NELER OLDUĞU

  Madde 29 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

  a) Kapalı teklif usulü,

  b) Fiyat ve teklif isteme usulü,

  c) Açık teklif usulü,

  d) Pazarlık usulü,

  e) Yarışma usulü,

  İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ihale yetkilisince tesbit edilir.

  KAPALI TEKLİF USULÜ

  TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

  Madde 30 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

  Teklif mektuplarının ad ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

  TEKLİFLERİN VERİLMESİ

  Madde 31 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir.

  Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

  DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI

  Madde 32 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

  Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

  İÇ ZARFLARIN AÇILMASI

  Madde 33 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

  Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 30 uncu maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

  İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI

  Madde 34 - 33 üncü madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek:

  a) İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,

  b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

  c) İhalenin yapılmadığı,

  Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

  TEKLİFLERİN AYNI OLMASI

  Madde 35 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden hiçbir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

  İHALENİN YAPILAMAMASI

  Madde 36 - Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya kuruluş yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır.

  İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası mecburidir. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir.

  FİYAT VE TEKLİF İSTEME USULÜ

  FİYAT VE TEKLİF İSTEME

  Madde 37 - Fiyat ve teklif isteme usulü, işin niteliği, nevi ve miktarı eksiltme şartnamesinde kaydedilmek şartiyle fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir.

  Bu usulle ihale edilebilecek işler şunlardır:

  a) Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tesbit edilemiyen işler,

  b) Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bulunulmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler,

  c) Kuruluşlarca teknik yeterlikleri ve güçleri bilinen isteklilerden teklif alınmasında yarar görülen işler,

  Bu şekilde yapılacak ihalede kuruluşlar; doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle teklif isteyebilecekleri gibi, ilan yapılmaksızın teknik yeterlik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkarmak suretiyle de teklif isteyebilirler.

  AÇIK TEKLİF USULÜ

  AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILABİLECEK İHALELER

  Madde 38 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince her yıl genel bütçe kanununda belirlenen tutarın iki katını geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.

  AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI

  Madde 39 - Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

  Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 30 uncu madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

  AÇIK TEKLİF USULÜNDE İHALE

  Madde 40 - İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tesbit edilir.

  Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

  İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

  İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

  Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

  İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI

  Madde 41 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 34 üncü maddeye göre karara bağlanır.

  İHALENİN YAPILAMAMASI

  Madde 42 - Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya kuruluş yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 36 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.

  PAZARLIK USULÜ

  PAZARLIK USULÜNDE İHALE

  Madde 43 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

  Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

  PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK İŞLER

  Madde 44 - Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir;

  a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (a) bendine göre genel bütçe kanununda iller ve kuruluş merkezleri için belirlenen miktarı aşmayan ve süreklilik göstermeyen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde gösterilen işler,

  b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli müddet bulunmayan işler; diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açıkca belli olan işler; her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları; yedek parça ve lastik alımları,

  c) İhalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaç giderilmesi ile ilgili işler,

  d) Kullanışlarının özelliği, kuruluşa yararlı olması veya önceliği sebebiyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen işler; bu Yönetmeliğin 36 ve 42 nci maddeleri gereğince pazarlık usulü ile sonuçlandırılacak işler,

  e) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen;

  ea) Her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren işler,

  eb) El yazmaları dahil eski eser alımı, onarımı ve restorasyonu,

  ec) Resim, heykel, tablo, grafik, seramik, fotoğraf, film, slayt, poster, desen, gravür, güzel yazı ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle taş, ağaç veya başka madde üzerine çizilen veya tesbit edilen eserler, kabartma, oyma, mimarlık elişi ve küçük sanat eserleri alım ve onarımı, yaptırılması,

  ed) Folklor malzeme ve derlemeleri, etnoğrafik eser satın alınması yaptırılması, onarımı,

  ee) Fikir ve sanat eserleri üzerindeki her çeşit mali hakların tamamen veya kısmen alımı,

  ef) Her çeşit fikir ve sanat eseri yapma, yaptırma, alma,

  eg) Festival. şenlik, gösteri, kongre, sergi ve benzeri kültür ve sanat faaliyetleri düzenleme, düzenletme,

  eh) Sanatçılara yaptırılacak sanat çalışmaları,

  f) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevher gibi kıymetlerin basımında kullanılan hammadde ve malzeme alımları ile yine bunların ve güzel sanatlarla ilgili veya tarihi değeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri,

  g) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması,

  h) Damızlık olarak veya aşı, serum üretmek veya kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere hayvan ve tohumluk alımı,

  ı) Halka ucuz ve düzenli günlük tüketim ve temel gıda maddeleri sağlamak amacıyla kurulmuş olan fonların bizzat üreticisinden yapacakları alımlar,

  j) Kuruluşun bağlı olduğu idarenin birinci derece ita amirinin izni alınmak kaydıyla özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması mecburi olan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri.

