Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

  DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/11/1986 - 86/11220

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965 - 657

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 11/12/1986 - 19308

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.

  (Değişik fıkra: 30/03/1998 - 98/10878 K.) 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan faydalanamaz. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır.

  YARDIM ŞEKLİ

  Madde 3 - Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.

  Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.

  YEMEK SERVİSİ GİDERLERİ

  Madde 4 - Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

  Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

  Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.

  YARDIMIN ŞARTLARI

  Madde 5 - Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.

  Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

  Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.

  MEVCUT YEMEK SERVİSLERİNDEN FAYDALANMA

  Madde 6 - Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.

  YEMEK SERVİSİ HİZMETLERİ

  Madde 7 - Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütülür. Ayrıca hizmetin gerektirdiği diğer personel kurum içinden sağlanabilir.

  Servisin işlem ve hesapları kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tarafından yılda bir defadan az olmamak kaydıyla denetlenir.

  DEFTER VE BELGELER

  Madde 8 - Yemek servisi kayıtları işletme hesabı esasına göre tutulur. Ambar kayıtları için özel bir ambar defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar kayıtları belgeye dayanır. Defter ve belgeler en az beş yıl süreyle saklanır.

  YEMEK MALİYETİNİN HESABI

  Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.

  ÖZEL BESLENME

  Madde 10 - Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile bunlarla birlikte özel görev ve harekata katılacak personel kurs, eğitim, harekat ve diğer görevleri sırasında ekli cetvelde belirtilen istihkaklar üzerinden beslenirler.

  Özel harekat birimi personeli ile birlikte özel görev ve harekata katılacak personel, Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile tesbit olunur.

  Yıllık izin, hastalık izni, görevden uzaklaştırma veya görevden uzak kalınan hallerde bu şekil beslenmeden faydalanılamaz.

  (Ek fıkra: 30/03/1998 - 98/10878 K.) Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile bunlarla birlikte tertibata iştirak eden diğer personele 2000 kalorilik kumanya verilir.

  GEÇİCİ MADDE

  Geçici Madde - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yemek servisleri faaliyetlerini bir ay içerisinde bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirirler.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 11 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  CETVEL

  PİŞİRME İMKANI BULUNDUĞU DURUMDA PİŞİRME İMKANI BULUNMAYAN HAREKAT DURUMUNDA

  BesinMiktar BesinMiktar

  Ekmek900 gr. Ekmek1.000 gr.

  Pirinç40 gr. Peksimet, grisini, büsküvi Vb.  100 gr.

  Bulgur 40 gr. Et konservesi 200 gr.

  Makarna40 gr. Barbunya Konservesi200 gr.

  Un, İrmik 30 gr. Kuru Kayısı 50 gr.

  Et(koyun, sığır, tavuk, balık)  150 gr. Karton ambalajda pastörize

  Yumurta 2 Adet Portakal suyu 250 gr.

  Kuru baklagillerEritme peynir (Ambalajlı)  2 Adet

  (Mercimek, nohut ve barbunya) 50 gr. Şeker (Kesme) 60 gr.

  Patates100 gr. Reçel-bal (poşette)  2 Adet

  Domates-Portakal 200 gr. Tahin Helva  100 gr.

  Diğer taze sebze-meyve200 gr. Çay (poşette) 5 Adet

  Kuru soğan    50 gr. Süt-Yoğurt 200 gr.

  Peynir (Beyaz) 30 gr.  Yağ  50 gr.

  Şeker70 gr. Reçel-bal   50 gr.

  Tahin helva 50 gr. Salça 10 gr.

  Çay  5 gr. Tuz 20 gr.

  NOT:

  1 - Cetveldeki besinler günlük olarak verilir.

  2 - Cetveldeki besinler bir günde 6000 kaloriye tekabül edecek şekilde hesaplanır.

  3 - Verilecek besin maddeleri değiştirilebilir, ancak bedelleri ödenmez.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100