  (a), (b), (c), (e), (f), (g), (ı), (j) bendlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tesbiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir.

  YARIŞMA USULÜ

  YARIŞMA USULÜNÜN UYGULANMASI

  Madde 45 - Kuruluşlar her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlarla ilgili işlerini gereğinde yarışma ile yaptırabilirler. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya pazarlıkla ihale edilebilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SÖZLEŞME

  İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI

  Madde 46 - Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, kuruluş adına ihale yetkilisi veya görevlendireceği kişi tarafından imzalanır.

  Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir.

  KESİN TEMİNAT

  Madde 47 - Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

  Müteahhit veya müşterinin bu mecburiyete uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

  Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

  Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında arttırılır.

  Etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat kesin teminata dönüştürülerek geri kalanı müteahhidin hak edişlerine karşılık verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkartılır. Bu suretle alınan teminat tamamlanıncaya kadar diğer teminatlarla değiştirilemez. Müteahhit isterse kesin teminatın tamamını teminat olarak alınacak değerlerden de verebilir.

  KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

  Madde 48 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu işten dolayı kuruluşa ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bir borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tesbit edildikten sonra kesin teminat; sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hallerde geçici teminat geri verilir.

  SÖZLEŞME YAPILMASINDA MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

  Madde 49 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren, 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi kuruluşa vermek zorundadır.

  Satışlara dair ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması diğer giderleri ödemesi gerekir.

  Bu mecburiyetlere uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

  MÜŞTERİNİN SÜRESİ İÇİNDE TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALLARI TESLİM ALMAMASI

  Madde 50 - Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla müşteri şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar fuzuli işgal ve diğer sebeplerle kuruluştan bir talepte bulunamaz.

  Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, kuruluş bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa kuruluşun diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı, ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli kuruluşun masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.

  Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde, feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

  KURULUŞUN GÖREV VE SORUMLULUĞU

  Madde 51 - Kuruluş, 49 uncu maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satışında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müteahhit veya müşteri ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

  Tebligatın süresinde yapılmamasından dolayı kuruluşun zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

  SÖZLEŞME YAPILMASI VE KESİN TEMİNAT ALINMASI MECBURİ OLMAYAN HALLER

  Madde 52 - 49 uncu maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun kuruluşca uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi değildir.

  MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI

  Madde 53 - Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, kuruluşun en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

  Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

  SÖZLEŞMENİN DEVRİ

  Madde 54 - Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında 53 üncü madde hükümleri uygulanır.

  MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ

  Madde 55 - Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, kuruluş varislerinden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

  MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN İFLASI HALİ

  Madde 56 - Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 53 üncü maddeye göre muamele yapılır.

  MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKUMİYET HALİ

  Madde 57 - Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin meydana gelmesinden itibaren 30 gün içinde ilgili kuruluşun kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

  Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.

  Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 53 üncü maddeye göre işlem yapılır.

  MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİ

  Madde 58 - Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

  Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri kuruluşa pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

  Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

  ÜÇÜNCÜ KISIM: İHALE USULLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLER

  İHTİYAÇLARIN KAMU KURULUŞLARINDAN KARŞILANMASI

  Madde 59 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan işler,

  1 - Bu Yönetmelik kapsamına giren fonlardan,

  2 - Genel ve katma bütçeli idarelerle belediyeler ve özel idarelerden,

  3 - 2 nci fıkrada yazılı idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli kuruluşlar ile özel bütçeli kuruluşlarca kurulmuş olan birliklerden,

  4 - Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait olan kuruluşlardan,

  5 - Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluşlardan,

  6 - Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

  7 - Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan,

  Protokolla veya doğrudan temin edilebilir.

  MUTEMET ELİYLE ALIM

  Madde 60 - 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 83 üncü maddesi gereğince her yıl genel bütçe kanununda gösterilen miktarın iki katına kadar olan alımlar, komisyon kararı olmaksızın ihale yetkilisinin görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından doğrudan yapılabilir.

  EMANET SURETİYLE YAPILACAK İŞLER

  Madde 61 - Kuruluşun yeterli işgücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulmasında fayda görülmeyen yapım, onarım ve taşıma işleri ile gizliliği olan işler, ihale yetkilisince kuruluş görevlilerinden tesbit edilecek emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir.

  Bu usulle yapılacak işlerin emanet komisyonunca yapılamıyacak kısımları, nev'i itibariyle kısımlara ayrılarak, araya bir müteahhit girmeksizin taşeronlara da yaptırılabilir. Bu takdirde işin bünyesine giren ve sarfında kontrolü mümkün olabilen ana malzemeler ile emanet komisyonunca verilmesi mümkün olan malzemeler dışında kalan malzemeler de taşeron tarafından temin edilebilir.

  ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR GEREĞİNCE YAPILACAK İŞLER

  Madde 62 - Uluslararası antlaşmalara göre Türkiye'de yapılacak ve karşılıkları yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler ile anlaşmasındaki hükümler nedeniyle bu Yönetmeliğin uygulanamayacağı işler özel kanun, kararname ve antlaşmalar hükümlerine göre yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : KURULUŞLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ İŞLEMLERİ

  USUL VE BEDEL TESBİTİ

  Madde 63 - Kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlerin satışında bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki ihale usullerinin uygulanması mecburi değildir.

  Üretilen mal ve hizmetler maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tesbit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır.

  MALİYETİN ALTINDA SATIŞ

  Madde 64 - Maliyetten aşağı satış yapmak zorunlu olduğu takdirde durum kuruluşun ilgili olduğu idareye bildirilir. İlgili idarenin birinci derece amiri itasının uygun görüşünden sonra bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince kurulacak komisyon tarafından tesbit edilecek yeni fiyattan satış yapılır.

  BEŞİNCİ KISIM

  İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞİ

  Madde 65 - Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 50 oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür.

  Keşif bedeli artışının % 50'yi geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak, bu durumda müteahhit işin keşif bedeli ve % 50 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur. Taahhüdün % 50 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit kuruluştan hiç bir masraf ve tazminat isteyemez.

  % 50 oranından fazla artış, temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise, kuruluşun isteği, müteahhidin kabulü ve ilgili Bakanın onayı ile, süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 50'yi geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir.

  Keşif bedelinin % 50'sinden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde müteahhit işi bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek şartı ile, yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak ihale bedelinin % 50'si ile yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'ine kadar tazminat ödenebilir.

  ERKEN BİTİRME PRİMİ

  Madde 66 - Şartname ve sözleşmesinde belirtilen sürelerden önce bitirilmesinde fayda görülen yapım işlerinde esasları şartnamede belirtilmek üzere müteahhitlere erken bitirme primi verilebilir. İş ilaveleri hariç, süre uzatımı verilen işlerde prim verilemez.

  Erken bitirme primi, erken bitirilen her gün için, günlük gecikme cezasından az olmamak üzere tesbit edilerek şartnameye yazılır. Müteahhide ödenecek erken bitirme priminin toplamı hiç bir şekilde işin ihale bedelinin % 3'ünü geçemez.

  MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

  Madde 67 - Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır.

  ALTINCI KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  ÖZEL HÜKÜMLER

  Madde 68 - a) Afetler Fonu ile Sivil Savunma Fonlarında, afetin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün, sivil savunma hizmetlerinde olağanüstü yönetimin devam süresince veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi veya savaş halinde acilen temini gereken işler, hiç bir şekli işleme tabi olmaksızın mahalli mülki amir veya yetki vereceği birinin başkanlığında kurulacak bir komisyonca yürütülebilir. 15 günlük süre ilgili Bakanlıkça gerektiğinde uzatılabilir.

  b) Fonun faaliyet konusunun gereği olarak yabancı ülkelerde, tanıtma sergileme ve benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak işlerde fonun ilgili olduğu idarenin birinci derece ita amirince tesbit edilecek usul ve esaslar uygulanabilir.

  c) Fonların kuruluş amaçları gereğince yapacakları satış işlerinde uygulanacak tercihli usuller hakkında özel kanunlarına dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri saklıdır.

  YASAK VE SORUMLULUKLAR

  Madde 69 - Bu Yönetmelik gereğince yapılacak ihale işlerinde yasak ve sorumluluklar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun bu konudaki hükümleri uygulanır.

  YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

  Madde 70 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

  YEDİNCİ KISIM : SON HÜKÜMLER

  KALDIRILAN HÜKÜMLER

  Madde 71 - Kuruluşların ilgili mevzuatlarının bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  DAYANAK

  Madde 72 - Bu Yönetmelik 08/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun birinci maddesinin ikinci fıkrası gereğince hazırlanmıştır.

  GEÇİCİ MADDELER

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmak suretiyle başlamış olan işler ilgili olduğu mevzuata göre sonuçlandırılır.

  Geçici Madde 2 - (Ek madde: 03/04/1987 - 87/11673 K.)

  Bu Yönetmelik'in 59 uncu maddesi, ihtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanmasıda Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 73 - Sayıştay'ın görüşü de alınmış olan bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 74 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100